Protokół Nr 20 z dnia 8 maja 2015 roku


Protokół Nr 20/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 8 maja 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                        - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                             - Członek Zarządu Powiatu              
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                 -  Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                - Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Tematem przewodnim posiedzenia Zarządu Powiatu było przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie, rozpatrzenie dwóch pism skierowanych do Zarządu Powiatu oraz zatwierdzenie ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 maja 2015r.

Streszczenie posiedzenia:
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie. (załącznik nr 2)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym projekt Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w powyższej sprawie. Wyjaśnił, że Rada Powiatu Skarżyskiego w dniu 28 kwietnia 2015 roku podjęła uchwałę Nr 44/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie. Starosta dodał, że w uchwale tej określono, iż zmiana wierzycieli ZOZ winna nastąpić w formie cesji wierzytelności, zaś podmiot, który przejmie wierzytelności Szpitala Powiatowego ma być wyłoniony w drodze postepowania przeprowadzonego przez Szpital. Starosta poinformował, że Dyrektor ZOZ wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę wierzycieli poprzez subrogację ustawową, co pozwoli Szpitalowi wybrać osobę trzecią, która przejmie wierzytelności na najkorzystniejszych dla Szpitala warunkach.
Zarząd Powiatu przyjął  jednogłośnie powyższy projekt uchwały.
 
Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
 
         Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 3) w sprawie uruchomienia procedury dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkami kotłowni i spalarni przy ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej. W piśmie Naczelnik wyjaśnił, że w 2014 roku Zarząd Powiatu w procedurze przetargowej na dzierżawę w/w nieruchomości określił stawkę czynszu za 1 m2 w wysokości 1,50 zł. W związku z brakiem zainteresowania dzierżawą powyższej nieruchomości Naczelnik zaproponował aby w roku bieżącym obniżyć stawkę czynszu do kwoty 0,50 zł za 1 m2 oraz zmienić przeznaczenie terenu na usługi komercyjne zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego „KOPERNIKA II” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej dla terenów oznaczonych symbolem U1 z wyłączeniem obiektu handlowego wielkopowierzchniowego.
            Z uwagi na powyższe, Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do propozycji Naczelnika.
 
           W związku o otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 4) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na w/w zamówienie. Naczelnik wyjaśnił, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia kwotę 7.500,00 zł brutto, w tym:
- na zadanie nr 1 pn. „Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb Skarżysko Kościelne”: 3.200 zł,
- na zadanie nr 2 pn. „Wykonanie geodezyjnego pomiaru terenowego działek położonych w obrębie Zbrojów gmina Bliżyn”: 3.000 zł,
- na zadanie nr 3 pn. „Wykonanie geodezyjnego pomiaru terenowego budynku znajdującego się na działce położonej w Skarżysku-Kamiennej obręb  Młodzawy” : 1.300 zł.
Naczelnik poinformował, że w postępowaniu na zadanie nr 1 wpłynęły 2 oferty, z czego najkorzystniejsza na kwotę 4.290 zł brutto przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Na zadanie nr 2 wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejsza okazała się oferta w wysokości 3.650 zł brutto która przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Natomiast na zadanie nr 3 wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejsza oferta zaoferowała cenę poniżej kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania, tj. 800 zł brutto.
 
            Zarząd Powiatu podjął decyzję o zaakceptowaniu realizacji zadania nr 3 za kwotę 800 zł brutto i uznał za zasadne wykonanie zadania nr 2 za kwotę 3.650 zł brutto jako najniższą zaoferowaną cenę przez oferenta. Natomiast na realizację zadania nr 1 uznał ponownie ogłosić przetarg.
 
          Zatwierdzenie ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 maja 2015r.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym projekt ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 maja 2015 roku (załącznik nr 5) w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził powyższe ogłoszenie.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
      Protokołowała                                                                      Przewodniczący Zarządu

     Anna Bugajska                                                                           Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus …………………
2.      K. Bilska …………………
3.      A. Leżańska……………
4.      B. Krawczyńska ………
 
Załączników 4:
Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie.,
Załącznik nr 3 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 06.05.2015 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 07.05.2015 r.
Załącznik nr 5 – ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 8.05.2015r.
 
protokół nr 20 (312kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (8 maja 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (22 maja 2015, 11:12:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 531