Protokół Nr 44 z dnia 14 października 2015 roku


Protokół Nr 44/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 14 października 2015 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2016 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.07.2015r. – 30.09.2015 r.
4.   Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.   Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”.
Kolejny wniosek o rozszerzenie porządku zgłosiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Poprosiła o wprowadzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia z uwzględnieniem zgłoszonych wniosków.

Porządek posiedzenia, po zmianie:

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2016 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
b)  zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”,
c)   upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.07.2015r. – 30.09.2015 r.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2016 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (załącznik nr 2)
Powyższą uchwałę przedstawiła Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Wyjaśniła, że stawki na 2016 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów zawarte w w/w uchwale zostały określone na postawie stawek ogłoszonych w Monitorze Polskim.
W  nawiązaniu do powyższej uchwały przedstawiła również koszty i dochody za holowanie
i parkowanie pojazdów za 9 miesięcy 2015 r. i tak:
Koszty                                                   Dochody
Holowanie pojazdów                         12 534,50 zł.                                                  13 839,00 zł.
Parkowanie pojazdów                       11 502,00 zł.                                                  24 553,00 zł.
Dodała, że od września 2011 r. do końca września 2015 r., po przepadku na rzecz Powiatu nieodebranych przez właścicieli pojazdów, wystawiono 11 decyzji na ogólną kwotę 186 427,45 zł. obciążających kosztami właścicieli pojazdów.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.

Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1.    Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.662.2015 z dnia 07.10.2015 r.
w sprawie zmniejszenia dotacji na zadania bieżące o 41.711 zł. a zwiększenia o ta samą kwotę dotacji na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
2.    Pisma Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 5 października 2015 r. oraz Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przeniesienia kwoty 500 zł. pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia kosztów dojazdów nauczycieli na nauczanie indywidualne,
3.    Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 11 września 2015 r. (data wpływu 6 październik) w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 178 zł. na zapewnienie wyżywienia w hostelu,
4.    Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1.050 zł. na badania lekarskie pracownika oraz na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
5.    Pisma Wydziału Edukacji w sprawie przeniesienia kwoty 15.390 zł. z planu Starostwa Powiatowego do placówek oświatowych na dokształcanie się nauczycieli i tak:
 • I Liceum Ogólnokształcące – 4.350 zł
 • Zespół Szkół Ekonomicznych – 1.710 zł
 • Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych – 810 zł 
 • Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 8.520 zł
oraz przeniesienia kwoty 2.100 zł. na opłatę za udostępnienie programu Płace Optivum
6.  Pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 12.10.2015 r.  – w sprawie przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1.147 zł na przeprowadzenie komisji orzekających,
7.    Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 15 czerwca 2015 r. – w sprawie przeniesienia z wydatków inwestycyjnych kwoty 50.000 zł na wynagrodzenia pracowników.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.

b)   zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”, (załącznik nr 4)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski omówił powyższy projekt uchwały.
Zarząd Powiatu do przedmiotowego projektu uchwały nie wniósł uwag oraz podjął go jednogłośnie.

c) upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 5)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że powyższa uchwała dotyczy upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych do dokonania w imieniu Powiatu Skarżyskiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pod nazwą: „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów skarżyskiego Ekonomika”.
Zarząd Powiatu podjął powyższą uchwałę jednogłośnie.

Ad. pkt. 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.07.2015r. – 30.09.2015 r. (załącznik nr 6)

    Z treścią przedmiotowego sprawozdania zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w III kwartale 2015 roku wykorzystał środki finansowe na bieżącą działalność w kwocie 73.391,43 zł. oraz zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego środki finansowe
z rezerwy celowej w łącznej kwocie 78.000,00 zł. Dodał, że z powyższego dokumentu wynika iż:
 • w okresie sprawozdawczym w powiatowym zespole zatrudnionych było 14 osób,
 • złożonych zostało 526 wniosków w celu wydania orzeczenia, 
 • wydano ogółem 599 orzeczeń, 
 • powołano łącznie 85 składów orzekających, 
 • liczba wniesionych odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wyniosła 55, 
 • wydano łącznie 280 legitymacji poświadczających niepełnosprawność 
 • wydano łącznie 143 karty parkingowe
Zarząd Powiatu przyjął powyższe sprawozdanie .

Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powrócił do decyzji Zarządu Powiatu z dnia 30.09.2015 r. w sprawie podziału działki nr 1/130. Poinformował, że ponadto zachodzi konieczność dokonania podziału działki nr 1/129, z wyłączeniem części działki na której stoi budynek ZST-M od strony wschodniej do pierwszej klatki schodowej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie podziału obu działek. Jednocześnie zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem do uruchomienia stosownej procedury.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu (załącznik nr 7) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zawarcie umów z podmiotami wyłonionymi w procedurze przetargowej na okres 2 lub 3 lat
w sprawach:
 • dostawy dokumentów komunikacyjnych
 • dostawy tablic rejestracyjnych 
 • usługi usuwania pojazdów z drogi
 • usługi parkowania pojazdów usuniętych z drogi 
 • usługi kasowania pojazdów usuniętych z drogi i przejętych na własność przez Powiat Skarżyski
 Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie finansami Powiatu, Starosta zaproponował, aby w tej sprawie zwrócić się do Radcy Prawnego oraz do starszego specjalisty ds. zamówień publicznych o opinię dotyczącą zawierania umów na okres dłuższy niż 2 lata.           
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pana Starosty.
 
Na podstawie wyliczeń otrzymanych z Zarządu Dróg Powiatowych, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała zebranych, że na koniec roku 2015 może zabraknąć środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników ZDP. Wyjaśniła, że powyższe braki spowodowane są zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych w ZDP.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
W związku z pismem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dotyczącym pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków ulic Legionów i Krakowskiej, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 8) przedstawiającym propozycję pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej, które są zaliczone do kategorii dróg powiatowych, lecz mają znaczenie lokalne:
 •  ul. Cmentarna
 • ul. Staszica 
 • ul. Żurawia 
 • ul. Rejowska
Dodała, że ZDP proponuje również zaliczyć do kategorii dróg powiatowych n/w odcinki dróg gminnych:
 • ul. Piękna ( od ul. 1 Maja do ul. Towarowej)
 • ul. Kopernika (od ul. Rycerskiej do granicy miasta Skarżyska-Kamiennej)
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.

W związku z zakończeniem ósmej edycji konkursu letniego dla krwiodawców, organizowanego przez skarżyski Oddział terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec zapoznała zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej (załącznik nr 9) zawierającym prośbę o zakup nagrody o wartości 1 000 zł. dla osoby wylosowanej spośród mieszkańców powiatu skarżyskiego, którzy wzięli udział w konkursie. Sekretarz dodała,    że patronat nad konkursem objął Starosta Skarżyski i zgodnie z przyjętym regulaminem jest jednym z fundatorów nagród.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że środki na ufundowanie nagrody można wygospodarować z oszczędności w dziale sportu. Zaproponowała, aby kwotę 1 000 zł. przenieść do rozdz. 92105.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie nagrody na kwotę 1 000 zł. Ponadto, Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania stosownego projektu uchwały Rady Powiatu.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 10) z prośbą o udostępnienie 2 busów będących na stanie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych na objazd naukowy młodzieży z Historycznych Kół Naukowych organizowany w dniu 24 października br. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że wyjazdy dla aktywnych członków HKN organizowane są przez Zarząd Powiatu od 5 lat i weźmie w nich udział młodzież I, II, III Liceum oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych. Dodała, że termin wyjazdu został uzgodniony pomiędzy dyrektorami.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych  (załącznik nr 11) dotyczące  udostępnienia n/w dokumentów:
 • decyzji o nadaniu numeru NIP Organu Prowadzącego
 • pełnomocnictwa do podpisania umowy dla dyrektora szkoły udzielone przez Organ Prowadzący 
 • dokumentów o wyborze starosty oraz zarządu powiatu oraz innych osób upoważnionych do zawarcia i realizacji umowy
Pani Katarzyna Bilska dodała, że powyższe dokumenty są niezbędne dyrektorowi szkoły do przygotowania dokumentacji projektowej do projektu „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów skarżyskiego Ekonomika”.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę. Jednocześnie zobowiązał Wydział Edukacji do przygotowania powyższych dokumentów.
 
