Protokół Nr 47 z dnia 4 listopada 2015 roku


Protokół Nr 47/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 4 listopada 2015 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                          - Starosta
2.      Artur Berus                                                - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Paweł Perkowski                                         - Dyrektor PCPR

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.
2.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.  Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych. Następnie przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1) decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.758.2015 z dnia 29.10.2015r – w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 2.500zł na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa,
2)  decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.731.2015 z dnia 23.10.2015r –
w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zakup samochodu dla Straży Pożarnej
w wysokości 65.600zł przy jednoczesnym zmniejszeniu, o jednakową kwotę, dotacji na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem komendy,
3) decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.729.2015 i FN.I.3111.728.2015 z dnia 23.10.2015r – w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 4.416zł na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy,
4) decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.711.2015 z dnia 21.10.2015r – w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 11.651zł na wypłatę dodatków specjalnych za pracę w terenie,
5) decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.710.2015 z dnia 21.10.2015r – w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 24.000zł na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej,
6)  decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.702.2015 z dnia 16.10.2015r – w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 63.527zł na funkcjonowanie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
7) pism Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 26 i 28 października 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 21.000zł na zakup ubrań roboczych w ramach BHP oraz na zawarcie umów zlecenia na wykonanie zadań w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych,
8) pisma Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 30 października 2015r w sprawie przeniesienia brakującej kwoty 55zł na zapłatę podatku od nieruchomości,
9) pisma Zespołu ds. Zarzadzania Kryzysowego z dnia 30 października 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 4.039zł w celu właściwej realizacji projektu „Bezpieczeństwo we właściwym miejscu i czasie” ,
10)  pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 października w sprawie przeniesienia kwoty 20.700zł na zakup środków żywności dla funkcjonariuszy oraz na zakup sprzętu i uzbrojenia,
11)  pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 30 października 2015r w sprawie zabezpieczenia kwoty 500zł na zakup leków dla wychowanków placówki,
12)  pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 30 października 2015r w sprawie przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1.000zł na wypłatę nagrody w konkursie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
 
b) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. (załącznik nr 3)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec. Poinformowała, że ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nałożono na powiaty obowiązek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej. W art. 8 ww. ustawy określono, że jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, natomiast w art. 11, że jeżeli na powiat przypada nie więcej niż trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzenie jednego punktu należy powierzyć organizacji pozarządowej. Pani Małgorzata Łakomiec dodała, że zgodnie z art. 13 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs. Wyjaśniła, że stanowiące załącznik do uchwały ogłoszenie określa tryb, kryteria i termin przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powrócił do sprawy dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu w budynku przy ul. Plac Floriański 1 dla Młodzieżowego Centrum Kariery, o którą zwróciła się z wnioskiem Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach. Następnie Starosta przedstawił informację Komendy o współpracy w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży na terenie powiatu skarżyskiego. Następnie zapoznał zebranych z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji o zawarciu porozumienia partnerskiego pomiędzy Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną a Hufcem Pracy 13- 1, którego przedmiotem jest wspólne działanie na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin z uwagi na zagrożenie demoralizacją, zaniedbań wychowawczych, nie realizowania obowiązku szkolnego. Dokumentacja w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 4.

W związku z powyższym,  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na kontynuację współpracy ze Świętokrzyską Wojewódzką Komendą OHP na okres kolejnych 3 lat. Jednocześnie, po analizie kosztów najmu Zarząd ustalił czynsz w wysokości 4 zł./m2 plus podatek VAT oraz opłaty związane z utrzymaniem budynku w wysokości 5,63 zł./m2 netto plus należny podatek. Ponadto, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poprosił aby w § 3 porozumienia, jako osobę monitorującą realizację porozumienia wpisać Naczelnika Wydziału Edukacji – Pana Jerzego Krawczyka.

