Protokół Nr 22 z dnia 20 maja 2015 roku


Protokół Nr 22/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 20 maja 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                        - Starosta
2.      Artur Berus                                              - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                      - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                        - Członek Zarządu Powiatu
5.    Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu                          
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                -  Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                               - Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:
1.  Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
c)   ustanowienia nagrody „Powiatowe Dęby”,
d)  powołania Rady Społecznej działającej przy Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 4,
e)  wspólnej realizacji inwestycji w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” i powierzenia powiatowi kieleckiemu części zadania inwestycyjnego w pasie drogi powiatowej nr 0437T.
2.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   udzielenia upoważnienia Panu Romanowi Białkowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
b)   ustanowienia nagrody „Jaskółka Biznesu”.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt. 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 2)
     Referująca Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wynikają z:
1) Porozumienia zawartego w dniu 14 kwietnia 2015r z Powiatem Starachowickim na zwrot kosztów uczestnictwa 2 mieszkańców z terenu tego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul.Równoległej w Skarżysku-Kamiennej. Kwota w 2015 roku wyniesie 3.288zł. W związku ze zmniejszeniem liczby uczestników z naszego powiatu kwotę naszych środków w wysokości 3.288zł przenosimy na działania promocyjne oraz wkład własny do projektu „Bezpieczeństwo we właściwym miejscu i czasie” planowanego do realizacji w ramach Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej”,
2)  Pisma Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 30 kwietnia 2015r
w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w wysokości 19.000zł przede wszystkim na wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku Starostwa oraz na naprawy sprzętu,
3)  Ze zmniejszenia łącznych nakładów w projekcie „Dobry start” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o 11.347zł wskutek skorygowania ich o faktyczne wykonanie roku 2014. Zmiana dotyczy załącznika „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok”,
4)  Pisma II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza z dnia 12.05.2015r w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej otrzymanej darowizny w kwocie 5.000zł na dofinansowanie projektu „Matematyka drogą do realizacji zadań nowoczesnej energetyki”,
5)  Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 18 maja 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków w wysokości 150.000zł z zadania Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej – 120.000zł oraz z wydatków bieżących – 30.000zł na dotacje dla Powiatu Kieleckiego w związku z przekazaniem mu realizacji zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów-Szałas-Odrowąż na odcinku należącym do Powiatu Skarżyskiego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie
 
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030 (załącznik nr 3)
            Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany wynikają :
1)   Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o 120.000zł na zadaniu „Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej dz. Nr ewid. 4085/2 od km 0+000 do km 1+099,37” wskutek korzystniejszego niż planowano rozstrzygnięcia przetargowego. Zmniejszona kwota zostanie przekazana na dotacje dla Powiatu Kieleckiego, który wykona, w ramach realizacji swojej inwestycji, przebudowę drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów-Szałas-Odrowąż na odcinku należącym do naszego powiatu.
2)    Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę zł: 9.008 wskutek wprowadzenia do budżetu zmian uchwałą Zarządu Powiatu z 13 maja 2015r – 720zł (dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy) oraz projektem uchwały Rady Powiatu- 8.288zł (darowizna dla II LO -5.000zł oraz dotacja na utrzymanie uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 3.288zł),
3)    Ze zmniejszenia wydatków bieżących o 20.992zł wskutek zmian opisanych w pkt 2 oraz wskutek przeniesienia z wydatków bieżących kwoty 30.000zł na dotacje na zadania inwestycyjne,
4)    Ze zwiększenia wydatków majątkowych o 30.000zł wskutek przeniesienia tej kwoty z wydatków bieżących na dotacje dla Powiatu Kieleckiego na wykonanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów-Szałas-Odrowąż” na odcinku należącym do naszego powiatu.
Zarząd Powiatu przyjął przedmiotowy projekt uchwały.
 
