Protokół Nr 45 z dnia 21 października 2015 roku


Protokół Nr 45/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 21 października 2015 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                             - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.   Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
c)    przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030”,
d)   zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
e)  wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2015,
f)   zmiany Uchwały Nr 16/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 roku,
g)  wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skarżysku-Kamiennej,
h)   wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
2.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b) przeniesienia środków finansowych w ramach zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na które przeznacza się środki PFRON w 2015 roku,
c)    zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
3.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.  Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych. Następnie przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Członek zarządu – Pani Katarzyna Bilska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o przyjęcie raportu o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie skarżyskim w roku szkolnym 2014/2015.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia z uwzględnieniem wniosku zgłoszonego przez Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.

Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.  Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
c)    przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030”,
d)   zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
e)  wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2015,
f)   zmiany Uchwały Nr 16/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 roku,
g)  wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skarżysku-Kamiennej,
h)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
2.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b) przeniesienia środków finansowych w ramach zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na które przeznacza się środki PFRON w 2015 roku,
c)   zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy
w Skarżysku-Kamiennej.
3. Przyjęcie raportu o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie skarżyskim w roku szkolnym 2014/2015.
4.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.  Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 2)

Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają:
1) pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie wprowadzenia do budżetu otrzymanych darowizn w wysokości 3.000 zł. przeznaczonych na organizację dożynek powiatowych,
2) pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu pobytu mieszkańców w placówce o kwotę 77.000 zł. i przeznaczenie ich na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej,
3) aneksu Nr 1 do umowy o udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Łączna zwiększającego kwotę dotacji o 25.000zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w gminie Łączna”,
4) uchwały Rady Gminy Bliżyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie „Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienna w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie" w wysokości 20.000zł.,
5) aneksu Nr 2/2015 z 29.09.2015r do umowy dotacji z Wojewodą Świętokrzyskim na zadanie Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej. Po dokonaniu rozliczenia zadania ustalona została ostateczna kwota dotacji na powyższe zadanie wysokości 862.712, co powoduje zmniejszenie w budżecie dochodów i wydatków o 45.177zł.,
6) pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 16 października 2015 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w wysokości 1.000 zł. w ramach kalendarza imprez,
7) pisma Wydziału Edukacji z dnia 15 października 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w wysokości 15.000 zł w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania placówki,
8) pisma Zespołu Informatycznego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zwiększenia środków w kwocie 2.000 zł na zakup serwera. Kwota 12.000 zł. była zaplanowana w ramach wydatków niekwalifikowalnych na zadaniu e-Świętokrzyskie -Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Obecnie zostaje przeniesiona do osobnego zadania inwestycyjnego rocznego,
9) z przesunięcia nadwyżek planu do paragrafów, w których występują braki, a są niezbędne do funkcjonowania Starostwa Powiatowego.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030 (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformował, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2030 wynikają:
1) ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o kwotę 12.000zł na zadaniu „e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” wskutek przeniesienia tej kwoty na osobne zadania inwestycyjne roczne,
2) z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2016r” na łączną kwotę 100.000zł. Pozwoli to na podpisanie umowy w bieżącym roku, a wydatki będą dokonywane w roku następnym,
3) ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o kwotę 45.177zł na zadaniu Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej dz. Nr ewid. 4085/2 od km 0+000 do km 1+099,37 w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa,
4) ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o kwotę 20.000zł na zadaniu Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienna w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie wskutek otrzymania dofinansowania z Gminy Bliżyn,
5) ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o kwotę 25.000zł na zadaniu Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w gminie Łączna wskutek otrzymania dotacji celowej z Gminy Łączna,
