Protokół Nr 39 z dnia 9 września 2015 roku


Protokół Nr 39/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 9 września 2015 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                           - Starosta
2.      Artur Berus                                                 - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                         - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                               - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                   - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:

1. Dariusz Chojnacki                                           - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
2. Małgorzata Nosowicz - naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
                                                                  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1.      Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2105 rok.
2.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
3.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych. Następnie przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie  dwóch  uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
a)   upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia” wraz z Akademią Przedsiębiorczości w Starachowicach sp. z o.o.,
b)   upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.4.1 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych” wraz z Akademią Przedsiębiorczości w Starachowicach sp. z o.o.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia z uwzględnieniem wniosku Sekretarza Powiatu – Pani Małgorzaty Łakomiec.

Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.   Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2105 rok,
b)      upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia” wraz z Akademią Przedsiębiorczości w Starachowicach sp. z o.o.,
c)      upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.4.1 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych” wraz z Akademią Przedsiębiorczości
w Starachowicach sp. z o.o.
2.   Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
3.   Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2105 rok (załącznik nr 2)
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła zebranym powyższy projekt uchwały. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1) Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego dotyczących zmiany w planie dotacji celowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej i tak:
a) decyzji znak FN.I.3111.510.2015 z 1 września 2015 r. – zwiększenie dotacji na bieżącą działalność jednostki w wysokości 30.000 zł.,
b) decyzji znak FN.I.3111.521.2015 z 3 września 2015 r. – zmniejszenie dotacji na bieżącą działalność jednostki o 31.700zł i zwiększenie o tą kwotę dotacji na zadania inwestycyjne na zakup sprężarki do napełniania butli do aparatów powietrznych z panelem zewnętrznym i magazynem powietrza,
c) decyzji znak FN.I.3111.514.2015 i znak FN.I.3111.515.2015 z 2 września 2015 r. – zwiększenie dotacji na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy w wysokości 18.773 zł.,
d) decyzji znak FN.I.3111.522.2015 z 3 września 2015r – zwiększenie dotacji o 10.394zł na sfinansowanie skutków zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komendy,
2) Pisma Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 3 września 2015r w sprawie przeniesienia kwoty 2.000zł z pozostałych usług na zakup materiałów dla Starostwa Powiatowego,
3)  Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 7 września 2015r w sprawie przeniesienia kwoty 100zł pomiędzy paragrafami w celu realizacji imprez promocyjnych,
4)  Pism Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 3 i 7 września 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków płacowych pomiędzy rozdziałami w wysokości 6.700zł oraz przeniesienia kwoty 365zł na zapłatę odsetek na poczet ZUS w związku z dokonaniem korekty składek za lata 2010-2012,  
5)  Pisma I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 3 września 2015 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 7.600 zł. na pokrycie kosztów wywozu nieczystości oraz wypłatę odpraw dla pracowników,
6) Pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia kwoty 16.926zł na odprawy dla pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy,
7)  Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 3 września 2015 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 150 zł. w związku z realizacją projektu w ramach programu Erasmus,
8) Pisma III Liceum Ogólnokształcącego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zabezpieczenia odpraw dla nauczycieli w wysokości 6.271 zł.,
9) Pism Wydziału Edukacji z dnia 2 września 2015 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków Starostwa Powiatowego do jednostek oświatowych na wypłatę stypendiów dla uczniów i tak:
a)      I Liceum Ogólnokształcące – 800 zł.
b)      II Liceum Ogólnokształcące – 1600 zł.
c)      III Liceum Ogólnokształcące – 800 zł.
10)  Pism Wydziału Edukacji z dnia 7 września 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków Starostwa Powiatowego do jednostek oświatowych na szkolenia dla pracowników pedagogicznych oraz na zgłoszone przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji braki w planie na podróże służbowe pracowników, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
b)     upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia” wraz z Akademią Przedsiębiorczości w Starachowicach sp. z o.o. (załącznik nr 3)
c)      upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.4.1 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych” wraz z Akademią Przedsiębiorczości w Starachowicach sp. z o.o. (załącznik nr 4)
Z treścią powyższych projektów uchwał zapoznała zebranych Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec. Wyjaśniła, że w/w uchwały przygotowane zostały w związku z decyzją Zarządu Powiatu podjętą na poprzednim posiedzeniu Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji projektów.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedstawione uchwały, głosując nad każdą z nich odrębnie.

Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Naczelnika Wydziału Geodezji  oraz poprosił o przedstawienie stanowiska w sprawie sposobu formalnego przekazania nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej, zajętych pod drogi powiatowe w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych.
Naczelnik Wydziału Geodezji – Pan Dariusz Chojnacki wyjaśnił, że uzyskanie przez zarząd drogi trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym bez potrzeby wydawania decyzji administracyjnej jest możliwe m.in. dlatego, że podstawowe warunki zarządu drogowego, w tym dotyczące okresu jego trwania i odpłatności, określone zostały ustawowo. Pozwala to stwierdzić, że z chwilą utworzenia przez zarządcę drogi jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, jednostka ta uzyskuje trwały zarząd gruntami w pasie drogowym. Pan Dariusz Chojnacki dodał, że skutek ten powstaje z mocy ustawy (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29.06.2011 r. IV CKS 509/10).
Następnie Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 5) o oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego, położonych w Skarżysku-Kamiennej, stanowiących drogi powiatowe ulic: 1-go Maja, 3-go Maja, Cmentarnej, Kilińskiego, Kopernika, Krasińskiego, Metalowców, Niepodległości, Pięknej oraz Piłsudskiego.
Naczelnik Wydziału Geodezji poinformował, że w odniesieniu do działek zajętych pod drogi powiatowe Zarząd Powiatu składa sukcesywnie stosowne wnioski do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych o ujawnienie trwałego zarządu na rzecz zarządu Dróg Powiatowych, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Ponadto odnośnie wniosku Dyrektora ZDP dotyczącego części działek zajętych pod ulicę 1-go Maja wpisany już został trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych.
    Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje oraz postanowił wystosować pismo do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych informujące o powyższym.

     Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym 6 wniosków Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o założenie księgi wieczystej dla następujących działek:
  • nr 390 położonej w miejscowości Czerwona Górka gmina Łączna, która na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego stała się własnością Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 6)
  • nr 38/1 położonej w miejscowości Czerwona Górka gmina Łączna (załącznik nr 7) 
  • nr 93/2 położonej w miejscowości Zalezianka gmina Łączna (załącznik nr 8)
  • nr 5 położonej w miejscowości Klonów gmina Łączna (załącznik nr 9)
  • nr 6445/4 położonej w miejscowości Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko-Kamienna (załącznik nr 10)
  • nr 6447/1 położonej w miejscowości Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko-Kamienna (załącznik nr 11)
Ponadto, Starosta przedstawił 2 wnioski Wydziału GG o wpis w księdze wieczystej. Pierwszy dotyczy wykreślenia w dziale II księgi wieczystej KI1R/00030623/4 zapisu jako właściciel: „Powiat Skarżyski”, a wpisaniu jako właściciel: „Powiat Skarżyski, w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 12). Drugi dotyczy sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00024411/0 oznaczenia nieruchomości
w odniesieniu do działki nr 28/1 o powierzchni 0,0066 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej poprzez dopisanie identyfikatora działki: „261001_1.0004.AR_30.28/1” wykreślenie ulicy: „Towarowa”, a wpisanie „1 Maja” (załącznik nr 13). W odniesieniu do działki 26/1 o powierzchni0,0020 ha położonej w Skarżysku0-Kamiennej poprzez dopisanie identyfikatora działki: „261001_1.0004.AR_30.26/1”. W odniesieniu do działki nr 27/1
o powierzchni 0,0038 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej poprzez dopisanie identyfikatora działki: ‘261001_1.0004.AR_30.27/1”. W odniesieniu do działki nr 32/3
o powierzchni 0,0034 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej poprzez dopisanie identyfikatora działki: „261001_1.0004.AR_30.32/3”. W odniesieniu do działki nr 33/1
o powierzchni 0,0020 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej poprzez dopisanie identyfikatora działki: „261001_1.0004.AR_30.33/1”.
       Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski.

    Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 14) dotyczące przedłużenia umów najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Pl. Floriański 1 z najemcami, którym umowy kończą się z dniem 30 września br. Starosta poinformował, że n/w najemcy wyrazili wolę przedłużenia umów na czas dłuższy niż trzy lata:
Młodzieżowe Centrum Kariery, Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Zakład Usług Geodezyjnych „GEODEZJA” sc., Włodzimierz Czernielewski, Zdzisław Aulejtner – biuro Projektowo-Usługowe El-ZetRyszard Sota – Usługi Geodezyjne Krzysztof Soja – Usługi geodezyjne
Ponadto wpłynęło pismo Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji z prośba o przedłużenie umowy najmu, która wygasa 22 października br.
Mając na uwadze pozytywny wizerunek Starostwa oraz liczne zażalenia interesantów pod adresem firm geodezyjnych mieszczących się w budynku Starostwa przy ul. Pl. Floriański (interesanci mylą ich z pracownikami urzędu), Starosta zaproponował aby zaprosić Geodetów na spotkanie w sprawie omówienia problemu. Odnośnie pozostałych najemców, Starosta zaproponował wyrażenie zgody na przedłużenie umów najmu.
        Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do propozycji Starosty. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania stosownych projektów uchwał Rady Powiatu.
        
            Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 15) zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni korytarza szkolnego pod ustawienie automatów samosprzedających żywność, zgodnie z wytycznymi ustawy o żywności i żywieniu w szkołach. Dodała, że umowa zostanie zawarta z firmą PU „VENDING” z Kielc, na okres do trzech lat.
              Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.

            Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 16), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu  powierzchni pod automat samospadający do sprzedaży asortymentu, zgodnie z wytycznymi ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywieniu
w szkołach.
              Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.

              Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 17) w sprawie przedłużenia umowy najmu powierzchni pod automat ksero. Dodała, że do 30.04.2015 r. zawarta była umowa z TOMZET  Tomasz Zezula Klikawa, który złożył prośbę o kontynuację najmu.
              Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem doradcy metodycznego – Pana Wojciecha Białka (załącznik nr 18) zawierającym prośbę  o  dofinansowanie uczestnictwa w dwóch n/w szkoleniach:
1.      Trener praktyk – 250 zł.
2.      Coach praktyk – 1230 zł.
              Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowanie z uwagi na fakt, że Regulamin przyznawania dopłat do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, nie obejmuje zajęć trenerskich.

              W związku z pismem Komendy Powiatowej Policji o nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej w Zespole Szkól  Samochodowo-Usługowych, Członek Zarządu  - Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora ZSS-U (załącznik nr 19) w powyższej sprawie. Dodała, że wnioskodawcy zwrócili się o udostępnienie sali gimnastycznej raz w tygodniu w czwartki w godzinach 17.00-19.00 celem odbycia zajęć sportowych policjantów. Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wyrażenie zgody na nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej w ZSS-U.
  • za głosowały dwie osoby: (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski oraz Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska)
  • wstrzymały się od głosu dwie osoby: (Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska).
    W świetle przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie sali gimnastycznej.

    Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zreferowała pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 20) w którym zwrócił się z prośbą o przyznanie dodatkowych 5 godzin etatu dla wychowawcy – opiekuna wychowanków uczestniczących w terapii uzależnień. Poinformowała, że zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej duża grupa młodzieży musi być objęta terapią uzależnień. Działania terapeutyczne prowadzone są przez Stowarzyszenie Arka Noego podczas sesji indywidualnych, stąd istnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowej opieki pedagoga szkolnego.
              W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie dodatkowych 5 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2015/2016.

