Protokół Nr 35/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku


Protokół Nr 35/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 5 sierpnia 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.    Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.    Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.    Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.    Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
5.    Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu                          
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.    Małgorzata Łakomiec                                  -  Sekretarz Powiatu
2.    Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
3. Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany porządek posiedzenia.

Streszczenie posiedzenia:

Ad.pkt. 1 . Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2015 r. zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 4.461 zł na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa),
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 i 23 lipca 2015 r. zwiększającej plan dotacji celowej o  kwotę 9.408 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 lipca 2015 r. zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 38.000 zł na działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
4.  Pisma Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 200 zł na naprawę instalacji CO w budynku przy ul. Sikorskiego,
5.  Przeznaczenia kwoty 1.000 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na zakup masek do aparatów powietrznych niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie. Maski uległy uszkodzeniu, a są niezbędne na wyposażeniu jednostek, które włączone są do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zgodnie z wymogami określonymi przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
6. Zabezpieczenia kwoty 4.000 zł na opłaty sądowe konieczne do uiszczenia przed wniesieniem sprawy do sądu, środki na ten cel pochodzą z nadwyżki powstałej po przeprowadzeniu postępowania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie audytów energetycznych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.

Ad.pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
      Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 3) zawierające prośbę o dokonanie zmiany w planie finansowym ZSE, poprzez przesunięcie kwoty 5 000 zł między paragrafami. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że powyższe zmiany podyktowane są koniecznością przesunięcia środków finansowych na remont systemu wentylacji w budynku szkoły zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
      Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe. Jednocześnie zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania stosownego projektu uchwały.
     
         Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (załącznik nr 4) zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na zwiększenie zatrudnienia o jeden etat pedagoga-rewalidanta w w/w placówce od roku szkolnego 2015/2016. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że liczna dzieci z zaburzeniami rozwojowymi wzrasta, a dodatkowy etat pedagoga pozwoli płynnie przeprowadzać pełną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną i zmniejszy czas oczekiwania na badania oraz terapię.
          Wobec powyższego Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę wnioskodawcy zawartą w piśmie.
          Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 5) zawierającym prośbę o udzielenie upoważnienia dla Pana Zbigniewa Wróbla Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach do występowania w imieniu Powiatu Skarżyskiego w sprawach związanych ze wspólną realizacją inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Szałas-Odrowąż na odcinku Samsonów Ciągłe – Szałas – granica Powiatu Skarżyskiego.
           Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
             
       W związku z zakończonym rozeznaniem rynku dotyczącym wykonania audytów energetycznych 3 budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego: PUP ul. 1 Maja 105, DPS ul. Sporna 6 oraz budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego ul. Sikorskiego 20, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 6) w powyższej sprawie. Starosta dodał, że na zapytanie ofertowe odpowiedziały 3 firmy, z czego najkorzystniejszą okazała się oferta Firmy-Handlowo-Usługowo-Transportowej „DARMAT” z Suchedniowa na kwotę 5.000 zł.
        W związku z powyższym Zarząd Powiatu zatwierdził wybór Firmy „DARMAT” do opracowania audytu energetycznego. Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania  stosownej umowy.

        Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 7) zawierające prośbę o określenia trybu dalszego postępowania w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej budynkami byłej kotłowni i spalarni odpadów medycznych z powodu braku ofert na 15 letnią dzierżawę  powyższej nieruchomości. Starosta poinformował, że na terenie w/w nieruchomości znajdują się składniki majątkowe ZOZ, które zostały przekazane Powiatowi do używania tj. budynek magazynowy oleju opałowego, przyłącze gazu do kotłowni, przyłącze gazu do spalarki, rurociągi oleju opałowego. W związku z przedstawioną sytuacją Starosta zaproponował, aby Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem przeanalizował wspólnie z ZOZ czy zmiana  lokalizacji powyższych składników majątku nie zaburzy funkcjonowania Szpitala.
              Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pana Starosty.

Ad.pkt 3. Sprawy różne
        Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska powróciła do sprawy udostępnienia busa dla Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin” w dniu 15.08.2015 r. Poinformowała, że w związku z pozyskaniem sponsorów na organizacje Dożynek Powiatowo-Gminnych, istnieją wolne środki możliwe do wygospodarowania na sfinansowanie przejazdu Zespołu do Mirca.
          Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe. Środki na ten cel zostaną przeznaczone z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300.
           Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
     Protokołowała                                                                          Przewodniczący Zarządu

     Anna Bugajska                                                                                Jerzy Żmijewski

 Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska………………
4.      B. Krawczyńska …………
 
Załączników 7:
Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 3 - pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 20.07.2015 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 31.07.2015 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 31.07.2015 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 04.08.2015 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 03.08.2015 r.

Protokół Nr 35 (320kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (5 sierpnia 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (13 sierpnia 2015, 09:13:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 496