c)   ustanowienia nagrody „Powiatowe Dęby” (załącznik nr 4)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że nagroda "Powiatowe Dęby" przyznawana jest przez Samorząd Powiatu Skarżyskiego od 2012 r. i  ma na celu wyróżnienie osób za działalność, twórczość, wybitne osiągnięcia, wyniki, efekty pracy polegające na popularyzowaniu pozytywnych wartości, działania, wynikające z osobistego zaangażowania, poświęcenia, wytrwałości, przekraczające etatowe i zawodowe  obowiązki, znaczny wkład w promowanie powiatu skarżyskiego, jego rozwój i budowanie dobrego wizerunku. Poinformowała, że przyznawana jest w 5 dziedzinach: kultury, sztuki, kultury fizycznej, działalności społecznej i przedsiębiorczości. Następnie Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone do regulaminu przyznawania nagrody "Powiatowe Dęby", związane są przede wszystkim z uszczegółowieniem miejsca i terminu składania wniosków oraz z wprowadzeniem zapisów formalno-organizacyjnych dotyczących obsługi administracyjno-biurowej Kapituły. Obecnie sprawy te prowadzić będzie Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki zamiast Biura Rady. Dodała, że nagroda będzie przyznawana co dwa lata.
Po zapoznaniu się z powyższym, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały.
 
d)   powołania Rady Społecznej działającej przy Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 4 (załącznik nr 5)
      W związku z upływem w dniu 27 czerwca br. kadencji Rady Społecznej aktualnie działającej przy MOMP, Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił powyższy projekt uchwały. Poinformował, że Starosta Skarżyski jako swojego przedstawiciela do pełnienia funkcji przewodniczącego rady społecznej przy MOMP wyznaczył Panią Annę Leżańską. Następnie przedstawił zebranym pozostałych członków nowo wybranej rady.
      Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
 
e)  wspólnej realizacji inwestycji w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” i powierzenia powiatowi Kieleckiemu części zadania inwestycyjnego w pasie drogi powiatowej nr 0437T (załącznik nr 6)
    Uchwałę w powyższej sprawie przedstawiła Członek Zarządu Powiatu – Pani Anna Leżańska.
  Po zapoznaniu się z przedmiotowym projektem uchwały, Zarząd Powiatu przyjął go jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  udzielenia upoważnienia Panu Romanowi Białkowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 7)
      Uchwałę w powyższej sprawie przedstawiła Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec. Wyjaśniła, że upoważnienie dotyczy dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją programu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”.
       Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
b)   ustanowienia nagrody „Jaskółka Biznesu” (załącznik nr 8)
     Referująca: Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Poinformowała, że w/w nagroda przyznawana będzie co dwa lata za wybitne osiągnięcia na polu działalności gospodarczej w Powiecie Skarżyskim w dziedzinie usługi rynku pracy w trzech kategoriach: pośrednictwo, poradnictwo oraz szkolenia.
     Wicestarosta – Pana Artur Berus poinformował, że jak wynika z regulaminu, celem nagrody jest m.in. promowanie aktywności przedsiębiorców Powiatu Skarżyskiego na rynku gospodarczym. Wyjaśnił, że nagroda „Powiatowe Dęby” przyznawana jest m.in. w dziedzinie przedsiębiorczość. W związku z powyższym, zdaniem Wicestarosty ustanowienie kolejnej nagrody niemalże w tej samej dziedzinie jest niezasadne.
Następnie Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie przyjęcie przedmiotowego projektu uchwały:
  • za głosowały cztery osoby: (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski oraz Członkowie Zarządu: Pani Katarzyna Bilska, Pani Anna Leżańska oraz Pani Bogusława Krawczyńska),
  • przeciw nie głosował nikt, 
  • wstrzymała się od głosu jedna osoba (Wicestarosta – Pan Artur Berus).
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.

Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

    Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 9) informujące, że Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych zwrócił się z prośbą o nieodpłatnie przekazanie krzeseł o zmiennej wysokości siedziska dla ZST. W piśmie Naczelnik wyjaśnił, że na stanie Starostwa jest 10 krzeseł o zmiennej wysokości siedziska, które zgodnie z decyzją Zarządu mają zostać przekazane Zespołowi Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. Naczelnik dodał, że Starostwo nie posiada większej ilości krzeseł możliwych do przekazania.
       Z uwagi na powyższe, Zarząd Powiatu nie ma możliwości przekazania krzeseł.
             
