Protokół Nr 25 z dnia 10 czerwca 2015 roku


Protokół Nr 25/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 10 czerwca 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                              - Wicestarosta
2.      Katarzyna Bilska                                      - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                             - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1.  Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2014 rok,
b) udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2014,
c)  powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Skarżyskiego,
2.  Przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2014 rok,
b) pokrycia straty finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2014,
c)  zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2014 rok,
d) podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Międzyzakładowego Ośrodka medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2014 rok,
e) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2014 rok,
f)  podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2014 rok,
g)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
h)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030.
3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b) unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
c)   powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną nauczycieli,
d) złożenia wniosków i propozycji do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej opracowania „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego” oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w związku z przystąpieniem przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do sporządzenia zmiany w/w planu oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko,
e) złożenia wniosku dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Moniuszki – Żeromskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
w związku z przystąpieniem przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do sporządzenia w/w planu,
f)  upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego „Ucz się – pracuj – pomagaj innym” wraz z Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej.
4. Zatwierdzenie ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
6.  Sprawy różne.
        Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
 
          a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2014 rok (załącznik nr 2)
          b)  udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2014 (załącznik nr 3)

Z powyższymi projektami uchwał zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowe projekty uchwał, głosując nad każdym z nich odrębnie.
 
           c)    powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Skarżyskiego udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2014 (załącznik nr 4)

Referujący: Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że  w związku z koniecznością dostosowania zapisów Statutu Powiatu Skarżyskiego do obowiązujących przepisów prawa zachodzi potrzeba powołania doraźnej komisji statutowej, która dokona analizy aktualnego statutu, a następnie opracuje i przedłoży radzie propozycje zmian.
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska zgłosiła wniosek o wpisanie do składu w/w Komisji Radnej p. Danuty Banaczek.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie postanowiono skierować do Rady Powiatu wniosek w powyższej sprawie.
 
 
 
Ad. pkt 2. Przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
             a)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2014 rok (załącznik nr 5)

Uchwałę w powyższej sprawie omówił Wicestarosta – Pan Artur Berus. Wyjaśnił,  że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe szpitala podlegało badaniu biegłego rewidenta. Celem badania jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. W opinii biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe szpitala za rok 2014 zostało sporządzone zgodnie z wymaganymi zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Zbadane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści  z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem szpitala. Biegły rewident wskazuje jednakże na stwierdzone podczas badania występowanie poważnych zakłóceń w działalności jednostki wynikających z bardzo wysokiego poziomu zadłużenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
            b)     pokrycia straty finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 (załącznik nr 6)
Z treścią przedmiotowego projektu uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
             c)     zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2014 rok (załącznik nr 7)
Referujący: Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że sprawozdanie składa się z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 1 964 034,51 zł., rachunku zysku i strat wykazującego zysk netto w wysokości 33 688,83 zł. oraz informacji dodatkowej do bilansu i rachunku zysków i strat za 2014 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
 
 
            d)     podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Międzyzakładowego Ośrodka medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2014 rok (załącznik nr 8)
Referujący: Wicestarosta – Pan Artur Berus. Wyjaśnił, że zysk finansowy netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2014 rok, w wysokości 33 688,83 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora przeznacza się na zwiększenie funduszu zakładu.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.

             e)  zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2014 rok (załącznik nr 9)
Referujący: Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że przedmiotowe sprawozdanie składa się z wprowadzenia, bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 6 579 685,88 zł., rachunku zysku i strat wykazującego zysk netto w wysokości 29 226,91 zł., zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2014 rok oraz rachunku przepływów pieniężnych.
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
              f)     podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2014 rok (załącznik nr 10)
Referujący: Wicestarosta – Pan Artur Berus. Wyjaśnił, że zysk finansowy netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2014 rok, w wysokości 29 226,91 zł. zgodnie z wnioskiem Dyrektora przeznacza się na zwiększenie funduszu zakładu.
 