W związku ze zmianami w zakresie Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz dużą ilością wniosków zgłoszonych do Kalendarza Imprez na 2016 rok, Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby przyjęcie przez Radę Powiatu Skarżyskiego „Powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2016 rok” przesunąć na Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego w listopadzie 2015 r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o zajęcie stanowiska i wyrażenie zgody na podjęcie działań intencyjnych w zakresie podpisania porozumienia pomiędzy Powiatem Skarżyskim a Towarzystwem Historycznym na prowadzenie w przyszłym roku wspólnego przedsięwzięcia. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że powyższa inicjatywa polegałaby na wydaniu książki, która składałaby się z dwóch tomów. Wyjaśniła, że 1 tom publikacji obejmowałby w swoim zakresie poniższe działy:
 • Historia Powiatu Skarżyskiego
 • Przyroda Powiatu Skarżyskiego 
 • Turystyka, Krajoznawstwo i Geologia 
 • Wybitne osobowości Powiatu Skarżyskiego
Pani Katarzyna Bilska dodała, że do każdego działu zostałby ogłoszony konkurs (dla nauczycieli, pedagogów) na najlepszy konspekt, a zwycięski zostałby opublikowany jako pierwszy tom powyższej publikacji. Drugi tom publikacji byłby to przewodnik promujący Powiat Skarżyski. Dodała, że środki finansowe na wydanie publikacji będą zabezpieczone w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, środki na wynagrodzenia dla autorów przygotowujących materiały do publikacji będą pochodziły z Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, natomiast środki na nagrody za konspekt z Wydziału Edukacji.
Starosta wyraził pogląd, że jest to cenna inicjatywa dla promocji powiatu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że w dniu wczorajszym, pracownik wydziału promocji uczestniczył w spotkaniu w ramach projektu „Nad Czarną i Kamienną”. Dodała, że zachodzi konieczność podjęcia decyzji  dotyczącej kontynuacji współpracy w ramach projektu. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że powiat konecki wstępnie zadeklarował chęć dalszej współpracy, natomiast powiat ostrowiecki ma podjąć decyzję po uzyskaniu danych dotyczących kierunku realizacji projektu. Powiat starachowicki również wyraził chęć dalszej współpracy. Powiat Starachowicki zaproponował także rozważenie możliwości współdziałania partnerów przy projektach już gotowych takich jak np. geopark i świętokrzyski szlak żelaza, które terytorialnie obejmują 4 powiaty. Następnie przedstawiła wstępną propozycję, aby projekt zmniejszyć do 2 mln. zł. (po 500 tys. zł. na każdy Powiat do roku 2017). Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w przypadku zgody na dalszą współpracę, zasadnym byłoby zainwestować w produkt lokalny wspólny dla 4 powiatów. W związku z powyższym można zorganizować spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji pozarządowych celem wypracowania koncepcji współpracy.
Zdaniem Starosty ten projekt nie osiąga założonych efektów. Ukazywanie walorów powiatu skarżyskiego można przedstawić w publikacjach czy też na stronach internetowych.
Pani Katarzyna Bilska zaproponowała aby odłożyć podjęcie decyzji w kwestii dalszej współpracy do grudnia br. Ponadto zobowiązała się do organizacji spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu powiatu skarżyskiego, mającego na celu omówienie kwestii nowego okresu programowania  i ewentualnych działań zgłaszanych przez powiat w partnerstwie z innymi podmiotami oraz powiatami.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji dotyczącej dalszej współpracy w ramach projektu „Nad Czarną i Kamienną”. Jednocześnie Zarząd zaakceptował propozycję Członka Zarządu – Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska powróciła do sprawy wypowiedzenia porozumienia z dnia 6 lipca 2005 r. złożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów w przedmiocie przejęcia przez Gminę Suchedniów od Powiatu Skarżyskiego jego zadania własnego, polegającego na prowadzeniu szkoły ponadgimnazjalnej – Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie. Pani Katarzyna Bilska  wyjaśniła, że z opinii Radcy Prawnego Starostwa w powyższej sprawie (załącznik nr 12) wynika, że uchwała nr 3/I/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie nie stanowi podstawy do wypowiedzenia Porozumienia z dnia 6 lipca 2005r. Wobec powyższego zaproponowała zwrócić się do Rady Miejskiej w Suchedniowie, aby uchwałą Rady rozwiązała powyższe porozumienie.
Zarząd Powiatu poparł stanowisko Pani Katarzyny Bilskiej. Jednocześnie zobowiązał Wydział Edukacji do przygotowania stosownego pisma w tej sprawie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że plany finansowe na 2015 rok w poszczególnych placówkach oświatowych zostały pomniejszone w stosunku do wykonania  roku 2014 o kwotę 1 099 832,00 zł. Pani Katarzyna Bilska dodała, że w wyniku prowadzenia polityki oszczędnościowej w Wydziale Edukacji udało się zredukować poziom brakujących środków do kwoty ok. 500 000,00 zł.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
Ad. pkt. 5. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
        Protokołowała                                                                  Przewodniczący Zarządu
       Anna Bugajska                                                                         Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska ……………………
2.      A. Leżańska ………………
3.      B. Krawczyńska …………
 
 
 
 
Załączników:11
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia wysokości opłat w roku 2016 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających
z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 6 – sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.07.2015 r. – 30.09.2015 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu z dnia 06.10.2015 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 13.10.2015 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 09.10.2015r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 13.10.2015 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 09.10.2015 r.
Załącznik nr 12 – opinia Radcy Prawnego

Protokół Nr 44 (445kB) pdf
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (14 października 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (4 listopada 2015, 15:05:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 543