Protokół Nr 21 z dnia 13 maja 2015 roku


Protokół Nr 21/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 13 maja 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                        - Starosta
2.      Artur Berus                                              - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                             - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                 - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia :
1.      Paweł Perkowski    - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
2.  Małgorzata Surmacz - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta– Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2015-2017.
2.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Skarżysku-Kamiennej za rok 2014.
3.  Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.
4.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów ogólnokształcących,
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
c)  wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.01.2015 r. -31.03.2015 r.
6.   Przyjęcie informacji dotyczącej sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej za trzy miesiące 2015 r.
7.  Zapoznanie się z analizą kosztów rzeczowych poniesionych w 2014 roku na utrzymanie szkół i placówek oświatowych podległych powiatowi Skarżyskiemu.
8.   Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
9.   Sprawy różne.
 
            Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2015-2017 (załącznik nr 2)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Zarządu Powiatu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pana Pawła Perkowskiego oraz poprosił o zreferowanie projektu uchwały.
Pan Paweł Perkowski – Dyrektor PCPR poinformował, że do zadań własnych powiatu należy m.in. opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. Dyrektor podkreślił, że głównym celem programu jest profesjonalizacja systemu pieczy zastępczej zapewniającego dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej możliwości wychowywania się w środowisku zastępczym odpowiednim z uwagi na ich wiek, stan zdrowia oraz niedostosowanie społeczne. Następnie Dyrektor przedstawił cele szczegółowe programu, którymi są: zwiększenie poziomu opieki nad dziećmi przebywającymi poza naturalnym środowiskiem, doprowadzenie do jak największej liczby dzieci powracających do rodzin biologicznych. Podkreślił, że rodzicielstwo zastępcze jest z założenia formą przejściową. Kolejny ważny cel programu to efektywne funkcjonowanie rodzin zastępczych. W 2013 roku wprowadzone zostało stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który poniekąd pełni także funkcję kontrolującą. Dyrektor dodał, że podczas trwania programu prowadzone są liczne akcje i kampanie promujące rodzicielstwo zastępcze.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się do Dyrektora o wyjaśnienie, na jakiej podstawie przyznawane jest dofinansowanie do wypoczynku oraz świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki?
Dyrektor poinformował, że opracowane zostały zasady przyznawania takiej pomocy. Z uwagi na ograniczone środki finansowe taka pomoc jest niewielka. Do wypoczynku dziecka maksymalnie można otrzymać 200 zł. Dotychczas żadna z rodzin nie zwróciła się z wnioskiem o udzielenia świadczenia z tytułu wystąpienia zdarzenia losowego.
Następnie Pani Katarzyna Bilska zapytała odnośnie efektywności pracy koordynatorów. Czy został opracowany system pracy koordynatorów pieczy zastępczej?
Dyrektor wyjaśnił, że ustawa nakazuje aby na jednego koordynatora przypadało nie więcej niż 15 rodzin. Każdy z koordynatorów zobowiązany jest min. jednej wizyty w miesiącu u danej rodziny. Dyrektor podkreślił, że zazwyczaj tych wizyt jest więcej. Dodał, że  w PCPR zatrudnionych jest trzech koordynatorów na umowę zlecenie, którym przydzielonych zostało 15 rodzin, które nie mają większych problemów w sprawowaniu pieczy nad dziećmi. Natomiast czterech koordynatorów zatrudnionych jest na pełen etat  i przydzielone zostały im rodziny wymagające większej uwagi i pomocy ze strony koordynatorów.
Pani Katarzyna Bilska poprosiła Dyrektora o wyjaśnienie czy praca koordynatora jest zbliżony do pracy kuratora sądowego oraz z  kim współpracują koordynatorzy.
Dyrektor poinformował, że zakres pracy koordynatorów można porównać do zakresu pracy kuratorów. Współpracują oni z nauczycielami, pedagogami jak również dyrektorami szkół. Ponadto ściśle współpracują z asystentami rodzin oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Każdy z koordynatorów zobowiązany jest raz w miesiącu do przedstawienia sprawozdania ze swojej pracy.
Pani Katarzyna Bilska zadała kolejne pytanie dotyczące systemu pracy koordynatorów zatrudnionych na umowę - zlecenie.
Dyrektor wyjaśnił, że przede wszystkim liczy się skuteczność i efektywność pracy koordynatorów. W umowie nie ma określonego czasu pracy. Podkreślił, że dzięki takiemu systemowi pracy Dyrektor ma poczucie większej kontroli. Koordynatorzy udają się wtedy do rodzin o różnych porach dnia, jak również w weekendy oraz święta. Wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że dziecko będące w rodzinie zastępczej zastanie się w domu niż podczas wizyt w godzinach dopołudniowych kiedy dziecko przebywa w szkole.  Ponadto z każdej odbytej wizyty koordynatorzy sporządzają notatki i na bieżąco kontaktują się z Dyrektorem PCPR.
Pani Katarzyna Bilska odniosła się do punktu 6 programu dotyczącego rocznego limitu zawodowych rodzin zastępczych. Stwierdziła iż ustalając limit na 1 rodzinę zawodową rocznie jest to w jej przekonaniu działanie zachowawcze i nierozwojowe. Poprosiła zatem Dyrektora o wyjaśnienie, dlaczego ustalono taki limit.
Dyrektor wyjaśnił, że warunkiem do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej jest m.in. co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka. W chwili obecnej istnieją 2 rodziny zawodowe, ponieważ jedna rodzina przekształciła się w rodzinny dom dziecka, z czego wynikają same korzyści. Dodał, że pracownicy PCPR podejmowali próby przekonania rodzin z 3-letnim doświadczeniem do przekształcenia się w rodzinę zawodową. Niestety żadna z rodzin dotychczas nie wykazała takich chęci. Dyrektor podkreślił, że na obecne warunki będzie bardzo dobrze jeżeli w przeciągu tych trzech lat uda się utworzyć 3 rodziny zastępcze zawodowe.
Po zapoznaniu się z Programem Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedmiotowy projekt uchwały.
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej za rok 2014 (załącznik nr 3)
Przedmiotowe sprawozdanie omówił Dyrektor PCPR – Pan Paweł Perkowski.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem przyjął je jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej (załącznik nr 4)
Z powyższym dokumentem zapoznał zebranych Dyrektor PCPR – Pan Paweł Perkowski. Wyjaśnił, że ocena zasobów pomocy społecznej dokonana jest w oparciu
o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Dodał, że formularz OZPS składa się z części tabelarycznych obejmujących dane od 2012 roku wraz z prognozą do roku 2016, sekcji opisowych a także sekcji wskaźników.
Zarząd Powiatu zapoznał się z przygotowaną przez Dyrektora PCPR oceną.
 
