Protokół Nr 28 z dnia 24 czerwca 2015 roku


Protokół Nr 28/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 24 czerwca 2015 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                        - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                             - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 2)
Z treścią powyższej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Poinformowała, że na okres od dnia 1 września 2015 roku do dnia
31 sierpnia 2020 roku powierza się stanowisko dyrektora szkoły Panu Marcinowi Krukowi, kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu przeprowadzonego w dniu 29 kwietnia 2015 roku.
Zarząd Powiatu w drodze przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.

Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
              Starosta – Pan Jerzy Żmijewski  przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 3) zawierające prośbę o podjęcie decyzji w sprawie skierowania do Sądu wniosku dotyczącego odłączenia z księgi wieczystej nieruchomości położonej w gminie Bliżyn i założenia dla przedmiotowej nieruchomości nowej księgi wieczystej, w której jako właściciel zostanie wpisany Powiat Skarżyski. Starosta wyjaśnił, że obecnie w/w działka ujawniona jest w księdze wieczystej, w której w dziale III zostało wpisane ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym a rzeczywistym, natomiast w dziale IV wpisane są hipoteki na rzecz: Polskiej Spółdzzielczości S.A oraz Alior Bank Spółka Akcyjna. Następnie Starosta poinformował, że jeżeli nie zostanie złożony wniosek w przedmiotowej sprawie zostanie wymierzona przez Sąd grzywna, która będzie nakładana do wysokości 10 tys. zł. aż Zarząd wystąpi z wnioskiem o ujawnienie własności przedmiotowej działki. Starosta dodał, że złożenie wniosku w powyższej sprawie pozwoli uniknąć grzywny oraz podjąć czynności zmierzające do uzyskania zgody od Wierzycieli wpisanych w dziale IV księgi wieczystej na zwolnienie przedmiotowej działki z hipotek.
              Zarząd Powiatu postanowił skierować przedmiotową sprawę do Zespołu Radców Prawnych Starostwa celem zasięgnięcia opinii.
             
                 Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 4) z prośbą o wytypowanie przedstawiciela organu prowadzącego jako przewodniczącego do pracy w Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego oraz o określenie wysokości wynagrodzenia eksperta uczestniczącego w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o powyższe. Pani Katarzyna Bilska dodała, że dotychczasowa stawka (od 10 lat) wynosiła 70 zł brutto.
              Zarząd Powiatu do pracy w w/w Komisji jako przewodniczącego postanowił wytypować Sekretarza Powiatu – Panią Małgorzatę Łakomiec. Ponadto Zarząd zadecydował o utrzymaniu dotychczasowej stawki wynagrodzenia eksperta.
 
              Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” (załącznik nr 5) zawierającym prośbę o pomoc w organizacji praktyk zawodowych dla słuchaczy poprzez wystosowanie pism do kierowników jednostek podległych Starostwu. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że przyjęcie uczniów do odbycia obowiązkowych praktyk zawodowych jest indywidualną sprawą Dyrektora każdej jednostki. Ponadto każdy praktykant powinien mieć swojego opiekuna dlatego zasugerowała, aby Dyrektor CNiB „ŻAK” ustalił stawkę dla opiekuna z danej jednostki stanowiącą rekompensatę za opiekę nad praktykantem.
              Zarząd Powiatu przychylił się do stanowiska Pani Katarzyny Bilskiej.
 
              Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Prezesa Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Dolna Kamienna” (załącznik nr 6) zawierające prośbę o objęcie patronatem i wsparcie finansowe XVIII Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej „Dolna Kamienna 2015”.  Z uwagi na fakt, iż jest to duża impreza organizowana corocznie, zaproponowała, aby na jej organizację przesunąć kwotę 500 zł. zaplanowaną w kalendarzu imprez w pozycji Powiatowe Siatkarskie Wakacje.
              Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Panią Katarzynę Bilską.
 
             Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo rodziców ucznia III LO (załącznik nr 7) zawierające prośbę o zapewnienie ich synowi odpowiedniego kształcenia specjalnego w szczególności specjalnej organizacji nauki i metod pracy w postaci nauczyciela wspomagającego. W piśmie poinformowano, iż w/w uczeń jest dzieckiem niepełnosprawnym u którego zdiagnozowano całościowe zaburzenie rozwoju przy normie intelektualnej, a potrzebę kształcenia specjalnego potwierdza orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w wymiarze 9 godzin celem realizacji kształcenia specjalnego dla ucznia III Liceum Ogólnokształcącego.
 
              Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 8) zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na utworzenie dwóch klas pierwszych o rozszerzonym programie biologii. Dodała, że zmiana w projekcie organizacji roku szkolnego 2015/2016 podyktowana jest bardzo dużym zainteresowaniem gimnazjalistów powyższym rozszerzeniem. Pani Katarzyna Bilska poinformowała również, że zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną liceum.
              Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.
 
