Protokół Nr 33/2015 z dnia 22 lipca 2015 r.


Protokół Nr 33/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 22 lipca 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

1.      Jerzy Żmijewski                                             - Starosta
2.      Artur Berus                                                    - Wicestarosta
3.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:

1.      Urszula Wrona                                               - w.z. Skarbnika Powiatu
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
c) wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 31/V/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 17,00 m2 powierzchni użytkowej w budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1 oraz Ekonomii 4, na okres 10 lat,
e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń  o powierzchni 280,00 m2 w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skaarżysku-kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1 na okres 5 lat w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie  świadczeń zdrowotnych  zakresie diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030, (załącznik nr 2)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Pani Urszula Wrona. Wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2030 wynikają z:
1. ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o 18.000zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w gminie Łączna” wskutek rozstrzygnięć przetargowych a wprowadzenia w tej kwocie limitu wydatków i limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul.Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP w Skarżysku-Kamiennej”, co pozwoli na rozszerzenie dokumentacji projektowej wykonanej w 2012 roku i podjęcie starań o dofinansowanie zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
2. ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o 292.111zł na zadaniu „Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej dz. Nr ewid. 4085/2 od km 0+000 do km 1+099,37” wskutek zmniejszenia dotacji z budżetu państwa spowodowanej rozstrzygnięciami przetargowymi
3. ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o 36.000zł na zadaniu „Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienna w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” z powodu korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego i przeznaczenie tej kwoty na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej
4. ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę zł: 72.759 wskutek wprowadzenia do budżetu zmian uchwałą Zarządu Powiatu z 22 lipca 2015r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 4.000zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego i o 68.709zł na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz zmian wynikających z projektu uchwały Rady Powiatu – darowizna w wysokości 50zł na wyżywienie w hostelu.
5. ze zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych o 262.111zł wskutek wprowadzenia przez Zarząd Powiatu w dniu 8 lipca dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 30.000zł na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz wskutek zmian wynikających z projektu uchwały Rady Powiatu - zmniejszenie dotacji na ul.Książęcą -292.111zł
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, (załącznik nr 3)
Referująca: Pani Urszula Wrona. Poinformowała, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają:
1. Umowy dotacji z dnia 25 czerwca 2015r zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej dz. Nr ewid. 4085/2 od km 0+000 do km 1+099,37” z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie. Kwota dofinansowania zmniejszyła się w stosunku do promesy o 292.111zł do kwoty 907.889zł. Jest to spowodowane rozstrzygnięciami przetargowymi,
2. Pisma Zespołu Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 16.06.2015 w sprawie zwiększanie strony dochodowej i wydatkowej o 50zł z tytułu otrzymanej darowizny na wyżywienie w hostelu,
3. Przeniesienia nadwyżki w planie w rozdziale 85195 w wysokości 304zł na zabezpieczenie zapłaty podatku od nieruchomości -100zł i na kosztów badań lekarskich dla pracowników Starostwa Powiatowego -204zł.,
4. Przeniesienia nadwyżki w planie, powstałej po rozstrzygnięciu przetargowym, na zadaniu „Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienna w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” w kwocie 36.000zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.
5. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 8 lipca 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków w wysokości 18.000zł pomiędzy zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej i tak:
· z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w gminie Łączna”
· na zadanie „Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP w Skarżysku-Kamiennej” – na aktualizacje dokumentacji projektowej wraz z jej rozszerzeniem o odcinek ul. Niepodległości od ul. Szydłowieckiej do terenu dworca PKP
6. Pisma Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 7 lipca oraz Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 lipca 2015r – w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wysokości 9.000zł na wykonanie audytów energetycznych trzech budynków należących do Powiatu Skarżyskiego: budynku Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Pomocy Społecznej i budynku przy ul Sikorskiego, co pozwoli na przygotowanie wniosków o dofinansowanie termomodernizacji tych budynków ze środków unijnych. Konkursy mają być ogłoszone w przyszłych roku,
7. Pisma Wydziału Edukacji z dnia 7 lipca 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków dotacji dla szkół niepublicznych pomiędzy placówkami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej,
8. Przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dotyczących Referatu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych. Zgodnie z odpowiedzią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wydatki te mogą być klasyfikowane do rozdziału 80195, co ułatwi późniejsze rozliczenia części oświatowej subwencji.

