Protokół Nr 27 z dnia 16 czerwca 2015 roku


Protokół Nr 27/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 16 czerwca 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                             - Członek Zarządu Powiatu

Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                 - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  zmiany Uchwały Nr 16/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia godzin i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 roku,
b)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy budynku magazynowego znajdującego się na terenie Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50 na okres dłuższy niż 3 lata,
c) likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Tysiąclecia 22,
d)  likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Oseta Wasilewskiego 5,
e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 trzy lata.
2. Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 24 czerwiec 2015 r. w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5. Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   zmiany Uchwały Nr 16/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia godzin i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 roku (załącznik nr 2)
Z powyższym projektem uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus. Wyjaśnił, że z uwagi na rozpoczęcie w kwietniu br. działalności przez aptekę ogólnodostępną, mieszczącą się w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Niepodległości 88, zachodzi konieczność aktualizacji załączników Nr 1 i Nr 2 do powyższej uchwały. Ponadto, zmianie uległy również godziny pracy apteki zlokalizowanej przy ul. Norwida 7 w Skarżysku-Kamiennej oraz nazwa apteki usytuowanej przy ul. Piłsudskiego 21 w Skarżysku-Kamiennej z „Apteki Centrum” na „Naszą Aptekę”. W uchwale uwzględniono także prośbę właścicieli sieci aptek ogólnodostępnych „Arnika” w Skarżysku-Kamiennej, prowadzących działalność w lokalach mieszczących się przy ulicach: Słowackiego 44, Sokolej 18 oraz Spółdzielczej 34 b, dotyczącą przypisania dyżurów nocnych do apteki zlokalizowanej przy ul. Spółdzielczej 34b, przy zachowaniu ilości pełnionych dyżurów przypadających dla wszystkich w/w placówek. Wicestarosta dodał, że zaktualizowany rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego oraz harmonogram dyżurów nocnych aptek w Skarżysku-Kamiennej na rok 2015 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Prezydium Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, Wójta Gminy Bliżyn, Wójta Gminy Łączna oraz Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.


b)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy budynku magazynowego znajdującego się na terenie Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50 na okres dłuższy niż 3 lata (załącznik nr 3)
Uchwałę w powyższej sprawie przedstawił Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że Dyrektor Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na dzierżawę budynku magazynowego znajdującego się na terenie Obwodu, o powierzchni ogółem 220, 22 m2 z przeznaczeniem na działalność apteki. Dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze postępowania przetargowego, przeprowadzonego przez OLK SP ZOZ. Forma, warunki przetargu, jak i szczegółowe warunki umowy dzierżawy ustali Dyrektor OLK SP ZOZ. Wicestarosta dodał, że Rada Społeczna OLK pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora w sprawie wydzierżawienia aktywów trwałych Obwodu.
W świetle powyższego Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
c) likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Tysiąclecia 22 (załącznik nr 4)
d)  likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Oseta Wasilewskiego 5 (załącznik nr 5)

Powyższe projekty uchwał omówiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że ostatni uczniowie z w/w szkół zakończą cykl  kształcenia w dniu 31 sierpnia 2015 roku. Po tym terminie szkoła zaprzestaje prowadzenia działalności dydaktycznej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedmiotowe projekty uchwał, głosując nad każdym z nich oddzielnie.
e)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 trzy lata (załącznik nr 6)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że dotychczasowe procedury przetargowe na dzierżawę nieruchomości nie przyniosły spodziewanego rezultatu (brak zainteresowania oferentów). Z uwagi na powyższe zasadnym jest dokonanie zmiany przeznaczenia dzierżawy.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.