Ad. pkt 4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów ogólnokształcących (załącznik nr 5)
Uchwałę w powyższej sprawie przedstawiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że powierza się Panu Wojciechowi Białkowi – nauczycielowi I Liceum Ogólnokształcącego zadania doradcy metodycznego w zakresie nauczania przedmiotów ogólnokształcących na kolejny okres tj. do 31 sierpnia 2018 roku.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
b)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 6)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1.   Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.162.2015 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 720zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dowozu uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy,
2.    Pisma Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 8.739 zł. w celu zabezpieczenia kosztów zakupu podstawowych usług i materiałów dla Starostwa Powiatowego,
3.  Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w łącznej kwocie 3.146zł na zabezpieczenie odpisu na ZFŚS,
4.   Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na pokrycie kosztów związanych z błędem systemu przy wystawianiu zaświadczenia dla osoby bezrobotnej w wysokości 51 zł.,
5.  Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystki z dnia 07.05.2015 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 11.000 zł. w celu prawidłowego wykonywania zadań promocyjnych,
6.   Pisma z Wydziału Edukacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 12.040 zł. w celu wdrożenia nowego programu księgowego dla referatu obsługi szkół i placówek oświatowych,
7.   Pisma Zespołu Szkół Transportowo -Mechatronicznych z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 600 zł. z przeznaczeniem na szkolenia dla pracownika z zakresu nowego SIO,
8.   Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 06.05.2015 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków w kwocie 400zł na przeprowadzenie zajęć tanecznych dla wychowanków.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.

c) wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 7)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec. Przedstawiła zmiany jakie wprowadza przedmiotowa uchwała. Następnie Sekretarz wyjaśniła, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z potrzeby dostosowania regulaminu organizacyjnego PUP do wykonywanych zadań. Ponadto ukazał się tekst jednolity ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zarząd Powiatu w drodze przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.
 