6) ze zwiększenia dochodów bieżących o 127.671zł wskutek wprowadzenia do budżetu zmian uchwałą Zarządu Powiatu z 23 września 2015r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 25.600zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, o 11.540zł na zakup podręczników, o 2.000zł na prace geodezyjne, uchwałą Zarządu Powiatu z 30 września 2015r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 6.642zł na prace geodezyjne oraz 1.000zł na zakup książek, uchwałą Zarządu Powiatu z 7 października 2015r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 40.000zł na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, uchwałą Zarządu Powiatu z 14 października 2015r – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o 41.711zł na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, uchwałą Zarządu Powiatu z 21 października 2015r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 2.600zł na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego, oraz zmian wynikających z projektu uchwały Rady Powiatu – darowizna w wysokości 3.000zł na dożynki, zwiększenie dochodów z tyt. opłat za utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej o 77.000zł,
7) ze zwiększenia wydatków bieżących o 225.671zł w związku ze zmianami omówionymi w powyższym punkcie oraz wskutek przeznaczenia kwoty 100.000 zł.z wydatków inwestycyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy i Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych na wydatki bieżące oraz przeniesienia kwoty 2.000zł z wydatków bieżących na zakup serwera,
8) ze zwiększenia dochodów majątkowych o 41.534zł wskutek wprowadzenia przez Zarząd Powiatu w dniu 14 października 2015r dotacji z budżetu państwa w wysokości 41.711zł na zakup rejestratora rozmów, serwera komputerowego, radiotelefonów w wykonaniu przeciwwybuchowym, rozpieracza klinowego oraz przecinacza do nakrętek dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zmian wynikających z projektu uchwały Rady Powiatu – zwiększenie dotacji z gmin o 45.000zł, a zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na przebudowę ul.Książecej o 45.177zł.,
9) ze zmniejszenia wydatków majątkowych o 56.466zł wskutek zmian omówionych w pkt 8 oraz wskutek zmniejszenia planu wydatków majątkowych poprzez przeniesienie na wydatki bieżące kwoty 100.000zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o 2.000zł wskutek przeniesienia tej kwoty z wydatków bieżących.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
c) przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030” (załącznik nr 4)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że przedstawiona Strategia określa priorytety i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego prowadzonego na obszarze powiatu. Dotychczas obowiązującym dokumentem była Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego do 2020 roku. Prace nad przygotowaniem nowego dokumentu podjęto w 2015 roku, gdyż znacząco zmienił się kontekst uwarunkowań społeczno - gospodarczych, zarówno globalnie, regionalnie, jak i lokalnie. Pojawiły się nowe cele w ramach polityki rozwoju Unii Europejskiej, zakończył się okres programowania funduszy strukturalnych na lata 2007-2013, a prace nad nową perspektywą finansową funduszy są w swojej ostatecznej fazie. Aby wykorzystać szanse płynące z programów krajowych i zagranicznych, należało w strategii uwzględnić obecną perspektywę finansową Unii Europejskiej oraz wytyczone cele rozwojowe na lata 2014-2020. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Strategię Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2023 opracowano na podstawie informacji zawartych w analitycznym zestawieniu charakterystyki powiatu skarżyskiego oraz wyników prac zespołów roboczych na warsztatach diagnostyczno - projektowych. Wypracowany w ten sposób projekt dokumentu został poddany konsultacjom społecznym zarządzonym uchwałą Nr 87/XIII/2015 z dnia 28 września 2015 roku przez Radę Powiatu Skarżyskiego. Efektem konsultacji społecznych były uwagi oraz postulaty odnoszące się do zapisów dokumentu nadesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dostarczone osobiście przez cztery podmioty. Wniesione postulaty zostały rozpatrzone przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego i znalazły one odzwierciedlenie w zapisach zawartych w przedmiotowym dokumencie.
Zarząd Powiatu do przedstawionego projektu uchwały nie wniósł uwag oraz przyjął go jednogłośnie.
 
d) zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie (załącznik nr 5)
Uchwałę w powyższej sprawie omówił Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w celu wprowadzenia zmian w statucie ZOZ wystąpił Dyrektora Zespołu. Wyjaśnił, że zmiany polegają na wykreśleniu komórek organizacyjnych, które nie są finansowania ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodał, że powyższa zmiana nie spowoduje ograniczenia zakresu udzielanych w szpitalu świadczeń zdrowotnych, a jedynie uporządkuje zapisy w statucie zgodnie ze stanem faktycznym. Zmiany w statucie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
e) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2015 (załącznik nr 6)
Referujący: Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że Uchwałą Nr 42/88/2015 z dnia 30 września 2015 r. Zarząd Powiatu powołał komisję konkursową, opracował regulamin konkursu i treść ogłoszenia o konkursie. Ogłoszenie ukazało się w „Gazecie Wyborczej”, na stronie BIP Powiatu Skarżyskiego oraz zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 19 października 2015 r. do godz. 12.00. W ustalonym terminie wpłynęło 9 ofert spośród których jedna nie spełniła wskazanych w ogłoszeniu o konkursie wymagań. Zgodnie z regulaminem konkursu cena stanowi podstawowe kryterium wyboru oferty. Warunek ten spełniała oferta „Bilans – Rewid – Standard” Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Spółka z o. o. w Warszawie, która zaproponowała cenę brutto 4 797 zł (cena netto: 3 900 + 23% VAT 897 zł.)
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.

