Protokół Nr 46 z dnia 28 października 2015 roku


Protokół Nr 46/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 28 października 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                          - Starosta
2.      Artur Berus                                                - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                   - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:
1.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b) zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,
2.   Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.   Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych. Następnie przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 2)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1) pisma Zespołu ds. Zarządzenia Kryzysowego oraz pisma Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Łowiectwa z dnia 22 października 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 4.152,49zł na paragraf nagród konkursowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
2)  pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 762,45 zł. w związku z organizacją imprez promocyjnych,
3)  pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 27 października 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami w wysokości 1.700zł na utrzymanie dodatkowych osób w hostelu,
4)  pisma Zespołu Informatycznego z dnia 27 października 2015r w sprawie zabezpieczenia brakującej kwoty 1.000zł na nowe łącze internetowe.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
b)  zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 3)
Przedmiotową uchwałę omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

W związku z otrzymaniem od Wojewody Świętokrzyskiego dodatkowych środków finansowych pochodzących z rezerwy celowej dla Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zreferował pismo Przewodniczącej Zespołu (załącznik nr 4) informujące o potrzebie zakupu dwóch zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego z drukarką laserową oraz stolika do badania niemowląt. Przewodnicząca wyjaśniła w piśmie, że warunkiem zachowania płynnej pracy w zakresie przetwarzania danych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności jest posiadanie komputerów o odpowiednich parametrach, a posiadany sprzęt jest przestarzały technologicznie i wyeksploatowany.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup niezbędnego sprzętu. Jednocześnie postanowiono ogłosić przetarg otwarty na zakup sprzętu komputerowego.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo organizatorów Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn (załącznik nr 5) zawierające prośbę o nieodpłatne udostępnienie hali sportowej przy I LO w dniach 21-22 listopada br. oraz ufundowanie nagród rzeczowych dla zespołów, które zajmą czołowe miejsca w turnieju.
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w zawodach wezmą udział 24 zespoły z całego kraju.
W związku z powyższym zaproponowała aby wyrazić zgodę na udostępnienie hali sportowej jednocześnie zobowiązując organizatorów do pokrycia kosztów pracownika obsługującego halę. Ponadto istnieje możliwość przekazania toreb i bidonów będących na stanie wydziału Promocji.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do propozycji przedstawionej przez Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że w związku z awariami i notorycznymi problemami technicznymi  instalacji węzła cieplnego w Zespole Szkół Ekonomicznych, Dyrektor szkoły zwróciła się z prośbą (załącznik nr 6) o podjęcie decyzji w sprawie rozwiązania tego problemu przedstawiając dwa rozwiązania. Pierwsze dotyczy przejęcia węzła cieplnego przez firmę Celsium Sp z o.o., która zaproponowała przejęcie istniejącego węzła cieplnego polegające na dostawie oraz montażu nowego węzła pozostającego własnością firmy. Poddawany byłby okresowym przeglądom, remontom i konserwacjom, które nie obciążałyby budżetu szkoły. Ponadto węzeł posiadałby niezależne od budynku szkoły zasilanie elektryczne (z własnym licznikiem energii elektrycznej) co zmniejszyłoby opłaty ponoszone przez szkołę za prąd. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że z informacji uzyskanych od Naczelnika Wydziału Edukacji wynika, iż wybór tego rozwiązania byłby droższy o 10 tys. zł. rocznie w stosunku do aktualnie ponoszonych kosztów. Kolejne rozwiązanie polega na montażu bojlerów ciepłej wody. Z kalkulacji przedstawionej przez firmę Pana Jana Burysa wynika, że koszt powyższej usługi wynosi 9 300 zł. i jest to koszt jednorazowy (bez uwzględnienia napraw glazurniczych w łazienkach powstałych podczas prac oraz podłączenia urządzeń grzewczych w lokalu mieszkalnym przynależnym do szkoły).
Z uwagi na fakt, że istniejący węzeł ma ok. 20 lat i jest znacznie wyeksploatowany, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski uznał, że zasadnym byłoby zapoznać się z kosztorysem generalnego remontu kotłowni szkoły polegającego na montażu nowego kotła, wymianie pieców i całego ogrzewania. Ponadto dobrym rozwiązaniem mógłby się okazać montaż przepływowych podgrzewaczy wody, przy czym należałoby sprawdzić stan instalacji elektrycznej w szkole.
Wobec powyższego, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZSE do przedstawienia kosztorysu prac zaproponowanych przez Starostę.

W związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, który był przedmiotem posiedzenia w dniu 14 października br., Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że przygotowane zostały opinie Radcy Prawnego (załącznik nr 7) oraz starszego specjalisty ds. zamówień publicznych (załącznik nr 8) w sprawie zawierania umów na okres dłuższy niż 2 lata. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że obie opinie przedstawiają to samo stanowisko. Poinformowała, że na okres do lat czterech mogą być zawarte umowy, których przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, a do takich umów można zaliczyć umowy objęte wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji. Jednakże umowy zawierane na okres dłuższy niż 12 miesięcy muszą zawierać postanowienia dotyczące zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
a)  stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
W świetle powyższego Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dotyczący zawarcia umów z podmiotami wyłonionymi w procedurze przetargowej.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (załącznik nr 9) zawierające prośbę o zgodę na wykonanie trasy kablowej w korytkach PCV pomiędzy lokalami biurowymi zajmowanymi przez pracowników Inspektoratu. Starosta wyjaśnił zebranym, że w/w prace są niezbędne w celu podłączenia internetu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.

W związku z wyczerpaniem się zapasu książek autorstwa Ireneusza Kulińskiego pt.:
1.      Pieszo i rowerem po Powiecie Skarżyski,
2.      Ścieżkami Powiatu Skarżyskiego. Pieszo i Rowerem,
których wydawcą było Starostwo Powiatowe, Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (załącznik nr 10) z prośbą o wyrażenie zgody na ich zakup w drukarni P i S w ilościach:
pozycja nr 1 – 20 szt. po 17,70 zł./sztuka
pozycja nr 2 – 50 szt. po 13,65 zł./sztuka
Sekretarz wyjaśniła, że środki na ich zakup w wysokości 976,50 przeznaczone zostaną z dz. 900 rozdz. 90019 § 4210. Dodała, że w/w pozycje są bardzo przydatne dla powiatuw celach edukacyjno-promocyjnych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że do Przewodniczącej Rady Powiatu Skarżyskiego wpłynęło pismo Wójta Gminy Masłów oraz Przewodniczącego Komitetu (załącznik nr 11) zawierające prośbę o wsparcie finansowe w budowie pomnika Świętego Jana Pawła II oraz zagospodarowaniu miejsca jego lokalizacji. Starosta wyjaśnił, że w 2016 roku przypada 25 rocznica pobytu Świętego Jana Pawła II na Ziemii Świętokrzyskiej w Masłowie. Z tej okazji, w czerwcu 2016 roku na terenie lotniska w Masłowie odbędą się uroczystości religijno-patriotyczne. Starosta dodał, że z inicjatywy powołanego w 2013 roku Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Świętego Jana Pawła II odbędzie się odsłonięcie i poświęcenie pomnika Papieża Polaka. Mając na uwadze brak wolnych środków finansowych w budżecie powiatu, Starosta zaproponował organizację prywatnej zbiórki wśród Członków Zarządu Powiatu oraz Radnych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie poparł stanowisko Starosty.
 
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego zawiadomił (załącznik nr 12) o zawarciu dwóch umów wynajmu na czas określony do 3 lat z najemcami:
1) P.U. „VENDING” – wynajem części korytarza celem umieszczenia automatu do sprzedaży napoi gorących i zimnych (19.10.2015 r. – 30.06.2018 r.)
2) Pan Mirosław Tarka – wynajem Sali gimnastycznej 1 raz w tygodniu na 1,5 godziny (20.10.2015 r. – 30.04.2016 r.)
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że przygotowywana jest publikacja na temat 100 lat harcerstwa w Skarżysku-Kamiennej i Suchedniowie autorstwa Ireneusza Kulińskiego. W związku z  obchodami 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego, nad którymi to Starosta objął honorowy patronat, zwrócił się do niego Pan Ireneusz Kuliński z propozycją partycypowania powiatu w kosztach wydania w/w publikacji. W związku z powyższym, Starosta poprosił Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską o rozważenie możliwości dofinansowania przedsięwzięcia w przyszłym roku.
  Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że już wcześniej zadeklarowana została pomoc powiatu przy organizacji uroczystości 100-lecia harcerstwa. Zaproponowała zatem, że zakup w/w pozycji będzie stanowił wkład własny powiatu przy pozyskaniu środków w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie. 
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.

 
        Protokołowała                                                                  Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                     Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus …………………
2.      K. Bilska …………………
3.      A. Leżańska ……………
4.      B. Krawczyńska ………


Załączników 12:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – pismo Przewodniczącej Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
z dnia 27.10.2015 r.,
Załącznik nr 5 –  pismo organizatorów Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet
i Mężczyzn, z dnia 26.10.2015 r.,
Załącznik nr 6 – pismo dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, z dnia 14.09.2015 r.,
Załącznik nr 7 – opinia Radcy Prawnego Starostwa, z dnia 21.10.2015 r.,
Załącznik nr 8 – opinia starszego specjalisty ds. zamówień publicznych, z dnia 21.10.2015r.,
Załącznik nr 9 – pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z dnia 20.10.2015r.,
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, z dnia 23.10.2015 r.
Załącznik nr 11 – pismo Wójta Gminy Masłów oraz Przewodniczącego Komitetu, z dnia 01.10.2015 r.
Załącznik nr 12 - pismo dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 20.10.2015 r.

Protokół Nr 46 (408kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (28 października 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (12 listopada 2015, 15:10:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 483