W świetle powyższego Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

c) wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 31/V/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku, (załącznik nr 4)
            Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że w związku z informacją Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącą zwiększenia wysokości środków PFRON w 2015 roku do kwoty 2 021 899 zł., proponuje się zwiększenie kwot w poszczególnych rodzajach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w następujący sposób:
-  dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości: 45 000,00 zł. Kwota przyznana z Funduszu na działalność Warsztatów zgodnie z przepisami stanowi 90% tych kosztów. Do pokrycia 10 % udziału w kosztach działalności zobowiązały się pisemnie Warsztaty terapii Zajęciowej „Tęcza” i Warsztaty Terapii zajęciowej przy ul. Kościuszki 38.
-  dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: 25 256,00 zł.
-  likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych: 15 000,00 zł.
            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 17,00 m2 powierzchni użytkowej w budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1 oraz Ekonomii 4, na okres 10 lat, (załącznik nr 5)
Referujący: Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował zebranych, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 17,00 m2 powierzchni użytkowej w budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1 oraz Ekonomii 4, na okres 10 lat, w celu instalacji systemu telewizji szpitalnej. Wicestarosta dodał, że Dzierżawca wyłoniony zostanie w drodze postępowania przetargowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto przedmiotowa sprawa uzyskała pozytywną opinię Rady Społecznej ZOZ.
Zarząd Powiatu w drodze przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
e)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń  o powierzchni 280,00 m2 w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skaarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1 na okres 5 lat w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie  świadczeń zdrowotnych  zakresie diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. (załącznik nr 6)
Z treścią w/w uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus. Wyjaśnił, że Dyrektor Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 280, 22 m2 w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej na okres 5 lat, celem  przekazania udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej profesjonalnemu podmiotowi zewnętrznemu, gwarantującemu wysoką jakość świadczonych usług, wybranemu w postępowaniu przetargowym.  Wicestarosta poinformował, że w wyniku porównania kosztów badań wykonywanych przez podmiot zewnętrzny dzierżawiący szpitalne laboratorium z kosztami badań wykonywanymi przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej funkcjonujący, jako komórka Szpitala wynika, że zaproponowane przez Dyrektora rozwiązanie jest bardziej opłacalne i korzystne ekonomicznie.
W świetle powyższego Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. (załącznik nr 7)
Przedmiotową uchwałę omówiła Pani Urszula Wrona. Poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 lipca 2015r zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 4.000zł na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego,
2. decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2015r oraz umowy nr 10/2015 z Wojewodą Świętokrzyskim na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej w wysokości 68.709zł.,
3. pisma Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 15 lipca 2015r w sprawie przeniesienia nadwyżki w planie na usługach telekomunikacyjnych w wysokości 2.500zł na zakup materiałów dla Starostwa Powiatowego,
4. pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie z dnia 13 lipca 2015r w sprawie dofinansowania zakupu węży pożarniczych oraz prądnicy wodnej uszkodzonych podczas akcji ratowniczo-gaśniczej w trakcie pożaru fabryki mebli w Suchedniowie. W celu zapewnienia gotowości do akcji w ramach możliwych do wystąpienia sytuacji kryzysowych konieczne jest odtworzenie zniszczonego sprzętu. Koszt ten wyniesie 2.000zł i środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe,
5. pisma I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 10 lipca 2015r i wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 lipca 2015r w sprawie zabezpieczenia środków na wykonanie naprawy instalacji solarnej. Środki na ten cel w kwocie 7.500zł zostały wygospodarowane z rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę i wychowanie,
6. pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z dnia 9 lipca w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 15.000zł na wykonanie remontu pryszniców w placówce,
7. pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 13 lipca 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków w wysokości 5.075zł pomiędzy paragrafami w celu realizacji kalendarza imprez.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
              Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, (załącznik nr 8)  w którym zawarta została prośba o wyrażenie zgody na zawarcie umowy wykonania prac polegających na ułożeniu 50 m2  płytek ceramicznych na schodach zewnętrznych budynku Starostwa Powiatowego. Starosta poinformował, że w wyniku przeprowadzonego postepowania  wpłynęły 2 oferty, z czego najkorzystniejszą okazała się oferta Firmy Handlowo-Usługowej KINZUL z Ostojowa.
              Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
              Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem najemcy lokalu użytkowego nr 231 (załącznik nr 9) znajdującego się na II piętrze w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej. Starosta dodał, że Najemca w/w lokalu zwrócił się z prośbą o przyjęcie wypowiedzenia umowy najmu lokalu z dniem 31.07.2015 br. ze względu na konieczność ograniczenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mających wpływ na  sytuację finansową rodziny.
              W związku z powyższym Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na prośbę wnioskodawcy zawartą w piśmie.
 