f)  zmiany Uchwały Nr 16/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 roku (załącznik nr 7)
Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości dostępności świadczeń farmaceutycznych udzielanych w porze nocnej, Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z treścią przedmiotowego projektu uchwały. Wyjaśnił, że zmianie uległy godziny pracy aptek. Ponadto, jedna z aptek przy ul. Piłsudskiego pozostaje zamknięta i nie wywiązuje się z przyjętego w sierpniu harmonogramu. W związku z powyższym konieczna jest aktualizacja załączników Nr 1 i Nr 2 do przedmiotowej uchwały.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.

g) wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 8)
Z treścią powyższego projektu uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedmiotowy projekt uchwały.

h)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (załącznik nr 9)
Uchwałę w powyższej sprawie omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że w związku z działaniami Zespołu Opieki Zdrowotnej mającymi na celu budowę lądowiska zachodzi konieczność nabycia działki Nr 88/1 położonej przy ul. Sokolej. Starosta wyjaśnił, że zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową przez w/w działkę przechodzi pas podejścia do startu lub lądowania śmigłowców. W związku z powyższym nabycie działki pozwoli na uzyskanie pozwolenia na budowę lądowiska, a co za tym idzie  uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 10)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1) decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.668.2015 z dnia 08.10.2015r – w sprawie zwiększenia dotacji na zadania bieżące o 2.600zł na uzupełnienie wydatków na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
2) pisma Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 15 października 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa pomiędzy paragrafami w wysokości 500zł na pokrycie kosztów zawarcia umów zlecenia z psychologiem i informatykiem w grudniu 2015r.,
3) pisma Wydziału Edukacji z dnia 15 października 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami, rozdziałami i paragrafami w wysokości 402.900zł w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania placówek oświatowych,
4) z przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 200.000zł na zabezpieczenie pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa w wysokości 160.000zł oraz kosztów energii w wysokości 40.000zł. Poza tym dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wysokości 24.900zł na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych pracowników.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.
 
b) przeniesienia środków finansowych w ramach zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na które przeznacza się środki PFRON w 2015 roku (załącznik nr 11)
Uchwałę w powyższej sprawie omówił Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
c)  zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 12)
Powyższą uchwałę przedstawił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że zmieniona została struktura organizacyjna PUP, w szczególności zwiększając liczbę doradców klienta. Starosta wyjaśnił, że dotychczasowe Działy Centrum Aktywizacji Zawodowej zamieniono na zespoły wydzielając dodatkowy zespół ds. rozwoju zawodowego. Zespoły kierowane są przez koordynatorów mogących jednocześnie pełnić funkcję doradcy klienta. Ponadto połączono dział administracyjny z działem organizacyjnym. Powyższe działania zmniejszyły liczbę kierowników działów zwiększając jednocześnie liczbę koordynatorów.
Zarząd Powiatu podjął powyższą uchwałę jednogłośnie.