Ad. pkt 2. Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 24 czerwiec 2015 r. w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 7)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiany wykazane w autopoprawce wynikają z:
1)  pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie przeniesienia środków w wysokości 70.000zł zaplanowanych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na zakup samochodu pożarniczego do przewozu osób i sprzętu, typu „ bus”. Na ten cel otrzymamy środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 30.000zł, zostaną one wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy,
2)  pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 12 czerwca 2015r w sprawie przeniesienia nadwyżki w planie na zadaniu „Zakup pługa średniego” w wysokości 9.000zł na zakup kosiarki profesjonalnej AS-Motor AS53B4/4T co ułatwi utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych. Jednocześnie jednostka zwróciła się o przeniesienie z wydatków niewygasających kwoty 292.000zł i ponowne wprowadzenie dwóch zadań do budżetu bieżącego roku w związku z problemem z Wykonawcą w sprawie rozliczenia tych zadań i tak zwiększa się kwoty na:
·   rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul. Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej – 180.000zł.
·  budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku-Kościelnym tj drogi nr 0555T ul.Szkolna, droga Nr 0556T ul .Kolonia, droga Nr 0557T ul. Kościelna i ul .Iłżecka – 100.000zł Niewykorzystaną kwotę 12.000zł oraz dochody bieżące w wysokości 38.000zł przede wszystkim z zapłaty należnej kwoty z not księgowych z gwarancji ubezpieczeniowej przeznacza się na wprowadzenie nowego zadania „Rozbudowa obiektu mostowego km 1+543 drogi powiatowej nr 0592T ul. Żeromskiego w m. Suchedniów wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” co pozwoli na wykonanie projektu i da możliwość składania wniosku o dofinansowanie zadania z rezerwy subwencji ogólnej w następnych latach.
Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
b)     zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030 (załącznik nr 8)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że w załączniku Nr 3 do projektu uchwały "Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2030 Powiatu Skarżyskiego":
1) dopisuje się pkt 3 o treści „Ze zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 12.000zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2015r o 180.000zł na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul. Paryską I Norwida w Skarżysku-Kamiennej” wskutek przeniesienia planu z wydatków niewygasających na plan tegorocznego budżetu w związku z problemami z rozliczeniem zadania
z Wykonawcą.”,
2)  dopisuje się pkt 4 o treści: „Ze zwiększenia limitu wydatków w 2015r o 100.000zł na zadaniu „Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku-Kościelnym tj drogi nr 0555T ul. Szkolna, droga Nr 0556T ul. Kolonia, droga Nr 0557T ul. Kościelna i ul. Iłżecka” wskutek przeniesienia planu z wydatków niewygasających na plan tegorocznego budżetu w związku z problemami z rozliczeniem zadania z Wykonawcą”,
3)  dotychczasowy pkt 3 staje pkt 5 o treści „Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę zł: 83.000 wskutek wprowadzenia do budżetu zmian uchwałą Zarządu Powiatu z 28 maja 2015r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 43.000zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (3.000zł) oraz na realizację programu Razem bezpieczniej (40.000zł) oraz zmian wynikających z projektu uchwały Rady Powiatu – darowizna w wysokości 1.000zł dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy i w wysokości 1.000zł dla Zespołu Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań oraz zwiększenie dochodów Zarządu Dróg Powiatowych o 38.000zł.”,
4)  dotychczasowy pkt 4 staje się pkt 6 o treści „Ze zmniejszenia dochodów majątkowych o 23.555zł wskutek wprowadzenia przez Zarząd Powiatu w dniu 28 maja zwiększenia dotacji z budżetu państwa 91.000zł na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz w ramach programu „Razem bezpieczniej”, a także wskutek zmian wynikających z projektu uchwały Rady Powiatu (zmniejszenie dotacji na ul. Staffa -768.606zł, zwiększenie środków na most przy ul. Staszica w Bliżynie – 362.051zł i wprowadzenia dochodów w wysokości 292.000zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające)”,
5)  dotychczasowy pkt 5 staje się pkt 7,
6)  dotychczasowy pkt 6 staje się pkt 8 treści „Ze zwiększenia wydatków majątkowych o 4.445zł wskutek zmian opisanych w pkt 6 oraz z przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych – zakup serwera na wydatki bieżące – na zakup sprzętu komputerowego poniżej 3,5 tys. oraz z przeznaczenia dochodów bieżących w wysokości 38.000zł na inwestycje drogowe.
Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030.
Ad. pkt 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 9)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1) decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.243.2015 z dnia 9 czerwca 2015r w sprawie zmiany w planie dotacji celowych poprzez przeniesienie dotacji z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13.320zł na dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone. Środki te dotyczą końcowego rozliczenia kwalifikacji wojskowej,
2) zabezpieczania kwoty 600zł na koszty postępowań sądowych, przede wszystkim na postepowanie związane z naliczaniem dotacji dla szkół niepublicznych,
3)   pisma II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 8 czerwca 2015r oraz Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 czerwca 2015r w sprawie przeniesienia kwoty 2.000zł z rezerwy oświatowej na organizację uroczystości jubileuszowej szkoły,
4) pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 2 czerwca 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 3.500zł na zakup polityki rachunkowości, prenumeratę czasopism metodycznych oraz na dojazdy pracowników na badania domowe i szkolenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedstawioną uchwałę.
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
    W związku z organizowaną uroczystością odsłonięcia tablicy pamiątkowej „W Hołdzie Narodowi Węgierskiemu”, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo 13 Świętokrzyskiego Korpusu Polskich Drużyn Strzeleckich (załącznik nr 10) zawierające prośbę o zapewnienie 2 szt. sanitariatów mobilnych na terenie Stanicy Michałów. Pani Katarzyna Bilska zaproponowała przeznaczenie kwoty do 300 zł. z budżetu Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki na w/w cel.
    Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe zgodnie z propozycją Pani Katarzyny Bilskiej.
 
     Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w dniu 20 czerwca 2015 r. kończy się termin działania aplikacji Sigma. W związku z powyższym zapoznała zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 11) zawierającym prośbę o rozważenie możliwości kontynuacji pracy Wydziału w programie umożliwiającym całościową analizę bazy oświatowej. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w dniu 15 czerwca wydział Edukacji wystąpił z zapytaniem ofertowym do trzech firm zajmujących się udostępnianiem tego typu aplikacji. Dodała, że termin składania ofert mija 17 czerwca br.
     Z uwagi na powyższe, Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na prośbę Naczelnika zawartą w piśmie.
 
      Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Prezesa Zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych z Warszawy (załącznik nr 12) w którym zwrócono się z prośbą o odpłatny wynajem Sali Konferencyjnej znajdującej się w Starostwie Powiatowym celem zorganizowania seminarium szkoleniowego nt. prowadzenia i przekazywania małych szkół. i zaproponowała udostępnienie za kwotę 400 złotych.
     Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie Sali Herbowej za kwotę 400 zł. brutto.
 
Ad. pkt 5. Sprawy różne.
  W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
  Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
       Protokołowała                                                                    Przewodniczący Zarządu
   Agnieszka Góralczyk                                                                        Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska …………
 
 
 
Załączników 12:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia godzin i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 roku,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy budynku magazynowego znajdującego się na terenie Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50 na okres dłuższy niż 3 lata,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Tysiąclecia 22,
Załącznik nr 5 –  projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Oseta Wasilewskiego 5,
Załącznik nr 6 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 trzy lata,
Załącznik nr 7 –– autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień
24 czerwiec 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 8 – autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień
24 czerwiec 2015 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
Załącznik nr 9 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 10 – pismo 13 Świętokrzyskiego Korpusu Polskich Drużyn Strzeleckich, z dnia 12.06.2015 r.
Załącznik nr 11 –  pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 15.06.2015 r.
Załącznik nr 12 – pismo Prezesa Zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych, z dnia 09.06.2015 r.

Protokół Nr 27 (436kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (16 czerwca 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (1 lipca 2015, 12:50:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 501