Protokół nr 18 z dnia 28 kwietnia 2015 roku


Protokół Nr 18/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 28 kwietnia 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                             - Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                 - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                - Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta– Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:
1.  Rozpatrzenie wniosku Komisji Zdrowia.
2.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”,
b)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
c)  wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
   Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
   Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Rozpatrzenie wniosku komisji Zdrowia (załącznik nr 2)
            Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że komisja Zdrowia złożyła wniosek w sprawie zmiany nazwy zadania w Załączniku Nr 8, w poz. 3: Dział 851, rozdział 85111, § 6220 – jednostka: Obwód Lecznictwa Kolejowego do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok gdzie dotychczasowe brzmienie „zakup aparatury medycznej” zastąpić zapisem „cyfryzacja laboratorium i zakup aparatury medycznej”. Starosta dodał, że o zmianę nazwy zadania wnioskował Dyrektor OLK.
            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął wniosek Komisji w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamniennej” (załącznik nr 3)
      Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
      Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
b)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 4)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1) Zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy dla pracownika, z którym rozwiązano stosunek pracy z powodu reorganizacji urzędu w wysokości 11.340zł oraz przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 8.000zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie mebli (usługa był już wykonana i blokowała środki na par.4300),
2) Pisma Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego z dnia 27.04.2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków w wysokości 1.700zł na zakup doładowań do telefonów komórkowych dla zespołu ds. reagowania kryzysowego w celu monitorowania zagrożeń na terenie naszego powiatu,
3) Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 20.04.2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w celu zapłaty odsetek w kwocie 414zł od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach realizacji zadania „Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej”,
4) Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.04.2015r w sprawie przeniesienia nadwyżki w planie na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i podatku od nieruchomości na braki w funduszu płac – 3.717zł, na odpis na ZFŚS – 2.841zł i na szkolenia z zakresu BHP i ppoż pracowników urzędu,
5) Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 22.04.2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków w wysokości 2.550zł na szkolenia kierowców oraz pracowników kuchni wymagane przepisami prawa,
6) Pisma Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 22.04.2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 6.200zł na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia remontów w placówce,
7) Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 24.04.2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków w wysokości 15.700zł na wykonanie zaleceń Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz na udział w Olimpiadzie Budowalnej,
8) Pisma Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 24.04.2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków w wysokości 12.750zł na wykonanie zaleceń Sanepidu.
 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z przedmiotową uchwałą podjął ją jednogłośnie.
 
c) wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 5)
  Uchwałę w powyższej sprawie przedstawiła zebranym Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z przeniesienia planu wydatków pomiędzy Starostwem Powiatowym a jednostkami oświatowymi w tej samej klasyfikacji budżetowej w celu wypłaty dofinansowania do dokształcania nauczycieli zgodnie z przydziałem środków dokonanym na posiedzeniu komisji kwalifikującej wnioski w dniu
17 kwietnia 2015r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedstawioną uchwałę.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła dwa pisma Dyrektora I Liceum Ogólnokształcacego zawierające prośbę o bezpłatne udostępnienie busa będącego w posiadaniu Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych celem dowozu uczniów szkoły do Kielc na Finał Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej (załącznik nr 6) oraz do Starachowic na Finał Wojewódzki w Koszykówkę Chłopców (załącznik nr 7).
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że terminy wyjazdów uzgodnione zostały z Dyrektor Panią Dorotą Nowak-Małek.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora przedstawioną w pismach.
 
     Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo najemcy lokalu użytkowego nr 230 (załącznik nr 8) znajdującego się w budynku przy ul. Sikorskiego 20, zawierające prośbę o rozwiązanie umowy na najem w/w lokalu za porozumieniem stron z dniem 30 kwietnia br. Starosta dodał, że najemca zwrócił się z prośbą w związku z wygranym przetargiem na najem innego lokalu znajdującego się w tym samym budynku. Przedmiotowa prośba została pozytywnie zaopiniowana przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem.
    Z uwagi na powyższe, Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie umowy nr 151/OR/2013 zgodnie z prośbą wnioskodawcy.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
    W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
    Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
   
    Protokołowała                                                                       Przewodniczący Zarządu
Agnieszka Góralczyk                                                                         Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska ………………
4.      B. Krawczyńska …………
 
 
Załączników 8:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – wniosek Komisji Zdrowia, z dnia
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamniennej”,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 22.04.2015 r.
Załącznik nr 7 –– pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 24.04.2015 r.
Załącznik nr 8 – pismo najemcy lokalu przy ul. Sikorskiego 20, z dnia 15.04.2015 r.

Protokół nr 18 (325kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (28 kwietnia 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (5 maja 2015, 14:58:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 540