Protokół Nr 26 z dnia 15 czerwca 2015 roku


Protokół Nr 26/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 15 czerwca 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
2.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                             - Członek Zarządu Powiatu

Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Bogusława Wilczyńska                                - Skarbnik Powiatu

Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.         Leszek Lepiarz                                       - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie stanowiska Dyrektora ZOZ z osiągniętych wyników i zrealizowanych działań wynikających z wdrożenia ,,Założeń programowych działań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Sktodowskiej - Curie na lata 2013-2018".
2.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej na okres do trzech lat.
 
      Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
         Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie stanowiska Dyrektora ZOZ z osiągniętych wyników i zrealizowanych działań wynikających z wdrożenia ,,Założeń programowych działań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Sktodowskiej - Curie na lata 2013-2018".
Wicestarosta – Pan Artur Berus powitał na posiedzeniu Dyrektora ZOZ – Pana Leszka Lepiarza oraz poprosił o krótkie omówienie przygotowanego dokumentu.
Dyrektor ZOZ zapoznał zebranych z przygotowanym dokumentem. Poinformował, że przyjęty w roku 2013 program działań naprawczych cechował się niską skutecznością. Nie udało się zahamować rosnącego zadłużenia i ustabilizować sytuacji finansowej. Dziś ponad 47 milionowe zadłużenie zagraża paraliżem finansowym i organizacyjnym Szpitala. W związku z powyższym zwrócił się do Zarządu z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu uchylenie uchwały nr 280/XXXIX/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego  z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia „Założeń programowych działań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie na lata 2013-2018”.
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął stanowisko Dyrektora w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej na okres do trzech lat.
Uchwałę w powyższej sprawie przedstawił Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia o powierzchni 9 m2 znajdującego się w budynku II Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego. Dodał, że umowa najmu może być zawarta na okres do trzech lat z najemcą wyłonionym w drodze przetargu.
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
       Protokołowała                                                                 Przewodniczący Zarządu

   Agnieszka Góralczyk                                                                  wz. Artur Berus
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska……………………
2.      A. Leżańska ……………
3.      B. Krawczyńska ………
 
 
 
 
 
Załączników 3:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – stanowiska Dyrektora ZOZ z osiągniętych wyników i zrealizowanych działań wynikających z wdrożenia ,,Założeń programowych działań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Sktodowskiej - Curie na lata 2013-2018",
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej na okres do trzech lat.

Protokół Nr 26 (306kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (15 czerwca 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (1 lipca 2015, 12:45:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 533