Protokół Nr 31/2015 z dnia 8 lipca 2015 r.


Protokół Nr 31/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 8 lipca 2015 r.
 

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                              -  Członek Zarządu Powiatu

Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b)  upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (I)” w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego – „Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia”,
c) zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających
z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”.
2.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.  Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał
o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Umowy nr 4/2015 w sprawie przekazania środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 30.000zł na zakup samochodu pożarniczego do przewozu osób i sprzętu, typu „bus” przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Skarżysku-Kamiennej. Wkład własny w wysokości 70.000zł został zabezpieczony w budżecie powiatu w m-cu czerwcu,
2. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 3 lipca 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków w wysokości 3.000zł pomiędzy paragrafami na zakup wody oraz ubrań roboczych, czyli na zakupy wynikające z ustawy o BHP,
3. Pisma Zespołu Informatycznego z dnia 7 lipca 2015r w sprawie przeniesienia kwoty 10.000zł z zakupu tonerów na wynajem drukarek wraz z dokonywanymi wydrukami,
4.  Pism Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku –Kamiennej
z dnia 19 czerwca i 3 lipca w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na zakup środków żywności dla funkcjonariuszy – 4.000zł oraz na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy za wykonywanie zadań za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich – 1.461zł.,
5. Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 07.07.2015r
w sprawie przeniesienia kwoty 25.000zł na wykonanie zaleceń Sanepid-u,
6. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 7 lipca 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków w wysokości 10.000zł z wynagrodzeń na zapłatę usług m in. wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz ochronę.,
7.  Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań
z dnia 23 czerwca 2015r w sprawie przeniesienia nadwyżki w planie na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i odpisie na ZFŚS w wysokości 1.592zł na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne,
8. Pism Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie przeniesienia kwoty 240zł na odnowienie licencji na oprogramowanie do obsługi pieczy zastępczej oraz z dnia 7 lipca 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków w ramach projektu „Dobry start”, za zgodą Instytucji Pośredniczącej, co pozwoli na pełniejszą realizację projektu,
9. Pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 6 lipca 2015r w sprawie zabezpieczania kwoty 11.462zł na zapłatę obowiązkowych wpłat do PFRON,
10. Pisma Wydziału Edukacji z dnia 6 lipca 2015r w sprawie przeniesienia kwoty 13.950zł z planu Starostwa Powiatowego do jednostek oświatowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.
 
b) upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (I)” w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego – „Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia” (załącznik nr 3)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec. Poinformowała, że w związku z zamiarem przystąpienia PUP do w/w projektu zachodzi konieczność udzielenia upoważnienia Dyrektorowi. Pani Małgorzata Łakomiec dodała, że w ramach tego projektu planuje się objąć wsparciem 258 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia poprzez m.in. staże, prace interwencyjne, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnianie bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.

c) zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej” (załącznik nr 4)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.

Zarząd Powiatu do przedmiotowego projektu uchwały nie wniósł uwag oraz podjął go jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
              Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że Oddział Świętokrzyski PFRON w Kielcach we współpracy z Parlamentarną Grupą Kobiet reprezentowaną przez Poseł na Sejm Panią Renata Janik Posłanki oraz Wiceprzewodniczącą Komisji Polityki Senioralnej Panią Marzeną Okłą – Drewnowicz, po raz pierwszy na terenie województwa świętokrzyskiego organizuje I Świętokrzyski Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek 2015. Wicestarosta dodał, że celem konkursu jest docenienie, zaprezentowanie i nagrodzenie niepełnosprawnych, ale niezwykle aktywnych kobiet z terenu województwa. W związku z powyższym zwrócono się do Zarządu z prośbą o promowanie idei konkursu na terenie Powiatu Skarżyskiego. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 5.

              Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe, zobowiązując Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki do działań mających na celu rozpropagowanie organizowanego Konkursu.
 
              Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Redaktora Naczelnego „Echa Dnia” (załącznik nr 6) zawierające prośbę o pomoc w organizacji plebiscytów: Rolnik Roku, Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich oraz Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne w województwie świętokrzyskim. Poinformowała, że w piśmie zwrócono się  z wnioskiem o wytypowanie kandydatów do w/w konkursów oraz o wsparcie finansowe w wysokości 1 800 zł.
              Zarząd Powiatu z uwagi na brak środków możliwych do wygospodarowania na ten cel postanowił ufundować grawertony, jeżeli w którymś z w/w plebiscytów wyłoniona zostanie osoba z terenu powiatu skarżyskiego.
 
              Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że  Redaktor Naczelny „Echa Dnia” (załącznik nr 7) zwrócił się do Zarządu z zaproszeniem do współpracy przy organizacji akcji edukacyjnej „Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły”. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w związku z powyższym zwrócono się o objęcie patronatem w/w akcji, udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 1 230 zł. oraz wspólną organizację spotkania dla klas pierwszych.
              Zdaniem Zarządu Powiatu jest to akcja kierowana do wszystkich szkół podstawowych dlatego z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie powiatu oraz fakt, że powiat skarżyski jest organem prowadzącym szkoły ponadgimnazjalne nie wyrażono zgody na powyższe.
 
              Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki  (załącznik nr 8) zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na włączenie się do ogólnoświatowego ruchu czytelniczego – bookcrossingu, polegającego na nieodpłatnym przekazywaniu książek poprzez pozostawienie ich w miejscach publicznych, jak również celowo utworzonych tzw. półkach bookcrossingowych, po to, by zainteresowany mógł je przeczytać i podać dalej. Następnie Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że wspomniana akcja jest już realizowana na terenie miasta, dlatego Wydział wspólnie z Powiatową Biblioteką Pedagogiczną chciałby rozszerzyć ją poprzez ustawienie półek w budynku Starostwa oraz szpitalu Powiatowym, a od miesiąca września w szkołach prowadzonych przez powiat skarżyski.
              Zarządu Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 
              Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zreferowała pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 9) zawierające prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie dofinansowania wyjazdu zawodniczki UKS „RELAX” na Mistrzostwa Europy Juniorów w kickboxingu w Hiszpanii. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że zawodniczka UKS „RELAX” jest uczennicą III LO i osiągnęła już znaczące sukcesy sportowe. Dodała, że Polski Związek Kickboxingu może sfinansować jedynie połowę kosztów wyjazdu, a wymagany koszt własny oraz koszty obozu wynoszą łącznie 1750 zł. W związku z powyższym oraz mając na uwadze trudną sytuację materialną rodziny zawodniczki zwróciła się do Zarządu z wnioskiem o wyrażenie zgody na dofinansowanie wyjazdu w wysokości 500 zł. Środki zostaną wygospodarowane z dz. 926 budżetu wydziału.
              Zarządu Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie kosztów wyjazdu zawodniczki UKS RELAX na zawody w Hiszpanii. Ponadto Zarząd oczekuje, iż podczas w/w mistrzostw powiat skarżyski zostanie promowany przez zawodniczkę, m.in. poprzez publikację logo i herbu powiatu.
 
              Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 (załącznik nr 10) informujące o możliwości przekazania około 5 ton żużlu, pozyskanego z pieców centralnego ogrzewania. Ponadto, Dyrektor zwrócił się z prośbą o pomoc w rozebraniu płyty boiska, które w związku z inicjatywą mieszkańców osiedla Dolna Kamienna ma zostać przerobione na boisko do piłki nożnej i siatkowej, a pozyskanym materiałem z rozbiórki poprawić odcinek ulicy Spacerowej stanowiący dojazd do Ośrodka.
              Mając na uwadze bezpieczny dowóz niepełnosprawnych dzieci do SOSW Nr 2 jak również wszystkich uczestników ruchu na tej drodze, Zarządu Powiatu postanowił wystosować pismo do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej o podjęcie działań zmierzających do poprawy nawierzchni ulicy Spacerowej. Ponadto Zarząd zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do dokonania wizji lokalnej w/w ulicy celem przedstawienia doraźnego rozwiązania problemu. Jednocześnie zobowiązano Dyrektora do wywieszenia ogłoszenia dla mieszkańców powiatu o możliwości pozyskania 5 ton żużlu.
 
              Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 11) zawierające prośbę o zabezpieczenie w budżecie kwoty 10 000 zł. na opracowanie audytów energetycznych budynków stanowiących własność Powiatu, które nie zostały poddane jeszcze termomodernizacji tj. Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Pomocy Społecznej oraz budynku administracyjnego przy ul. Sikorskiego 20. Starosta wyjaśnił, że termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowana została również w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna”. Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego będzie można pozyskać środki na termomodernizację budynków użyteczności publicznej z Działania 3.3. W związku z tym,  że audyty energetyczne są niezbędnym i obowiązkowym załącznikiem do wniosku aplikacyjnego, zachodzi konieczność ich opracowania. Następnie Starosta poinformował, że w przypadku wyrażenia zgody na powyższe oraz możliwości ubiegania się o dotację na termomodernizację dla budynków w których są najemcy, przygotowane zostanie pismo do przedstawicieli Prokuratury oraz Banku PKO BP mających swoją siedzibę w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w sprawie partycypowania w kosztach zarówno opracowania audytu jak i dokumentacji technicznej oraz ewentualnego wkładu własnego niezbędnych do realizacji tejże inwestycji. Starosta dodał, że Naczelnik Wydziału Organizacyjnego po dokonaniu analizy planu finansowego wydziału jest w stanie wygospodarować na ten cel środki w wysokości 9 tys. zł.
              Wicestarosta – Pan Artur Berus zasugerował, aby zwrócić się również z pismem do Dyrektorów PUP oraz DPS o współfinansowanie opracowania przedmiotowej dokumentacji.
              Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe. Jednocześnie zobowiązano Skarbnika Powiatu do przygotowania stosownego projektu uchwały wprowadzającego zmiany
w budżecie mające na celu zabezpieczenie środków wnioskowanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem.
 
              Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 12) zawierające prośbę o zmianę w planie finansowym jednostki polegającą na przeniesieniu środków finansowych w wysokości 18 tys. zł. z zadania: „Przebudowa drogi pow. Nr 0593T w miejscowości Występa gm. Łączna” na zadanie: „Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP w Skarżysku-Kamiennej”. Prośba Dyrektora podyktowana jest koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z jej rozszerzeniem o odcinek ul. Niepodległości od ul. Szydłowieckiej do terenu dworca PKP.
              Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że zamknięty został naboru do szkół ponadgimnazialnych. W związku z organizacją roku szkolnego 2015/2016 przedstawiła informację o ilości utworzonych oddziałów:
I LO – 5 oddziałów
-  2 klasy biologiczno-chemiczne po 27 i 28 osób
-  2 klasy matematyczne po 27 i 28 osób
-  1 klasa humanistyczna 30 osób
II LO – 5 oddziałów
-    1 klasa z rozszerzoną matematyką 30 osób
-    klasy z rozszerzoną biologią łącznie 59 osób
-    1 klasa z rozszerzonym językiem polskim 28 osób
-   1 klasa z rozszerzonym językiem polskim 25 osób. Podkreśliła, że w tym przypadku koniecznym jest w miarę możliwości dopełnienie klasy.
III LO – 2 oddziałów
-    1 klasa policyjna 34 osoby
-    1 klasa medialno-biochemiczna licząca 35 osób
Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor będzie prowadził działania w kierunku utworzenia 3 klasy.
ZSE – 3 oddziały
-    1 klasa jednozawodowa kierunek informatyka licząca 35 osób
-  2 klasy dwuzawodowe o kierunkach: 1 klasa technik ekonomista 18 osób i technik hotelarstwa 13 osób. Druga klasa o kierunkach: technik organizacji reklamy 23 osoby i technik spedytor w liczbie  12 osób.
ZST – 2 klasy technikalne i 1 klasa zawodowa – montaż suchej zabudowy
-    technik informatyk 28 osób
-    klasa dwuzawodowa: technik budownictwa i technik elektryk łącznie 42 osoby.
Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na utworzenie klasy w ilości 42 osób z uwagi na fakt, że w żadnej innej szkole nie ma utworzonego kierunku technik budownictwa. Ponadto sierpień jest miesiącem dopełniania klas zawodowych
ZST-M – 3 oddziały
-   klasa w zawodzie technik transportu kolejowego 27 osób
-   klasa dwuzawodowa technik dróg i mostów kolejowych 16 osób i technik mechanik 18 osób
-   klasa dwuzawodowa technik logistyk 21 osób i technik mechatronik 14 osób
ZSS-U 2 oddziały
-    klasa jednozawodowa technik żywienia i usług gastronomicznych 30 osób
-    klasa dwuzawodowa: technik usług fryzjerskich 10 osób i technik pojazdów samochodowych 23 osoby
-   klasa wielozawodowa 26 osób
Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody aby do dnia 15 sierpnia istniała możliwość dokonania przez Dyrektorów ewentualnych korekt dotyczących liczebności oddziałów, a do dnia 18 sierpnia przekazania wszystkich zmian do arkuszy.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził wyniki naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto Zarząd przychylił się do wniosków zgłoszonych przez Panią Katarzynę Bilską.
              Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że istnieje realna szansa na odzyskanie nadpłaconego w ubiegłych latach VAT-u stanowiącego łączną kwotę w wysokości ok. 500 tys. zł. W związku z powyższym koniecznym jest skierowanie zapytania ofertowego do firm zajmujących się jego odzyskaniem, zgodnie z regulaminem zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro.
              Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przygotowanie zapytania ofertowego w powyższej sprawie.
              Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
 
        Protokołowała                                                                  Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                  Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska……………………….
3.      B. Krawczyńska ……………….
 
 
 
 
 
Załączników 12:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu  na 2015 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (I)” w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego – „Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia”,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających
z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”,
Załącznik nr 5 –  pismo PFRON z dnia 29.06.2015 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Redaktora Naczelnego „Echa Dnia”,
Załącznik nr 7 –– pismo Redaktora Naczelnego „Echa Dnia” z dnia 30.06.2015 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki  z dnia 07.07.2015 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 07.07.2015 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2
z dnia 03.07.2015 r.,
Załącznik nr 11 –  pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem
z dnia 07.07.2015 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 08.07.2015 r..
 
 
 
Protokół Nr 31/2015 z dnia 08.07.2015 r. (440kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 

 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (8 lipca 2015)
Opublikował: Anna Bugajska (29 lipca 2015, 11:52:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 536