Protokół Nr 42 z dnia 30 września 2015 roku


Protokół Nr 42/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 30 września 2015 r.

 
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                        - Starosta
2.      Artur Berus                                              - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                      - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                            - Członek Zarządu Powiatu                          
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                 -  Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
                                                                                                                                     1. Katarzyna Geller     – Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu               

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia

1.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b)   zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych. Następnie przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Wicestarosta – Pan Artur Berus zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2015 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Kolejny wniosek o rozszerzenie porządku zgłosiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Pani Katarzyna Bilska poprosiła o wprowadzenie dwóch projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie: upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia z uwzględnieniem zgłoszonych wniosków.

Porządek posiedzenia, po zmianie:

1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b)  zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”,
c)  przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2015 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie,
d)  upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
e)  upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej.
2.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.   Sprawy różne.

Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1 . Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.605.2015 z dnia 24.09.2015 r. – w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 6.642 zł na sfinansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa,Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.607.2015 z dnia 25.09.2015 r. – w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 1.000 zł na zakup podręczników dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń”. Wkład własny w wysokości 20% tj. 250 zł. zabezpieczony zostaje z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie,Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 18.200 zł. w związku ze zmianami regulacji płac pracowników placówki,Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 23 września 2015r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w wysokości 2.900 zł. w celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków jednostki: ubezpieczenie samochodu służbowego oraz pochodne od wynagrodzeń,Pisma I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 28 września 2015 r. zawierającego prośbę o zmiany w planie w kwocie 3.000 zł na zabezpieczenie niezbędnych do funkcjonowania jednostki usług,Pisma Wydziału Edukacji z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przeniesienia z rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę i wychowanie kwoty 15.000 zł. na zakup energii oraz wywóz nieczystości i inne niezbędne wydatki w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 28.09.2015 r. w sprawie przeniesienia wydatków płacowych w łącznej kwocie 144.200 zł. pomiędzy rozdziałami w związku ze zmianą przydziału godzin nauczycieli w poszczególnych szkołach,Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeniesienia wydatków płacowych w wysokości 1.331 zł. pomiędzy paragrafami.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.

b) zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”, (załącznik nr 3)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Zarząd Powiatu do przedstawionej uchwały nie wniósł uwag oraz podjął ją jednogłośnie.
 
c) przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2015 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie, (załącznik nr 4)
Uchwałę w powyższej sprawie przedstawił Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Zarząd Powiatu do uchwały nie wniósł uwag i podjął ją jednogłośnie.

d) upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 5)
e) upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej. (załącznik nr 6)
Z treścią powyższych projektów uchwał zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że powyższe uchwały związane są z realizacją dwóch projektów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach RPO WSL 2014-2020. Dodała, że projekty noszą nazwy: „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół  Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej” oraz „Inwestycja w przyszłość”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższe uchwały.

Ad. pkt. 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

W związku z koniecznością rozpoczęcia procedury zamówienia na usługi ubezpieczeniowe dotyczące majątku powiatu, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Inter-Broker Sp. z.o.o. w Toruniu. Obecna na posiedzeniu Zarządu Powiatu Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu Pani Katarzyna Geller wyjaśniła, że wybór firmy brokerskiej został dokonany po szczegółowej analizie audytu ubezpieczeń powiatu skarżyskiego opracowanego przez Inter-Broker oraz na podstawie pozytywnych opinii jednostek dla których w/w firma świadczy usługi brokerskie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Inter-Broker Sp. z o.o.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Kierownika Referatu Gospodarki Mieniem (załącznik nr 8) w sprawie Pana Macieja Michnowskiego, który zwrócił się z prośbą o udzielenie zgody na przejazd przez działkę nr 88/10 znajdującą się przy ul. Sokolej stanowiącą własność powiatu skarżyskiego oraz na wykonanie zjazdu z działki nr 88/54 na w/w działkę nr 88/10. Starosta wyjaśnił, że powyższe prace polegałyby na obniżeniu krawężnika i utwardzeniu wjazdu. Poinformował, że wnioskodawca planuje rozpocząć prowadzenie inwestycji na swojej działce, a powyższe umożliwi mu swobodny dostęp do drogi publicznej oraz pozwoli na korzystanie z parkingu, który wnioskodawca planuje wykonać przed budynkiem objętym inwestycją. Starosta zaproponował, aby wyrazić zgodę na prośbę wnioskodawcy. Dodał, że wnioskodawca zobowiązany jest do uzgadniania wszelkich prac wykonywanych na działkach powiatu. Starosta zaznaczył, że miejsca parkingowe, które zostaną wykonane nie mogą zakłócać przejazdu innym użytkownikom dróg.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pana Starosty. Jednocześnie zobowiązał Wydział  IM do przygotowania stosownej umowy na bezpłatne korzystanie z przejazdu.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powrócił do sprawy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Legionów 119 i 119 A. W tej sprawie przedstawił pismo Kierownika Referatu Gospodarki Mieniem (załącznik nr 9). Poinformował, że część nieruchomości objęta sprzedażą położona jest na działce 1/129 oraz 1/130 będąca w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych. Dodał, że przed zbyciem nieruchomości konieczne jest dokonanie geodezyjnego podziału działki Nr 1/130 uwzględniając bezpośredni dojazd do drogi publicznej.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury związanej z dokonaniem podziału działki Nr 1/130 z ustanowieniem służebności wobec pozostałych działek.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wniosek Sekretarza Gminy Łączna (załącznik nr 10) zawierający prośbę o uwzględnienie w budżecie powiatu na 2016 rok pomocy finansowej w wysokości 20 000 zł. na realizację „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.
Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do ujęcia przedmiotowego wniosku w projekcie budżetu na 2016 rok, po wcześniejszym uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 11) w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie nowych kierunków kształcenia w roku szkolnym 2016/2017. Poinformowała, że nowe kierunki kształcenia obejmują:
 • operatora obrabiarek skrawających
 • mechanika motocyklowego
Dodała, że otwarcie nowych kierunków kształcenia wynika z zapotrzebowania pracodawców, którzy zgłosili chęć nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia praktycznej nauki zawodu oraz ofert pracy dla absolwentów powyższych kierunków.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 12), w którym zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla kwalifikacji B.18 – wykonanie robót murarskich i tynkarskich dla 27 słuchaczy oraz klasy I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych dla 25 kandydatów.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.
 
 Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym Oświadczenie o wypowiedzeniu porozumienia z dnia 6 lipca 2005 r. (załącznik nr 13) złożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów w przedmiocie przejęcia przez Gminę Suchedniów od Powiatu Skarżyskiego jego zadania własnego, polegającego na prowadzeniu szkoły ponadgimnazjalnej  - Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie. Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby opinię w przedmiotowej sprawie wydał Radca Prawny oraz Naczelnik Wydziału Edukacji.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zreferowała pismo Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury (załącznik nr 14) w sprawie dofinansowania 43 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego im. Leopolda Staffa. Poinformowała, że powyższe wydarzenie jest imprezą cykliczną odbywającą się corocznie i należy do grona najlepszych konkursów w kraju. Dodała, że przedmiotowa impreza nie została zgłoszona do kalendarza imprez powiatowych, jednak z uwagi na rangę konkursu zaproponowała dofinansowanie jej kwotą 800 zł. Środki na ten cel zostaną przeznaczone z działu promocji.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzeście (załącznik nr 15) z prośbą o współorganizację Pikniku Rodzinnego na zakończenie wakacji w 2016 roku w Brześciu, poprzez zakup nagród rzeczowych w kwocie 550 zł. dla osób biorących udział w występach i konkursach. Z uwagi na fakt, iż jest to impreza cykliczna, Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że aby otrzymać dofinansowanie na jej organizację należy zgłosić ją do kalendarza imprez powiatowych wypełniając w tej sprawie stosowny wniosek.
Zarząd Powiatu poparł stanowisko Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Przedstawicieli Stowarzyszenia Piłkarskiej Akademii Skarżyska (załącznik nr 16) z prośbą o sfinansowanie zakupu strojów piłkarskich dla zawodników z rocznika 2005, w którym obecnie trenuje 30 chłopców (koszt ok. 4 000 zł.). Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w bieżącym roku budżetowym nie ma możliwości udzielenia wsparcia finansowego. Przedmiotowy wniosek może zostać rozpatrzony w roku budżetowym 2016.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do stanowiska Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Ad. pkt. 3. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Wyjaśnił, że zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Dodał, że powyższe zadanie finansowane będzie z budżetu państwa – poprzez udzielenie dotacji celowej powiatowi w kwocie 185 400 zł. Starosta dodał, że punkty, w których będzie udzielana bezpłatna pomoc prawna utworzone zostaną w lokalach pozostających w zasobach powiatu lub gmin. Podkreślił, że w części z tych punktów nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona przez adwokatów lub radców prawnych, natomiast w drugiej części za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Dodał, że pomoc prawna będzie udzielana 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie w w/w lokalach. Starosta zaproponował, aby na terenie powiatu skarżyskiego lokale, w których będzie świadczona nieodpłatana pomoc prawna znajdowały się w:
 • budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. 1Maja 105 w Skarżysku-Kamiennej
 • budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej 
 • budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie
Ponadto Starosta wyjaśnił, że osobami które będą mogły skorzystać z udzielanej nieodpłatnie pomocy prawnej będą osoby które:
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
 • posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 
 • uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 
 • posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa 
 • nie ukończyły 26 lat
 • ukończyły 65 lat 
 • w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty
 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację. Jednocześnie poparł propozycję Starosty w kwestii rozmieszczenia lokali.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zgromadzonych,  że złożony został do Urzędu Marszałkowskiego projekt w ramach kształcenia zawodowego. Dodała, że projekt opiewający na kwotę  2 mln zł.  obejmuje 4 placówki prowadzone przez powiat skarżyski. Ponadto Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że wkład własny powiatu jest nie finansowy i wynosi 6 %.
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
     Protokołowała                                                                   Przewodniczący Zarządu

     Anna Bugajska                                                                     Jerzy Żmijewski

 Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      B. Krawczyńska ………
 
Załączników 16:
Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2015 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół  Technicznych im. Armii Krajowej
w Skarzysku-Kamiennej,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 10.09.2015 r.
Załącznik nr 8 – pismo Kierownika Referatu Gospodarki Mieniem z dnia 28.09.2015 r.
Załącznik nr 9 – pismo Kierownika Referatu Gospodarki Mieniem z dnia 29.09.2015 r.
Załącznik nr 10 – pismo Sekretarza Gminy Łączna z dnia 14.09.2015 r.
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 24.09.2015 r.
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 23.09.2015 r.
Załącznik nr 13 – Oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 25.09.2015r.
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury z dnia 21.09.2015 r.
Załącznik nr 15 – pismo Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzeście z dnia 22.09.2015 r.
Załącznik nr 16 – pismo Prezesa Piłkarskiej Akademii Skarżyska z dnia 23.09.2015 r.

Protokół Nr 42 (365kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (30 września 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (21 października 2015, 14:33:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 481