              W związku z organizacją Konkursu Talent Skarżyski 2015, który ma na celu wypromowanie ludzi utalentowanych pochodzących z regionu skarżyskiego, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Redaktora Naczelnego „Echa Dnia” (załącznik nr 9) zawierające prośbę o przyjęcie miana partnera w/w imprezy oraz
o wsparcie finansowe w wysokości 1000 złotych brutto. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w budżecie Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki nie ma środków finansowych możliwych do przekazania na ten cel.
              W związku z powyższym Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na prośbę zawarta
w piśmie.
            
           Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 10) zawierającym prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie przekazania dla OSP w Wołowie 160m2 kostki brukowej betonowej, która pochodzi z rozbiórki chodników przy ul. Metalowców.
              Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.

         Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec  przedstawiła zebranym porównanie ofert cenowych (załącznik nr 11) będących odpowiedzią na zapytanie o cenę świadczenia usług zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki medycznej pracowników Starostwa. Sekretarz wyjaśniła, że wysłane zostały zapytania o cenę do 3 podmiotów świadczących usługi w w/w zakresie. W odpowiedzi wpłynęły 2 oferty określające całkowity koszt usług na kwotę: MOMP: 7.970 zł bez recepty okularowej,  9.755 zł z receptą okularową, OLK: 10.740 zł bez recepty okularowej, 11.930 zł z receptą okularową.
              Zarząd Powiatu postanowił zawrzeć umowę z Międzyzakładowym Ośrodkiem Medycyny Pracy na okres 1 roku uwzględniając realizację badań profilaktycznych z receptą okularową.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.

            Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wniosek o założenie księgi wieczystej nr GG-II.680.2.3.5.2015 (załącznik nr 12).
               Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek.

           Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej (załącznik nr 13) informujące, że w dniu 16 czerwca br. Dyrektor ZOZ zwrócił się do Zarządu z prośbą o przedłużenie terminu realizacji projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych w budynku ZOZ w Skarżysku-Kamiennej – Szpital Powiatowy”. Wicestarosta wyjaśnił, że prośba została uzasadniona zmianą terminu dostawy dźwigu osobowego, o czym poinformowała firma realizująca przedsięwzięcie. Następnie Wicestarosta poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją zakończenie oraz rozliczenie projektu nie będzie możliwe w czasie wynikającym z Umowy nr 163/2014 o dofinansowanie projektu, podpisanej pomiędzy Powiatem Skarżyskim a ZOZ. W związku z powyższym przez Powiat Skarżyski złożony został wniosek do PFRON o przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 września 2015 r. oraz terminu rozliczenia końcowego umowy pomiędzy Powiatem Skarżyskim a PFRON do dnia 31 października br.
             Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informacje w powyższym zakresie. Ponadto Zarząd ustalił, że odpowiedź na wniosek Dyrektora ZOZ zostanie udzielona po otrzymaniu stanowiska PFRON w sprawie zmiany terminów realizacji projektu i rozliczenia końcowego umowy.

               Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że razem z Dyrektorem PCPR – Panem Pawłem Perkowskim oraz Radnym Rady Powiatu – Panem Grzegorzem Małkusem dokonał wizji lokalnej u mieszkańca Skarżyska-Kamiennej, który zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie remontu podjazdu dla osoby niepełnosprawnej. Podkreślił, że przedstawiony przez zainteresowanego kosztorys opiewał na kwotę 12 tys. zł. Ponadto pod dokumentem nie  było informacji o osobie sporządzającej dokument. Wicestarosta dodał, że część środków  finansowych w wysokości 4 tys. zł. zostało zabezpieczonych przez Caritas. Ponadto istnieje możliwość dofinansowania inwestycji przez PCPR.  Następnie Wicestarosta zwrócił się do Członków Zarządu z zapytaniem czy istnieje możliwość sporządzenia nowego kosztorysu inwestorskiego przez pracownika Zarządu Dróg Powiatowych posiadającego w tej kwestii uprawnienia bądź dokonania weryfikacji kosztorysu przedstawionego przez zainteresowanego, gdyż w jego ocenie jest to kwota wygórowana.
                     Zarząd Powiatu po przeprowadzonej dyskusji uznał, że przedmiotowy kosztorys zostanie przekazany pracownikowi Zarządu Dróg Powiatowych celem dokonania jego weryfikacji oraz ustalenia możliwości dofinansowania inwestycji z budżetu PCPR.
            Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
         Protokołowała                                                                   Przewodniczący Zarządu
 
   Agnieszka Góralczyk                                                                      Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska …………
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączników 13:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 3 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, z dnia 23.06.2015 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 22.06.2015 r.,
Załącznik nr 5 –  pismo Dyrektora Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”,
z dnia 28.05.2015 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Prezesa Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Dolna Kamienna”,
z dnia 16.06.2015 r.,
Załącznik nr 7 –– pismo rodziców ucznia III LO, z dnia 18.06.2015 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 17.06.2015 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Redaktora Naczelnego „Echa Dnia”, z dnia 26.05.2015 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 22.06.2015 r.,
Załącznik nr 11 –  porównanie ofert cenowych
Załącznik nr 12 – wniosek o założenie księgi wieczystej nr GG-II.680.2.3.5.2015
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, z dnia 23.06.2015 r.

Protokół Nr 28 (333kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (24 czerwca 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (16 lipca 2015, 12:03:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 546