Protokół Nr 37 z dnia 26 sierpnia 2015 roku


Protokół Nr 37/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 26 sierpnia 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                              - Starosta
2.      Artur Berus                                                    - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                             - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                   - Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
2.  Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
   Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o założenie księgi wieczystej. Pierwszy wniosek dotyczy działki nr 3541/1 położonej przy ul. Langiewicza w Suchedniowie (załącznik nr 2). Drugi wniosek o założenie księgi wieczystej dotyczy działki nr 1531/1 położonej przy ul. Żeromskiego w Suchedniowie (załącznik nr 3).
     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował oba wnioski.
   Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 4) zawierającym prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie włamania do budynku byłej kotłowni i spalarni przy ul. Sokolej. Dodał, że w wyniku powyższego czynu zostało zdewastowane pomieszczenie siłowni elektrycznej, uszkodzona instalacja elektryczna oraz dokonano kradzieży agregatu prądotwórczego. Starosta poinformował, że Naczelnik IM zaproponował trzy rozwiązania w celu zabezpieczenia budynków przed kolejnymi tego typu zdarzeniami.
1.  Wykorzystanie do dozorowania budynków pracowników Starostwa, trzech konserwatorów w systemie zmianowym.
2.  Zlecenie dozoru firmie świadczącej usługi ochrony mienia. Z przeprowadzonego rozeznania w firmie Grupa GT wynika, że instalacja systemu alarmowego (7 czujek ruchu w najbardziej newralgicznych miejscach budynków, jest to min. ilość, która nie zabezpieczy obiektu w 100 %) to koszt ok. 2300 zł netto, miesięczny abonament za usługę dozoru 70,00 zł, jednorazowa opłata aktywacyjna 100,00 zł.
3.   Zatrudnienie do dozoru budynków trzech osób. Przewidywany koszt to
ok. 4500-5000 zł miesięcznie.
       Zarząd Powiatu postanowił zobowiązać Naczelnika Wydziału IM do zawarcia umowy z firma wykonującą usługi ochrony mienia.

   Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 5) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na umieszczenie w aneksie do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016 kadry kierowniczej w funkcjonującej przez 5 lat strukturze placówki, tj. dwóch wicedyrektorów do spraw dydaktycznych, wicedyrektora do spraw wychowawczych i kierownika praktycznej nauki zawodu. Następnie Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła zebranym, że w roku 2010 w placówce było 256 uczniów natomiast w roku szkolnym 2015/2016 jest ich tylko 160. W związku z powyższym zwróciła się z wnioskiem o nie wyrażenie zgody na prośbę Dyrektora.
  Zarząd Powiatu jednogłośnie poparł przedstawiony wniosek.
 
     Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 6) z prośbą o wyznaczenie pracownika Starostwa, jako członka komisji inwentaryzacyjnej, która Dyrektor zamierza powołać z dniem 1 września br. celem dokonania spisu z natury oraz inwentaryzacji mienia placówki.
     Starosta poinformował, że w związku z ustawą o rachunkowości inwentaryzację zarządza i przeprowadza kierownik jednostki organizacyjnej i wyznacza skład komisji spośród pracowników kierowanej przez niego jednostki. Ponadto obowiązkiem kierownika jest również dokonanie rozliczenia inwentaryzacji w ustalonych terminach. Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska dodała, że powiat jako organ prowadzący placówkę dysponuje materiałami źródłowymi jednostki i może je udostępnić komisji do wglądu, celem dokonania weryfikacji.
       Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na prośbę Dyrektora.
 
      Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zreferowała pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 7) dotyczące rozpatrzenia prośby nauczyciela zatrudnionego w placówce o rozłożenie na raty niesłusznie wypłaconego wynagrodzenia  w kwocie 6 519,58 zł. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w/w nauczyciel w wyniku popełnionego czynu został skazany prawomocnym wyrokiem sądu (18.03.2015 r.). Informacja o powyższym dotarła do Placówki dopiero w czerwcu. Dodała, że w związku z zaistniałą sytuacją, zainteresowany zwrócił się z pismem o rozłożenie należności na raty w wysokości po 500 zł. miesięcznie.
     Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do prośby nauczyciela Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.   
   
      Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem  Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego  (załącznik nr 8) zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora z obniżoną liczba godzin dydaktycznych do 5 godz./tyg. Następnie poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty aby utworzyć stanowisko wicedyrektora w szkole powinno być utworzonych 12 oddziałów. Na dzień dzisiejszy utworzonych jest 9 oddziałów w związku z powyższym zgłosiła wniosek o nie wyrażenie zgody na prośbę Dyrektora.
  • za głosowały trzy osoby: (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski oraz Członkowie Zarządu: Pani Katarzyna Bilska oraz Pani Anna Leżańska)
  • przeciw nie głosował nikt 
  • wstrzymały się od głosu dwie osoby: (Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska)
      Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora.
            
        Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo  Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego  (załącznik nr 9) z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie w roku szkolnym 2015/2016 trzech klas pierwszych ogólnokształcących z innowacjami:
1.      policyjną                                 - 26 uczniów
2.      biomedyczną -                         - 25 uczniów
3.      humanistyczno-wojskową           - 25 uczniów
Następnie Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 lipca wyraził zgodę Dyrektorowi na połączenie w/w kierunków i utworzenie w sumie dwóch oddziałów. 
              Z uwagi na fakt, że utworzenie 3 oddziałów w III LO wiązałoby się z ponoszeniem większych kosztów kształcenia, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na powyższe.
             
           Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła dwa pisma  Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych  w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie oddziału Szkoły Policealnej w roku szkolnym 2015/2016 w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy (załącznik nr 10)  oraz udzielenie zniżki godzin dla wicedyrektora (załącznik nr 11). Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w przypadku wyrażenia zgody na utworzenie szkoły policealnej w szkole byłoby łącznie 12 oddziałów i tym samym możliwe byłoby utworzenie stanowiska wicedyrektora. Na chwilę obecną wpłynęło 25 podań z dokumentacją.
          W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wnioski Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora do podejmowania wszelkich dostępnych prawem działań aby oddział szkoły policealnej liczył 30 osób.

        Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła dwa pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w sprawie:
1. Zatrudnienia emerytowanego pracownika administracji na okres usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika (załącznik nr 12).
2.   Wyrażenia zgody na zatrudnienie 1 osoby w ramach prac interwencyjnych (załącznik nr 13).
        Odnośnie pkt 1 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie na okres 1 miesiąca w celu przyuczenia do pracy osoby obejmującej stanowisko. Odnośnie pkt 2, Zarząd wyraził zgodę.
           
      Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Szkól Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 14) dotyczącym wyrażenia zgody na obsadzenie wakatów według zestawienia przedstawionego w piśmie.
        Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na prośbę Dyrektora.

        Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 15) z prośbą o zaakceptowanie ilości i liczebności klas pierwszych zgodnie z dokonaną rekrutacją i preferencjami kandydatów:
1.        Klasa I a (rozszerzona od II kl. Matematyka + II przedmiot do wyboru) – 34 uczniów
2.        Klasa I b (rozszerzona od II kl. biologia+ II przedmiot do wyboru) – 31 uczniów
3.        Klasa I c (rozszerzona od II kl. biologia + II przedmiot do wyboru) – 31 uczniów
4.        Klasa I d (rozszerzony od II kl. j. polski + II przedmiot do wyboru) – 33 uczniów
5.        Klasa I e (rozszerzony od II kl. j. polski + II przedmiot do wyboru) – 30 uczniów
         Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował  propozycję Dyrektora.
 
Ad. pkt 2. Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu zbiornik na paliwo znajdujący się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej stanowi własność Powiatu. W związku z powyższym Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem został zobowiązany do uporządkowania tej sprawy poprzez formalne przejęcie zbiornika protokołem PT.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza przekazać Skarbowi Państwa obiekt po byłej siedzibie służby liniowej, znajdujący się w Ostojowie. Obecnie kończone są prace związane z usuwaniem eternitu z dachu budynku. W związku z powyższym powołana zostanie komisja celem przejęcia w/w obiektu protokołem PT.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z informacją dotyczącą liczby oddziałów, uczniów oraz etatów nauczycielskich  w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski. Przedmiotowe zestawienie opracowano od roku szkolnego 2012/2013 (załącznik nr 16).
            Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
        Protokołowała                                                                      Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                         Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska …………
 
 
 
 
Załączników 16:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Załącznik nr 3 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 26.08.2015 r.
Załącznik nr 5 –  pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 23.08.2015 r.
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 17.08.2015 r.
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 31.07.2015 r.
Załącznik nr 8 – pismo  Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 24.08.2015 r.
Załącznik nr 9 – pismo  Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 24.08.2015 r.
Załącznik nr 10 – pismo  Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, z dnia 13.08.2015 r.
Załącznik nr 11 – pismo  Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, z dnia 17.08.2015 r.
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, z dnia 18.08.2015 r.
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, z dnia 18.08.2015 r.
Załącznik nr 14 - pisma  Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, z dnia 17.08.2015 r.
Załącznik nr 15 - pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 19.08.2015 r.
Załącznik nr 16 - informacja dotyczącą liczby oddziałów, uczniów oraz etatów nauczycielskich  w szkołach ponadgimnazjalnych

Protokół Nr 37 (344kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (26 sierpnia 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (16 września 2015, 13:46:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 550