Protokół nr 17 z dnia 20 kwietnia 2015 roku


Protokół Nr 17/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 20 kwietnia 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                        - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
 
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.    Agnieszka Zbroszczyk                                    - Audytor wewnętrzny
2.    Jolanta Jagiełło                                              - Inspektor   
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta– Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:

1.  Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
c)  wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
d) powołania Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
e)  powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie,
ul. Szpitalna 1,
f) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” realizowanym ze środków zewnętrznych, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia projektu porozumienia w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie wspólnego dokumentu strategicznego dla Obszaru Strategicznej Interwencji w ramach porozumienia partnerskiego „Trójmiasto nad Kamienną” pn. „Strategia dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna”.
3.  Przyjęcie informacji na temat działalności Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Skarżyskiego w 2014 roku.
4.   Zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez audytora wewnętrznego
w Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie.
5.   Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
6.   Sprawy różne.

            Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zwrócił się z wnioskiem o zmianę punktów porządku w następujący sposób:

1.  Zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez audytora wewnętrznego w Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie.
2.   Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” realizowanym ze środków zewnętrznych, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
c)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
d)  wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
e)   powołania Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
f)   powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1,
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia projektu porozumienia w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie wspólnego dokumentu strategicznego dla Obszaru Strategicznej Interwencji w ramach porozumienia partnerskiego „Trójmiasto nad Kamienną” pn. „Strategia dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna”.
4. Przyjęcie informacji na temat działalności Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Skarżyskiego w 2014 roku.
5.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
6.  Sprawy różne.

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.

Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt. 1. Zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez audytora wewnętrznego w Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie (załącznik nr 2)
Audytor wewnętrzny – Pani Agnieszka Zbroszczyk przedstawiła zebranym wyniki kontroli przeprowadzonej w ZOZ. Wyjaśniła, że kontrola dotyczyła 2014 roku, ale dla porównania przy badaniu bilansu rachunku zysków i strat  pod uwagę zostały wzięte lata 2012 i 2013. Poinformowała, że w uregulowaniach wewnętrznych ZOZ niekompletna jest polityka rachunkowości oraz polityka bezpieczeństwa, ponadto kontrola zarządcza wymaga opracowania i wdrożenia. Dodała, że w informacji przedstawione zostały dane na temat:
1. Struktury zatrudnienia, która wskazuje, że pracownicy zatrudniani są na umowy
o pracę, natomiast w przypadku lekarzy w szczególności są to umowy kontraktowe. Rok 2014 pokazuje wzrost liczby zatrudnienia.
2. Remonty, których plan na 2014 rok został opracowany na podstawie zaleceń Sanepidu i wynosił ogółem 131000,00 zł. W 2014 nie zrealizowano wszystkich planowanych remontów, dlatego zostały przeniesione do planu na 2015 rok.
3. Inwestycje w 2014 roku opiewały na kwotę 2865240,00 zł i zostały zrealizowane w niewielkiej części, reszta została przeniesiona do planu na 2015 rok. Największą inwestycją była budowa kotłowni dla ZOZ.
4. Przychody ZOZ w 2014 osiągnęły wysokość 49.763.389,80 zł, na które składały się:
- usługi medyczne dla NFZ: 42.871.994,53 zł
- usługi medyczne dla innych odbiorców: 599.354,00 zł
- usługi pozostałe: 518.243,54 zł
- przychody z działalności finansowej: 18.642,57 zł
- przychody z działalności pozostałej operacyjnej: 5.755.155,16 zł
Pani Agnieszka Zbroszczyk przedstawiła kształtowanie się przychodów Zespołu w latach:
- 2012 r.: 50.952.630,02 zł
- 2013 r.: 49.882.854,15 zł
- 2014 r.: 49.763.389,80 zł
5. Wartość planowana kontraktu na 2014 rok wynosiła: 39.307.126,85 zł, a po zawarciu aneksów na usługi medyczne z NFZ w trakcie roku wzrosła na kwotę: 43.039.973,77 zł. Jeżeli chodzi o wykonanie kontraktów do planu to Oddział Wewnętrzny, Chorób Zakaźnych i Chirurgii oraz Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Urologiczna i Alergologiczna dla dzieci nie zrealizowały kontraktów w 2014 roku.
6. W 2014 roku ZOZ poniósł koszty w wysokości 50.174.627,36 zł, na które składają się koszty z działalności operacyjnej, finansowej i koszty z pozostałej działalności operacyjnej.
Pani audytor przedstawiła kształtowanie się kosztów w latach:
- 2012 r.: 52.123.357,49 zł
- 2013 r.: 51.574.319,37 zł
- 2014 r.: 50.174.627,36 zł.
Dodała, że przychody i koszty od roku 2012 do 2014 mają tendencję spadkową.
7. Kolejnym punktem przedstawionym przez Audytora były pożyczki. ZOZ na dzień 31.12.2014 r. posiada pożyczki w wysokości 13.881.128,80 zł oraz 8 umów refinansowania zobowiązań na ogólną wartość 14.815.379,28 zł.
8. W latach 2013-2014 ZOZ dokonał zakupów ratalnych na kwotę 4.318.476,98 zł. W 2014 roku zakupy ratalne stanowiły kwotę 236 759,00 zł, a miesięczna suma wysokości rat wynosiła 92 244,90 zł.
9. Ostatnim punktem prezentacji była ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej
wg. wskaźników:
- zyskowności – który służy do oceny efektywności działania szpitala. Na który składa się:
• Zyskowność netto – ZOZ w 2014 r. osiągnął wartość -0,91 (0 punktów)
• Zyskowność działalności operacyjnej – ZOZ w 2014 r. osiągnął wartość 6,37 ( 5 punktów)
• Produktywność ROI – ZOZ w 2014 r. osiągnął wartość 9,87 ( 4 punkty)
W wyniku czego ZOZ w 2014 r. zdobył 9 punktów wg. wskaźnika zyskowności.
- płynności – który mierzy zdolność szpitala do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań. Na który składa się:
• Bieżąca płynność – ZOZ w 2014 r. osiągnął wartość 0,30. Optymalna wartość wskaźnika wynosi 1,20-1,70 ( 0 punktów)
• Szybka płynność – ZOZ w 2014 r. osiągnął 0,03. Wartość wskaźnika niższa niż 0,9 informuje o zagrożeniu zdolności szpitala do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. (0 punktów)
W wyniku czego ZOZ w 2014 r. zdobył 0 punktów wg. wskaźnika płynności.
- efektywności – który informuje w jakich cyklach szpital spłaca zobowiązania, otrzymuje należności z tytułu wykonania świadczeń. Na który składa się:
• Rotacja należności ZOZ w 2014 r. osiągnął wartość 35,5 (3 punkty)
• Rotacja zobowiązań – ZOZ w 2014 r. osiągnął wartość 51,3 wysokość wskaźnika w 2014 roku spowodowana jest zapłatą zobowiązań krótkoterminowych w wyniku podpisania umów refinansowania zobowiązań, (8 punktów)
• Rotacja zapasów – ZOZ w 2014 r. osiągnął wartość 5,2 (4 punkty)
W wyniku czego ZOZ w 2014 r. zdobył 15 punktów wg. wskaźnika efektywności.
- zadłużenia – pozwala wnioskować na temat zadłużenia szpitala, jego struktury oraz
o  zdolności szpitala do obsługi tego zadłużenia. Na który składa się:
• Ogólne zadłużenie – ZOZ w 2014 r. osiągnął wartość 211,6 (0 punktów)
• Wypłacalność - ZOZ w 2014 r. osiągnął wartość -1,79 (0 punktów)
• Obsługa długu - ZOZ w 2014 r. osiągnął wartość 0,04 (0 punktów)
• Finansowanie majątku trwałego - ZOZ w 2014 r. osiągnął wartość -0,28 (0 punktów) najbardziej pożądaną wartością wskaźnika jest 1,00
W wyniku czego ZOZ w 2014 r. zdobył 0 punktów wg. wskaźnika zadłużenia.
Kategoria A - Liczba punktów: 81-100
Kategoria B –Liczba punktów: 61-80
Kategoria C – Liczba punktów: 41-60
Kategoria D – Liczba punktów: 21-40
Kategoria E – Liczba punktów: poniżej 21
W 2013 roku ZOZ znajdował się w kategorii E, zmiana kategorii spowodowana jest zmianą sposobu spłaty zobowiązań. Szpital w 2014 roku podpisał umowy refinansowania zobowiązań, które wpłynęły na zmianę wskaźnika.
W konsekwencji czego ZOZ uzyskał dodatkowe 8 punktów i należy zaliczyć go do kategorii D. Pani Audytor dodała, że w wyniku takiej działalności Szpitala w 2014 roku wzrosła wartość zobowiązań długoterminowych.
Po zakończonej prezentacji Starosta poprosił Panią audytor o uzupełnienie informacji o czytelne przedstawienie wskaźników zawartych w w/w dokumencie oraz o sporządzenie swojej opinii w stosunku do sytuacji w ZOZ.

Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą informacją.
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” realizowanym ze środków zewnętrznych, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 3)

Uchwałę w powyższej sprawie przedstawiła Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec. Wyjaśniła, że przystąpienie do porozumienia na rzecz wspólnej realizacji projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” ma na celu pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na modernizację istniejących i budowę nowych baz danych geodezyjnych, które nie są w wystarczającym stopniu dotowane przez państwo (zadania zlecone), a koszty ich terminowego założenia i prowadzenia przekraczają możliwości większości powiatów. Dodała, że przedmiotem partnerstwa jest wspólne działanie na rzecz modernizacji Powiatowych Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych (PZGiK), poprzez pozyskanie środków finansowych między innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. Pani Sekretarz poinformowała, że modernizacja PZGiK dotyczy w szczególności  modernizacji ewidencji gruntów i budynków, tworzenia baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia  Terenu (GESUT), Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) oraz przekształcenia istniejących lokalnych systemów informatycznych w zintegrowane systemy teleinformatyczne przeznaczone do prowadzenia tych baz lub przyjęcia systemu teleinformatycznego zaproponowanego przez Głównego Geodetę Kraju.
Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 4)

Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała zebranych, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają:
1)  z umowy o udzielenie dotacji z Gminy Skarżysko-Kamienna na zadanie „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarzysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki”. Kwota dotacji zmniejszyła się w stosunku do zawartego w poprzednim roku porozumienia wskutek rozstrzygnięć przetargowych. Zmniejszyła się o 100.000zł do kwoty 550.000zł.,
2) z wprowadzenia do budżetu tzw.wolnych środków w wysokości 945.000zł powstałych z rozliczenia wykonania budżetu za 2014 rok i przeznaczenia ich:
 • na dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku- Kamiennej na budowę szybu windowego, dostosowanie infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz wykonanie instalacji przeciwpożarowej – 220.000 zł.,
 • na dotację dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej na zakup aparatury medycznej – 75.000 zł., 
 • na przebudowę ul.Występa w gm.Łączna – 450.000zł. Poza tym na to zadanie przeniesiona jest kwota 100.000zł z zimowego utrzymania dróg powiatowych – 50.000zł i z zadania rozbudowy ul.Staffa w m.Majków – 50.000 zł.,
 • na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej – 70.000 zł., 
 • na zakup samochodu dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych – 50.000 zł., 
 • na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy – 50.000 zł., 
 • na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza” na zakup samochodu – 30.000 zł.
3)   z aneksu z dnia 23 marca 2015r do umowy o dofinansowanie projektu „Dobry start”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt systemowy rozpoczął się w poprzednim roku. W bieżącym roku kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi – 211.309,06zł, z dotacji z budżetu państwa -11.186,94zł, zaś wkład własny z budżetu powiatu wynosi 8.000 zł.,
4)  z pisma Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przeniesienia brakującej kwoty 4.900zł na zadanie rozbudowa ul.Metalowców w związku z podziałami działek pod inwestycje z zimowego utrzymania dróg powiatowych,
5)  z pisma Wydziału Edukacji w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w kwocie 11.430zł na wykonanie monitoringu w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
6)  z wprowadzenia do limitów przedsięwzięć dwóch zadań:
 • zimowego utrzymania dróg i chodników powiatowych w sezonach zimowych 2015/2016 i 2016/2017 co pozwoli na ogłoszenie przetargu,
 • e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego, projektu, który planowany jest do realizacji przez czternaście powiatów naszego województwa. Ujęte kwoty zabezpieczą środki na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych oraz na ewentualny wkład własny powiatu w przypadku realizacji projektu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
 