        Wicestarosta – Pan Artur Berus powitał na posiedzeniu Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz poprosił o przedstawienie informacji na temat otrzymanych ofert na świadczenie usług dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w zakresie bieżącego doradztwa w zarządzaniu wraz z przygotowaniem oceny sytuacji finansowej i organizacyjnej placówki oraz opracowania koncepcji działań restrukturyzacyjnych.
        Naczelnik – Pani Małgorzata Nosowicz poinformowała, że na zapytanie ofertowe, które skierowane zostało do trzech firm odpowiedziały dwie:
1.      A.M.G. Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (załącznik nr 21)
2.      ZUK Know How Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (załącznik Nr 22)
Wyjaśniła, że obydwie oferty spełniają wymagania formalne określone w zapytaniu ofertowym. Następnie Pani Naczelnik omówiła specyfikację istotnych warunków zamówienia określającą zakres przedmiotu usługi, która ma zawierać w szczególności:
1.  Przygotowanie kompleksowej analizy i oceny ekonomicznej oraz organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej - Curie w oparciu o dane za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku, w tym:
a)    analizę sytuacji finansowej oraz analizę rachunków wyników
b)   analizę wskaźnikową
c)    analizę strony przychodowej
d)   analizę strony kosztowej
e)    analizę rentowności poszczególnych komórek organizacyjnych
f)    analizę kosztów wytworzenia usługi medycznej
g)   analizę procesów zakupów
h)   analizę procesów rozchodów wewnętrznych oraz kontroli nad tymi procesami
i)     analizę prowadzonej gospodarki materiałowej oraz gospodarki lekiem
j)     analizę benchmarking asortymentu Apteki Szpitalnej oraz Magazynu Zaopatrzenia
k)   analizę poziomu i struktury zatrudnienia
l)     analizę wykonania planu grafików pielęgniarskich
m) analizę struktury organizacyjnej
n)   analizę zarządzania zobowiązaniami oraz windykacji wierzytelności
o)   analizę działalności marketingowej
2. Przygotowanie pisemnego opracowania w przedmiocie restrukturyzacji naprawczej zawierającego warianty działań naprawczo-rozwojowych wraz z oszacowaniem efektów rekomendowanych działań przy uwzględnieniu między innymi następujących zagadnień:
a)  wprowadzenia nowych form zarządzania Szpitalem we współpracy z podmiotem zewnętrznym przy jednoczesnym pozostawieniu podmiotowi tworzącemu tytułu prawnego do nieruchomości wykorzystywanych przez Szpital i zachowaniu publicznego charakteru placówki, tj. zagwarantowaniu pacjentom dostępności do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych w ramach kontraktu z NFZ
b)   przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w inne formy organizacyjno – prawne
c)    możliwości i perspektywy zbilansowania działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
d)   optymalizacji kosztów działalności
e)   przygotowania założeń do wdrożenia budżetowania dla poszczególnych komórek organizacyjnych
f)    optymalizacji polityki lekowej oraz gospodarki magazynowo-materiałowej
g)   wskazania obszarów w strukturze organizacyjnej wymagających zmiany w celu zwiększenia rentowności Szpitala oraz poprawy konkurencyjności na rynku usług medycznych
h)   optymalizacji kosztów zatrudnienia
i)     określenia źródeł finansowania działań restrukturyzacyjnych wraz z symulacją kosztów ich obsługi
j)     przygotowania założeń do symulacji finansowej proponowanych działań naprawczych wraz z prognozą wyników finansowych na okres wdrażania działań naprawczych
k)   analizy SWOT oraz wskazania przyszłej strategii działalności Szpitala
l)     kierunków działań marketingowych i promocyjnych w celu poprawy wizerunku Szpitala i komunikacji z pacjentem.
 
