Protokół Nr 36 z dnia 19 sierpnia 2015 roku


Protokół Nr 36/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 19 sierpnia 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                 - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                               - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.  Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  zmiany Uchwały Nr 16/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 r.,
b)  upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2015 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
c) ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b)  zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Skarżyskiego oraz w jednostkach podległych Powiatowi Skarżyskiemu w ramach trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie skarżyskim”,
c)  zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem mapy ewidencyjnej
w postaci mapy numerycznej dla obrębu Lipowe Pole Skarbowe gmina Skarżysko Kościelne”.
3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2015 roku.
4.  Przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.
5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski.
6.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
7.  Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska zwróciła się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia o następujące projekty uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego:
·   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
·   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
· w sprawie udzielenia w 2015 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany porządek posiedzenia z uwzględnieniem wniosku zgłoszonego przez Skarbnika.

Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.  Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  udzielenia w 2015 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
c)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
d)  zmiany Uchwały Nr 16/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 r.,
e) upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2015 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
f)  ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b) zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Skarżyskiego oraz w jednostkach podległych Powiatowi Skarżyskiemu w ramach trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie skarżyskim”,
c) zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem mapy ewidencyjnej w postaci mapy numerycznej dla obrębu Lipowe Pole Skarbowe gmina Skarżysko Kościelne”.
3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2015 roku.
4. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.
5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski.
6.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
7.  Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   udzielenia w 2015 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (załącznik nr 2)
    Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, ze zgodnie z ustaleniami Zarządu na posiedzeniu w dniu 15 lipca br. Parafia Rzymsko-Katolicka pw św.Rocha w Mroczkowie otrzyma dotację w wysokości 30.000 zł.
         Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
 
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1)  decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 lipca 2015r zmniejszającej dotację celową o 28.867zł przeznaczoną na zadanie „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarzysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki”. Jest to spowodowane rozstrzygnięciami przetargowymi.
2)   pisma Zespołu Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 28.07.2015 w sprawie zwiększanie strony dochodowej i wydatkowej o 1.974,72zł z tytułu otrzymanej darowizny na organizację wakacji dla dzieci.
3)  pisma Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 18.08.2015r w sprawie przeniesienia nadwyżki w planie na ubezpieczeniu mienia powiatu w wysokości 1.000zł na zakup materiałów dla Starostwa Powiatowego.
4)  wprowadzenia kwoty 30.000zł z otrzymanej z firmy ubezpieczeniowej gwarancji będącej zabezpieczeniem umowy z wykonawcą zadania przebudowy ul.Metalowców w Skarżysku-Kamiennej i przeznaczenie ich na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Powiatu Skarżyskiego.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
c)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030 (załącznik nr 4)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała zebranych, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2030 wynikają z:
1)  ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o 28.867zł na zadaniu „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarzysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki” wskutek zmniejszenia dotacji z budżetu państwa spowodowanej rozstrzygnięciami przetargowymi.
2) ze zwiększenia dochodów bieżących o 78.895,72zł i wydatków bieżących o kwotę zł: 48.895,72 wskutek wprowadzenia do budżetu zmian uchwałą Zarządu Powiatu z 5 sierpnia 2015r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 51.869zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, uchwałą Zarządu Powiatu z 19 sierpnia 2015r – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o 4.948zł oraz zmian wynikających z projektu uchwały Rady Powiatu – darowizna w wysokości 1.974,72zł na wakacje dla wychowanków Przystani i wprowadzenie do budżetu kwoty 30.000zł z gwarancji otrzymanej od firmy ubezpieczeniowej, która była zabezpieczeniem umowy z wykonawcą na przebudowę ul.Metalowców w Skarżysku-Kamiennej.
3)  ze zmniejszenia dochodów majątkowych o 23.919zł wskutek wprowadzenia przez Zarząd Powiatu w dniu 19 sierpnia dotacji z budżetu państwa na zakup samochodu typu bus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 4.948zł oraz wskutek zmian wynikających z projektu uchwały Rady Powiatu - zmniejszenie dotacji na ul.Staffa -28.867zł.
4)   ze zwiększenia wydatków majątkowych o 6.081zł wskutek zmian omówionych w pkt 3 oraz wskutek zwiększenia planu wydatków o dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Powiatu Skarżyskiego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony projekt uchwały.
 
