Protokół Nr 43 z dnia 7 października 2015 roku


Protokół Nr 43/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 7 października 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
2.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.  Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2016 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia z uwzględnieniem zmiany zgłoszonej przez Panią Annę Leżańską.
  • za głosowało 5 osób (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu: Pani Katarzyna Bilska, Pani Anna Leżańska oraz Pani Bogusława Krawczyńska)
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.      Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2016 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2.      Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.      Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2016 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (załącznik nr 2)
Uchwałę w powyższej sprawie przedstawiła Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Poinformowała, że przepis art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym nakłada na Radę Powiatu obowiązek określania corocznie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz określania wysokości kosztów powstałych w wyniku wydawania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Wyjaśniła, że ustawodawca określił maksymalną wysokość stawek kwotowych za usuwanie i przechowywanie pojazdów. Wysokość stawek na 2016 rok ogłoszona została przez Ministra Finansów w Monitorze Polskim. Pani Anna Leżańska podkreśliła, że w niektórych pozycjach stawki opłat są nieco obniżone w stosunku do roku ubiegłego. Dodała, że przedmiotowa uchwała przewiduje ustalenie stawek cen maksymalnych dopuszczalnych, co sprawi, że realna ich wartość pozostanie niezmieniona.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poprosił o przygotowanie na kolejne posiedzenie Zarządu aktualnych informacji odnośnie kosztów i dochodów związanych z opłatami za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu odłożył przyjęcie projektu uchwały na następne posiedzenie Zarządu.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1) decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2015r – w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 40.000zł na sfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
2) pisma Koordynatora ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 29 września 2015r w sprawie przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 600zł na zawarcie umowy zlecenia na przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Bezpieczeństwo we właściwym miejscu i czasie”,
3)  pisma Wydziału Edukacji z dnia 24 września 2015r (otrzymane 29 września 2015 r.w sprawie przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty w wysokości 2.000zł na przeprowadzenie szkolenia z zakresu prawa oświatowego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Prezesa Skarżyskiego Klubu Sportów Walki „Kyokushin-Karate” (załącznik nr 4) zawierające prośbę o pomoc w zorganizowaniu I Międzynarodowego Turnieju Karate poprzez ufundowanie nagród dla uczestników i triumfatorów poszczególnych kategorii. Dodała, że impreza organizowana jest po raz pierwszy i zgromadzi dzieci i młodzież z terenu Polski i zagranicy. Wobec powyższego Pani Katarzyna Bilska zaproponowała  aby przeznaczyć na ten cel środki finansowe w wysokości 500 zł. pochodzące z oszczędności w dziale sportu.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej.

Członek Zarządu - Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym opinię Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 5) w sprawie rozwiązania porozumienia z dnia 6 lipca 2005 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim a Gminą Suchedniów, zdaniem którego w/w porozumienie winno być rozwiązane na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Suchedniów wyrażającej zgodę na wypowiedzenie porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Suchedniów roli organu prowadzącego dla Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że Zarząd Powiatu zwrócił się również do Radcy Prawnego Starostwa o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie.
Z uwagi na brak opinii Radcy Prawnego, Zarząd Powiatu postanowił powrócić do sprawy na następnym posiedzeniu Zarządu.

