Protokół Nr 40 z dnia 16 września 2015 roku


Protokół Nr 40/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 16 września 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                              - Starosta
2.      Artur Berus                                                    - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                             - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                               - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                    - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Jolanta Jagiełło                                              - Inspektor ds. promocji i kontaktów
z mediami
2.      Agnieszka Kłębek                                         - Kierownik zespołu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:
1.  Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
b)   udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Suchedniów,
c)    udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bliżyn,
d)   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej,
e)  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2023,
f)  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie.
2.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
3.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.  Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych. Następnie przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.

Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o przyjęcie 2 projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia z uwzględnieniem wniosku zgłoszonego przez Skarbnika.

Porządek posiedzenia, po zmianie:
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
b)    udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Suchedniów,
c)    udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bliżyn,
d)   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej,
e)   przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2023,
f)    powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
g)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
h)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030.
2.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
3.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.  Sprawy różne.

Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 2)
Uchwałę w powyższej sprawie przedstawił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały przygotowany został w związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zawarcia projektu porozumienia w sprawie powierzenia i przyjęcia przez Zarząd niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. Starosta dodał, że w/w porozumienie jest kontynuacją porozumienia podpisanego w 2010 roku. Następnie na posiedzenie Zarządu poproszona została Pani Agnieszka Kłębek – Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego, celem wyjaśnienia kwestii dotyczącej finansowania przedmiotowego zadania.
Pani Agnieszka Kłębek wyjaśniła, że na pokrycie kosztów wykonania zadań objętych porozumieniem udzielona zostanie dotacja celowa w wysokości 22 tys. zł. Ponadto na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem a Wojewodą na zadania własne przyznane zostaną środki w wysokości 26 tys. zł. Łącznie na realizację zadań związanych
z kwalifikacją wojskową Powiat otrzyma środki finansowe w wysokości 48 tys. zł.
        W świetle powyższego Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

b)   udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Suchedniów (załącznik nr 3)
c)   udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bliżyn (załącznik nr 4)