d) zmiany Uchwały Nr 16/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 r. (załącznik nr 5)
Uchwałę w powyższej sprawie omówił Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że z uwagi na likwidację aptek ogólnodostępnych z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej, tj.:
-        Apteka „Przy Fontannie” – ul. Norwida 17,
-        Apteka Millennium „Na Kamiennej” – ul. 1-go Maja 65,
-        Apteka „Centrum” – ul. Piłsudskiego 21,
-        Apteka Millennium „Na Sokolej” – ul. Sokola 30,
-        Apteka Millennium s.c. – ul. Żeromskiego 31,
oraz w związku z rozpoczęciem działalności przez apteki ogólnodostępne z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej, tj.:
-        Apteka „Miętowa” – ul. Niepodległości 88,
-        „Nasza Apteka” – ul. 1-go Maja 65,
-        „Nasza Apteka” – ul. Piłsudskiego 21,
-        „Nasza Apteka” – ul. Sokola 30,
-        „Nasza Apteka” – ul. Żeromskiego 31,
zachodzi konieczność aktualizacji Załączników Nr 1 i Nr 2 do powyższej uchwały. Ponadto zmianie uległy również godziny pracy apteki zlokalizowanej przy ul. Norwida 7
w Skarżysku-Kamiennej. W przedmiotowej uchwale uwzględniono także prośbę właścicieli sieci aptek ogólnodostępnych „Arnika” w Skarżysku-Kamiennej, prowadzących działalność w lokalach mieszczących się przy ulicach: Słowackiego 44, Sokolej 18 oraz Spółdzielczej 34 b, dotyczącą przypisania dyżurów nocnych do apteki zlokalizowanej przy ul. Spółdzielczej 34 b, przy zachowaniu ilości pełnionych dyżurów przypadających dla wszystkich w/w placówek. Wicestarosta dodał, że aktualizowany rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego oraz harmonogram dyżurów nocnych aptek w Skarżysku-Kamiennej na rok 2015 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Prezydium Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, Wójta Gminy Bliżyn, Wójta Gminy Łączna oraz Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.
W świetle powyższego Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
 
e)  upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2015 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie (załącznik nr 6)
Z treścią przedmiotowego projektu uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że Sprawozdanie finansowe ZOZ za rok 2015 podlega badaniu przez biegłego rewidenta, w związku ze spełnieniem warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Wicestarosta wyjaśnił, że zgodnie z art. 66 ust. 4 w/w ustawy Rada Powiatu Skarżyskiego, jako organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie, dokonuje wyboru biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego w/w jednostki. Podjęcie przez Radę Powiatu przedmiotowej uchwały upoważni Zarząd do przeprowadzenia postępowania polegającego na ogłoszeniu konkursu, zebraniu ofert, sprawdzeniu ich kompletności oraz przedstawieniu Radzie Powiatu kandydata do badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, w celu wyboru podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie czynności rewizji finansowej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony projekt uchwały.