Ad. pkt 3. Przyjęcie raportu o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie skarżyskim w roku szkolnym 2014/2015 (załącznik nr 13)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że raport dotyczy roku szkolnego 2014/2015. Przedstawione zostały również dane bieżące w zakresie naboru i aktualnej liczby uczniów oraz pracowników szkół. Struktura i wielkość szkół w roku szkolnym 2014/2015 była zróżnicowana, największą grupę stanowiły szkoły/typu szkół zawodowych (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum uzupełniające, szkoła policealna) – 62 oddziały: 1564 uczniów. W roku szkolnym 2014/2015 w liceach ogólnokształcących 47 oddziałów – 1372 uczniów. Odpowiednio na dzień 30 września 2015 w Liceach Ogólnokształcących jest 1211 uczniów w 43 oddziałach i odpowiednio w szkołach zawodowych 1474 uczniów w 56 oddziałach. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w ciągu trzech lat wystąpiło zmniejszenie liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych o około 11-12 %, zarówno w liceach ogólnokształcących jak i szkołach zawodowych. Aktualnie liczebność uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych wynosi od ponad 244 do 500 uczniów (od 9-18 oddziałów). Nabór do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży jest zróżnicowany. W szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży z roku na rok widoczny jest spadek liczby utworzonych oddziałów zarówno w szkołach ogólnodostępnych jak i w ośrodkach specjalnych. Spowodowane jest to niżem demograficznym. Pani Katarzyna Bilska podkreśliła, iż około 30% uczniów spoza Powiatu Skarżyskiego rokrocznie w trakcie naborów wybiera szkoły z terenu powiatu skarżyskiego, świadczy to o dobrym poziomie nauczania. Odnośnie kadry pedagogicznej wyjaśniła, że w większości są to nauczyciele dyplomowani. Zatrudnienie pracowników w sektorze administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych, od 2012 roku regulowane jest wprowadzeniem standaryzacji zatrudnienia, która rok rocznie jest przeliczana i zależna od liczby uczniów w szkole/placówce. W liceach ogólnokształcących widać utrzymujący się wysoki procent blisko 100% zdawalności egzaminu maturalnego. Natomiast szkoły zawodowe w bieżącym roku obniżyły zdawalność egzaminu maturalnego względem roku ubiegłego. Jednak zaznaczyć należy iż „nasze” szkoły osiągnęły wyższą zdawalność egzaminu maturalnego niż w województwie i ogólnie średnio w kraju. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe są bardzo zróżnicowane. Po raz ostatni odbyły się egzaminy „zawodowe” wg. starej formuły. Wyniki egzaminów nie są dobre ale odzwierciedlają poziom uczniów nie tylko w „naszych” szkołach zawodowych. W wielu zawodach/kwalifikacjach wyniki są bardzo dobre (wyższe niż w województwie) w innych są słabe. We wszystkich szkołach po każdym egzaminie dokonywana jest dokładna analiza wyników i podejmowane działania celem ich poprawy. W działaniach tych wspomagają szkoły doradcy metodyczni. Od roku szkolnego 2013/2014 w związku ze zmanią ustawy o systemie oświaty w szkołach zawodowych zastały utworzone kwalifikacyjne kursy  zawodowe. Aktualnie kursy kwalifikacyjne prowadzone są w Zespole Szkół Technicznych oraz Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Dzięki dobremu wyposażeniu w sprzęt dydaktyczny wszystkie szkoły są ośrodkami egzaminacyjnymi gdzie przystępują do egzaminów zawodowych zarówno uczniowie naszych szkół jak i uczniowie z innych powiatów (kielecki, Staszów).Każdego roku szkoły zawodowe doposażone są w sprzęt dydaktyczny związany z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu zawodowego. Wszystkie szkoły zostały doposażone w sprzęt IT celem spełnienia obowiązków wynikających z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania oraz przygotowania szkół do nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pani Katarzyna Bilska zaznaczyła, że na bieżąco należy dbać o unowocześnienie i uzupełnienie bazy dydaktycznej szkół, mając na uwadze zmianę podstawy programowej, a szczególnie podstawę programową kształcenia zawodowego.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z przedmiotowym dokumentem przyjął go jednogłośnie.
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego (załącznik nr 14) zawierającym wniosek o ujęcie w budżecie powiatu na 2016 rok dotacji dla OLK w wysokości 43 600 zł., która zostanie przeznczona na:
1)   wykup od PKP S.A. dwóch działek o pow. Łącznej 170 m.kw. znajdujących się pod budynkami OLK: 15 tys. zł.
2)     zakup szpatułki laryngologicznej: 17 tys. zł.
3)     zakup elektrokardiografu: 4 100 zł.
4)     zakup wielofunkcyjnego aparatu rehabilitacyjnego: 7 500 zł.
Zarząd Powiatu przyjął wniosek Dyrektora do rozpatrzenia przy projektowaniu budżetu na 2016 rok.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 15) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na udostępnienie sali gimnastycznej dla Piłkarskiej Akademii Skarżyska w celu organizacji treningów piłkarskich dla dzieci w wieku 7-10 lat od 23 października br. do 31 grudnia br. dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że opłata za 1 godzinę wynosi 20 zł.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 16) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na korzystanie pracowników placówki z posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej. Dyrektor podał w piśmie, że opłata za obiad dla pracowników została wyliczona na podstawie kosztu surowca oraz narzutów do przygotowywania posiłków i będzie wynosiła 8 złotych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora przedstawioną w piśmie.