c)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030 (załącznik nr 5)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła zebranym, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2030 wynikają z:
1)   ze zwiększenia łącznych nakładów o 219.149zł, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o 230.496zł na zadaniu „Dobry start” wskutek podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki,
2)  ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o 150.000zł na zadaniu „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarzysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0576T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki” wskutek zmniejszenia kwoty dotacji z Gminy Skarżysko Kościelne o 100.000zł i przeniesienia planu wydatków w wysokości 50.000zł na przebudowę drogi powiatowej w m.Wystepa,
3)  ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o 4.900zł na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską I Norwida w Skarżysku-Kamiennej”,
4)  wprowadzenia nowych przedsięwzięć:
 • przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w gminie Łączna o łącznych nakładach 576.000zł oraz limicie wydatków i limicie zobowiązań w wysokości 550.000zł. Trwają rozmowy w sprawie dofinansowania zadania przez Gminę Łączna, 
 • zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 – o łącznych nakładach, limicie wydatków i limicie zobowiązań 1.200.000zł. Pozwoli to na przygotowanie przetargu na wykonanie zadania w następnych sezonach zimowych 
 • e-geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego o łącznych nakładach, limicie wydatków i limicie zobowiązań 275.000zł. Ujęte kwoty zabezpieczą środki na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych oraz na ewentualny wkład własny powiatu w przypadku realizacji projektu, 
 • rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna - o łącznych nakładach, limicie wydatków i limicie zobowiązań 1.751.396zł.. Kwota ta stanowi ewentualny wkład własny do projektu i pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w latach 2016-2018, 
 • rewitalizacja obszarów zdegradowanych -przebudowa ul.Staffa w Skarżysku-Kam.- o łącznych nakładach, limicie wydatków i limicie zobowiązań 180.000zł.. Kwota ta stanowi ewentualny wkład własny do projektu i pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w latach 2017-2019.
5) ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę zł: 222.496 wskutek wprowadzenia do budżetu dofinansowania do projektu Dobry start realizowanego w ramach POKL,
6) ze zwiększenia wydatków bieżących o 56.558zł wskutek zmian dokonanych w projekcie uchwały Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu:
 • w dniu 25 marca 2015r – zmniejszono wydatki bieżące o 111.038zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podczas realizacji zadania „ Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej”,
 • w projekcie uchwały Rady Powiatu zwiększono wydatki bieżące o 167.596zł poprzez wprowadzenie wydatków projektu Dobry start – 222.496zł, a jednocześnie zmniejszono je o 54.900zł na inwestycje drogowe.
7)  ze zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę zł: 100.000 wskutek zmniejszenia dotacji z Gm.Skarżysko Kościelne na przebudowę ul.Staffa w Majkowie,
8) ze zwiększenia wydatków majątkowych o 1.010.938zł, co wynika ze zmiany omówionej w pkt 6 objaśnień – zabezpieczenia kwoty 111.038zł na zwrot dotacji do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ze zmian dokonanych w projekcie uchwały Rady Powiatu – wprowadzenia wolnych środków na inwestycje – 945.000zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w wysokości 54.900zł na inwestycje drogowe oraz zmniejszenia wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji z Gminy Skarżysko Kościelne na przebudowę ul.Staffa w Majkowie
9)  wskutek wprowadzenia do budżetu tzw.wolnych środków w wysokości 945.000zł i przeznaczenie ich na inwestycje zwiększyły się przychody budżetu oraz zmienił się wynik finansowy budżetu. Powstał deficyt w kwocie 445.000zł, którego źródłem pokrycia są właśnie „wolne środki”.
 