W związku z koniecznością uchwalenia „Programu Współpracy  Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 6) zawierające prośbę o wskazanie Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki jako odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji w/w projektu z organizacjami pozarządowymi.
Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z treścią następujących pism:
1) Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 7) informującym o zawarciu umowy najmu około 1 m2 powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na ustawienie kserokopiarki. Umowa została zawarta z firmą „TOMZET” na okres od 1 października br. do 30 czerwca 2016 roku,
2)  Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 8) zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na obniżenie wysokości czynszu za wynajem sklepiku szkolnego do kwoty 350zł. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że taką kwotę w swojej ofercie zaproponował dotychczasowy najemca sklepiku. Dodała, że poprzednia umowa została wypowiedziana przez najemcę,
3) Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 9) z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni pod automat ksero. W przedmiotowej sprawie do Dyrektora III LO wystąpił właściciel firmy TOMZET, który wyraził chęć kontynuowania współpracy (wcześniejsza umowa zawarta była na okres od 15.05.2012 r. do 30.04.2015 r.),
4) Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 10) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni pod automat samo-spadający z firmą P.U. „VENDING”, który współpracował ze szkołą w następujących okresach: 01.09.2009 r. – 30.06.2013 r. oraz 01.11.2013 r. – 21.05.2015 r.
Następnie Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami nie jest wymagana zgoda Zarządu Powiatu w odniesieniu do mienia przekazanego szkołom w trwały zarząd, jeżeli okres wynajmu nie jest dłuższy niż 3 lata.
W związku z powyższym zaproponowała zmianę uchwały Nr 38/101/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego która jest sprzeczna z w/w ustawą.
Ponadto Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z wnioskiem o:
ad. pkt 1) przyjęcie informacji przedstawionej przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych,
ad. pkt 2) wyrażenie zgody na obniżenie wysokości czynszu za wynajem sklepiku szkolnego do kwoty 350 zł. oraz ponowne ogłoszenie przetargu,
ad. pkt 3) i 4) wyrażenie zgody na prośby Dyrektora przedstawione w pismach.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do wniosków przedstawionych przez Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską. Ponadto, Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania projektu zmiany uchwały Zarządu Powiatu Nr 38/101/2011 zgodnego z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 11) zawierające prośbę o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki. Wyjaśniła, że prośba Dyrektora wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na:
- delegacje dla nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne  do uczennicy mieszkającej w miejscowości Mroczków-Kapturów,
- wykonanie zaleceń inspektora BHP na wymianę chodnika przed budynkiem szkoły oraz części oświetlenia w auli szkolnej.
Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że realizacja zaleceń inspektora BHP nie została określona terminem, wobec powyższego zaproponowała aby wyrazić zgodę na zmiany
w planie finansowym jednostki tylko w kwestii zabezpieczenia środków na delegacje nauczycieli.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Członek Zarządu - Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zabranym pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 12). Poinformowała, że Dyrektor w piśmie zwrócił się z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych na szkolenie pt. „Zmiany w sposobie żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych wprowadzone przepisami prawa” dla dwóch pracowników Placówki zajmujących stanowisko: kucharz i magazynier. Dodała, że prośba Dyrektora podyktowana jest zmianą przepisów żywieniowych w placówkach o profilu zbiorowym. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że brak jest środków możliwych do przekazania na powyższe, dlatego zaproponowała aby zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z prośbą o  przeprowadzenie w ramach współpracy szkolenia
w powyższym zakresie dla intendentów i kucharzy.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poprosił o przygotowanie pisma w tej sprawie.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej. Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji do przygotowania pisma do Sanepidu pod podpis Starosty.
 
W związku z organizacją Świętokrzyskiego Mityngu Gimnastycznego Olimpiad Specjalnych, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Regionalnego  Olimpiad Specjalnych Polska Świętokrzyskie (załącznik nr 13), w którym zwraca się z prośbą o wsparcie rzeczowe lub finansowe  powyższej imprezy. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w imprezie udział weźmie 40 zawodników z całego województwa świętokrzyskiego, 12 trenerów, 18 wolontariuszy oraz 10 organizatorów. Pani Katarzyna Bilska podkreśliła specyfikę zawodów i zaproponowała przekazać nagrody rzeczowe w postaci gadżetów promocyjnych będących na stanie Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
Zarząd Powiatu poparł propozycję Pani Katarzyny Bilskiej.

Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec poinformowała zebranych, że wpłynęła petycja mieszkańców miejscowości Zagórze w gminie Łączna (załącznik nr 14) w sprawie ujęcia w budżecie powiatu na 2016 rok inwestycji polegającej na przygotowaniu projektu i budowie chodnika przy drodze powiatowej 0588T. Dodała, że powodem złożenia petycji jest troska mieszkańców o bezpieczeństwo w związku z wysokim natężeniem ruchu ulicznego. Następnie Sekretarz wyjaśniła, że przedmiotowa petycja musi zostać rozpatrzona zgodnie z ustawą o petycjach w ciągu 3 miesięcy. W związku z powyższym zwróciła się do Zarządu o ustalenie trybu jej rozpatrzenia.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że do dnia 10 października br. przyjmowane są wnioski do budżetu powiatu. Następnie Zarząd dokona podziału środków i przygotuje projekt budżetu powiatu na 2016 r.
Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią petycji oraz zobowiązał Sekretarza Powiatu do poinformowania wnioskodawcy o trybie przygotowywania projektu budżetu.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo mieszkańca Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 15) dotyczące budowy lądowiska przy ZOZ m.in. na działkach 88/21 i 88/1 należących do wnioskodawcy. Starosta poinformował, że zgodnie z projektem budowy lądowiska działka 88/1 całkowicie traci swoje przeznaczenie, natomiast działka 88/21 otrzymuje ograniczenia co do wysokości zabudowy. Starosta wyjaśnił, że w zaistniałej sytuacji nie będzie możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę lądowiska, a co za tym idzie utratę ewentualnego dofinansowania do budowy bez przekazania w/w działek na własność powiatu. Dodał, że wnioskodawca zaproponował w piśmie odkupienie przez powiat działki 88/1 o pow. 850 m2 za cenę 100 000 zł. netto. Wobec powyższego Starosta zasugerował, aby Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższego pisma.
Zarząd Powiatu poparł propozycję Starosty. Jednocześnie zobowiązał naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do rozpoczęcia procedury związanej z nabyciem na rzecz powiatu skarżyskiego działki 88/1 o pow. 850 m2 oraz do zlecenia biegłemu rzeczoznawcy opracowania operatu szacunkowego.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Kierownika Referatu Gospodarki  Mieniem (załącznik nr 16) zawierające prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie wysokości czynszu dla Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Starosta poinformował, że w okresie od 01.06.2012 r. do 01.06.2014 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Skarżyskim, a Świętokrzyską Wojewódzką Komendą OHP. Dodał, że zgodnie w w/w dokumentem Powiat zobowiązał się do nieodpłatnego udostępnienia dwóch lokali w budynku przy ul. Pl. Floriański 1 obciążając OHP jedynie kosztami związanymi z utrzymaniem budynku. Starosta wyjaśnił, że w dniu 16.07.2015 r. Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach zwróciła się z prośbą o przedłużenie umowy najmu lokali. Dodał, że uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego została wyrażona zgoda na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami.
Starosta zwrócił uwagę, że w okresie od dnia 01.06.2014 r. do dnia podjęcia uchwały Rady Powiatu brak jest dokumentu potwierdzającego współpracę Powiatu Skarżyskiego z OHP.
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska zasugerowała, że wskazane byłoby poprosić Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji o informację dotyczącą współpracy z OHP. ( w przypadku współpracy podanie jej zakresu).
Zarząd Powiatu postanowił zobowiązać Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przedłożenia Zarządowi dokumentów dotyczących współpracy z OHP w nieudokumentowanym okresie. Ponadto poprosił o informację od OHP dotyczącą realizacji punktu 2 porozumienia. Jednocześnie Zarząd postanowił zwrócić się do  Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji o informację w zakresie współpracy z OHP.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że Stowarzyszenie Arka Nadziei postanowiło wystąpić z wnioskiem do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej o nieodpłatne przekazanie w użytkowanie budynku po byłej Przychodni Zdrowia przy ulicy Warszawskiej na wykorzystanie przez Stowarzyszenie na cele związane m. in. ze świadczeniem usług jako Domu Opieki Społecznej dla osób starszych. Starosta poinformował, że w tej sprawie odbył spotkanie z inicjatorem przedsięwzięcia oraz osobami zainteresowanymi. Dokumentacja w tej sprawie stanowi załącznik nr 17.
Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że przedmiotowa inicjatywa jest godna poparcia. Jednocześnie Zarząd wskazał, że istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, programów unijnych lub lokalnych grup działania.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
            W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
            Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
        Protokołowała                                                              Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                Jerzy Żmijewski
 


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ………………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska …………
 
 
 
 
Załączników 17:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2016 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 4 – pismo Prezesa Skarżyskiego Klubu Sportów Walki „Kyokushin-Karate”,
z dnia 06.10.2015 r.
Załącznik nr 5 – opinia Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 06.10.2015 r.
Załącznik nr 6 –  pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia 06.10.2015 r.
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, z dnia 05.10.2015 r.
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, z dnia 02.10.2015 r.
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 25.09.2015 r.
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 24.09.2015 r.
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, z dnia 05.10.2015 r.
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
z dnia 29.09.2015 r.
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska Świętokrzyskie, z dnia 29.09.2015 r.
Załącznik nr 14 – petycja mieszkańców miejscowości Zagórze w gminie Łączna, z dnia 21.09.2015 r.
Załącznik nr 15 – pismo mieszkańca Skarżyska-Kamiennej, z dnia 05.10.2015 r.
Załącznik nr 16 – pismo Kierownika Referatu Gospodarki  Mieniem, z dnia 06.10.2015 r.
Załącznik nr 17 – dokumentacja dotycząca wniosku Stowarzyszenia Arka Nadziei.

Protokół Nr 43 (361kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (7 października 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (12 listopada 2015, 12:17:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 541