Protokół Nr 34/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku


Protokół Nr 34/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 30 lipca 2015 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                   - Starosta
2.      Artur Berus                                         - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                 - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                   - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                       - Członek Zarządu Powiatu                          
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                           -  Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                          - Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.04.2015r. – 30.06.2015 r.
2.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
3.  Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 lipiec 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia, uwzględniając wniosek zgłoszony przez Starostę.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:

1. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 lipiec 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie.
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.04.2015r. – 30.06.2015 r.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
5. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad.pkt 1. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 lipiec 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok ( załącznik nr 2)
Referujący: Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że zmiany wykazane w autopoprawce wynikają z pisma Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej w sprawie dofinansowania zakupu samochodu i psa służbowego.
Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Ad.pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie (załącznik nr 3)
W związku z zakończeniem procedury naboru i wyłonieniem kandydata na stanowisko Dyrektora ZOZ, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił uchwałę w powyższej sprawie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął w/w uchwałę.

Ad.pkt 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.04.2015r. – 30.06.2015 r. (załącznik nr 4)
Z treścią przedmiotowego sprawozdania zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z treścią sprawozdania, przyjął je jednogłośnie.

Ad.pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu Skarżyskiego

       Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym 2 wnioski o wpis w księdze wieczystej (załącznik nr 5 i 6) oraz 2 wnioski o założenie księgi wieczystej (załącznik nr 7, 8). Starosta poinformował, że pierwszy wniosek o wpis w księdze wieczystej dotyczy wykreślenia działki nr 6445/3, a wpisanie działek: nr 6445/6 i 6445/7 położonych w Skarżysku-Kamiennej, obręb 14 Skarżysko Książęce. Drugi wniosek o wpis w księdze wieczystej dotyczy wykreślenia działki nr 6453, a wpisanie działek: nr 6453/1 i nr 6453/2 położonych w Skarżysku-Kamiennej, obręb 14 Skarżysko Książęce. Dodał, że wnioski o założenie księgi wieczystej dotyczą działek: nr 6453/1 i nr 6445/6 położonych przy ul. Kopernika, obręb 14 Skarżysko Książęce, które zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej stały się własnością Powiatu Skarżyskiego.
          Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski.

       Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 9) informujące o wykonaniu operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej przy ul. Legionów 119, część działki gruntowej nr 1/129 + budynek warsztatowo-biurowy oraz część działki gruntowej nr 1/130 + budynek warsztatowy – nieużytkowane warsztaty Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej. Starosta poinformował, że celem wyceny było ustalenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb dzierżawy lub sprzedaży. Dodał, że z wykonanej wyceny wynika iż wartość nieruchomości wynosi:
·         działka 1/129 – 221 400,00 zł
·         działka 1/130 – 152 900,00 zł
       Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.

      Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym notatkę służbową (załącznik nr 10) sporządzona na okoliczność udzielenia przez Powiat Skarżyski zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. Starosta poinformował, że zapytanie ofertowe zostało skierowane do 4 firm zajmujących się doradztwem podatkowym. Dodał, że odpowiedź na zapytanie uzyskano od 2 oferentów, z czego najkorzystniejszą okazała się oferta B&B Kancelaria Doradcy Podatkowego Bartosz Banach z Dąbrowy Górniczej.
     Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości. Jednocześnie upoważnił Starostę i Wicestarostę do podpisania stosownej umowy z wykonawcą usługi na kwotę 46.002,00 zł brutto.

              W związku ze zbilżającym się terminem składania wniosków o przyznanie Nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 11) z prośbą o wytypowanie kandydatów do w/w nagrody.
              Zarząd Powiatu postanowił wytypować do powyższej Nagrody kandydaturę Pana Piotra Lewandowskiego, Pana Janusza Maciejewskiego, Pani Jolanty Nowickiej, Pani Haliny Sieczki oraz Pani Joanny Żurawki.
 
              Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych o przygotowaniu przez Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki wniosku (załącznik nr 12) Stowarzyszenia Towarzystwo IMPULS do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie 2 powiatowych imprez: Gwieździstego Powiatowego Rajdu Rowerowego oraz Marszobiegu Jesiennego w ramach projektu upowszechnianie sportu w rodzinie oraz różnych grupach społecznych. Dodała, że w przypadku otrzymania dofinansowania projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym.
               Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do powyższego projektu.
 
              Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska powróciła do sprawy dofinansowania wydania książki mieszkańca Skarżyska-Kamiennej, Pana Stanisława Makucha. Poinformowała, że w związku z pozyskaniem sponsorów na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych, istnieją wolne środki możliwe do wygospodarowania na powyższe i zaproponowała przekazanie kwoty 2000 zł. na współfinansowanie przedsięwzięcia. Pani Katarzyna Bilska dodała, że promocja książki odbyłaby się na Dożynkach Powiatowo-Gminnych. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 13.
              Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej. Środki na ten cel przeznaczone zostaną z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300.
             
               W związku uroczystościami Jubileuszowymi Gminnego Domu Kultury w Mircu, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Kierownika Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin” (załącznik nr 14) zawierające prośbę o udostępnienie busa celem dojazdu i powrotu na powyższe uroczystości, które odbędą się w dniu 15.08.2015 r. Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby w ramach współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej zwrócić się do Kierownika WTZ z prośbą o umożliwienie udostępnienia busa będącego na stanie Warsztatów, a którego zakup współfinansowało Starostwo Powiatowe.   
                 Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej.

              Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Kierownika Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin” (załącznik nr 15) zawierające prośbę o udostępnienie busa celem dojazdu do Kozienic i powrotu. Dodała, że wyjazd Zespołu wiąże się z zaproszeniem na Powiatowe Dożynki, które odbędą się w dniu 30.08.2015 r.  Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w tym dniu odbędą się Dożynki Powiatowo-Gminne w naszym powiecie.
            Wobec powyższego Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na prośbę wnioskodawcy zawartą w piśmie. 

         Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 16) z prośbą o przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych w wymiarze 2/18 etatu w związku z wprowadzeniem innowacji pedagogicznych: innowacja wojskowa oraz innowacja policyjna „Bezpieczeństwo publiczne”. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że prośba Dyrektora podyktowana jest dużym zainteresowaniem uczniów, którzy uczestniczyli dotychczas w powyższych innowacjach. Dodała, że wdrożenie innowacji pedagogicznej planowane jest od roku szkolnego 2015/2016 do czerwca 2016 r. i jest kontynuacją dotychczasowych innowacji prowadzonych w latach 2012-2015.
          Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe. Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji do zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.
 
        W związku z uczczeniem w Skarżysku-Kamiennej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Sekretarza SHH „Gniazdo” (załącznik nr 17) zawierającym prośbę o objęcie patronatu i partycypowanie w kosztach w/w zamierzenia. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że środki finansowe zostałyby przeznaczone na przeprowadzenie akcji kolportacyjnej materiałów informacyjnych nt. rocznicy powstania.
          W związku z brakiem możliwości wygospodarowania w budżecie środków do przekazania na ten cel, który nie został zgłoszony przez organizatorów do Kalendarza Imprez na 2015 rok, Zarząd Powiatu podjął decyzję o nie wyrażeniu zgody na prośby wnioskodawcy zawarte w piśmie.
 
        Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Przewodniczącego Rady Osiedla Dolna Kamienna I (załącznik nr 18), który w nawiązaniu do pisma z dnia 30.06.2015 r. w niewielkim stopniu chce zweryfikować propozycję związaną z wykonaniem boisk na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 przy ul. Spacerowej 31. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że Rada Osiedla w piśmie przedstawiła swoją koncepcję boisk na terenie Ośrodka. Dodała, że w ocenie Rady Osiedla proponowana zmiana pozwoliłaby na wykorzystanie placu nie tylko wychowankom Ośrodka ale również mieszkańcom osiedla,  miasta czy powiatu.
            Wobec powyższego Pan Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zasugerował, że zasadnym byłoby  zorganizowanie spotkania z wnioskodawcami, w celu wypracowania wspólnej koncepcji oraz w ramach możliwości pozyskanie środków unijnych na powyższy cel.
             Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pan Starosty.
 
         Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych ze stanowiskiem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie niedopuszczenia jednej z osób aplikujących na stanowisko Dyrektora ZPE-W. Dodała, że powyższe w ocenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty było zgodne z prawem, a wcześniejsze stanowisko organu nadzoru pedagogicznego było nietrafne. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 19.
              Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
          Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołowie (załącznik nr 20) z prośbą o przyznanie dotacji finansowej w wysokości 3000 zł. Dodała, że środki zostałyby przeznaczone na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki.
              Zarząd Powiatu z uwagi na brak środków możliwych do wygospodarowania na ten cel oraz braku możliwości prawnych przekazania powyższych środków nie wyraził zgody na prośbę wnioskodawcy.

            Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec przedstawiła zebranym pismo Zespołu Informatycznego (załącznik nr 21) w sprawie wyposażenia Starostwa w łącze internetowe o prędkości 100Mb od października br., potrzebne do automatycznego zasilania SIPWŚ oraz modułu obsługi geodety. Dodała, że wg szacunkowej oferty koszt takiego łącza wynosi 1050 zł netto miesięcznie.
              Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe. Jednocześnie upoważnił Starostę, Skarbnika i Sekretarza do  przedstawienia zmiany w wydatkach budżetowych w dz. 75020, celem zagwarantowania środków na ten cel.
 
Ad.pkt 5. Sprawy różne.

              Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że w skład Klastra Świętokrzyskiego włączyli się nowi członkowie: Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych oraz powiat starachowicki. Wobec powyższego Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, aby przygotować dokumentację umożliwiającą włączenie się Starostwa Powiatowego do powyższego grona.
              Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na propozycję Pani Katarzyny Bilskiej.
 
              Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
     Protokołowała                                                                      Przewodniczący Zarządu

     Anna Bugajska                                                                            Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus …………………
2.      K. Bilska …………………
3.      A. Leżańska……………
4.      B. Krawczyńska ………
 
Załączników 21:
Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 30lipiec 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zespołu Opieki zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie ,
Załącznik nr 4 – Sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarzysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej  za okres 01.04.2015r.-30.06.2015r.
Załącznik nr 5 – wniosek o wpis w księdze wieczystej GG-II.680.2.3.10.2015
Załącznik nr 6 – wniosek o wpis w księdze wieczystej GG-II.680.2.3.11.2015
Załącznik nr 7 – wniosek o założenie księgi wieczystej GG-II.680.2.3.10.2015
Załącznik nr 8 – wniosek o założenie księgi wieczystej GG-II.680.2.3.11.2015
Załącznik nr 9 – pismo naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 29.07.2015 r.
Załącznik nr 10 – notatka służbowa z dnia 27.07.2015 r.
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 20.07.2015 r.
Załącznik nr 12 – wniosek Stowarzyszenia Towarzystwo IMPULS
Załącznik nr 13 – pismo w  sprawie dofinansowania wydania książki   
Załącznik nr 14 – pismo Kierownika Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin” z dnia 01.07.2015 r.
Załącznik nr 15 – pismo Kierownika Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin” z dnia 01.07.2015 r.
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 24.07.2015 r.
Załącznik nr 17 – pismo Sekretarza SHH „Gniazdo” z dnia 24.07.2015 r.
Załącznik nr 18 – pismo Przewodniczącego Rady Osiedla Dolna Kamienna I z dnia 17.07.2015 r.
Załącznik nr 19 – pismo Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 13.07.2015 r.
Załącznik nr 20 – pismo Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołowie z dnia 21.07.2015r.
Załącznik nr 21 – pismo Zespołu Informatycznego z dnia 21.07.2015r.

Protokół Nr 34 (357kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (30 lipca 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (13 sierpnia 2015, 11:28:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 630