f)    ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 7)
Powyższy projekt uchwały przedstawiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Poinformowała, że na podstawie § 63 ust. 1-2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, rodzice dzieci i młodzieży przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz bursie zobowiązani są do wnoszenia opłaty za posiłki w stołówkach placówek równej wysokości surowca przeznaczonego na wyżywienie. Zgodnie z § 63 ust. 4 w/w. rozporządzenia ustalanie wysokości opłaty za posiłki oraz termin i sposób jej wnoszenia ustala dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Przedłożona przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej kalkulacja wynikająca ze wzrostu cen produktów żywnościowych oraz faktu zakończenia współpracy z Bankiem Żywności pokazują, że stawki obecnie obowiązujące są niewystarczające na pokrycie kosztów zakupu żywności na potrzeby przygotowania posiłków. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że proponowane zwiększenie stawki do kwoty 10,50 zł. (wzrost o 1,50 zł.) pozwoli na racjonalne przygotowywanie posiłków w stołówce placówki. Dodała, że dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych nie zgłosili potrzeby zmiany wysokości opłaty za posiłki więc nie ulegnie ona zmianie w stosunku do stawki obecnie obowiązującej.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 8)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1)  decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.08.2015r w sprawie zmniejszenia dotacji na zadania bieżące a zwiększenia na wydatki inwestycyjne na zakup samochodu do przewozu osób typu „bus” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zmiana dotyczy kwoty 4.948zł.
2)   pisma I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 7 sierpnia 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków w wysokości 18.654zł na wypłatę odpraw dla nauczycieli.
3)  pisma III Liceum Ogólnokształcącego z dnia 7 sierpnia 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków w kwocie 20.654zł na wypłatę odpraw dla nauczycieli oraz na pokrycie kosztów usług pozostałych takich jak wywóz nieczystości.
4)   pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 4 sierpnia 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w wysokości 86.190zł na zabezpieczenie odpraw dla nauczycieli, koszty podróży służbowych pracowników oraz na zakup materiałów, przede wszystkim paliwa do samochodu służbowego. Jednocześnie w związku z brakiem środków w rozdziale 85403 na odprawy i wynagrodzenia pracowników w kwocie 150.000zł, plan wydatków zostaje przeniesiony z Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych gdzie występowała nadwyżka.
5) wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 5 sierpnia 2015r w sprawie przeniesienia kwoty 5.000zł z pomiędzy paragrafami w planie Zespołu Szkół Ekonomicznych w celu zabezpieczenia brakującej kwoty na remont wentylacji w budynku szkoły zgodnie z zaleceniami Sanepidu.
6) pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 7 sierpnia 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 34.536zł na wypłatę odpraw dla nauczycieli.
7) pism Zespołu Szkół Transportowo - Mechatronicznych z dnia 6, 7 i 10 sierpnia w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 16.932zł na wypłatę odpraw dla nauczycieli i na szkolenia pracowników.
8) pisma Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 10 sierpnia 2015r w sprawie zabezpieczenia kwoty 37.308zł na odprawy dla nauczycieli.
9) pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 17 sierpnia 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1.170zł w celu dokonania zakupów dla uczestników biorących udział w projekcie Dobry start realizowanym w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
10) pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 14.08.2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w celu właściwej realizacji imprez promocyjnych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
b)  zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Skarżyskiego oraz w jednostkach podległych Powiatowi Skarżyskiemu w ramach trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie skarżyskim” (załącznik nr 9)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Zarząd Powiatu do przedstawionej uchwały nie wniósł uwag oraz podjął ją jednogłośnie.
 
c) zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem mapy ewidencyjnej w postaci mapy numerycznej dla obrębu Lipowe Pole Skarbowe gmina Skarżysko Kościelne” (załącznik nr 10)
Uchwałę w powyższej sprawie omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski,
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
Ad. pkt 3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2015 roku (załącznik nr 11)
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że Budżet Powiatu Skarżyskiego na 2015 rok w I półroczu tego roku zmieniany był 21,  w tym przez Radę Powiatu pięć razy.
  Wykonanie budżetu na koniec czerwca wyniosło:
dochody -   47.834.534,30 zł  czyli 55% planu
wydatki -  43.292.851,70 zł czyli 49,53% planu
osiągnięta nadwyżka - 4.541.682,60 zł przy planowanym deficycie 445.000zł
przychody - 1.600.485,56 zł
Budżet osiągnął nadwyżkę, co jest charakterystyczne dla wykonania I półrocza. Zaznaczyć należy, że jest ona niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku o 283.347,24zł. Analizując lata 2010-2015 niższa nadwyżka była tylko w I półroczu 2013r. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 4.245.814,15zł i jest najniższa od 2012 roku. Jest niższa od nadwyżki wypracowanej w I półroczu poprzedniego roku o 773.039,91zł, a po pominięciu dochodów i wydatków unijnych o 1.802.071,47zł. Należy uznać to za spore zagrożenie dla finansów powiatu, grozi to pogorszeniem wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych, co będzie oznaczać konieczność radykalnego cięcia wydatków bieżących w następnych latach by Powiat mógł zacząć spłacać zaciągnięte kredyty. Skarbnik podkreśliła, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie pozwoli uchwalić budżetu i wieloletniej prognozy finansowej jeśli wskaźnik będzie ujemny. Nadmierne wydatkowanie środków, w przypadku nie zrealizowania w pełni jakichkolwiek dochodów, zwłaszcza bieżących, spowoduje brak „fizycznych środków” na rachunku bankowym powiatu, czyli brak wypłacalności. Dług Powiatu nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego, nie zwiększył się, ale i nie uległ zmniejszeniu, bowiem spłaty rat kredytu zostały odroczone do 2017 roku. Dług powiatu wynosi 43.646.533zł i wynika z zaciągnięcia kredytów w latach 2010-2013. Powiat posiada zadłużenie w 3 bankach: Pekao SA, PKO BP oraz w Banku Ochrony Środowiska. Na ten rok zaplanowana jest spłata części kredytu zaciągniętego w 2010 roku, nie można z tego zrezygnować. Pomimo, że jest to „tylko” kwota 500.000zł to odciąży przyszłe budżety, które będą bardzo ciężkie zarówno pod względem planowania jak i realizacji.  Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 46.533.392,14
tj 56,61%, a dochody majątkowe w kwocie 1.301.142,16zł tj 27,34% planu i składają się
z następujących dochodów:
Dochody własne wykonane w 60,81% w wysokości 4.163.700,66zł.
Są to przede wszystkim opłaty komunikacyjne, wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, opłaty za usługi dot. prac geodezyjnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, za wyżywienie, zakwaterowanie oraz dowóz wychowanków w placówkach oświatowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpłaty z gmin i powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, udział powiatu w dochodach zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa, odsetki bankowe od środków na rachunku i odsetki z tyt. nieterminowych wpłat, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z tytułu 2,5% kosztów obsługi PFRON, otrzymane darowizny, wpływy z opłat za trwały zarząd, kary umowne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowania, zwrot wydatków dokonanych w latach poprzednich (np. korekty składek ZUS, refundacje z PUP). Są to też dochody z najmu, ze sprzedaży mienia oraz środki niewykorzystane  w terminie na wydatki niewygasające w poprzednim roku budżetowym.
 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wyniosły 5.788.671,44zł co stanowi 45,26% planu. Są to udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych.
Subwencja ogólna wykonana w kwocie  29.085.839zł tj. 59,86%, a która składa się z:
części oświatowej – 24.588.192zł
części wyrównawczej – 3.618.648zł
części równoważącej -516.948zł
uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje drogowe – most w Bliżynie na ul.Staszica 362.051zł.
Część oświatowa jest mniejsza w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku  o 1.052.944zł. Jest to bardzo duży spadek i spowodowany jest spadkiem liczby uczniów w placówkach oświatowych. Porównując rok szkolny 2014/2015 z rokiem szkolnym 2009/2010 liczba uczniów zmniejszyła się o 1.115 uczniów. Jest to ponad 1/3 uczniów, którzy obecnie uczą się w szkołach. Bowiem zgodnie z Systemem Informacji Oświatowej na 30.03.2015 uczniów w naszych szkołach było 3.103.
Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonanie tych dochodów wynosi 50,68% planu czyli 312.000zł.. Środki te zgodnie z ustawą będą przekazywane do 2017 roku.  Dotacje - ich wykonanie za I półrocze 2015 roku wynosi 7.014.211,86zł  co stanowi 42,40% planu. Przeważają dotacje z budżetu państwa – 6.704.431zł:
na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz wychowanków domu dziecka, gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wraz z wynagrodzeniami osób wykonujących te zadania, na wiosenną kwalifikację wojskową, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej, na realizację zadania w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na zadania inwestycyjne: na zakup sprężarki do ładowania butli aparatów powietrznych
