Protokół Nr 41 z dnia 23 września 2015 roku


Protokół Nr 41/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 23 września 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                                    - Wicestarosta
2.      Katarzyna Bilska                                             - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                               - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.      Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Skarżyskiego.
2.      Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej.
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.      Sprawy różne.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus powitał zebranych. Następnie przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia z uwzględnieniem wniosku Skarbnika.

Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.      Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Skarżyskiego.
2.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)       wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b)       upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej.
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.      Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 2)
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)       wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że wprowadzone w uchwale zmiany wynikają z:
1)      decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.586.2015 z dnia 18.09.2015r – w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 2.000zł na pokrycie kosztów dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
2)      decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.564.2015 z dnia 17.09.2015r – w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 11.540zł na zakup podręczników dla placówek oświatowych,
3)      decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.559-560.2015 z dnia 16.09.2015r w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 25.600zł na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w tym na zakup programów komputerowych oraz wdrożenie modułu integracji systemu SWD-ST 2,5 z systemem SIWCPR,
4)      pism Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 18 września 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami
w łącznej kwocie 5.728,96zł na wykonanie dokumentacji geodezyjnej oraz szkolenia pracowników,
5)      pisma Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 18 września 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków w wysokości 3.000zł na zakup materiałów i wyposażenia,
6)      pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 22 września 2015r w sprawie przeniesienia pomiędzy rozdziałami wydatków płacowych w kwocie 81.414zł.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. Nieobecna podczas głosowania Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska.

b)      upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 4)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że Wójt Gminy Skarżysko Kościelne zwrócił się z prośbą (załącznik nr 5) o dofinansowanie kwotą 8 tys. zł. przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu części działki Nr 1 Wspólnoty Gruntowej Lipowe Pole Plebańskie znajdującej się w obszarze Natura 2000. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że w/w przedsięwzięcie polegać będzie na stworzeniu miejsca rekreacyjno-edukacyjnego ze ścieżką dydaktyczną. Dodała, że zadanie będzie finansowane ze środków funduszu sołeckiego oraz budżetu Gminy Skarżysko Kościelne. Następnie poinformowała, że Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zaproponował aby na ten cel przeznaczyć środki finansowe z dz. 900 rozdz. 90019. Dofinansowanie z Powiatu pozwoli na zwiększenie zakresu  zadania.
  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie przedsięwzięcia.
 
 Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 6) zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na udostępnienie pracowni komputerowej dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, celem prowadzenia sobotnio-niedzielnych zajęć edukacyjnych. Dodała, że okres udostępnienia trwałby od 1 października 2015 r. do 29 lutego 2015 r.
  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawarta w piśmie.
 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących zdrowego żywienia w szkołach, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 7)  zawierające prośbę o wyrażenie zgody na obniżenie wysokości czynszu dotychczasowemu Najemcy sklepiku szkolnego. Wyjaśniła, że Najemca chciałby dostosować oferowane produkty do nowej ustawy i kontynuować swoją działalność, pod warunkiem że czynsz najmu ulegnie obniżeniu. Dodała, że w ocenie Dyrektora szkoły brak kontynuacji najmu sklepiku szkolnego mógłby sprawić częste wychodzenie młodzieży do pobliskich sklepów.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie nowego przetargu, obniżając stawkę czynszu do 250 zł.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 8)  zawierające prośbę o wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 2015/2016 klas dwuzawodowych kucharz, stolarz.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 9) zawierające prośbę o wyrażenia zgody na zatrudnienie trzech osób w wymiarze 2,5 etatu na stanowisko pomocy nauczyciela w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych do oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej, trzeciej oraz czwartej szkoły podstawowej. Następnie Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że takie prawo daje mu rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. W związku z powyższym nie jest wymagana zgoda Zarządu Powiatu.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższe.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że wpłynęło pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 10) zawierające odwołanie od decyzji Zarządu dotyczącej braku zgody na powołanie kierownika warsztatów szkolnych. Dyrektor podał w piśmie m.in., że w placówce funkcjonuje 27 oddziałów, co jest niezgodne z prawdą, ponieważ oddziałów jest 23. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w związku z licznymi zastrzeżeniami odnośnie stanowiska oraz informacji przedstawionych w piśmie Dyrektora, wspólnie z Naczelnikiem Wydziału Edukacji odbyła spotkanie z Dyrektorem, w konsekwencji którego pismo jest już nieaktualne.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 11) w sprawie przydzielenia w arkuszu organizacyjnym ZPEW na rok szkolny 2015/2016 godzin opieki nad wychowankami w porze nocnej sprawowanej przez wychowawców grup wychowawczych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1. Następnie pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z opinią Naczelnika Wydziału Edukacji. Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca grupy wychowawczej. Ponadto liczba wychowawców określona jest w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny, który jest zatwierdzany przez Starostę lub upoważnioną przez Starostę osobę.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 12) w sprawie wytypowania przedstawiciela Zarządu Powiatu do prac w Komisji do spraw kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Skarżyski.
Do pracy w w/w Komisji Zarząd Powiatu postanowił wytypować Członka Zarządu Panią Katarzynę Bilską.