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
             g)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 11)
Uchwałę w powyższej sprawie przedstawiła zebranym Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1)      pisma Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 2 czerwca 2015r w sprawie zwiększenia planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę 1.000zł w związku z otrzymaną z „Wtórpolu” darowizną na działalność jednostki,
2)      Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 3 czerwca 2015r w sprawie zwiększenia planu jednostki o otrzymaną z „Wtórpolu” darowiznę w wysokości 1.000zł z przeznaczeniem na kieszonkowe dla wychowanków,
3)      Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.117.2015 z dnia 19 maja 2015 zmniejszającej dotację celową na zadanie „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki” o kwotę 573.847zł w wyniku korzystniejszych niż planowano rozstrzygnięć przetargowych.
W związku z powyższym zmniejszona została także kwota dofinansowania zadania przez Powiat Starachowicki. Wysokość dotacji wynosić będzie 355.240,20zł zgodnie z podpisaną z powiatem umową,
4)      Pisma Ministra Finansów znak ST4.4701.253.OWO.15 z dnia 22 maja 2015r w sprawie przyznania z rezerwy subwencji ogólnej kwoty 362.051zł na zadanie „Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienna w ciągu drogi powiatowej Nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
 
            h)     zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030 (załącznik nr 12)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2030 wynikają:
1)      ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o 768.606 na zadaniu „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki” wskutek zmniejszenia dotacji z budżetu państwa oraz z Powiatu Starachowickiego w związku z korzystniejszymi niż planowano rozstrzygnięciami przetargowymi,
2)      ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o 362.051 na zadaniu „Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienna w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” w wyniku otrzymania środków na ten cel z rezerwy subwencji ogólnej,
3)      ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę zł: 45.000 wskutek wprowadzenia do budżetu zmian uchwałą Zarządu Powiatu z 28 maja 2015r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 43.000zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (3.000zł) oraz na realizację programu Razem bezpieczniej (40.000zł) oraz zmian wynikających z projektu uchwały Rady Powiatu – darowizna w wysokości 1.000zł dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy i w wysokości 1.000zł dla Zespołu Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań,
4)      ze zmniejszenia dochodów majątkowych o 315.555zł wskutek wprowadzenia przez Zarząd Powiatu w dniu 28 maja zwiększenia dotacji z budżetu państwa 91.000zł na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz w ramach programu „Razem Bezpieczniej”, a także wskutek zmian wynikających z projektu uchwały Rady Powiatu (zmniejszenie dotacji na ul.Staffa -768.606zł i zwiększenie środków na most przy ul.Staszica w Bliżynie – 362.051zł.,
5)      ze zwiększania wydatków bieżących o 55.000zł wskutek zmian opisanych w pkt 3 oraz wskutek przeniesienia z wydatków inwestycyjnych kwoty 10.000zł na wydatki bieżące (zakup sprzętu komputerowego poniżej 3,5tys zł),
6)      ze zmniejszenia wydatków majątkowych o 325.555zł wskutek zmian opisanych w pkt 4 oraz z przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych – zakup serwera na wydatki bieżące – na zakup sprzętu komputerowego poniżej 3,5 tys.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
             a)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 13)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1)      wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2015r w sprawie zabezpieczenia środków na działania promocyjne powiatu przede wszystkim na organizację uroczystości na Brzasku. Środki na ten cel w wysokości 4.800zł zostały przeniesione z rozdziału 75019 par. 3030,
2)      zabezpieczenia środków w wysokości 200zł na koszty postępowań sądowych – środki na ten cel zostały przeniesione z rozdziału 75019 par.3030,
3)      pisma Wydziału Edukacji z dnia 1 czerwca 2015r oraz wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 28 maja 2015r w sprawie przeniesienia kwoty 15.000zł z rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę i wychowanie na wykonanie modernizacji systemu wentylacyjnego w Zespole Szkół Ekonomicznych zgodnie z zaleceniami Sanepidu,
4)      pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 2 czerwca 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 6.500zł na zatrudnienie na umowę zlecenia psychologa na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim,
5)      pisma Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa z dnia 8 czerwca 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1.500zł na szkolenia pracowników z zakresu prawa ochrony środowiska.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
            b)     unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 14)
Referująca: Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Przypomniała zebranym, że jedna z osób aplikujących na to stanowisko wystąpiła o unieważnienie konkursu z uwagi na fakt, że nie została do niego dopuszczona. Przedmiotowe pismo przekazane zostało do kuratorium oświaty w Kielcach w celu zasięgnięcia opinii w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do pracy w ZPEW. Następnie Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że po uzyskaniu przedmiotowej opinii uznano, że oferta została odrzucona niezasadnie. Przedmiotowy projekt uchwały przygotowany został zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w którym jedną z przesłanek unieważnienia konkursu jest nieuzasadnione niedopuszczenie kandydata do postępowania konkursowego. Dodała, że już po otrzymaniu stanowiska kuratorium, wpłynęło pismo zainteresowanej w sprawie wycofania wniosku dotyczącego unieważnienia konkursu. Ponadto związek „Konfederacja Pracy” pismem z dnia 27 maja przedstawiła swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie, które jest tożsame z przygotowanym projektem uchwały.
Zdaniem Członka Zarządu – Pani Bogusławy Krawczyńskiej która brała udział w pracy komisji konkursowej podjęcie takiej uchwały jest sprzeczne ze zdaniem komisji. Dodała, że w składzie komisji obecni byli przedstawiciele kuratorium, którzy zakwestionowali kwalifikacje posiadane przez zainteresowaną.
Wicestarosta – Pan Artur Berus uznał, że w związku z pismem zainteresowanej w sprawie wycofania wniosku dotyczącego unieważnienia konkursu niezasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Następnie Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie podjęcie uchwały
w powyższej sprawie.
  • za głosowały dwie osoby (Członkowie Zarządu: Pani Katarzyna Bilska oraz Pani Anna Leżańska), 
  • przeciw głosowały dwie osoby (Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska)
W świetle powyższego Zarząd Powiatu nie podjął przedmiotowej uchwały.
 