Ad. pkt 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.01.2015 r. - 31.03.2015 r. (załącznik nr 8)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Przewodniczącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – Panią Małgorzatę Surmacz oraz poprosił o przedstawienie sprawozdania.
Pani Małgorzata Surmacz w sposób szczegółowy zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z realizacji zadań wykonywanych przez Zespół w I kwartale bieżącego roku.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zadał pytanie odnośnie 47 wniesionych odwołań od orzeczeń. Zapytał, czy wiadomo  jaka jest ich ostateczna decyzja.
Pani Małgorzata Surmacz wyjaśniła, że odwołania wraz z aktami przekazane zostały do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach, celem rozpatrzenia, które trwa około 2 miesięcy. Najczęściej zostają one utrzymane w mocy.
W sytuacji, gdy do organu II instancji została dostarczona nowa dokumentacja lub zaszły nowe okoliczności decyzja taka może zostać zmieniona w całości lub części. Ponadto informacja o decyzjach wydanych przez organ II instancji w trybie odwoławczym (47 odwołań od decyzji w I kwartale) może zostać uwzględniona w sprawozdaniu za II kwartał br.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższe sprawozdanie oraz zobowiązał Przewodniczącą – Panią Małgorzatę Surmacz do zamieszczania w sprawozdaniu informacji odnośnie decyzji wydanych przez organ II instancji w trybie odwoławczym.
 
Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji dotyczącej sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej za trzy miesiące 2015 r. (załącznik nr 9)
              Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z przedmiotową informacją. Poinformował, że przygotowane zostanie pismo do Dyrektora ZOZ o przedstawienie pełnych kosztów działalności sterylizatorni za 2014 rok.
              Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informacje w powyższym zakresie.
 
Ad. pkt 7. Zapoznanie się z analizą kosztów rzeczowych poniesionych w 2014 roku na utrzymanie szkół i placówek oświatowych podległych powiatowi Skarżyskiemu (załącznik nr 10)
Z przedmiotowym dokumentem zapoznała zebranych Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska. Poinformowała, że największy niepokój budzą koszty związane
z utrzymaniem Zespołu Szkół Ekonomicznych. Dodała, że wszelkie zastrzeżenia zostały pisemnie przekazane do Dyrektorów szkół i placówek z prośbą o przedstawienie propozycji działań mających na celu zmniejszenie kosztów.
Zarząd Powiatu w sposób szczegółowy zapoznał się z przedmiotową analizą.
 
Ad. pkt 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu
.
     W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 11) zawierające prośbę o wytypowanie kandydatów do w/w odznaczeń.
              Zarząd Powiatu postanowił wytypować kandydaturę następujących Dyrektorów:
1)    Pan Piotr Lewandowski –I Liceum Ogólnokształcące
2)    Pan Krzysztof Zemeła –II Liceum Ogólnokształcące
 
      W związku z udziałem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Relaks” w zawodach sportowych w Legnicy w dniach 22.05.-24.05.2015 r., Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Wicedyrektora III Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 12) zawierające prośbę o udostepnienie busa celem dowozu dzieci na zawody. Pani Katarzyna Bilska zaproponowała udostępnienie pojazdu będącego na stanie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. Dodała, że  zgoda na powyższe nie powinna zaburzyć pracy i budżetu placówki.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej.
 
      Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że wpłynęło pismo Prezesa Zarządu Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji  (załącznik nr 13) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu dla Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że Stowarzyszenie wynajmuje od Powiatu lokal mieszczący się w budynku przy Placu Floriańskim 1. Dodała, że ZHR w przedmiotowym lokalu organizowałoby kilka razy   w miesiącu zebrania.
        Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższy wniosek.
 
      Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 14) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na nieodpłatne zakwaterowanie w bursie szkolnej 42 uczestników ogólnopolskiego finału Olimpiady Budowlanej – „Buduj z pasją”. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że ZST jest współorganizatorem w/w wydarzenia. Następnie poinformowała zebranych, że Dyrektor ZPE-W wyraziła zgodę na bezpłatne udostępnienie 1 piętra bursy.
       Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do prośby Dyrektora.
 
       Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Radnego Rady Miasta Bogusława Cioka (załącznik nr 15) zawierającym prośbę o możliwość skorzystania ze świetlicy w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w dniu 19 maja br. w godzinach 16-17. W piśmie wnioskodawca poinformował, że w podanym terminie miałoby odbyć się spotkanie władz miasta ze społecznością osiedla Górna Kolonia. Pani Katarzyna Bilska dodała, że świetlica ZPEW jest jedynym możliwym miejscem na w/w osiedlu do zorganizowania takiego spotkania.
       Z uwagi na powyższe, Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na prośbę zawartą w piśmie.
        Członek Zarządu – Pani Katarzyna  Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 16) w sprawie przekazania nieodpłatnie krzeseł o zmiennej wysokości siedziska dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. Naczelnik zaznaczył w piśmie, że Wydział przychyla się do prośby dyrektora placówki informując, że  na stanie Starostwa jest 10 krzeseł, które nie są wykorzystywane przez pracowników Starostwa i istnieje możliwość ich przekazania.
        Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie krzeseł dla ZPR-W.
    