   Dotacje z budżetów innych JST zostały wykonane w wysokości 279.780,86zł.. Były przeznaczone na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników biblioteki pedagogicznej. Poza tym przeznaczone były na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul.Staffa w m.Majków, w tym z Gminy Skarżysko Kościelne – 160.884,45zł i z Powiatu Starachowickiego – 6.875,41zł.
Wpłynęły środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu pożarniczego do przewozu osób i sprzętu, typu „bus” przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.
Środki z Unii Europejskiej, które wyniosły 1.470.111,34 co stanowi 93,06% planu. Wykonanie jest tak duże w wyniku tego, że środki na realizację projektów Erasmus wpływają z dużym wyprzedzeniem w stosunku do okresu realizacji wydatków określonych w umowach. Skarbnik wyjaśniła, że wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów, a środki na ten cel są już budżecie. Wykonane dochody dotyczą realizacji projektów w ramach programu Kapitał Ludzki (211.455,43zł), programu operacyjnego innowacyjna gospodarka (210,27zł), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (19.285,56zł), programu ERASMUS (875.153,98zł) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (364.006,10zł).
Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 334.671,33zł. Wzrosły dochody własne, udziały w podatkach dochodowych, środki z Unii Europejskiej, na takim samym poziome są środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pozostałe źródła zanotowały spadki, największy można zaobserwować w subwencji ogólnej, a zwłaszcza w jej części oświatowej. Do 2013 roku można było obserwować coroczny wzrost dochodów bieżących. Niestety w poprzednim roku nastąpiła ich spadek i tendencja ta utrzymała się w tym roku. Przede wszystkim  wiąże się to ze spadkiem części oświatowej subwencji ogólnej, spowodowanej spadkiem liczby uczniów. W powiązaniu ze spadkiem tych dochodów zaobserwowany wzrost wydatków bieżących jest niepokojący.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 42.287.577,99zł, co stanowi 53,34% planu zostały podzielone wg ustawowo określonych grup:
Dotacje na zadania bieżące udzielone przez powiat – 1.088.065,43zł to przede wszystkim dotacje dla szkół niepublicznych – 854.720,15zł, dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10% środków otrzymanych przez te warsztaty z PFRON-u, na zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, dotacje na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bliżyn i na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz na współfinansowanie miejsko-powiatowej biblioteki,
Wydatki na programy unijne – 435.256,37zł to wydatki na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz projektów w ramach programu Erasmus. Są one realizowane zgodnie z podpisanymi umowami.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.260.638zł – to przede wszystkim świadczenia dla rodzin zastępczych i wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej – 915.545,46zł, świadczenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 156.484,41zł, diety radnych Powiatu Skarżyskiego – 128.025,20zł, odprawy dla zwalnianych pracowników oraz świadczenia wynikające z ustawy o BHP
Obsługa długu – 600.255,45zł to odsetki od zaciągniętych kredytów
Wydatki statutowe – 8.516.822,44zł – to przede wszystkim utrzymanie jednostek budżetowych, wszystkie zakupy i usługi bieżące, które służą wykonywaniu przez powiat nałożonych ustawowo zadań. Są to wydatki głównie na:  
zakup materiałów i wyposażenia – 813.355,16zł
koszty energii – 1.210.910,45zł,
usługi remontowe – 322.843,85zł,
odpis na ZFŚS – 1.768.097,20zł
opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej poza terenem naszego powiatu – 953.445,21zł
zakup środków żywności – 304.870,29zł
zakup usług pozostałych – 808.560,14zł
na składkę zdrowotną za osoby nieobjęte tym ubezpieczeniem – 1.937.264,71zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.386.540,30zł  - stanowią największą grupę wydatków powiatu i wykonane zostały w 56,26% planu. Z tego ponad 63% to wynagrodzenia w oświacie.
Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 1.005.273,71zł. Do końca  I półrocza zakupiono pług średni – 20.787zł. Częściowo wydatkowano środki na inwestycje drogowe
i tak:
Rozbudowa ul.Staffa w m.Majków – 336.250,32zł
Budowa skrzyżowania w Skarżysku-Kościelnym (odszkodowania) – 106.633,33zł
Rozbudowa ul.Metalowców – 15.976,68zł
Budowa ul.Ponurego (odszkodowania)– 274.059,78zł
Poza tym dokonano zwrotu dotacji z budżetu państwa w wysokości 111.037,85zł  w związku z uznaniem części wydatków dotyczących zadania "Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej" za niekwalifikowalne. Przekazano dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Tęcza w wysokości 30.000zł na zakup samochodu. Realizowane są również projekty e-świętokrzyskie, do końca czerwca wydatkowano na ten cel 110.528,75zł.
Powiat uzyskał nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co jest istotne z punktu widzenia art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych mówiącym iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i „wolne środki” rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:
Nadwyżka nad wydatkami bieżącymi wyniosła 5.846.299,71zł, a bez uwzględnienia „wolnych środków” występuje nadwyżka w wysokości 4.245.814,15zł.
Kończąc swoją wypowiedź Skarbnik dodała, że wszystkie zobowiązania regulowane są terminowe, w związku z tym brak jest zobowiązań wymagalnych.
Zarząd Powiatu przyjął informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2015 roku.
 