Powyższe projekty uchwał omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że zgodnie z wieloletnim „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjętym przez Radę Ministrów, do roku 2032 z terenu kraju wycofane zostaną odpady zawierające azbest. Starosta dodał, że ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska przewiduje finansowanie ochrony środowiska. Następnie Starosta poinformował, że zarówno dla Gminy Bliżyn jak i Gminy Suchedniów na mocy w/w uchwał udzielona zostanie pomoc finansowa w wysokości 20 tys. zł. na zadanie pn. „Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych oraz dzikich wysypisk z terenu gminy”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawione projekty uchwał, głosując nad każdym z nich oddzielnie.
d)  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 5)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały przygotowany został w związku z wnioskami dotychczasowych najemców, którzy wystąpili o przedłużenie umów już wcześniej obowiązujących.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
e)  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2023 (załącznik nr 6)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Zarząd Powiatu do przedmiotowego projektu uchwały nie wniósł uwag oraz przyjął go jednogłośnie.
f) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie (załącznik nr 7)
Z treścią przedmiotowego projektu uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus. Następnie przedstawił zebranym skład komisji konkursowej.
Zarząd Powiatu do przedstawionego projektu uchwały nie wniósł uwag oraz przyjął go jednogłośnie.
g)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok(załącznik nr 8)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają:
1.  Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 10 września 2015r w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu pobytu mieszkańców w placówce o kwotę 66.860zł i przeznaczenie ich na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup nowych pralnic,
2.  Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 7 września 2015r w sprawie wprowadzenia do budżetu otrzymanych darowizn w wysokości 3.000zł przeznaczonych na organizację dożynek powiatowych,
3.  Pisma Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Łowiectwa z dnia 14 września 2015r w sprawie wprowadzenia zwiększonych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 27.000zł.,
4.  Pism Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 14 września 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi i tak:
 • Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarzysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki – zwiększenie o 137.000zł, ¾    Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku-Kościelnym tj drogi nr 0555T ul.Szkolna, droga Nr 0556T ul.Kolonia, droga Nr 0557T ul.Kościelna i ul.Iłżecka – zmniejszenie o 19.000zł.,
 • Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam. – zmniejszenie o 68.000zł., 
 • Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej dz. Nr ewid. 4085/2 od km 0+000 do km 1+099,37 – zmniejszenie o 50.000zł.,
5.  Pism Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 14 września 2015r zawierających prośbę o wprowadzenie nowych zadań do wieloletniej prognozy finansowej, o dofinansowaniu których powiat będzie ubiegał się w Programie Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020. W związku z tym ulega rozszerzeniu nazwa zadania: „Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP w Skarżysku-Kamiennej” poprzez dopisanie następującej treści „wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej”,
6.  Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 7 września 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w wysokości 5.000zł w celu zabezpieczenia opłat za media,
7.  Pisma Zespołu Informatycznego z dnia 5 sierpnia 2015r oraz wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 19 sierpnia 2015r w sprawie przeniesienia kwoty 12.000zł na wydatki niekwalifikowalne w projekcie e-Świętokrzyskie -Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Są to dodatkowe wydatki, które muszą zostać poniesione w ramach projektu. Jednocześnie w łącznych nakładach uwzględniono faktyczne wykonanie tego zadania do końca poprzedniego roku budżetowego. Tego samego dokonano także w łącznych nakładach zadania e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST,
8. Zabezpieczenia środków na wypłatę należności zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego na rzecz powoda Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowo-Handlowego „AGAT” w Kielcach w związku z budową hali przy I Liceum Ogólnokształcącym. Łączna wartość tej należności wraz z odsetkami i kosztami procesowymi wynosi 175.173,62zł. Środki na ten cel pochodzą z wprowadzenia do planu dochodów pozostałą część środków, które wpłynęły z gwarancji ubezpieczeniowej inwestycji prowadzonej na ul.Metalowców oraz ze zmniejszenia odsetek od kredytów.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030 (załącznik nr 9)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2030 wynikają z:
1) ze zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 125.086zł na zadaniu „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” wskutek naniesienia wydatków zrealizowanych pod koniec grudnia poprzedniego roku,
2) ze zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 32.671zł na zadaniu „e-Świętokrzyskie -Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” wskutek naniesienia wydatków zrealizowanych pod koniec grudnia poprzedniego roku oraz w wyniku przeniesienia kwoty 12.000zł na wydatki niekwalifikowalne w projekcie, co powoduje zwiększenie limitu wydatków w 2015 roku i limitu zobowiązań o tą kwotę.
3)  z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Strategia dla obszaru strategicznej interwencji miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i ich obszarów funkcjonalnych, które wymagają restrukturyzacji i rewitalizacji” o łącznych nakładach, limicie wydatków na 2016 rok i limicie zobowiązań w kwocie 15.000zł. Jest to spowodowane tym, że umowa na wykonanie strategii zostanie podpisana w bieżącym roku a jej wykonanie będzie w roku 2016.
4)  z wprowadzenia nowego przedsięwziecia o nazwie Opracowanie koncepcji działań restrukturyzacyjnych oreaz bieżące doradztwo w zarządzaniu wraz z przygotowaniem oceny sytuacji finansowej i organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej o łącznych nakładach, limicie wydatków w 2016 roku i limicie zobowiązań w kwocie 47.958zł. Umowa podpisana będzie w bieżącym roku, a wykonanie będzie w roku 2016.
5)  ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2014r oraz limitu zobowiązań o kwotę 137.000zł na zadaniu „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki”. Środki na ten cel przesunięte zostały z dwóch zadań co spowodowało pomniejszenie ich łącznych nakładów, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań i tak:
 • budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku-Kościelnym tj drogi nr 0555T ul.Szkolna, droga Nr 0556T ul.Kolonia, droga Nr 0557T ul.Kościelna i ul.Iłżecka – zmniejszenie łącznych nakładów o 61.397zł, a limitu wydatków o 19.000zł (w łącznych nakładach uwzględniono także faktyczne wykonanie na koniec 2014r) 
 • budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam – zmniejszenie łącznych nakładów o 928.798zł, limitu wydatków w 2015r o 68.000zł, limitu wydatków w 2017r o 721.000zł oraz limitu zobowiązań o 789.000zł (w łącznych nakładach uwzględniono także faktyczne wykonanie na koniec 2014r) 
 • przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej dz. Nr ewid. 4085/2 od km 0+000 do km 1+099,37– zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o 50.000zł.
6)  z zabezpieczenia wkładu własnego realizacji zadań, o dofinansowanie których powiat będzie się ubiegał w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020. W związku z tym zwiększa się łączne nakłady, limit wydatków w 2016 roku oraz limit zobowiązań na zadaniu „Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej” z jednoczesnym rozszerzeniem dotychczasowej nazwy zadania o treść „wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej”. Wprowadza się nowe zadanie o nazwie „Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200 w Skarżysku-Kamiennej” o łącznych nakładach, limicie wydatków w 2016 roku oraz limicie zobowiązań w wysokości 400.000zł. Dofinansowanie obu zadań w łącznej wysokości 504.000zł zabezpieczyła Gmina Skarżysko-Kamienna w swojej wieloletniej prognozie finansowej.
7)  ze zwiększenia dochodów bieżących o 269.327zł wskutek wprowadzenia do budżetu zmian uchwałą Zarządu Powiatu z 9 września 2015r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 27.467zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zmian wynikających z projektu uchwały Rady Powiatu – darowizna w wysokości 3.000zł na dożynki, zwiększenie dochodów z tyt. opłat za utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej o 66.860zł, wzrost środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o 27.000zł oraz wprowadzenia pozostałej części środków, które wpłynęły z gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie inwestycji na ul.Metalowców i przeznaczenie ich na zapłatę należności z wyroku sądowego dot. budowy hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym.
8)  ze zwiększenia wydatków bieżących o 213.827zł w związku ze zmianami omówionymi w powyższym punkcie oraz wskutek przeznaczenia kwoty 43.500zł ze środków na utrzymanie DPS na zakup pralnic do tej placówki, a także poprzez przeniesienie kwoty 12.000zł z wydatków bieżących na wydatki niekwalifikowalne w projekcie e-świętokrzyskie
9)  ze zwiększenia dochodów majątkowych o 31.700zł wskutek wprowadzenia przez Zarząd Powiatu w dniu 9 września dotacji z budżetu państwa na zakup sprężarki do napełniania butli do aparatów powietrznych z panelem zewnętrznym i magazynem powietrza dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
10)  ze zwiększenia wydatków majątkowych o 87.200zł wskutek zmian omówionych w pkt 9 oraz wskutek zwiększenia planu wydatków majątkowych poprzez przeniesienie planu z wydatków bieżących w wysokości 12.000zł na wydatki niekwalifikowalne w projekcie e-świętokrzyskie oraz poprzez przeznaczenie dochodów bieżących w wysokości 43.500zł na zakup pralnic do Domu Pomocy Społecznej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 10)
Uchwałę w powyższej sprawie przedstawiła Skarbnik – pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1.  Pisma Wydziału Administrowania Mieniem i Inwestycji z dnia 11 września 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1.000zł na naprawę instalacji elektrycznej w budynku spalarni i kotłowni,
2.  Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 10 września 2015r w sprawie przeniesienia kwoty 2.267zł pomiędzy paragrafami wydatków w ramach realizacji kalendarza imprez,
3.  Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 11 września 2015r w sprawie przeniesienia wydatków płacowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 15.820zł.,
4.  Pism Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 11 września 2015r w sprawie zabezpieczenia kwoty 400zł na szkolenia pracowników oraz kwoty 500zł na zakup żywności do hostelu,
5.  Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 11 września 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 17.820zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz na odpis na ZFŚS,
6. Pisma Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 14 września 2015r w sprawie przeniesienia nadwyżki w planie na opłatach pocztowych w wysokości 2.000zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego.
Zarząd Powiatu do przedstawionej uchwały nie wniósł uwag oraz podjął ją jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
      Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski (załącznik nr 11). Poinformowała, że powyższe sprawozdanie dotyczy okresu styczeń-sierpień 2015 r.
      Zarząd Powiatu przyjął przedstawione sprawozdanie.

     Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 12) skierowany do Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Skarżyski  prawa własności nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1 (obręb 0004 Kamienna), stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej ulicy 1 Maja w Skarzysku-Kamiennej. Starosta poinformował, że nabycie powyższej nieruchomości może nastąpić na wniosek zarządu powiatu w drodze decyzji wojewody.
         Wobec powyższego Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek.

      Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym 4 wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o założenie księgi wieczystej dla następujących działek (załącznik nr 13):
 • działka nr 1066/1 obręb 12 Skarżysko Kościelne gmina Skarżysko Kościelne
 • działka nr 232/1  obręb 0004 Kamienne gmina Skarżysko-Kamienna 
 • działka nr 6451/1 obręb 14 Skarżysko Książęce gmina Skarżysko-Kamienna 
 • działka nr 6452/1 obręb 14 Skarżysko Książęce gmina Skarżysko-Kamienna
Starosta przedstawił również wnioski o wpis w księdze wieczystej (załącznik nr 14) dotyczące:
 • sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00018567/3 oznaczenia nieruchomości w odniesieniu do działki nr 6452 o powierzchni 0,1700 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 14 Skarżysko Książęce poprzez wykreślenie działki nr 6452 o pow. 0,1700 ha, a wpisanie działek: nr 6452/1 o pow. 0,0027 ha i nr 6452/2 o pow. 0,1673 ha. 
 • sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00017053/0 oznaczenia nieruchomości w odniesieniu do działki nr 1066 położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 12 Skarżysko Kościelne poprzez wykreślenie działki nr 1066 o powierzchni 0,1000 ha, a wpisanie działek: nr 1066/1 o powierzchni 0,0036 ha i nr 1066/2 o powierzchni 0,0964 ha. 
 • sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00018567/3 oznaczenia nieruchomości w odniesieniu do działki nr 6451 o powierzchni 0,2500 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 14 Skarżysko Książęce poprzez wykreślenie działki nr 6451 o powierzchni 0,2500 ha, a wpisanie działek: nr 6451/1 o powierzchni 0,0038 ha i nr 6451/2 o powierzchni 0,2462 ha.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższe wnioski.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
            W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
            Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
        Protokołowała                                                                  Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                     Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus …………………
2.      K. Bilska …………………
3.      A. Leżańska …………
4.      B. Krawczyńska ……
 
 
Załączników14:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Suchedniów,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bliżyn,
Załącznik nr 5 –  projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 6 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2023,
Załącznik nr 7 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora
ds. medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 8 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 9 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
Załącznik nr 10 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 11 – sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski,
Załącznik nr 12 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 13 – wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 14 – wnioski o wpis w księdze wieczystej.

Protokół Nr 40 (376kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (16 września 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (25 września 2015, 13:17:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 466