      W związku z organizacją przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych III Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego w Piłce Nożnej Drużyn 6-osobowych, Dyrektor ZPEW zwróciła się z prośbą (załącznik nr 10) o pomoc w przygotowaniu nagród dla uczestników w/w imprezy. Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zaproponowała przekazanie materiałów promocyjnych będących na stanie Starostwa Powiatowego.
     Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej.
             
     Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Powiatowego Eksperta PAT (załącznik nr 11) zawierającym prośbę o objęcie honorowym patronatem Starosty, II uroczystą galę projektu Pat – „Profilaktyka a Ty”. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że Skarżyska grupa działająca w ramach programu PaT zachęca młodzież do życia wolnego od uzależnień. Wobec powyższego Starosta – Pan Jerzy Żmijewski wyraził zgodę na objęcie przez niego patronatu .
      Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości decyzję Starosty.
 
     Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zwrócił się z prośbą (załącznik nr 12) o wzięcie udziału powiatu w XV Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich w Sandomierzu poprzez wykonanie wieńca reprezentującego powiat skarżyski oraz organizację stoiska promocyjnego. Dodała, że w bieżącym roku w budżecie powiatu nie zaplanowano środków finansowych na organizację Dożynek Powiatowych.
       Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska uznała, że uroczystość dożynkowa jest staropolską tradycją oraz świętem gospodarskim rolników i powinna zostać zorganizowana. Zasugerowała, aby odbyła się msza święta podczas której nastąpi poświęcenie plonów oraz wybrany zostanie wieniec.
       Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie Zarząd postanowił zwrócić się do przedsiębiorców z terenu powiatu skarżyskiego
o możliwość udzielenia wsparcia finansowego.
             
       W związku z podjęciem przez Zarząd decyzji o konieczności ponownego ogłoszenia przetargu na realizację zadania nr 1 dotyczącego wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, wskazanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej” Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Geodezji (załącznik nr 13) zawierające informację, że Wydział w swoim planie finansowym posiada środki w wysokości 4 290 zł. możliwe do przeznaczenia na sfinansowanie w/w zadania.
      Wobec powyższego Zarząd Powiatu postanowił ponownie ogłosić przetarg na realizację przedmiotowego zadania. Środki na ten cel w wysokości 4 290 zł. brutto przeznaczone zostaną zgodnie z pismem Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Jednocześnie postanowiono, że treść merytoryczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostanie bez zmian.
             
      Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska powróciła do sprawy dofinansowania wydania książki mieszkańca Skarżyska-Kamiennej, pana Stanisława Makucha. Poinformowała, że koszt wydania publikacji wynosi 4 000 zł. Do chwili obecnej zainteresowanemu udało się pozyskać 2 000 zł. Następnie Pani Katarzyna Bilska zwróciła się o zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik
nr 14.
      Z uwagi na brak wolnych środków w budżecie Zarząd Powiatu nie widzi możliwości udzielenia dofinansowania. Doceniając twórczość autora oraz uznając publikację za wartą  ukazania się na rynku Zarząd zobowiązał się do pomocy w pozyskaniu niezbędnych środków, poprzez zwrócenie się do przedsiębiorców z terenu powiatu o rozważenie możliwości wsparcia.
 
        Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem właścicieli firm z branży  metalowej (załącznik nr 15), którzy zwrócili się z prośbą o wsparcie działań mających na celu uruchomienie na terenie powiatu skarżyskiego kierunku kształcenia w zawodzie operator obrabiarek skrawających.  Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że przedsiębiorcy działający na rynku w branży metalowej odczuwają brak fachowców tj. tokarzy, frezerów, odlewników czy ślusarzy. W piśmie zadeklarowano wszelką pomoc w promocji tego kierunku oraz organizację zajęć praktycznych dla uczniów oraz możliwość późniejszego zatrudnienia. Dodała, że utworzenie przedmiotowego kierunku kształcenia przyniesie korzyści dla uczniów oraz poprawi sytuację na lokalnym rynku pracy.
     Zarząd Powiatu jednogłośnie poparł inicjatywę uruchomienia kierunku kształcenia w zawodzie operator obrabiarek skrawających.
 
      Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że w tym roku przypada 90 rocznica erygowania przez biskupa sandomierskiego jednej z najstarszych w powiecie skarżyskim parafii pw. Najświętszego serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej. W związku z powyższym przedstawiła pismo Prezesa Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Parafii „Najświętszego Serca Jezusowego” (załącznik nr 16) zawierające prośbę o dofinansowanie kosztów wynajęcia sceny niezbędnej do organizacji z tej okazji festynu rodzinnego.
       Zarząd Powiatu wyraził zgodę na współorganizację w/w wydarzenia poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu sceny w wysokości 1 500 zł.  Środki na ten cel przeznaczone zostaną z dz. 750 rozdz.75075 § 4300.
 
     Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 17) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na utrzymanie 7 etatów pracowników administracji i obsługi. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że Dyrektor ZSE zamierza rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku sprzątaczki, który obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Ponadto, jeden pracownik administracji przechodzi w tym roku na emeryturę.
     Starosta zwrócił uwagę, że zasadnym byłoby dokonać analizy zatrudnienia we wszystkich szkołach i placówkach pod kątem dokonania ewentualnych przeniesień zatrudnianych pracowników.
      Zarząd Powiatu dwoma głosami za (Członkowie Zarządu: Pani Katarzyna Bilska oraz Pani Bogusława Krawczyńska) przy trzech głosach wstrzymujących (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska) wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w przedstawionym piśmie.
 
     Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 18) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zatwierdzenie 7 etatów pracowników administracji i obsługi.
     Starosta ponownie podkreślił, że zasadnym jest dokonanie analizy zatrudnienia we wszystkich szkołach i placówkach pod kątem dokonania ewentualnych przeniesień zatrudnianych pracowników.
       Zarząd Powiatu jednym głosem za (Członek Zarządu: Pani Katarzyna Bilska) przy czterech głosach wstrzymujących (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu – Pani Anna Leżańska i Pani Bogusława Krawczyńska) wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w przedstawionym piśmie.
 
      W związku z międzynarodową wymianą uczniów organizowaną przez Rotary Club, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 19) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na przyjęcie dwóch obywatelek pochodzących z Meksyku i USA na okres roku szkolnego 2015/2016 w charakterze „wolnych słuchaczy”. W piśmie Dyrektor wyjaśnił, że przyjęcie uczennic nie naruszy budżetu szkoły i jest w pełni ubezpieczone.
        Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Ad. pkt. 4.  Sprawy różne.
W związku z przyjęciem przez Zarząd Powiatu do wykonania zadania pn. Bezpieczeństwo we właściwym miejscu i czasie realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że zostało podpisane porozumienie w w/w sprawie. Dodał, że planowany koszt realizacji zadania wynosi 100.000 zł i zostanie pokryty z budżetu państwa w ramach dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę. Starosta dodał, że termin jego realizacji został ustalony na okres od dnia podpisania niniejszego porozumienia do dnia 31 grudnia 2015 roku i do tegoż czasu powinno nastąpić wykorzystanie przyznanej dotacji. Przedmiotowe porozumienie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
  Protokołowała                                                                         Przewodniczący Zarządu
 
 Agnieszka Góralczyk                                                                       Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska……………
4.      B. Krawczyńska ………
 
Załączników 20 :
Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustanowienia nagrody „Powiatowe Dęby”,
Załącznik nr 5 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 4,
Załącznik nr 6 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wspólnej realizacji inwestycji w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” i powierzenia powiatowi Kieleckiemu części zadania inwestycyjnego w pasie drogi powiatowej nr 0437T.
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Romanowi Białkowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustanowienia nagrody „Jaskółka Biznesu”,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 18.05.2015 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora ZPEW z dnia 18.05.2015 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Powiatowego Eksperta PAT z dnia 18.05.2015 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.05.2015 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji z dnia 14.05.2015 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia 30.04.2015 r.
Załącznik nr 15 – pismo właścicieli firm z branży  metalowej z dnia 04.05.2015 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Prezesa Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Parafii „Najświętszego Serca Jezusowego” z dnia 14.05.2015 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 18.05.2015 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 13.05.2015 r.,
Załącznik nr 19 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 14.05.2015 r.,
Załącznik nr 20 – porozumienie
 
  Protokół nr 22 (469kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (20 maja 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (12 czerwca 2015, 14:06:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 589