Protokół Nr 38 z dnia 2 września 2015 roku


Protokół Nr 38/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 2 września 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                             - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                             - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.         Roman Białek                                             - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
2.      Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych. Następnie przedstawił porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.

Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwały zarządu Powiatu w sprawie: zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bliżyn na lata 2015-2020”.
Kolejny wniosek o rozszerzenie porządku zgłosiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Skarbnik poprosiła o wprowadzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia z uwzględnieniem zgłoszonych wniosków.

Porządek posiedzenia, po zmianie:

1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bliżyn na lata 2015-2020”,
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
3. Sprawy różne.

Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bliżyn na lata 2015-2020” (załącznik nr 2)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec.
Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag i jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
b)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę aktu notarialnego – 7.000zł. Środki na powyższy cel zostają przeniesione z zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkoleń pracowników.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
     Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – Pana Romana Białka i poprosił o przedstawienie informacji na temat projektów do których Urząd wyraził chęć przystąpienia, składając w tej sprawie 3 wnioski do Zarządu:
      Dyrektor PUP – Pan Roman Białek wyjaśnił, co następuje:
1. Pierwszy projekt (załącznik nr 4) dotyczy wyrażenia zgody na partnerstwo Powiatowego Urzędu Pracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Kielcach w zakresie realizacji projektu w ramach konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Dyrektor wyjaśnił, że w/w konkurs dotyczy Poddziałania 10.4.1 RPO WŚ 2014-2020 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych”. Dodał, że zadaniem PUP jako Partnera
w realizacji projektu będzie:
 • ¾    rozpowszechnianie informacji o projekcie wśród zainteresowanych bezrobotnych w formie: umieszczania plakatów na terenie Urzędu przygotowanych i dostarczonych przez PKPS, udostępniania ulotek informacyjnych o projekcie przygotowanych przez PKPS, 
 • informowanie bezrobotnych o możliwościach udziału w projekcie podczas bezpośrednich rozmów w PUP.
2. Kolejny projekt (załącznik nr 5) dotyczy przystąpienia przez PUP jako Partner Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach w ramach konkursów ogłoszonych przez WUP Kielce:
 • Poddziałanie 10.2.1 RPO WŚ 2014-2020 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia”,
 • Poddziałanie 10.4.1 RPO WŚ 2014-2020 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych”.
Dyrektor wyjaśnił, że celem głównym obu projektów będzie aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu powiatu skarżyskiego.
3. Trzeci projekt (załącznik nr 6) dotyczy współpracy ze Szczecińską Fundacją Talent-Promocja-Postęp w zakresie testowania produktu projektu innowacyjnego „JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+”. Dyrektor poinformował, że jest to rozwiązanie stosowane przy aktywizacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
        Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przystąpienie Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji w/w projektów w zakresie przedstawionym przez Dyrektora. Ponadto Zarząd upoważnił Sekretarza Powiatu do przygotowania stosownych projektów uchwał.
      Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 7), który na wniosek firmy EVDIC Sp. z o.o., działającej w imieniu Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu pn. „Sieć szerokopasmowa Polski wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie ogrodzenia wokół wybudowanego agregatu na działce nr 71 (budynek Biblioteki Pedagogicznej).
         Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę wnioskodawcy.
     Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 8) informujące, że w dniu 25 sierpnia br. wystosowane zostało do czterech firm zapytanie cenowe na zadanie pn. „Dostawa i montaż mobilnych punktów kamerowych monitoringu wizyjnego wraz ze szkoleniem. Korzystną i zarazem jedyną ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAGA” Katarzyna Piechota z siedzibą w Kielcach za cenę 59 890,00 zł. brutto.
         Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z PHU „KAGA” Katarzyna Piechota, pod warunkiem uzyskania pisemnego potwierdzenia przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki ilości kamer (3 zamiast 6).
       Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 9) zawierające prośbę o podjęcie decyzji w sprawie przedłużenia terminu usunięcia wad i usterek powstałych po termomodernizacji budynku II LO. Starosta wyjaśnił, że w powyższej sprawie zwrócił się wykonawca robót firma Spa Voyage sp. z o.o. Wady i usterki dotyczące termomodernizacji zostały spisane w protokole z dnia 20.07.2015 r. Wyznaczony został wtedy również termin ich usunięcia do dnia  03.08.2015 r, który na prośbę wykonawcy ostatecznie przedłużono do dnia 30.08.2015 r. W dniu 31.08.2015 r. wykonawca ponownie zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu do dnia 15.09.2015 r. motywując swoją prośbę chorobą większości pracowników.
              Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie wykonawcy terminu usunięcia wad i usterek do dnia 15.09.2015 r.
              Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 10) z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie rozwiązania umowy najmu Nr 1/OR/2013 zawartej z LUKK Film Karina Kuszewska, której przedmiotem jest lokal użytkowy w budynku przy ul. Plac Floriański 1. Starosta przypomniał, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia br. podjął decyzję o odstąpieniu od rozwiązania umowy zobowiązując najemcę do uregulowania zaległości do dnia 31 maja br. Ponadto decyzja o odstąpieniu rozwiązania umowy uzależniona została również od terminowych opłat za lokal. Starosta wyjaśnił, że najemca w dalszym ciągu nie wywiązuje się z obowiązku uiszczania zaległości oraz bieżących opłat. Według stanu na dzień 25 sierpnia 2015 r. na koncie dłużnika widnieje zaległość w wysokości 7 470,90 zł.
              W świetle powyższego, Zarząd Powiatu postanowił rozwiązać umowę najmu lokalu zawartą z ŁUKK Film Karina Kuszewska bez zachowania okresu wypowiedzenia, zobowiązując jednocześnie najemcę do natychmiastowego uregulowania wszelkich zaległości. W przypadku braku zapłaty należności sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.
              Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przypomniał zebranym, że na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do zawarcia umowy z firmą świadczącą usługi ochrony mienia w celu zabezpieczenia budynku byłej kotłowni i spalarni przy ul. Sokolej. Następnie Starosta przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 11) informujące o przeprowadzeniu rozeznania cenowego realizacji usługi instalacji systemu alarmowego oraz dozoru w/w obiektu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Solid Security z siedzibą w Kielcach. Starosta poinformował, że całkowity koszt instalacji systemu i dozoru do końca br. wyniesie 2 945,85 zł. brutto (wraz z opłatą aktywacyjną). Dodał, że przewidywany koszt usługi dozoru w roku 2016 wyniesie 1 180,80 zł. brutto.
           Zarząd Powiatu postanowił zobowiązać Skarbnika oraz Naczelników Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem oraz Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do dokonania analizy budżetu, pod kątem wygospodarowania niezbędnych środków finansowych.
           Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zreferował pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 12) w sprawie konieczności przystosowania istniejących obiektów zlokalizowanych na działkach 87/4 (Starostwo Powiatowe) oraz 88/52 (OLK) do przeprowadzenia operacji lądowania i startu śmigłowców ratunkowych. Dyrektor wymienił w piśmie zakres niezbędnych prac:
Dla działki nr 87/4
 •   poprowadzenie przyłącza energetycznego od stacji transformatorowej do kontenera    technicznego obsługi lądowiska,
 • usunięcie lub obniżenie wybranych latarni ulicznych, 
 • odgrodzenie terenu lądowiska ogrodzeniem stałym i obsadzenie żywopłotem, 
 • oznakowanie komina i budynku kotłowni oświetleniem przeszkodowym, 
 • zainstalowanie na dachu kotłowni lampy identyfikacyjnej lądowiska i wskaźnika kierunku wiatru.
Dla działki nr 88/52
 • usunięcie lub obniżenie wybranych latarni ulicznych,
 • odgrodzenie terenu lądowiska ogrodzeniem stałym i obsadzenie żywopłotem, 
 • częściowa przebudowa z wydzieleniem fragmentu parkingu pod teren lądowiska, 
 • usytuowanie wskaźnika kierunku wiatru
Starosta zaproponował, aby Zarząd Powiatu wyraził zgodę Dyrektorowi ZOZ na dysponowanie terenem działki nr 87/4 w celu wykonania niezbędnych prac. Ponadto zasugerował, aby w przypadku prac na terenie działki nr 88/52, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem zwrócił się z pismem do Dyrektora OLK z prośbą o wyrażenie zgody na udzielenie Dyrektorowi ZOZ prawa do dysponowania nieruchomością w przedmiotowym zakresie. 
         Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do propozycji przedstawionej przez Starostę. Ponadto Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem aby kwestia zainstalowania na dachu kotłowni lamy identyfikacyjnej lądowiska i wskaźnika kierunku wiatru przedyskutowana została z Dyrektorem ZOZ pod kątem możliwości przeniesienia jej na budynek OLK.
          Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 30.09.2014 r. postanowił o przyznaniu środków finansowych w wysokości 4 tys. zł. z subwencji oświatowej na remont garażu o które wnioskowali kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dyrektor Zespołu Szkół technicznych. Dodał, że z uwagi na brak środków finansowych w/w kwota nie została przekazana w związku  z czym nie przeprowadzono remontu. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 13.
        Z uwagi na ograniczone środki w budżecie powiatu, Zarząd Powiatu postanowił zobowiązać Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy do skierowania pisma o przyznanie środków na ten cel do Wojewody Świętokrzyskiego z zaznaczeniem, że remont garażu przeprowadzony zostanie przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych w ramach praktyk.
 
       Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Radnego Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 14) z prośbą o rozważenie możliwości wsparcia finansowego udziału 13 zawodników w VII Mistrzostwach Polski Samorządowców w piłce nożnej. Starosta dodał, że drużyna składająca się w dużej mierze z nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu Powiatu Skarżyskiego oraz pracowników jednostek podległych samorządom i zakładów pracy z terenu powiatu uczestniczy w w/w zawodach od I edycji.
    Członek Zarządu – Pani Katarzyna Biska podkreśliła, że wszelkie inicjatywy współfinansowane przez powiat są partycypowane w granicach 20-30 % . Zwróciła uwagę, że przed podjęciem decyzji o wydatkowaniu środków finansowych na ten cel, zasadnym jest poprosić wnioskodawcę o przedstawienie listy osób, które mają reprezentować Powiat Skarżyski.
      Zarząd Powiatu postanowił zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia listy uczestników Turnieju reprezentujących Powiat Skarżyski. Ponadto, Zarząd wstępnie zadeklarował możliwość współfinansowania udziału w Mistrzostwach w kwocie 1 500 zł.
       Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że wpłynęło pismo Prezesa Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska - Pana Grzegorza Małkusa (załącznik nr 15) informujące o znakomitych osiągnięciach przedstawicieli powiatu skarżyskiego w Reprezentacji Polski podczas Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Los Angeles. Ponadto w piśmie zawarte zostały również podziękowania za wspieranie ruchu Olimpiad Specjalnych.
Następnie Starosta, poddał pod rozwagę, aby na koniec roku podczas organizacji  uroczystego podsumowania imprez sportowych, wyróżnić osoby ze szczególnymi osiągnięciami na arenie międzynarodowej poprzez wręczenie listów gratulacyjnych  i ewentualnych upominków.
        Zarząd Powiatu jednogłośnie poparł przedstawioną propozycję.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że zachodzi konieczność uporządkowania spraw dotyczących oddania w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej, zajętych pod drogi powiatowe. Starosta poinformował, że zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji do przygotowania wraz z radcą prawnym  starostwa opinii w sprawie sposobu formalnego przekazania ich w trwały zarząd. Po otrzymaniu opinii sprawa ponownie zostanie przedstawiona na posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że w przyszłym tygodniu zorganizowane zostanie spotkanie w sprawie realizacji planów finansowych w jednostkach organizacyjnych powiatu z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych oraz ZOZ, MOMP i OLK. Spotkanie ma na celu analizę budżetów jednostek organizacyjnych po ośmiu miesiącach roku budżetowego.
Członkowie Zarządu przyjęli do wiadomości informację w powyższym zakresie.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała zebranych, że w uzgodnieniach jest plan reorganizacji ruchu dotyczący przeniesienia przejścia dla pieszych na ulicy Rejowskiej. Aktualnie został on przekazany do Komendy Powiatowej Policji.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że wpłynęło pismo nauczyciela języka niemieckiego w Zespole Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 16) z prośbą o możliwość połączenia godzin pracy w ZSE i I LO w pełen etat. Następnie wyjaśniła, że z uwagi na zmianę sytuacji dotyczącej jej zatrudnienia w ZSE, przedmiotowe pismo jest już nieaktualne.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższe.
            Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
        Protokołowała                                                                Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                    Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska …………
 
 
 
 
Załączników 16:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bliżyn na lata 2015-2020”,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 4 – wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, z dnia 02.09.2015 r.
Załącznik nr 5 –  wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, z dnia 24.08.2015
Załącznik nr 6 – wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, z dnia 26.08.2015 r.
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 01.09.2015 r.
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 01.09.2015 r.
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 01.09.2015 r.
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 26.08.2015 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 01.09.2015 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej, z dnia 27.08.2015 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Kierownika PŚDS, z dnia 08.09.2014 r.
Załącznik nr 14 - pismo Radnego Powiatu Skarżyskiego, z dnia 28.08.2015 r.,
Załącznik nr 15 - pismo Prezesa Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska,
Załącznik nr 16 - pismo nauczyciela języka niemieckiego w Zespole Szkół Ekonomicznych, z dnia 26.08.2015 r.

Protokół Nr 38 (362kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (2 września 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (17 września 2015, 11:03:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 676