Wicestarosta – Pan Artur Berus powrócił do sprawy przyznania środków finansowych na remontu garażu na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Przedstawił w tej sprawie pismo Kierownika PŚDS (załącznik nr 13) informujące, że zgodnie z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nie ma możliwości wnioskowania o środki finansowe z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów związanych z infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, garaże, ogrodzenia, ogródki i środki transportu). W związku z powyższym Kierownik PŚDS zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości udostępnienia innego pomieszczenia garażowego, będącego w zasobach Powiatu.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do dokonania rozeznania pod kątem możliwości udostępnienia garażu.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus powrócił do sprawy dofinansowania remontu podjazdu dla wózka inwalidzkiego o które zwrócił się mieszkaniec Skarżyska-Kamiennej. Poinformował, że Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie złożył pismo (załącznik nr 14) informujące o dodatkowych krokach, jakie w tej sprawie zostały podjęte. Dyrektor podał w piśmie, że PFRON przekazuje środki, natomiast nie ma wpływu na ich podział gdyż jest to w kompetencji samorządów. Ponadto, przedstawiciel PFRON dodał,  że w przedmiotowej sprawie odpowiedź Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych należy uznać za wiążącą. W chwili obecnej Dyrektor oczekuje na opinię Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie możliwości przeznaczenia środków PFRON na dofinansowanie remontu podjazdu.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec przedstawiła wniosek Pana Macieja Michnowskiego (załącznik nr 15) o wyrażenie zgody na doprowadzenie instalacji kanalizacyjnej do studzienki znajdującej się na działce przy ulicy Wiejskiej, będącej własnością Powiatu Skarżyskiego. Wyjaśniła, że wnioskodawca planuje rozpocząć inwestycję w budynku znajdującym się na wspomnianej działce.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.

Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec przedstawiła pismo Kierownika Referatu Gospodarki Mieniem  (załącznik nr 16) informujące, że w dniu 21 września br. wpłynęło pismo właściciela firmy F.H.U.T. „DARMAT” wykonującego audyty energetyczne trzech budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego, w sprawie przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia 15 października br. Sekretarz wyjaśniła, że Wykonawca umotywował swoją prośbę komplikacjami w firmie z przyczyn od niego niezależnych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji umowy, z godnie z pismem Wykonawcy.

Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec zapoznała zebranych z pismem naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 17) zawierającym informację, że wykonany został operat szacunkowy wyceny nieruchomości położonej przy ul. Legionów 119. Z wyceny wynika, że wartość w/w nieruchomości wynosi 374 300,00 zł.:
ü  działka 1/129 – 221 400,00 zł.
ü  działka 1/130 – 152 900,00 zł.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do rozpoczęcia procedury przetargowej na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
       Protokołowała                                                                       Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                        wz. Artur Berus
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska ………………………
2.      A. Leżańska ………………
3.      B. Krawczyńska …………
 
 
 
 
 
Załączników 17:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 4 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – wniosek Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, z dnia 14.09.2015 r.
Załącznik nr 6 –  pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych, z dnia 18.09.2015 r.
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego, z dnia
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 15.09.2015 r.
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 07.09.2015 r.
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 11.09.2015 r.
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 21.09.2015 r.
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 18.09.2015 r.
Załącznik nr 13 – pismo Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy,
z dnia 16.09.2015 r.
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dnia 10.09.2015 r.
Załącznik nr 15 – wniosek Pana Macieja Michnowskiego, z dnia 15.09.2015 r.
Załącznik nr 16 – pismo Kierownika Referatu Gospodarki Mieniem, z dnia 22.09.2015 r.
Załącznik nr 17 - pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 29.07.2015 r.

Protokół Nr 41 (428kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (23 września 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (21 października 2015, 14:26:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 463