Protokół Nr 19 z dnia 5 maja 2015 roku


Protokół Nr 19/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 5 maja 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                        - Starosta
2.      Artur Berus                                              - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                      - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                        - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                             - Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta– Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:
1.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  zwolnienia z pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
b) zatrudnienia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie na czas określony.
2.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
     Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

a)  zwolnienia z pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie, (załącznik nr 2)

W związku ze złożoną rezygnacją Pana Januarego Lewandowskiego z pełnienia obowiązków Dyrektora ZOZ, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym uchwałę w przedmiotowej sprawie.
Zarząd Powiatu podjął  jednogłośnie powyższą uchwałę.
 
b)  zatrudnienia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie na czas określony. (załącznik nr 3)
W związku z zakończeniem procedury naboru i nie wyłonieniem kandydata na stanowisko Dyrektora ZOZ, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił uchwałę w powyższej sprawie. Wyjaśnił, że od dnia 6 maja 2015 roku do dnia zakończenia postępowania konkursowego i wyboru dyrektora ZOZ zatrudnia się Pana Leszka Lepiarza na stanowisku Dyrektora.
  • za głosowały 3 osoby (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członek Zarządu Pani Bogusława Krawczyńska)
  • przeciw nie głosował nikt, 
  • wstrzymały się od głosu 2 osoby ( Członkowie Zarządu – Pani Katarzyna Bilska oraz Pani Anna Leżańska).
W wyniku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął w/w uchwałę.

Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

             Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 4) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na utrzymanie zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w roku szkolnym 2015/2016 na poziomie pięciu osób. Poinformowała, że obecna struktura kształtuje się w następujący sposób: 3 sprzątaczki, konserwator, sekretarz szkoły. Pani Katarzyna Bilska dodała, że w momencie zmniejszenia etatów nie będzie możliwe należyte utrzymanie budynku i organizacja pracy w sekretariacie szkoły.
          Z uwagi na powyższe, Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na prośbę Dyrektora.
 
             Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 5) zawierającym prośbę o utrzymanie dotychczasowej liczby etatów w szkole (6 etatów) dla pracowników administracji i obsługi. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że utrzymanie dotychczasowej ilości etatów podyktowane jest prowadzeniem przez szkołę zajęć w systemie zaocznym co wiąże się z większą  ilością pracy administracyjnej i technicznej.
          Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 
              Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zreferowała pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 6), w którym zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na  zorganizowanie w szkole pracy interwencyjnej. Dodała, że w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej po zakończeniu pracy interwencyjnej nastąpi zatrudnienie na okres 3 miesięcy.
              Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na prośbę Dyrektora.
 
              W związku z uczestnictwem szkół ponadgimnazjalnych z Okręgu Świętokrzyskiego w XXIII Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem p.o. Prezesa Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 7) zawierającym prośbę o zorganizowanie transportu dla młodzieży szkolnej z I Liceum Ogólnokształcącego biorącej udział w w/w wydarzeniu. Pani Katarzyna Bilska zaproponowała udostępnienie busa będącego na stanie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Dodała, że udostępnienie środka transportu powinno odbyć się za zgodą Dyrektora placówki, dlatego należytym jest zobligowanie wnioskodawcy do uzyskania powyższej zgody.
              Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedmiotową prośbę, zgodnie z sugestią pani Katarzyny Bilskiej.
 
              Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Marketingu Grupy Radio FAMA (załącznik nr 8), w którym to Dyrektor składa propozycję współpracy przy organizacji festynu SUMMER PARTY, który miałby odbyć się 29 maja br. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że pomoc miałaby polegać na objęciu honorowego patronatu nad w/w wydarzeniem oraz wsparciu finansowym w wysokości
4000 zł. 
              Z uwagi na brak środków finansowych możliwych do przekazania na ten cel, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na prośbę przedstawioną w piśmie.
 
              Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 9) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na utworzenie 4 grup wychowawczych wchodzących w skład SOSW nr 1 oraz 2 grup wychowawczych funkcjonujących w weekendy. Pani Katarzyna Bilska  zaproponowała utworzenie 3 grup wychowawczych, wyjaśniając że zgodnie z przepisami określającymi liczebność wychowanków liczba dzieci w tych grupach szacuje się od 6 do 8 osób ( w przypadku upośledzenia umysłowego umiarkowanego ) i od 10-16 osób ( w przypadku upośledzenia umiarkowanego lekkiego ) co zgodnie z ilością skierowań na ten moment stanowi podstawę do utworzenia 3 grup. Pani Katarzyna Bilska zaproponowała także utworzenie 2 grup weekendowych dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. Dodała, że brak grup weekendowych spowodowałby ograniczenie działalności ośrodka.
              Z uwagi na powyższe, Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na propozycję Pani Katarzyny Bilskiej.
 
              Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że Referat Finansowy Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych zamierza wprowadzić nową aplikację programu VULCAN, która jako jedyna złożyła swoją ofertę. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że   środki na ten cel zostały zaplanowane w budżecie
              Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
              W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, PCPR został zobowiązany do realizacji nowych zadań. W związku z powyższym Wicestarosta –Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (załącznik nr 10) zawierające prośbę o przyznanie dodatku specjalnego w wysokości 1337,00 zł brutto wypłacanego co miesiąc od 1 marca do 31 sierpnia 2015 r.
              Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przedmiotową prośbę.
 
              Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie (załącznik nr 11) zawierające prośbę o wsparcie finansowe jednostki w wysokości 1000 zł., celem zakupu masek do aparatów powietrznych niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej.
              Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek, jednakże dofinansowanie będzie możliwe nie wcześniej niż w trzecim kwartale roku bieżącego.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 12) informujące, że Muzeum im. Orła Białego zwróciło się z prośbą o dofinansowanie wydania książki mieszkańca Skarżyska-Kamiennej, Pana Stanisława Makucha.  Starosta przypomniał zebranym, że sprawa dofinansowania tego przedsięwzięcia była przedmiotem posiedzenia w dniu 14 kwietnia br., na którym Zarząd na wniosek Pani Katarzyny Bilskiej odłożył podjęcie decyzji do czasu dokonania rozeznania jakie instytucje mogłyby partycypować w kosztach tego przedsięwzięcia. Następnie Członek Zarządu - Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że  w dniu dzisiejszym otrzyma informacje niezbędne do podjęcia decyzji w tej sprawie. W związku z powyższym zwróciła się z prośbą o odłożenie podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie do następnego posiedzenia Zarządu.
              Zarząd Powiatu postanowił powrócić do sprawy na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.
 
           Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Przewodniczącego Obwodu Świętokrzyskiego ZHR (załącznik nr 13) zawierającym prośbę o nieodpłatne udostepnienie lokalu magazynowego niezbędnego dla jednostek organizacyjnych Obwodu do przechowywania sprzętu pionierskiego, kuchennego oraz namiotów. Starosta wyjaśnił, że z informacji uzyskanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem wynika, iż potrzebne jest pomieszczenie w placówce oświatowej o pow. Ok 60 m2.  
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że Dyrektorzy placówek oświatowych posiadają wiedzę nt. możliwości rozdysponowania pomieszczeń w obiektach. Dodała, że prawdopodobnie
w ZPEW byłoby miejsce możliwe do udostępnienia ZHP, jednakże wnioskodawca powinien to skonsultować z Dyrektorem szkoły.
              Zarząd Powiatu  przyjął do wiadomości powyższą informację. Jednocześnie wskazał, że taki wniosek powinien wpłynąć do rozpatrzenia przez Zarząd od Dyrektora placówki, który wyraziłby chęć udostępnienia pomieszczenia.

                Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że w dniu 24 kwietnia br. zakończone zostały prace związane z demontażem i relokacją mienia ruchomego będącego własnością ZOZ z budynku spalarni przy ul. Sokolej. W związku z powyższym odczytał pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 14) zawierające prośbę o podjęcie decyzji w sprawie sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości i jej przeznaczenia. Następnie Starosta zaproponował aby opublikować ogłoszenie na dzierżawę nieruchomości w trybie przetargowym.
              Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do propozycji przedstawionej przez Starostę.
 
              Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 15) dotyczące zmniejszenia kosztów energii elektrycznej w budynku byłej kotłowni i spalarni przy ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej. Naczelnik wyjaśnił w piśmie, że Wydział IM zwrócił się do PGE Dystrybucja S.A. z pismem o zmniejszenie mocy umownej energii elektrycznej z 55 kW do 21 kW i równocześnie zmiany taryfy z C22B na C11. Dodał, że w odpowiedzi od PGE Dystrybucja S.A. zmiana mocy i taryfy może nastąpić po wcześniejszym zrealizowaniu przez Powiat warunków określonych w 2 alternatywach:
Alternatywa 1 – należy na własny koszt wykonać prace związane z przystosowaniem układu pomiarowo-rozliczeniowego do zmniejszenia poboru mocy tj. wymiana zainstalowanych przekładników prądowych ( przybliżony koszt około 1500,00 zł netto)
Alternatywa 2 – należy na własny koszt wykonać prace związane z przerobieniem istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego półpośredniego na układ pomiarowo-rozliczeniowy bezpośredni (przybliżony koszt około 1000,00 zł netto)
              Po analizie powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie prac związanych z przystosowaniem układu pomiarowo-rozliczeniowego do zmniejszenia poboru mocy tj. wymiana zainstalowanych przekładników prądowych.

              Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
     Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu
    Anna Bugajska                                                                               Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska …………
 
 
Załączników 15:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zwolnienia z pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie na czas określony,
Załącznik nr 4 – pismo Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego z dnia 21.04.2015 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 22.04.2015 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 27.04.2015 r.,
Załącznik nr 7 –– pismo p.o. Prezesa Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża
z dnia 29.04.2015 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Marketingu Grupy Radio FAMA z dnia 27.04.2015 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 21.04.2015 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 25.03.2015 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie,
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 30.04.2015 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Przewodniczącego Obwodu Świętokrzyskiego ZHR z dnia 16.04.2015 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 04.05.2015 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 04.05.2015 r.

protokół nr 19 (427kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (5 maja 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (22 maja 2015, 11:02:12)

Ostatnia zmiana: Anna Bugajska (25 maja 2015, 14:58:08)
Zmieniono: zmiana tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 581