3.  wiadczenie usług bieżącego doradztwa w zakresie działalności podstawowej Szpitala, doradztwa w zarządzaniu zobowiązaniami i należnościami, w tym przygotowania planu restrukturyzacji zobowiązań cywilno i publiczno-prawnych.
4.    Prowadzenie rozmów z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi oraz przedstawicielami podmiotu tworzącego w obszarze proponowanych działań naprawczych.
Ponadto w specyfikacji określono:
·     Termin realizacji usługi: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
·  Zleceniobiorca przy realizacji przedmiotowej usługi zobowiązany jest do osobistych kontaktów ze Zleceniodawcą w siedzibie Zleceniodawcy minimum raz na dwa tygodnie. Termin spotkań ustalany będzie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
·     Zleceniodawca zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia prezentacji założeń działań restrukturyzacyjnych w formie prezentacji multimedialnej pracownikom ZOZ, Zakładowym Organizacjom Związkowym, Radzie Społecznej, Podmiotowi Tworzącemu.
·     Oferent powinien zamieścić w ofercie:
a)      dokument rejestrowy
b)      łączną cenę netto i brutto wyrażoną w PLN za świadczenie przedmiotowych usług
c)      wykaz osób, którymi Oferent posługiwać się będzie przy wykonaniu usługi wraz z wskazaniem ich doświadczenia. W skład zespołu muszą wchodzić co najmniej: 4 osoby posiadające doświadczenie w doradztwie w zarządzaniu, restrukturyzacji naprawczej oraz przygotowaniu opracowań restrukturyzacyjnych, w tym jedna z wykształceniem prawniczym i jedna posiadająca praktyczne doświadczenie w zarządzaniu publicznym podmiotem leczniczym.
d) wykaz minimum pięciu podmiotów (Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej), dla których podmiotem tworzącym jest samorząd powiatowy, dla których Oferent świadczył usługi opracowania koncepcji działań naprawczych oraz analizy sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej (wraz z pięcioma referencjami potwierdzającymi należyte ich wykonanie).
e)  wykaz minimum pięciu podmiotów (Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej), dla których Oferent świadczył usługi doradztwa w zarządzaniu oraz wdrażaniu działań naprawczych przez okres co najmniej 6 miesięcy (wraz z pięcioma referencjami potwierdzającymi należyte ich wykonanie).
f)   wykaz minimum dwóch podmiotów (Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej), dla których Oferent świadczył usługi w przedmiocie negocjacji z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi (wraz z dwoma referencjami potwierdzającymi należyte ich wykonanie).
·   Zleceniodawca przy wyborze oferty brać będzie pod uwagę cenę oraz doświadczenie oferenta w zakresie przedmiotu usługi.
Pani Małgorzata Nosowicz wyjaśniła, że po zapoznaniu się z nadesłanymi ofertami, korzystniejszą cenowo ofertę przedstawiła firma A.M.G. Finanse, która za realizację usługi zaproponowała cenę brutto 47 957,70 zł. natomiast oferta firmy ZUK Know How opiewa na kwotę brutto w wysokości 67 404 zł. Dodała, że obydwie firmy wykazały wymagane doświadczenie, uzyskując w tym kryterium po 40 pkt. W świetle powyższego Pani Małgorzata Nosowicz zwróciła się z wnioskiem  o akceptację oferty przedstawionej przez firmę A.M.G. Finanse Sp. z o.o.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapytała, czy Wydział Zdrowia niezależnie od dołączonych do ofert pisemnych rekomendacji na temat wyżej wymienionych firm, potwierdzał je telefonując do szpitali korzystających z ich usług.
Zdaniem Pani Małgorzaty Nosowicz telefoniczne potwierdzanie rekomendacji nie jest skutecznym sposobem na ustalenie wiarygodności firmy. Pani Nosowicz argumentowała, że osoba, która wystawiła firmie referencje, najprawdopodobniej podczas rozmowy  telefonicznej potwierdzi je. Dodała jednak, że jeżeli zachodzi taka potrzeba, istnieje możliwość wyjazdu do szpitala w Rawie Mazowieckiej, w którym firma A.M.G. Finanse prowadziła restrukturyzację. Pani Naczelnik stwierdziła również, że źródłem informacji o poszczególnych firmach może być Internet. Porównując materiały prasowe w internecie, o jednej i drugiej firmie zdaniem Pani Naczelnik zdecydowanie lepiej wypada firma A.M.G. Finanse.
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił zawrzeć umowę z firmą A.M.G. Finanse Sp. z o.o. na świadczenie usług dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w zakresie bieżącego doradztwa w zarządzaniu wraz z przygotowaniem oceny sytuacji finansowej i organizacyjnej placówki oraz opracowania koncepcji działań restrukturyzacyjnych. Ponadto Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Zdrowia do zawarcia w umowie zapisu mówiącego, że jeżeli Zarząd Powiatu nie wniesie uwag do opracowanego dokumentu w zakresie restrukturyzacji naprawczej, płatność nastąpi w terminie 30 dni od jego przekazania przez firmę A.M.G. Finanse. Środki na realizację usługi zostaną zabezpieczone w budżecie powiatu na 2016 rok.

      Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego (załącznik nr 23) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na  zawarcie umowy dzierżawy dwóch pomieszczeń magazynowych w trybie „z wolnej ręki”. Dyrektor wyjaśnił w piśmie, że postępowanie przetargowe w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nie przyniosło rozstrzygnięcia z powodu braku oferentów, a dzierżawą przedmiotowych pomieszczeń zainteresowany jest dzierżawca sąsiednich pomieszczeń, prowadzący aptekę. Zdaniem Wicestarosty, przedstawione w piśmie przez Dyrektora przesłanki są niewystarczające, by rezygnować z ogłoszenia ponownego postępowania przetargowego. Dyrektor ogłosił przetarg jeden raz, pół roku temu. Nie można zatem jednoznacznie przyjąć, że kolejny ogłoszony przetarg spotkałby się z podobnym brakiem zainteresowania. Ponadto do wniosku nie została dołączona opinia Rady Społecznej OLK.
     Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie. Jednocześnie Zarząd stoi na stanowisku, aby dzierżawa w/w pomieszczeń odbyła się w trybie przetargu.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
            W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
            Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
        Protokołowała                                                            Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                             Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ………………………
3.      B. Krawczyńska ……………
 
 
Załączników 23:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia” wraz z Akademią Przedsiębiorczości w Starachowicach sp. z o.o.,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.4.1 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych” wraz z Akademią Przedsiębiorczości w Starachowicach sp. z o.o.,
Załącznik nr 5 –  wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 01 i 04.09.2015 r.
Załącznik nr 6 – wniosek wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Załącznik nr 7 – wniosek wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Załącznik nr 8 – wniosek wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Załącznik nr 9 – wniosek wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Załącznik nr 10 – wniosek wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Załącznik nr 11 – wniosek wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Załącznik nr 12 – wniosek wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Załącznik nr 13 – wniosek wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Załącznik nr 14 - pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 07.09.2015 r.
 Załącznik nr 15 - pismem Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, z dnia  01.098.2015 r.
Załącznik nr 16 - pismo Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 07.09.2015 r.
Załącznik nr 17 - pismo Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 07.09.2015 r.
Załącznik nr 18 – pismem doradcy metodycznego – Pana Wojciecha Białka, z dnia 07.09.2015 r.
Załącznik nr 19 – pismo Dyrektora ZSS-U, z dnia 03.09.2015 r.
Załącznik nr 20 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, z dnia 07.09.2015 r.
Załącznik nr 21 – oferta firmy A.M.G. Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, z dnia 31.08.2015 r.
Załącznik nr 22 – oferta firmy ZUK Know How Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, z dnia 31.08.2015 r.
Załącznik nr 23 - pismo Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego, z dnia 02.09.2015 r.

Protokół Nr 39 (499kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (9 września 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (22 września 2015, 09:11:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 547