Protokół Nr 32 z dnia 15 lipca 2015 roku


Protokół Nr 32/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 15 lipca 2015 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                        - Starosta
2.      Artur Berus                                              - Wicestarosta
3.      Anna Leżańska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                             - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                - Sekretarz Powiatu
2.      Urszula Wrona                                          - w.z. Skarbnika Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1.      Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu”.
2.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej Oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu” (załącznik nr 2).
Uchwałę w powyższej sprawie omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że w umowa z Getin Bankiem na obsługę budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu kończy się z dniem 30 września br. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 27 lipca br. Następnie Starosta przedstawił kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
    Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła wniosek Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Rocha w Mroczkowie (załącznik nr 3) o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 50 tys. zł. na wykonanie renowacji zabytkowego, modrzewiowego Kościoła św. Rocha w Mroczkowie. Dodała, że łączny koszt remontu elewacji drewnianego Kościoła zgodnie z kosztorysem ofertowym wynosi 95 838,59 zł. Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał dotację celową w wysokości 37 062,18 zł. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że w/w Parafia w 2017 roku obchodzić będzie jubileusz 60-lecia powołania parafii, a w 2020 roku 200-lecie powstania kościoła.
      Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek. Jednocześnie Zarząd postanowił, że kwota dofinansowania zostanie ustalona po rozliczeniu budżetu powiatu za
I półrocze.
       
            Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 4), który w związku z koniecznością usprawnienia instalacji solarnej zwrócił się z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 7 500 zł. Dyrektor poinformował w piśmie, że instalacja, która została założona przez firmę AGAT przy okazji budowy hali sportowej, od początku była wadliwa. Dotychczas w/w firma w ramach gwarancji uszczelniała instalację oraz uzupełniała płyn technologiczny. Po zakończeniu okresu gwarancji Dyrektor zwrócił się do kilku firm, które uznały, że jest ona źle podłączona i przedstawiły swoje oferty naprawy. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że wybrana przez Dyrektora firma wykona naprawę za kwotę 7 500 zł. oraz udzieli dwuletniej gwarancji. Następnie przedstawiła opinię Naczelnika Wydziału Edukacji, który pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora oraz zaproponował zwiększenie planu szkoły z rozdz. 80195 § 4810.
          Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe, Środki w wysokości 7 500 zł. zostaną przesunięte zgodnie z propozycją Naczelnika Wydziału Edukacji.
 
             Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 5) zawierające prośbę o nieodpłatne przekazanie szkole zdemontowanych 24 sztuk opraw oświetleniowych oraz 3 sztuk drzwi metalowych będących własnością Starostwa Powiatowego.
              Z uwagi na brak informacji na temat posiadania w/w mienia, Zarząd Powiatu postanowił przekazać przedmiotowe pismo do Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. W przypadku posiadania wnioskowanych przez Dyrektora przedmiotów, Zarząd wyraża zgodę na ich przekazanie.
 
              Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wniosek Radcy Prawnego Starostwa (załącznik nr 6) o złożenie do Sądu skargi kasacyjnej dotyczącej rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odnośnie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia miesięcznych stawek dotacji na ucznia/słuchacza szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Starosta wyjaśnił, że sprawa dotyczy wyroku Sądu w sprawie ZDZ.
              Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wniosek Radcy Prawnego. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Wicestarostę – Pana Artura Berusa do udzielenia Radcy Prawnemu – Pani Jadwidze Samek pełnomocnictwa do złożenia skargi kasacyjnej oraz wniesienia stosownej opłaty.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
              Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z treścią protokołu Nr 02/2015 (załącznik nr 7) z posiedzenia Komisji powołanej celem nadzorowania likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski prawomocnym postanowieniem sądu o orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Następnie wyjaśniła, że przedmiotowy protokół dotyczy pojazdu marki Honda model VTR 1000 F Firestorm – motocykl o numerze rejestracyjnym TK 3812. Zgodnie z oceną techniczną z dnia 24 czerwca br. wynika, że wartość brutto pojazdu wynosi 350 zł., a ogólny stopień technicznego zużycia motocykla szacuje się na ok. 85-90 %.
              Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedmiotowy protokół.
 
      Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z treścią projektu ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym (załącznik nr 8).
     Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedmiotowe ogłoszenie.
     Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
        Protokołowała                                                                       Przewodniczący Zarządu
 
   Agnieszka Góralczyk                                                                            Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      A. Leżańska ……………
3.      B. Krawczyńska ………


Załączników 8:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu”,
Załącznik nr 3 – wniosek Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Rocha w Mroczkowie, z dnia 03.07.2015 r.
Załącznik nr 4 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 10.07.2015 r.
Załącznik nr 5 –  pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, z dnia 07.07.2015 r.
Załącznik nr 6 – wniosek Radcy Prawnego Starostwa, z dnia
Załącznik nr 7 - protokół Nr 02/2015 z posiedzenia Komisji, z dnia 13.07.2015 r.
Załącznik nr 8 - projekt ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego, z dnia 15.07.2015 r.

Protokół Nr 32 (394kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (15 lipca 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (24 lipca 2015, 14:57:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 531