Wicestarosta – Pan Artur Berus  przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (załącznik nr 5) zawierające prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie przekazania do egzekucji komorniczej tytułów wykonawczych wystawionych rodzicom biologicznym za umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Poinformował, że zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzice biologiczni zobowiązani są do solidarnego ponoszenia miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Wicestarosta zapytał obecnego na posiedzeniu Zarządu Powiatu Dyrektora PCPR czy posiada wewnętrzne procedury dot. umarzania środków należnych za umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Dyrektor wyjaśnił, że dokonując naliczenia odpłatności, odstąpienia od odpłatności czy umorzenia odpłatności PCPR opiera się na ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, uchwale Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz wewnętrznej instrukcji wydanej zarządzeniem dyrektora PCPR w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapytał  jakie są niezbędne dokumenty, aby dokonać umorzenia należności.
Dyrektor wyjaśnił, że podstawowym dokumentem jest wniosek rodzica o umorzenie należności. Dodał, że w przypadku kiedy nie jest znane miejsce pobytu rodzica dziecka, PCPR występuje do  różnych instytucji , celem ustalenia rodzica (jeżeli nie można ustalić miejsca pobytu osoby to z urzędu można przystąpić do umorzenia należności).  Dodał, że PCPR występuj też do PUP, MOPS, GOPS o informację dotyczącą podopiecznych. Jeżeli  rodzic biologiczny dziecka jest podopiecznym instytucji i  można ustalić jego dochody wtedy wg. zapisów w Uchwale Rady Powiatu można odstąpić od naliczania opłaty z urzędu jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że koszty postepowania przekroczą kwotę jaką można uzyskać od rodzica biologicznego.  Natomiast w przypadkach kiedy w stosunku do rodziców biologicznych wszystkie działania zostały podjęte, zgodnie ze zmianą Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej która zaczęła obowiązywać od 2015 roku, PCPR ma obowiązek składania tytułów wykonawczych do Komornika. Dodał, że za złożenie każdego tytułu wierzyciel poniesie opłatę manipulacyjną w wysokości 1% kwot egzekwowanych objętych tytułem wykonawczym oraz dodatkowe koszty za dokonane czynności egzekucyjne. Dyrektor PCPR dodał także, że kwota należności rodziców biologicznych wynosi łącznie ponad 4 mln zł. i dotyczy przestrzeni kilku lat.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że PCPR złożył wniosek o przeniesienie środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników PCPR. Wobec przedstawionej sytuacji zasugerowała, aby część z tych środków przenieść na paragraf 4610-egzekucje komornicze, celem zabezpieczenia środków na zapłatę 1%.
Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do pisma Dyrektora PCPR w kwestii złożenia tytułów wykonawczych do Komornika. Jednocześnie zobowiązał Skarbnika Powiatu do przeanalizowania budżetu PCPR, w celu wygospodarowania środków na pokrycie kosztów komorniczych.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Kierownika Zespołu Ludowego „Sorbin” (załącznik nr 6) zawierające prośbę o wsparcie finansowe na zorganizowanie poczęstunku dla uczestników jubileuszu 15-lecia działalności Zespołu.
Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu możliwych do wygospodarowania na ten cel, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na udzielenie wsparcia finansowego.

W związku z koniecznością uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 7) o wskazanie wydziału Promocji do przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dodała, że konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 5 do 13 listopada br.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wniosek Naczelnika.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w związku z koniecznością powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, naczelnik Wydziału Edukacji zwrócił się z prośbą (załącznik nr 8) o wytypowanie przedstawiciela Zarządu do prac w w/w komisji jako przewodniczącego.
Do pracy w powyższej komisji jako przewodniczącego, Zarząd Powiatu postanowił wytypować Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski za okres styczeń-wrzesień 2015 r. (załącznik nr 9).  Podkreśliła, że w przypadku nauczycieli dyplomowanych istnieje zagrożenie nieosiągnięcia wymaganych średnich za rok 2015. Wyjaśniła, że na chwilę obecną średnie wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych kształtuje się na poziomie 5 027,47 zł. przy wymaganej średniej wynoszącej 5 000,37 zł. Celem przedstawienia propozycji działań mających na celu utrzymanie wymaganej średniej, Pani Katarzyna Bilska zaproponowała włączenie do analizy miesiąca października, co będzie możliwe po
10 listopada.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie do czasu zapoznania się z danymi za okres styczeń-październik.
 
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że w dniu 23 września br. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Wicestarosta wyjaśnił, że grupą pominiętą w negocjacjach zostały pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej. W związku z powyższym w dniu 19 października br. wystosowane zostało pismo Starosty kierowane do Wojewody Świętokrzyskiego z prośbą o pomoc w znalezieniu rozwiązań, które przyczynią się do podniesienia zarobków w/w pielęgniarek. Następnie Wicestarosta poinformował, że w dniu 30 października br. otrzymał informację, że Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wystosowała apel do wszystkich starostów i prezydentów miast w sprawie rozważenia możliwości dokonania zmian płacy w odniesieniu do pielęgniarek i położnych zatrudnionych w DPS. W piśmie wyjaśniono, że w/w porozumienie nie obejmuje swoim zakresem pielęgniarek i położnych zatrudnionych w DPS, które wykonując swój zawód są pracownikami samorządowymi wynagradzanymi ze środków budżetów DPS. Ponadto, Wicestarosta poinformował, że podczas ostatniej Komisji Zdrowia, która odbyła się w Domu Pomocy Społecznej poruszony został temat poszerzenia DPS. Wyjaśnił,  że w chwili obecnej w DPS jest 58 pensjonariuszy, a rozważania dotyczyły dostosowania DPS do przyjęcia 100 osób. Pisma w tej sprawie stanowią załącznik nr 10.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
      Protokołowała                                                                    Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                   Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ………………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska …………


Załączników 10:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.,
Załącznik nr 4 – Dokumentacja w sprawie Świętokrzyskiej Wojewódzkiej  Komendy OHP w Kielcach
Załącznik nr 5 –  pismo dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dnia15.10.2015 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Kierownika Zespołu Ludowego „Sorbin”, z dnia 30.10.2015 r.,
Załącznik nr 7 – wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia 03.11.2015 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 28.10.2015 r.,
Załącznik nr 9 – sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski za okres styczeń-wrzesień 2015 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, z dnia 19.10.2015 r.
Protokół Nr 47 (336kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (4 listopada 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (24 listopada 2015, 15:15:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 529