Protokół Nr 30 z dnia 2 lipca 2015 roku


Protokół Nr 30/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 2 lipca 2015 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                           - Starosta
2.      Artur Berus                                                  - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                          - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                   - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                  - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) opiniowania i uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna,
b) opinii i uzgodnienia projektu Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn.
2.   Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.   Sprawy różne.
 
          Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
         Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy.
            Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia z uwzględnieniem wniosku zgłoszonego przez Panią Katarzynę Bilską.

Porządek posiedzenia, po zmianie:

1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy,
b) opiniowania i uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna,
c) opinii i uzgodnienia projektu Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn.
2.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.  Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy (załącznik nr 2)
        Uchwałę w powyższej sprawie przedstawiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
        Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
b) opiniowania i uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna (załącznik nr 3)
       Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec. Wyjaśniła, że w dniu 02.06.2015 r. wpłynęło zawiadomienie Wójta Gminy Łączna o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna. Następnie poinformowała, że do wydziałów merytorycznych skierowana została karta uzgodnień do w/w zawiadomienia. Zgłoszona została jedna uwaga Zarządu Dróg Powiatowych, którą uwzględniono w uchwale: „W planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnić sposób zagospodarowania wód opadowych wraz z ich prawidłowym odprowadzeniem do naturalnych odbiorników”.
         Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.

c) opinii i uzgodnienia projektu Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn (załącznik nr 4)
             Powyższą uchwałę omówiła Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec. Poinformowała, że w dniu 01.06.2015 r. wpłynęło zawiadomienie Wójta Gminy Bliżyn o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dotyczącego udokumentowanego złoża piasków czwartorzędowych w miejscowości Wołów na terenie gminy Bliżyn. Wyjaśniła, że do wydziałów merytorycznych skierowana została karta uzgodnień do przedmiotowego zawiadomienia. Zgłoszona została jedna uwaga Zarządu Dróg Powiatowych, którą uwzględniono w uchwale: „W planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnić sposób zagospodarowania wód opadowych wraz z ich prawidłowym odprowadzeniem do naturalnych odbiorników”.
           W świetle powyższego, Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
          Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w którym Dyrektor po raz kolejny informuje, że Szpital ze środków otrzymywanych z bieżącej działalności nie jest w stanie pokrywać ponoszonych kosztów oraz w pełni spłacać narosłe zobowiązania. Dyrektor zwrócił się w piśmie z prośba o zajęcie stanowiska w sprawie podjęcia przez Szpital kroków mających na celu pozyskanie środków w najdogodniejszej formie, tj. „przystąpienia do długu”. Wyjaśnił, że jest to najkrótsza procedura i zgodnie z opinią radcy prawnego ZOZ do jej przeprowadzenia nie jest wymagana zgoda organu tworzącego.
         Zarząd Powiatu po szczegółowym zapoznaniu się z opinią radcy prawnego Zespołu Opieki Zdrowotnej nie poparł prośby dyrektora ZOZ dotyczącej pozyskania środków w formie „przystąpienia do długu”.
             
      Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Przewodniczącego Rady Osiedla Dolna Kamienna I (załącznik nr 6), który zwrócił się do Zarządu z inicjatywą wspólnego wykonania na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dwóch boisk do piłki nożnej i plażowej piłki siatkowej.
              Następnie Pani Katarzyna Bilska odczytała opinię Naczelnika Wydziału Edukacji
w powyższej sprawie. Wyjaśniła, że Naczelnik po konsultacji z Dyrektorem SOSW Nr 2 uznali, że zamierzenia Rady Osiedla będą bardzo przydatne zarówno szkole jak i społeczności lokalnej. Ponadto, niezbędne będą porozumienia, które zapewnią bezpieczeństwo użytkownikom boiska oraz wychowankom osiedla.
              W związku z powyższym Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na podjęcie wspólnych działań przez Naczelnika Wydziału Edukacji oraz Dyrektora ZDP, mających na celu oszacowanie możliwości wykonania tej inwestycji, przedstawienia kosztów oraz harmonogramu prac.
                Zarząd Powiatu uznał inicjatywę mieszkańców godną poparcia w związku
z powyższym wyraził zgodę na wniosek Członka Zarządu – Pani Katarzyny Bilskiej.
             
              Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że wpłynęło pismo Prezesa Fundacji „Szlachetne Serce” (załącznik nr 7) zawierające prośbę o objęcie przez Starostę Skarżyskiego Honorowego Patronatu nad działaniami fundacji. Następnie wyjaśniła, że fundacja działa od trzech miesięcy i swoje działania skupia na pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom.
              Starosta poinformował, że kwestia patronatu może dotyczyć konkretnej imprezy bądź jednorazowego działania.
              Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższe.
             
              Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym wnioski nauczycieli ubiegających się o pomoc zdrowotną, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję (załącznik nr 8).
              Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowe wnioski.
             
              Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 9), który w związku z Obchodami 100-lecia Szkoły zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na bezpłatne rozwieszenie baneru nad drogą powiatową (ul. Piłsudskiego 51) w miesiącach sierpień – październik br. Poinformowała, że nie ma możliwości zwolnienia jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Powiatowych
z poboru opłat za zajęcie pasa drogowego.
              Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zamieszczenie banneru zgodnie z pismem Dyrektora, na zasadach określonych w uchwale nr XVIII/109/2004 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
             
              Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Zespołu Ludowego Kuźniczanki (załącznik nr 10) z Odrowążka z prośbą o dofinansowanie kosztów transportu na V Powiatowy Festiwal Folklorystyczny, który odbędzie się w dniu 5 lipca br. w Sielpi.
              Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
             
              Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powrócił do sprawy będącej przedmiotem posiedzenia Zarządu w dniu 24 czerwca br. Przypomniał, że do Zespołu Radców tut. urzędu, celem zasięgnięcia opinii skierowane zostało pismo Naczelnika Wydziału Geodezji informujące o konieczności podjęcia decyzji w sprawie skierowania do Sądu wniosku dotyczącego odłączenia z księgi wieczystej nieruchomości położonej w gminie Bliżyn i założenia dla przedmiotowej nieruchomości nowej księgi wieczystej, w której jako właściciel zostanie wpisany Powiat Skarżyski. Starosta poinformował, że Radca Prawny – Pani Jadwiga Samek  uznała, iż należy skierować wniosek do Sądu o założenie nowej księgi wieczystej dla nieruchomości dz. Nr 844/23. Po założeniu księgi dla w/w nieruchomości, mając na uwadze, że nieruchomość stanowiąca drogę nie podlega obrotowi cywilnoprawnemu należy podjąć czynności w stosunku do banków o zwolnienie nieruchomości z hipotek. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 11.
              Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do stanowiska Radcy Prawnego.
             
              Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 12) zawierające prośbę o dokonanie zmian w planie budżetu w ramach działu 700 rozdz. 70005 § 4390 poprzez zwiększenie środków o kwotę 3 690 zł. Starosta wyjaśnił, że powyższa prośba wynika z konieczności pokrycia kosztów wykonania operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 119. Przypomniał, że jest to nieruchomość po byłych warsztatach ZST-M, która planowana jest do wynajmu a w późniejszym czasie na sprzedaż.
              Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie budżetu na 2015 roku, zgodnie z pismem Naczelnika.
 
              Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z treścią projektu ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości zabudowanej budynkami byłej kotłowni i spalarni odpadów medycznych w Skarżysku-Kamiennej z przeznaczeniem na cele określone w planie zagospodarowania przestrzennego (załącznik nr 13).  
              Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedstawiony projekt ogłoszenia.
 
              Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 14) informujące, że w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na wykonanie prac polegających na ułożeniu 50 m2 płytek ceramicznych na schodach zewnętrznych budynku Starostwa, najniższą i zarazem jedyną ofertę złożył Zakład Remontowo-Budowlany Franciszek Baran z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej. Starosta wyjaśnił, że koszt wykonania robót przez w/w Zakład wynosi 8 118,00 zł. brutto, natomiast wartość kosztorysowa prac wynosi 8 827,72 zł. brutto.
             Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 10 tys. zł. na wykonanie powyższej inwestycji.
 
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
            Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym wstępne wyniki naboru do szkół ponadgimnazjalnych, celem zamknięcia naboru na kierunki, które na pewno nie zostaną utworzone.
                Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości oraz zaakceptował przedstawioną informację.
 
               Wicestarosta – Pan Artur Berus przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 10 czerwca br. poruszył sprawę dotyczącą przeniesienia przejścia dla pieszych na ul. Rejowskiej. Zarząd Powiatu zobowiązał wtedy Dyrektora ZDP oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji do ponownej analizy oraz przedstawienia szczegółowych pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotowej sprawy, których do dnia dzisiejszego nie otrzymano.
               Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższe.
               Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
 
        Protokołowała                                                                 Przewodniczący Zarządu

   Agnieszka Góralczyk                                                                    Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska …………
 
 

 
Załączników 15:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie opiniowania i uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie opinii i uzgodnienia projektu Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn,
Załącznik nr 5 –  pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej, z dnia 22.06.2015 r.
Załącznik nr 6 – pismo Przewodniczącego Rady Osiedla Dolna Kamienna I, z dnia 30.06.2015 r.
Załącznik nr 7 – pismo Prezesa Fundacji „Szlachetne Serce”, z dnia 24.06.2015 r.
Załącznik nr 8 – zestawienie wniosków nauczycieli zaopiniowane przez Komisję, z dnia 25.06.2015 r.
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 28.06.2015
Załącznik nr 10 – pismo Zespołu Ludowego Kuźniczanki, z dnia 01.07.2015 r.
Załącznik nr 11 –  pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, z dnia 23.06.2015 r.
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 29.06.2015 r.
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 02.07.2015 r.
Załącznik nr 14 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 29.06.2015
Załącznik nr 15 – wstępne wyniki naboru.

Protokół Nr 30 (340kB) pdf
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (2 lipca 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (16 lipca 2015, 12:09:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 545