             c)     powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną nauczycieli (załącznik nr 15)
Przedmiotową uchwałę przedstawiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Zapoznała zebranych ze składem w/w komisji oraz zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody, aby przed rozpoczęciem pracy komisji Radny Rady Powiatu –  lek. Jana Gajda dokonał oceny wniosków pod względem jednostki chorobowej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie. Ponadto Zarząd przychylił się do wniosku Pani Katarzyny Bilskiej.
 
            d)     złożenia wniosków i propozycji do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej opracowania „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego” oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w związku z przystąpieniem przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do sporządzenia zmiany w/w planu oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko (załącznik nr 16)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Poinformowała, że do wydziałów merytorycznych Starostwa skierowana została karta uzgodnień do zawiadomienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego przystąpienia do sporządzenia zmiany w/w Planu zagospodarowania Przestrzennego. Wyjaśniła, że zgłoszone zostały dwie uwagi, które uwzględniono w uchwale.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
             e)     złożenia wniosku dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Moniuszki – Żeromskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w związku z przystąpieniem przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do sporządzenia w/w planu (załącznik nr 17)
 
Referująca: Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Wyjaśniła, że do wydziałów merytorycznych tut. urzędu skierowana została karta uzgodnień do zawiadomienia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej dotyczącego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Moniuszki – Żeromskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. Ustalono, że na tym etapie należy skierować następujący wniosek:
„W planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić sposób zagospodarowania wód opadowych wraz z ich prawidłowym odprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowej – mając na względzie fakt ogromnych rozlewisk w czasie ulew w rejonie dworca oraz
ul. Niepodległości – Szydłowiecka”.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
              f)     upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego „Ucz się – pracuj – pomagaj innym” wraz z Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 18)

Uchwałę w powyższej sprawie przedstawiła zebranym Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec.
Wobec braku uwag Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
Ad. pkt 4. Zatwierdzenie ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
          Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec zapoznała zebranych z treścią ogłoszenia (załącznik nr 19) Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej stanowiącym własność Powiatu Skarżyskiego. 
              Zarząd Powiatu zatwierdził projekt powyższego ogłoszenia.

Ad. pkt 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek  Zarządu  - Pani  Katarzyna Bilska  odczytała pismo Prezesa Zarządu MKS  GRANAT (załącznik nr 20) z prośbą o  pomoc finansową  w  organizacji wyjazdu drużyny na mecz barażowy o awans do Centralnej Ligii Juniorów Starszych , który odbędzie się 20 czerwca br. w  Ełku. Wyjaśniła, że  z  uwagi  na  brak  wolnych środków  finansowych,  jedyną  formą pomocy może być udostępnienie busa będącego na stanie w Zespole Placówek Edukacyjno­ Wychowawczych. Z informacji  uzyskanych od  prezesa środki  na transport zadeklarował Świętokrzyski  Związek Piłki Nożnej. Pani Katarzy na Bilska dodała, że mając na  uwadze sytuację Klubu uzgodniła z prezesem, iż forma  wsparcia ze strony powiatu możliwa jest tylko  poprzez  udostępnienie  busa  celem  wyjazdu  drużyny  na  zawody. 
W  związku z   powyższym  zadeklarowała  wstępnie,   że  w  2  półroczu  kiedy  rozpoczną  się  baraże w  rundzie jesiennej  udostępniony  zostanie  bus  (nie  więcej  niż  trzy  razy)  zaznaczając jednocześnie, że takie rozwiązanie będzie wymagało każdorazowo decyzji Zarządu Powiatu.
Zarząd  Powiatu   przyjął  do wiadomości rozwiązanie zaproponowane przez Panią Katarzynę Bilską.
 