Członkowie Zarządu Powiatu do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag oraz przyjęli go jednogłośnie.
 
d) wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie (załącznik nr 6)
Mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz analizę sytuacji finansowej i wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował, że w/w uchwała przygotowana została na wniosek Dyrektora jednostki.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony projekt uchwały.
 
e)   powołania Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50 (załącznik nr 7)
f)    powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1 (załącznik nr 8)

Uchwały w powyższych sprawach omówił Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że w związku z upływającym w dniu 9 maja br. końcem kadencji Rad Społecznych w/w jednostek zachodzi konieczność powołania nowych składów osobowych oraz przyjęcia powyższych projektów uchwał. Następnie przedstawił zebranym składy osobowe Rady Społecznej działającej przy OLK oraz przy ZOZ.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekty uchwał w przedmiotowych sprawach, głosując nad każdą z nich odrębnie.

Ad. pkt 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia projektu porozumienia w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie wspólnego dokumentu strategicznego dla Obszaru Strategicznej Interwencji w ramach porozumienia partnerskiego „Trójmiasto nad Kamienną” pn. „Strategia dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna” (załącznik nr 9)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że w celu realizacji przedsięwzięcia niezbędne jest podjęcie w/w uchwały.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
Ad. pkt 4. Przyjęcie informacji na temat działalności Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Skarżyskiego w 2014 roku (załącznik nr 10)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z treścią przedmiotowej informacji.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z w/w informacją przyjął ją jednogłośnie.
 
Ad. pkt 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 11) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na utrzymanie dotychczasowej ilości 2 stanowisk wicedyrektorów. Pani Katarzyna Bilska zaproponowała wstrzymanie podjęcia decyzji do czasu zakończenia naboru do szkoły.
Zarząd Powiatu przychylił się do stanowiska Pani Katarzyny Bilskiej.
 
W związku z organizacją przez Zespołu Szkół Technicznych regionalnego finału Olimpiady Budowlanej – Buduj z Pasją, Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 12) zawierającym prośbę o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia kwotą 1000 zł (poprzez zwiększenie środków w § 4210). Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że celem Olimpiady jest promowanie szkolnictwa zawodowego i przedsiębiorczości oraz nawiązanie i rozwijanie kontaktów między szkołami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi. Ponadto organizacja powyższej imprezy będzie stanowić element promocji Powiatu Skarżyskiego. Dodał, że prośba dyrektora została pozytywnie zaopiniowana przez Naczelnika Wydziału Edukacji.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora ZST.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym dwa pisma:
1) Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 13) zawierające prośbę o udostepnienie busa będącego w posiadaniu Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, celem przewozu uczniów do Ostrowca Świętokrzyskiego na Finał Wojewódzki Szkół Ponadgimnazialnych Dziewcząt w Piłce Siatkowej,
2)   Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 14) z prośbą o udostępnienie busa będącego na stanie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, celem dowozu zawodników UKS „Relaks” na zawody sportowe do Krynicy-Zdrój.
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że terminy wyjazdów zostały uzgodnione z Dyrektorami ZPE-W oraz ZPR-W.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośby Dyrektorów zawarte w przedmiotowych pismach.
 