                   W związku z koniecznością podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowo-ekonomicznej ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia (załącznik nr 10) zawierające prośbę o zabezpieczenie w budżecie powiatu skarżyskiego na 2015 r. środków finansowych w wysokości 60 000 zł. na opracowanie pisemnej oceny sytuacji finansowej i organizacyjnej wraz z koncepcja działań restrukturyzacyjnych Szpitala. Wicestarosta wyjaśnił, że przyjęty w 2013 roku program naprawczy dla Szpitala nie spełnił swojego zadania. Poinformował, że działania naprawcze zawarte w w/w programie podejmowane były w ograniczonym zakresie i dotyczyły głównie obszaru inwestycyjnego, zabrakło działań, które pozwoliłyby faktycznie uzyskać lepsze wyniki ekonomiczne. Dodał, że podejmowane działania nie uwzględniały restrukturyzacji finansowej, co spowodowało generowanie kolejnych strat finansowych na całokształcie działalności Szpitala, utrzymywanie wysokiego stanu zobowiązań wymagalnych, nieterminowe regulowanie zobowiązań skutkowało obciążeniem Szpitala odsetkami. Zdaniem Wicestarosty bez konsekwentnych działań naprawczych trudności związane z regulowaniem zobowiązań będą się pogłębiać, dlatego dogłębna restrukturyzacja naprawcza zmierzająca do optymalizacji kosztów oraz przywrócenia płynności finansowej jest niezbędną metodą na osiągnięcie trwałej poprawy kondycji finansowej Szpitala.
              W świetle powyższego Zarząd Powiatu  postanowił zobowiązać Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej do przygotowania zapytania ofertowego. Po otrzymaniu odpowiedzi od oferentów i wybraniu najkorzystniejszej oferty, Zarząd Powiatu powróci do sprawy celem wygospodarowania niezbędnych środków.

Ad. pkt 4. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z wnioskiem o dokonanie zmiany w dziale II księgi  wieczystej KI1R/00034889/4 (załącznik nr 11). Wyjaśnił, że zmiana polega na wykreśleniu jako właściciela Skarb Państwa – Starosta Skarżyski, a wpisaniu jako właściciela Powiat Skarżyski, w trwałym zarządzie Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym 2 wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załączniki nr 12,13) o założenie księgi wieczystej dla działek  nr 2 i 3 z obrębu 0004 Kamienna położonych w Skarżysku-Kamiennej. Starosta wyjaśnił, że na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w/w nieruchomości stały się własnością Powiatu Skarżyskiego.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że w związku ze szkodą zgłoszoną z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu nr 998A410760  przyznane zostało Powiatowi Skarżyskiemu odszkodowanie w wysokości 179 378,40 zł. Starosta wyjaśnił, że przedmiotowe odszkodowanie dotyczy niewywiązania się firmy Globe Invest ze zobowiązań związanych z przebudową ul. Metalowców. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 14.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
            Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
        Protokołowała                                                             Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                              Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      A. Leżańska …………………...
3.      B. Krawczyńska ……………….
 
 
Załączników 14:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 31/V/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku,
Załącznik nr 5 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 17,00 m2 powierzchni użytkowej w budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1 oraz Ekonomii 4, na okres 10 lat.
Załącznik nr 6 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń  o powierzchni 280,00 m2 w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
ul. Szpitalna 1 na okres 5 lat w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie  świadczeń zdrowotnych  zakresie diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Szpitala Powiatowego
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 22.07.2015 r.,
Załącznik nr 9 – pismo najemcy lokalu użytkowego nr 231 z dnia 17.07.2015 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 21.07.2015 r.,
Załącznik nr 11 – wniosek o wpis w księdze wieczystej GG-II.680.2.3.9.2015,
Załącznik nr 12 – wniosek o założenie księgi wieczystej GG-II.680.2.3.8.2015,
Załącznik nr 13 – wniosek o założenie księgi wieczystej GG-II.680.2.3.7.2015,
Załącznik nr 14 – pismo Koordynatora – Samodzielnego Specjalisty Likwidatora Szkód.
 
Protokół Nr 33/2015 (363kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (22 lipca 2015)
Opublikował: Anna Bugajska (4 sierpnia 2015, 14:18:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 545