W związku z wnioskiem Wójta Gminy Łączna w sprawie przekazania niewykorzystanych elementów przepustów betonowych pochodzących z rozbiórki przy realizacji zadania dotyczącego przebudowy drogi w miejscowości Łączna, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Kierownika Służby Liniowej w Zarządzie Dróg Powiatowych (załącznik nr 17) z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. Dodała, że Zarząd Dróg Powiatowych pozytywnie ustosunkował się do przedmiotowego wniosku.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Wójta Gminy Łączna.

Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” (załącznik nr 18) z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym w dz. 852 rozdz. 85220 poprzez zwiększenie środków finansowych w § 4210 o kwotę 300 zł. oraz § 4220 o kwotę 700 zł. Prośba Dyrektora wynika ze zwiększonej ilości klientów w Hostelu dla małoletniego z opiekunem w miesiącach styczeń-wrzesień w stosunku do planu na 2015 rok. Skarbnik wyjaśniła, że  po analizie planu finansowego jednostki wynika, iż jest ona w stanie wygospodarować potrzebne środki w ramach posiadanego budżetu.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację oraz zobowiązał Dyrektora ZPOWiIK „Przystań” do dokonania ponownej analizy planu finansowego celem wygospodarowania niezbędnych środków.
 
Ad. pkt 5. Sprawy różne.
W związku z dużą liczbą wniosków złożonych do kalendarza imprez powiatowych, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie do procedury konkursowej na zadania w zakresie sportu i kultury na rok 2016 w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Dodała, że w przypadku zgody Zarządu, ogłoszony zostanie konkurs na realizację zadań w formie małych grantów.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Pani Katarzyny Bilskiej. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki do przekazania informacji o konkursie, środkom masowego przekazu.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poruszyła problem dotyczący braku pomieszczenia na oddziale dziecięcym w Zespole Opieki Zdrowotnej przeznaczonego  na prowadzenie zajęć dla dzieci przez p. Ból. Poinformowała, że jest jedno pomieszczenie zaraz przy oddziale dziecięcym o powierzchni ok. 24 m2, które wymaga kapitalnego remontu. Dyrektor ZOZ zobowiązał się do wyposażenia pomieszczenia w urządzenia doprowadzające wodę. Po rozmowie z Dyrektorem ZST ustalono, że uczniowie w ramach zajęć praktycznych wykonają remont podłogi oraz ścian. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że na przeprowadzenie niezbędnych prac potrzebne są środki finansowe w wysokości ok. 5-6 tys. zł.
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że skontaktuje się z dyrektorem ZOZ w celu ustalenia możliwości wygospodarowania niezbędnych środków na przeprowadzenie remont w/w pomieszczenia.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym informację odnośnie pracodawców z którymi szkoły zawodowe prowadzą współpracę w zakresie praktyk zawodowych (załącznik nr 19).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
        Protokołowała                                                                    Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                      Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ………………………
3.      B. Krawczyńska …………
 
 
Załączników 19:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030”,
Załącznik nr 5 –  projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 6 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2015,
Załącznik nr 7 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany Uchwały Nr 16/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 roku,
Załącznik nr 8 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 9 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
Załącznik nr 10 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 11 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeniesienia środków finansowych w ramach zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na które przeznacza się środki PFRON w 2015 roku,
Załącznik nr 12 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 13 – raport o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie skarżyskim
w roku szkolnym 2014/2015,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego, z dnia 06.10.2015 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, z dnia 20.10.2015 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 10.10.2015 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Kierownika Służby Liniowej w Zarządzie Dróg Powiatowych,
z dnia 16.10.2015 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”, z dnia 17.09.2015 r.,
Załącznik nr 19 – informacja odnośnie pracodawców z którymi szkoły zawodowe prowadzą współpracę w zakresie praktyk zawodowych.
protokół Nr 45 (455kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (21 października 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (12 listopada 2015, 14:57:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 549