Członek  Zarządu  - Pani  Katarzyna  Bilska   przedstawiła  pismo  Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 21) zawierające  prośbę o wyrażenie zgody na zorganizowanie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie cukiernik. Pani Katarzyna   Bilska   poinformowała, że   placówka   posiada    bardzo   dobre   wyposażenie techniczne oraz  wykwalifikowaną  kadrę  nauczycielską  co  umożliwiłoby   naukę w tym zawodzie. Jednocześnie dodała, że funkcjonowanie tej grupy zrównoważyłoby w roku szkolnym 2015/2016  niedobory godzinowe i  pozwoliłoby zachować ciągłość zatrudnienia  dla  nauczycieli  praktycznej nauki zawodu w ZP EW.
Z uwagi  na powyższe Zarząd Powiatu wyraził  zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w piśmie.

Członek  Zarządu   - Pani   Katarzyna    Bilska   zreferowała  pismo  Dyrektora Specjalnego  Ośrodka   Szkolno-Wychowawczego  Nr 2 (załącznik nr 22) w  którym    zgłoszona    została potrzeba  zatrudnienia dwóch dodatkowych osób - opiekunów nocnych, wspierających pracę wychowawcy.  Pani   Katarzyna   Bilska   wyjaśniła.  że   prośba   dyrekcji  podyktowana  jest koniecznością  zapewnieni a  dostatecznego bezpieczeństwa  zdrowia i  życia  wychowanków w  porze  nocnej.  Dodała, że rozporządzenie  w  tej  sprawie  mówi,  że  za  opiekę   nocną odpowiedzialny jest  jeden  wychowawca z  przygotowaniem  pedagogicznym.  Jednocześnie mając  na uwadze  specyfikę pracy w placówce zwróciła  się z wnioskiem o wyrażenie  zgody na zatrudnienie jednej dodatkowej osoby.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie jednej dodatkowej osoby wspierającej pracę wychowawcy w godzinach nocnych  w placówce.
 
Członek  Zarządu  - Pani  Katarzyna   Bilska  zapoznała zebranych z  pismem Dyrektora  Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego Nr  2 (załącznik nr 23) zawierającym  prośbę o wyrażenie zgody na utworzenie drugiej  grupy weekendowej w internacie w roku szkolnym 2015/2016. Wyjaśniła, że  prośba  Dyrektora  podyktowana jest  wnioskiem rodziców, którzy z  wielu  powodów nie  są  w  stanie  zabierać  dzieci  na  weekendy.   Pani  Katarzyna   Bilska poinformowała, że  Naczelnik   Wydziału   Edukacji  pozytywnie  ustosunkował się do  prośby Dyrektora.
Zarząd   Powiatu  wy raził   zgodę    na   utworzenie   w   internacie   drugiej    grupy weekendowej w roku szkolnym 2015/2016.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 24) zawierające prośbę o wsparcie finansowe obchodów 100-lecia szkoły, które odbędą się 17 października br. Mając na uwadze rangę uroczystości Pani Katarzyna Bilska zaproponowała dofinansowanie jej organizacji kwotą 2 tys. zł. Środki na ten cel przekazane zostaną z rezerwy oświatowej. Ponadto Pani Katarzyna Bilska zobowiązała się, że dopilnuje aby w następnych latach w planach finansowych szkół i placówek ujęte zostały środki na organizację imprez jubileuszowych jednostek.
            Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do propozycji przedstawionej przez Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.
 
W związku   z  rozwiązaniem  z  dniem   1   czerwca   2015 r.  umowy  na  wynajem pomieszczenia na prowadzenie sklepiku szkolnego, Sekretarz Powiatu - Pani Małgorzata Łakomiec  przedstawiła   pismo  Dyrektora   II   Liceum  Ogólnokształcącego (załącznik nr 25) zawierające prośbę  o   wyrażenie   zgody   na  przeprowadzenie   przetargu  na  najem   pomieszczenia   na prowadzenie sklepiku szkolnego i   podpisanie umowy najmu na okres do 3 lat.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził  zgodę  na powyższe.

Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec przedstawiła pismo Prezesa Spółdzielni Socjalnej „Jodełka” w Bliżynie (załącznik nr 26) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na rozwiązanie z dniem 15 czerwca 2015r. umowy Nr 129/OR/2014 na najem lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. Plac Floriański 1.
            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę najemcy przedstawioną w piśmie.
 
Ad. pkt 6. Sprawy różne.

Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z treścią protokołu z kontroli (załącznik nr 27) Zarządu Powiatu Skarżyskiego w zakresie wykonania budżetu za 2014 rok. Poinformował, że zespół kontrolny pozytywnie zaopiniował wykonanie budżetu powiatu za 2014 rok.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że w dniu 8 czerwca 2015 r. do Starosty Skarżyskiego wpłynęło pismo Dyrektorów Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 28) zawiadamiające o nieprawidłowościach w Szpitalu oraz o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej  Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie. W związku z zaistniałym faktem wystosowane zostało pismo do Prokuratury Rejonowej w Skarżysku- Kamiennej informujące o powyższym.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację przekazaną przez Wicestarostę.

Mając na uwadze ograniczone możliwości finansowe na organizację Dożynek Powiatowych w Powiecie Skarżyskim, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z treścią pisma (załącznik nr 29) wystosowanego do instytucji i przedsiębiorstw mieszczących się na terenie powiatu skarżyskiego w sprawie współorganizacji w/w imprezy. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że pismo ma na celu pozyskanie sponsorów Dożynek Powiatowych.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości treść przedstawionego pisma.
 
W związku interwencją ks. kan. Mariana Mężyka – Proboszcza parafii pw. św. Brata Alberta, Wicestarosta – Pan Artur Berus poruszył sprawę przeniesienia przejścia dla pieszych na ul. Rejowskiej. Poinformował, że w miesiącu maju br. przeniesione zostało przejście dla pieszych przy ul. Rejowskiej, w związku z wykonaniem wjazdu i zjazdu przy delikatesach „Centrum” na drogę publiczną. Wyjaśnił, że dla mieszkańców tego osiedla, szczególnie ludzi starszych stanowi to duży problem, gdyż istniało ono od ponad 30 lat i było dogodnym przejściem m.in. do kościoła.
            W związku z powyższym Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu do ponownego przeanalizowania sprawy dot.  przeniesienia przejścia dla pieszych. Jednocześnie Zarząd oczekuje szczegółowych pisemnych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie, przede wszystkim kwestii wydania zgody przez ZDP na wykonanie wjazdu i zjazdu na w/w drogę.
              Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
    Protokołowała                                                                      Przewodniczący Zarządu
Agnieszka Góralczyk                                                                   wz. Artur Berus
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska………………………
2.      A. Leżańska ………………
3.      B. Krawczyńska …………
 
 
 
 
 
Załączników 29:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2014 rok,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2014,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 5 –  projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2014 rok,
Załącznik nr 6 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie pokrycia straty finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2014,
Załącznik nr 7 –– projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy
w Skarżysku-Kamiennej za 2014 rok,
Załącznik nr 8 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Międzyzakładowego Ośrodka medycyny Pracy
w Skarżysku-Kamiennej za 2014 rok,
Załącznik nr 9 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2014 rok,
Załącznik nr 10 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej za 2014 rok,
Załącznik nr 11 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 12 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030.
Załącznik nr 13 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 14 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 15 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie powołania Komisji
ds. podziału środków na pomoc zdrowotną nauczycieli,
Załącznik nr 16 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie złożenia wniosków
i propozycji do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej opracowania „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego” oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w związku z przystąpieniem przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do sporządzenia zmiany w/w planu oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko,
Załącznik nr 17 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie złożenia wniosku dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Moniuszki – Żeromskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w związku z przystąpieniem przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do sporządzenia w/w planu,
Załącznik nr 18 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu partnerskiego „Ucz się – pracuj – pomagaj innym” wraz z Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej.
Załącznik nr 19 – ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 20 – pismo Prezesa Zarządu MKS  GRANAT, z dnia 09.09.2015 r.
Załącznik nr 21 – pismo  Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 01.06.2015 r.
Załącznik nr 22 - pismo Dyrektora  Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego Nr  2,
z dnia 26.05.2015 r.
Załącznik nr 23 - pismo Dyrektora  Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego Nr  2,
z dnia 26.05.2015 r.
Załącznik nr 24 - pismo  Dyrektora   II   Liceum  Ogólnokształcącego, z dnia 08.06.2015 r.
Załącznik nr 25 - pismo  Dyrektora   II   Liceum  Ogólnokształcącego, z dnia 01.06.2015 r.
Załącznik nr 26 - pismo Prezesa Spółdzielni Socjalnej „Jodełka” w Bliżynie, z dnia 09.06.2015 r.
Załącznik nr 27 - protokół z kontroli Zarządu Powiatu Skarżyskiego w zakresie wykonania budżetu za 2014 rok.
Załącznik nr 28 - pismo Dyrektorów Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, z dnia 03.06.2015 r.
Załącznik nr 29 – projekt pisma
Protokół Nr 25 (399kB) pdf  
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (10 czerwca 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (19 czerwca 2015, 15:20:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 644