      Członek Zarządu Powiatu – Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym pismo Komendanta Terenowego Społecznej Straży Rybackiej (załącznik nr 17) zawierające prośbę o dofinansowanie działalności Straży. Następnie Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że zgodnie z § 1 pkt 6 Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego Zarządu Okręgu w Kielcach, środki finansowe i wyposażenie techniczne niezbędne do wykonywania zadań powinien zapewnić jednostce Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach.
              W świetle powyższego Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowanie.
 
              Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec przedstawiła pismo właściciela Agencji Wydawniczo-Poligraficznej PIS (załącznik nr 18) informujące o zmianie ceny za jeden egzemplarz książki pt: „O źródłach, starych młynach, pszczołach, drzewach i leśnikach”. Pani Sekretarz wyjaśniła, że ostateczny koszt w/w publikacji wynosi 14,70 brutto.
              Zarząd Powiatu postanowił zakupić 300 egzemplarzy przedmiotowej książki za łączną kwotę 4 tys. zł. Środki na ten cel wydatkowane zostaną z dz. 900 rozdz. 90019
§ 4210.
 
              Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Prezesa Stowarzyszenia „PraOsada Rydno” (załącznik nr 19), który w związku z planowanym piknikiem Archeologicznym „Rydno” zwrócił się z prośbą o:
1)  nieodpłatne udostępnienie działki w dniach 29-31 maja br.,
2)  zapewnienie pomocy medycznej na czas trwania imprezy,
3) przeznaczenie nagród rzeczowych (na konkursy wiedzy o Rydnie i regionie świętokrzyskim),
4)  wpisanie Pikniku do kalendarza imprez.
              W trakcie dyskusji Zarząd Powiatu ustalił, że zapewnienie opieki medycznej podczas trwania imprezy leży po stronie organizatora. Ponadto Zarząd wyraził zgodę na bezpłatne udostępnienie działki w w/w terminie, przekazanie nagród rzeczowych będących na stanie Starostwa oraz wpisanie pikniku do kalendarza imprez.
 
Ad. pkt  9. Sprawy różne.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w dniu 29 kwietnia br. komisja konkursowa wyłoniła w tajnym głosowaniu kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Dodała, że jedna z osób aplikujących na to stanowisko wystąpiła o unieważnienie konkursu z uwagi na fakt, że nie została do niego dopuszczona. Następnie Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że przedmiotowe pismo przekazane zostało do kuratorium oświaty w Kielcach w celu zasięgnięcia opinii w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do pracy w ZPEW. Po otrzymaniu stanowiska kuratorium zostanie ono przedstawione na posiedzeniu Zarządu. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 20.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższej sprawie.
 
        Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że dla JST istnieje możliwość wnioskowania o środki finansowe z 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok. Z uwagi na nie wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku na zadania oświatowe w wysokości odpowiadającej otrzymanej subwencji, kryterium przyznania środków nie zostało spełnione przez Powiat Skarżyski, co uniemożliwia wnioskowanie o jakiekolwiek środki finansowe z 0,4% rezerwy. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 21.
 
          Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
          Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
     Protokołowała                                                                           Przewodniczący Zarządu
 
 Agnieszka Góralczyk                                                                            Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska……………………
3.      A. Leżańska ……………
4.      B. Krawczyńska ……
 
 
Załączników 21:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2015-2017,
Załącznik nr 3 – sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Skarżysku-Kamiennej za rok 2014,
Załącznik nr 4 – ocena zasobów pomocy społecznej,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów ogólnokształcących,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 7 –– uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 8 – sprawozdanie,
Załącznik nr 9 – informacja,
Załącznik nr 10 – analiza kosztów,
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 14.04.2015 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Wicedyrektora III Liceum Ogólnokształcącego z dnia 04.05.2015 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Prezesa Zarządu Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości
i Innowacji z dnia 27.04.2015 r. ,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 07.05.2015 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Radnego Rady Miasta Bogusława Cioka z dnia 07.05.2015 r.,
Załącznik nr 16 - pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 08.05.2015 r.,
Załącznik nr 17 - pismo Komendanta Terenowego Społecznej Straży Rybackiej z dnia 07.05.2015 r.
Załącznik nr 18 - pismo właściciela Agencji Wydawniczo-Poligraficznej PIS z dnia 14.05.2015 r.,
Załącznik nr 19 - pismo Prezesa Stowarzyszenia „PraOsada Rydno” z dnia 05.05.2015 r.,
Załącznik nr 20 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 04.05.2015 r.,
Załącznik nr 21 - pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 12.05.2015 r.

Protokół nr 21 (442kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (13 maja 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (12 czerwca 2015, 13:55:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 696