Ad. pkt 4. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku (załącznik nr 12)
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska zapoznała zebranych z treścią informacji w powyższym zakresie.
Po zapoznaniu się z przedmiotową informacją, Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag oraz przyjął ją jednogłośnie.
 
Ad. pkt 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski (załącznik nr 13)
Z treścią przedmiotowego dokumentu zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Zarząd Powiatu przyjął informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski.
 
Ad. pkt 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
   Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o założenie księgi wieczystej dla działki 325/1 położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego obręb 8 Bzinek (załącznik nr 14) oraz wniosek o wpis w księdze wieczystej dotyczący sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00003454/0 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 325 położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 8 Bzinek na działki nr 325/1 i nr 325/2 (załącznik nr 15).
   Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował oba wnioski.

   Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z treścią ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 oraz Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej stanowiącym własność Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 16).
   Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedmiotowe ogłoszenie.

   Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 17) zawierające prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie wyboru procedury zamówienia na usługi ubezpieczeniowe bezpośrednio u agenta ubezpieczeniowego lub na kompleksową obsługę ubezpieczeniową u brokera ubezpieczeniowego. Starosta wyjaśnił, że Naczelnik rozważa możliwość skorzystania z usług firmy brokerskiej zawodowo zajmującej się ubezpieczeniami, która w jego ocenie zapewni kompleksową ochronę wszystkim jednostkom organizacyjnym powiatu.
     Zarząd Powiatu postanowił zobowiązać Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do uzupełnienia informacji odnośnie sposobu załatwienia likwidacji szkody przez wspomnianą firmę brokerską, podanie wielkości ubezpieczenia oraz wszelkich kosztów z tym związanych biorąc pod uwagę usługi firmy brokerskiej oraz agenta ubezpieczeniowego.
 
              Z uwagi na narastające trudności finansowe Szpitala, Dyrektor ZOZ poinformował
o podjęciu decyzji o przystąpieniu  do procedury przetargowej na pożyczkę w wysokości 6 000 000 zł. Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora w tej sprawie (załącznik nr 18) i dodał, że Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zwrócił się do Zespołu Radców Prawnych o wyrażenie opinii prawnej czy w świetle przepisów zaciągnięcie zobowiązań pieniężnych przez ZOZ wymaga zgody podmiotu tworzącego. Wyjaśnił, że  z opinii Radcy Prawnego wynika, że nie ma podstaw prawnych do podjęcia przez Radę Powiatu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez ZOZ.
              Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację przedstawioną przez Wicestarostę Pana Artura Berusa.

        Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 19), który w związku z koniecznością budowy lądowiska dla śmigłowców zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na powyższy cel
w wysokości 46 740,00 zł. Wicestarosta podkreślił, że w październiku będzie możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie budowy lądowiska ze środków unijnych. Kwota dofinansowania stanowić będzie 85 % wartości zadania.
           W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na powyższy cel, Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika do dokonania analizy budżetu powiatu pod kątem ich wygospodarowania.

          Wicestarosta – Pan Artur Berus powrócił do sprawy mieszkańca Skarżyska – Kamiennej, który zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej na remont podjazdu dla wózka inwalidzkiego do jego mieszkania. Wyjaśnił, że z informacji uzyskanej od Dyrektora PCPR nie ma możliwości dofinansowania ze środków PFRON w ramach likwidacji barier architektonicznych, z uwagi na fakt, że koszty eksploatacji urządzeń, sprzętów ponoszą przede wszystkim osoby z nich korzystające. Wicestarosta dodał, że wraz z Panem Grzegorzem Małkusem – radnym powiatu skarżyskiego oraz Panem Pawłem Perkowskim – dyrektorem PCPR uczestniczył w wizji lokalnej w trakcie której uznano, że przedmiotowy obiekt wymaga częściowego remontu. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 20.
              Z uwagi na fakt, że wnioskodawca we własnym zakresie pozyskał środki finansowe  z Caritas Polska w wysokości 4 500 zł., Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do ponownego przeanalizowania sprawy pod kątem możliwości dofinansowania tego zadania.

              W związku ze Świętokrzyskim Świętem Pszczoły odbywającym się w dniach 21-23 sierpnia br. w Bałtowie, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Przewodniczącego Koła Pszczelarzy (załącznik nr 21) z prośbą o bezpłatne udostępnienie transportu samochodowego, celem przewozu handlowców na powyższą imprezę. Pani Katarzyna Bilska zaproponowała udostępnienie 8-mio osobowego busa będącego na stanie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych oraz zapłatę  za godziny ponadwymiarowe dla kierowcy.
              Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej.

    Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 22) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na wynajem od dnia 1 września 2015 r. ok. 2 m2 powierzchni użytkowej hollu z przeznaczeniem na zainstalowanie urządzenia do sprzedaży gorących napojów.
       Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uruchomienie procedury wynajmu powierzchni.

     W związku z ogłoszeniem przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nowego konkursu w ramach działania: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Prezesa Zarządu Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach (załącznik nr 23) zawierające propozycję przygotowania wspólnego projektu dla Zespołów Szkół Zawodowych z terenu Powiatu Skarżyskiego.
              Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na powyższą propozycję.

             Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 24) zawierającym prośbę  o wyrażenie zgody na utrzymanie dotychczasowej ilości 2 stanowisk wicedyrektorów. Wyjaśniła, że drugi wicedyrektor wykonuje zadania wynikające z organizacji ZST jak również przejął obowiązki Kierownika Praktyk Zawodowych. Pani Katarzyna Bilska zaproponowała wyrażenie zgody na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie, jednocześnie podkreślając, że utrzymanie ilości 2 stanowisk wicedyrektorów w kolejnym roku szkolnym będzie możliwe pod warunkiem większego naboru do szkoły.
              Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej.

             Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo mieszkanki Skarżyska – Kamiennej (załącznik nr 25) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na umieszczenie syna w grupie wychowawczej w internacie funkcjonującym przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że jest to kobieta znajdująca się w trudnej sytuacji zarówno rodzinnej jak i finansowej. Wdowa wychowująca trójkę dzieci oraz sprawująca opiekę nad osobą straszą – matką. W uzasadnieniu swojego wniosku zainteresowana podała trudności w wychowaniu dziecka z uwagi na zdiagnozowany zespół Aspergera. Pani Katarzyna Bilska dodała, że do pisma dołączone zostało orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Następnie podkreśliła, że w jej ocenie sprawa powinna zostać załatwiona w inny sposób. Dziecko powinno zostać najpierw przyjęte i dowożone do Placówki, a następnie należałoby się zastanowić czy jest potrzeba umieszczenia go w internacie. Pani Katarzyna Bilska podkreśliła, że Dyrektor Placówki został zobligowany do rozważniejszego kierowania rodzicami.
              Z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację rodziny oraz uwzględniając dobro dziecka, Zarząd Powiatu przychylił się do prośby zawartej w przedmiotowym piśmie.

              Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu (załącznik nr 26), który w związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2017 roku ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zamieszczenie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania drogowych przewozów pasażerskich. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że w przypadku konieczności utworzenia linii użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim procedury przetargowe mogłyby zostać rozpoczęte nie wcześniej niż rok od ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Dodała, że komunikacja na trasach obejmujących Powiat Skarżyski zostanie dotychczas oparta na liniach zaplanowanych przez Marszałka Województwa oraz na liniach komercyjnych.
              Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Naczelnika.

              Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 27) zawierające prośbę o podjęcia decyzji w sprawie przedłużenia terminu usunięcia usterek przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z.o.o. na zadaniach:
  • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 34478 sadek-Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 5+930 do km 8+474 dł. 2544 mb”
  • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 34478 sadek-Kierz Niedźwiedzi na odcinku 630 mb” 
  • „Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Rycerskiej”
              Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższe .

       Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec przedstawiła pismo Zespołu Informatycznego (załącznik nr 28) w sprawie zakupu serwera w celu instalacji Modułu obsługi geodety oraz automatycznego zasilania Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Dodała, że koszt przedmiotowego serwera nie powinien przekroczyć 12 000,00 zł.
             W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup niezbędnego serwera.
 
Ad. pkt 7. Sprawy różne.
            W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
            Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
      Protokołowała                                                                       Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                        Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ………………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska …………
 
 
 
 
 
 
Załączników 28:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: udzielenia
w 2015 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
Załącznik nr 5 –  projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany Uchwały Nr 16/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 r.,
Załącznik nr 6 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2015 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 7 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 9 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Skarżyskiego oraz w jednostkach podległych Powiatowi Skarżyskiemu w ramach trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w powiecie skarżyskim”,
Załącznik nr 10 – zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem mapy ewidencyjnej w postaci mapy numerycznej dla obrębu Lipowe Pole Skarbowe gmina Skarżysko Kościelne”,
Załącznik nr 11 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za
I półrocze 2015 roku,
Załącznik nr 12 – informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za
I półrocze 2015 roku,
Załącznik nr 13 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski,
Załącznik nr 14 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 15 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 16 – ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r.,
Załącznik nr 17 - pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 18.08.2015 r.
Załącznik nr 18 – pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej, z dnia 09.07.2015 r.
Załącznik nr 19 - pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej, z dnia 07.08.2015 r.
Załącznik nr 20 – pismo mieszkańca Skarżyska-Kamiennej, z dnia 13.08.2015
Załącznik nr 21 – pismo Przewodniczącego Koła Pszczelarzy, z dnia 12.08.2015 r.
Załącznik nr 22 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, z dnia 12.08.2015 r.
Załącznik nr 23 – pismo Prezesa Zarządu Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach,
z dnia 10.08.2015 r.
Załącznik nr 24 – pismem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, z dnia 18.08.2015 r.
Załącznik nr 25 – pismo mieszkańca Skarżyska-Kamiennej, z dnia 05.08.2015 r.
Załącznik nr 26 – pismem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, z dnia 12.08.2015 r.
Załącznik nr 27 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 17.08.2015 r.
Załącznik nr 28 – pismo Zespołu Informatycznego, z dnia 05.08.2015 r.
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (19 sierpnia 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (7 września 2015, 11:43:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 553