W związku z organizacją wydarzenia: „Targi Multimediów i Rozrywki GAME LEADERS”, Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Prezesa Stowarzyszenia PARADOX i Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 15) zawierające prośbę o wsparcie finansowe i objęcie Patronatu Honorowego w/w imprezy, która poświęcona jest m.in. nowoczesnym technologiom, edukacji oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.
Z uwagi na brak wolnych środków finansowych Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowanie imprezy, jednakże zadeklarował pomoc w organizacji i promocji. Starosta Pan Jerzy Żmijewski wyraził zgodę na objęcie tytułu Patron Honorowy.
 
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec przedstawiła zebranym pismo Prezesa Centrum Jana Pawła II (załącznik nr 16) zawierające prośbę o wsparcie finansowe na budowę Centrum Jana Pawła II w Krakowie. Sekretarz poinformowała, że w/w Centrum powstaje od kilku lat, a jego celem jest upowszechnianie i twórcze rozwijanie dziedzictwa Jana Pawła II oraz promowanie  kultury i tradycji związanej z życiem i pontyfikatem Papieża. Dodała, że w ramach budowy Centrum powstało już kilka budynków, a aktualnie budowane jest Muzeum poświęcone życiu i działalności Jana Pawła II. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe pismo zostało skierowane również do Rady Powiatu, Starosta zaproponował aby odłożyć podjęcie decyzji do czasu zajęcia wspólnego stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty.
 
W związku z uroczystym koncertem w dniu 12 września 2015 r. uświetniającym obchody XXXV rocznicy wydarzeń sierpniowych 1980 roku oraz powstania pierwszej organizacji społecznej NSZZ „Solidarność”, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” (załącznik nr 17) zawierające prośbę o wsparcie finansowe na organizację  koncertu.
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowanie, z uwagi na brak środków finansowych możliwych do przekazania na ten cel.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Kuźniczy Krąg” (załącznik nr 18) zawierającym prośbę o dofinansowanie budowy sceny przed budynkiem Centrum Kształceniowo-Integracyjnego w Michniowie.
Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu, możliwych do wygospodarowania na ten cel, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowanie.
 
Ad. pkt 6. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wniosek Zarządu Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 19) skierowany do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Skarżyski prawa własności nieruchomości położonej w gminie Suchedniów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1531/4 o pow. 0,1884 ha, obręb 0001 Suchedniów, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Suchedniowie. Starosta dodał, że nabycie przez Powiat Skarżyski własności w/w nieruchomości Skarbu Państwa znajdującej się w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej może nastąpić na wniosek zarządu powiatu w drodze decyzji wojewody.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek.
            Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
    Protokołowała:                                                                  Przewodniczący Zarządu
    Anna Bugajska                                                                       Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska…………………
3.      A. Leżańska …………………
4.      B. Krawczyńska …………
 
 
Załączników 19:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – prezentacja dot. wyników kontroli przeprowadzonej przez audytora wewnętrznego w Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” realizowanym ze środków zewnętrznych, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 5 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
Załącznik nr 6 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 7 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
Załącznik nr 8 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1,
Załącznik nr 9 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia projektu porozumienia w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie wspólnego dokumentu strategicznego dla Obszaru Strategicznej Interwencji w ramach porozumienia partnerskiego „Trójmiasto nad Kamienną” pn. „Strategia dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna”,
Załącznik nr 10 – informacja na temat działalności Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Skarżyskiego w 2014 roku,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych 08.03.2015 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 14.04.2015 r.,
Załącznik nr 13 – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 20.04.2015 r.,
Załącznik nr 14 – Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego z dnia 13.04.2015 r.,
Załącznik nr 15 – Prezesa Stowarzyszenia PARADOX i Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 07.04.2015 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Prezesa Centrum Jana Pawła II z dnia 30.03.2015 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 03.03.2015 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Kuźniczy Krąg” z dnia 14.04.2015 r.,
Załącznik nr 19 - wniosek Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 15.04.2015 r.

Protokół nr 17 (398kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (20 kwietnia 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (5 maja 2015, 14:45:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 588