Protokół Nr 24 z dnia 28 maja 2015 roku

Protokół Nr 24/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 28 maja 2015 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                      - Starosta
2.      Artur Berus                                            - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                    - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                     - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                       - Członek Zarządu Powiatu                            

Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                              -  Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                             - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie autopoprawek do projektów Uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 28 maj 2015 r. w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.

         Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1.Przyjęcie autopoprawek do projektów Uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 28 maj 2015 r. w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,(załącznik nr 2)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wykazane w autopoprawce wynikają z Uchwały Rady Gminy Łączna nr IX/39/2015 z dnia 27 maja 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu w wysokości 350.000 zł na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w gminie Łączna.

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030.(załącznik nr 3)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła zmiany jakie wprowadza autopoprawka do przedmiotowego projektu Uchwały Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przygotowane autopoprawki, głosując nad każdą z nich oddzielnie.

Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.(załącznik nr 4)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wynikają z :
1)  Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.211.2015 z dnia 21 maja 2015r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 25.000zł z przeznaczeniem na zakup sprężarki do ładowania butli aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
2)  Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 19 maja 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków w wysokości 660zł pomiędzy paragrafami na podróże służbowe zagraniczne funkcjonariuszy straży pożarnej,
3)  Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.184.2015 z dnia 15 maja 2015r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 9.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie specjalistycznych grup ratowniczych,
4) Z przyznania z budżetu państwa dotacji w wysokości 100.000 zł na realizację powierzonego zadania w ramach rządowego programu ograniczania przestępczościi aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”,
5)  Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 18 maja 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 616 zł na zapłatę odsetek od błędnie odprowadzonych składek ZUS za lata 2008-2010,
6)  Pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 20 maja 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 110 zł na zapłatę podatku od nieruchomości,
7)  Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 8 maja 2015r
w sprawie przeniesienia planu wydatków płacowych pomiędzy rozdziałami w kwocie 101.000 zł,
8)  Pisma Zespołu Informatycznego z dnia 15 maja 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków w kwocie 10.000 zł z zakupów inwestycyjnych na zakup sprzętu komputerowego, który będzie stanowił wydatek bieżący,
9)  Pisma Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 20 maja 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 400 zł na wykonanie szkicu sytuacyjnego na miejsca postojowe oraz kosztorysu na ułożenie płytek przy budynkach Starostwa Powiatowego,
10)  Pisma Zespołu realizującego projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim z dnia 28 maja 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 2.215 zł w związku z koniecznością ubezpieczenia sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu od 1 czerwca do 30 września 2015r. Instytucja pośrednicząca wyraziła zgodę na ubezpieczenie sprzętu dzięki uzyskanym w projekcie oszczędnościom.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

         Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym 2 wnioski (załącznik nr 5 i 6) o sprostowanie wpisu w księdze wieczystej. Pierwszy wniosek dotyczy sprostowania w księdze wieczystej oznaczenia nieruchomości w odniesieniu do działki nr 3348 położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 12, poprzez wykreślenie działki nr 3348 o powierzchni 0,8000 ha, a wpisanie działek: nr 3348/1 o powierzchni 0,0959 ha i nr 3348/2 o powierzchni 0,7041 ha. Natomiast drugi wniosek dotyczy sprostowania w księdze wieczystej oznaczenia nieruchomości w odniesieniu do działki nr 336 położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 12 Łyżwy, poprzez  wykreślenie działki nr 336 o powierzchni 0,0845 ha, a wpisanie działek: nr 336/1 o powierzchni 0,0115 ha i nr 336/2 o powierzchni 0,0730 ha.
        Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższe wnioski.

       W związku z koniecznością powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 7) zawierające prośbę o wytypowanie przedstawiciela Zarządu Powiatu do prac w w/w komisji  jako przewodniczącego.    
        Zarząd Powiatu postanowił wytypować Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską jako przewodniczącą do pracy w przedmiotowej Komisji.

       Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zreferowała zebranym sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski  za okres od stycznia do kwietnia 2015 roku (załącznik nr 8) przekazane przez Referat Finansowy Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że z w/w dokumentu wynika, iż w przypadku nauczycieli stażysty, kontraktowego i mianowanego osiągnięte zostało wymagane średnie wynagrodzenie, natomiast w przypadku nauczycieli dyplomowanych odnotowany został brak osiągnięcia wymaganego średniego wynagrodzenia co oznacza że zachodzi potrzeba przyznania większej ilości godzin nauczycielom dyplomowanym.
            Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedmiotowe sprawozdanie.

          Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 9) z prośbą o umożliwienie odbycia stażu i zatrudnienia po jego ukończeniu na okres 1-go miesiąca syna zmarłego pracownika szkoły, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.
            Z uwagi na powyższe Zarząd Powiatu postanowił jednogłośnie przychylić się do prośby Dyrektora.
        W związku z zaleceniami pokontrolnymi Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 10) z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 15.000 zł. na wykonanie wentylacji w 4 salach dydaktycznych oraz 12 pomieszczeniach szkolnych. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w planie finansowym ZSE nie ma możliwości przesunięcia środków, dlatego zaproponowała przesunięcie środków z rezerwy oświatowej.
          Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej.
 
           Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że otrzymała maila (załącznik nr 11) od specjalisty ds. marketingu Echa Dnia informującego o terminie gali wręczenia nagród Belfer Roku oraz zawierające prośbę o przekazanie informacji nt. nagrody dla laureata z powiatu skarżyskiego. Pani Katarzyna Bilska przypomniała, że powyższa sprawa rozpatrywana była na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 8 kwietnia br., na którym została podjęta decyzja o przekazaniu nagrody rzeczowej w wysokości 200 zł. w przypadku zwycięstwa nauczyciela z Powiatu Skarżyskiego.
              Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie. W związku z faktem, że w dniu wręczenia nagród odbywa się Sesja Rady Powiatu żaden z członków Zarządu nie może być obecny na w/w gali. Jednakże uhonorowanie wyróżnionego nauczyciela nastąpi na imprezie podsumowującej rok szkolny 2014/2015 organizowanej 25 czerwca 2015 r.
 
              Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała,  że Specjalista ds. marketingu w Muzeum im. „Oła Białego” w Skarżysku-Kamiennej zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na udział dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami oraz dzieci z Domu Dziecka w cyklu imprez organizowanych w ramach projektu „Kultura Dostępna”. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że projekt ma na celu przybliżenie dostępu do szeroko rozumianej kultury wyższej. Dodała, że nadzór nad projektem sprawuje Muzeum im. „Orła Białego” przy współpracy Fundacji „Szlachetne Serce” oraz instytucji specjalizujących się w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi i odrzuconymi wraz z zaprzyjaźnionymi wolontariuszami. W ramach projektu zapewniony będzie dojazd, catering, obsługa oraz występ (spektakl lub koncert). Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że cykl imprez odbędzie się na terenie Wielkiego Pieca należącym do Muzeum, a przybliżony termin to sierpień i wrzesień br.(pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 12).
              Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe pod warunkiem, że udział w projekcie nie wiąże się z poniesieniem kosztów przez placówki.

              W związku z organizacją uroczystości rocznicowych na Brzasku, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 13) zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na przewóz Kompani Honorowej Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych środkami transportu, którymi dysponują jednostki organizacyjne Starostwa. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że transport będzie dotyczył przewozu 25 osób z jednostki wojskowej z Kielc na Brzask wraz z trasą powrotną. W związku z powyższym zaproponowała, aby udostępnić 2 busy będące na stanie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.
              Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej.
         
            Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała,   że w związku z włączeniem z dniem 1 marca br. zadań związanych z organizacją uroczystości patriotycznych do zadań Wydziału Promocji, nie zostały zaplanowane środki finansowe na ten cel w dziale promocyjnym.  W związku z powyższym przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 14) z prośbą     o rozważenie możliwości zwiększenia środków w dziale 750 rozdz. 75075 §4300 o kwotę 3 730 zł., która jest niezbędna do organizacji uroczystości patriotycznej na Brzasku.
              Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do analizy budżetu pod kątem dokonania przeniesień środków finansowych w wysokości 5 tys. zł. celem przeniesienia do działu promocji na organizację w/w uroczystości.

              W związku z organizacją XX biegu ulicznego „O Błękitną Wstęgę Kamiennej”, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Prezesa Klubu „OLIMPIADA” (załącznik nr 15) zawierającym prośbę o ufundowanie nagród na w/w imprezę. Pani Katarzyna Bilska zaproponowała przekazanie materiałów promocyjnych  znajdujących się na stanie Starostwa w postaci 10 koszulek oraz 5 plecaków.
              Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej.

Ad. pkt 4. Sprawy różne.

              Starosta – Pan Jerzy Żmijewski  przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (załącznik nr 16) z prośbą o wyrażenie zgody na rozwiązanie umów z firmą BIUREX na konserwację sprzętu drukującego będącego na stanie Starostwa. Naczelnik poinformował w piśmie, że jest wiele zastrzeżeń co do współpracy z w/w firmą m.in. odnośnie usuwania awarii, które powodują długotrwały przestój i uniemożliwiają prawidłową pracę wydziałów jak również realizacji postanowień zawartych w umowach.
              Wobec powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie umów z firmą BIUREX z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 
              Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że zgłosiła się do niego osoba zainteresowana dzierżawą lub zakupem budynków po byłych warsztatach Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych. Starosta – Pan Jerzy Żmijewski wyjaśnił, że w związku z brakiem informacji nt. wartości obiektów zasadnym byłoby, aby Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem zlecił biegłemu rzeczoznawcy oszacowanie wartości rynkowej obu części przedmiotowych obiektów co pozwoliłoby udzielić odpowiedzi zainteresowanemu.
              Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił zlecić opracowanie szacunku na w/w obiekty.
 
            W związku z obchodami 90-lecia Parafii Najświętszego Serca Jezusowego, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się do Zarządu z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeznaczenie 1 okienka w wydaniu specjalnym filmu informacyjnego Powiatu Skarżyskiego na antenie TV Dami na zamieszczenie informacji o powyższym wydarzeniu. Poinformowała, że w materiale informacji związanych z obchodami udzielą Starosta, Prezydent, Proboszcz, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Parafii NSJ oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
 
            Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
            Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
     Protokołowała                                                                         Przewodniczący Zarządu

    Anna Bugajska                                                                              Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska………………
4.      B. Krawczyńska …………
 
Załączników 16:
Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 –autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 28 maj 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 3 – autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 5 – wniosek o wpis w księdze wieczystej
Załącznik nr 6 – wniosek o wpis w księdze wieczystej
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 26.05.2015 r.,
Załącznik nr 8 – sprawozdanie,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 26.05.2015 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 26.05.2015 r.,
Załącznik nr 11 – mail specjalisty ds. marketingu Echa Dnia,
Załącznik nr 12 – pismo Specjalisty ds. marketingu w Muzeum im. „Orła Białego” z dnia 26.05.2015 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27.05.2015 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27.05.2015 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Prezesa Klubu „OLIMPIADA” z dnia 27.05.2015 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
z dnia 26.05.2015 r.

Protokół Nr 24 (349kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (28 maja 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (16 czerwca 2015, 13:04:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 566