Protokół Nr 14 z dnia 2 kwietnia 2015 roku


Protokół Nr 14/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 2 kwietnia 2015 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Jerzy Żmijewski                         - Starosta
2. Artur Berus                               - Wicestarosta
3. Katarzyna Bilska                       - Członek Zarządu Powiatu
4. Anna Leżańska                         - Członek Zarządu Powiatu
5. Bogusława Krawczyńska              - Członek Zarządu Powiatu                          
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.  Małgorzata Łakomiec                 -  Sekretarz Powiatu
2.  Bogusława Wilczyńska                -  Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b) zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Suchedniów, obręb Michniów i obręb Krzyżka”,
c ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
d)  zatwierdzenia kwot dotacji na ucznia/słuchacza szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych w roku budżetowym 2015,
e) częściowego odwołania darowizny nieruchomości dokonanej na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna.
2.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.  Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1) pisma Wydziału Edukacji z dnia 30 marca 2015rw sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 3.800 na zakup pomocy dydaktycznych dla Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji oraz przeniesienia z rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę i wychowanie środków wysokości 18.570zł dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych na wykonanie monitoringu w tym na zakup części potrzebnych do jego zamontowania oraz na zakup materiałów potrzebnych przede wszystkim do połączenia dwóch istniejących sal lekcyjnych
w jedną dużą salę,
2) konieczności zabezpieczenia środków na zapłatę kosztów postępowania sądowego, gdyż zaplanowana w budżecie kwota okazała się niewystarczająca. Środki na ten cel w wysokości 2.000zł pochodzą z rozdziału 70005 par. 4430 Różne opłaty i składki,
3) przeniesienia planu wydatków z wynagrodzeń osobowych w wysokości 8.850zł na wypłatę odpraw dla pracowników zwolnionych wskutek reorganizacji zatrudnienia
w Starostwie Powiatowym.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
b) zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych
z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Suchedniów, obręb Michniów i obręb Krzyżka” (załącznik nr 3)

Z treścią powyższej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Jerzy Żmijewski.
Zarząd Powiatu do przedstawionego projektu uchwały nie wniósł uwag oraz podjął go jednogłośnie.
 
c) ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 4)
Przedmiotową uchwałę przedstawiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Zapoznała zebranych z treścią ogłoszenia, stanowiącą załącznik nr 1 do w/w uchwały oraz składem Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.
 
d) zatwierdzenia kwot dotacji na ucznia/słuchacza szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych w roku budżetowym 2015(załącznik nr 5)

Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Po zapoznaniu się z treścią przedmiotowej uchwały, Zarząd Powiatu podjął ją jednogłośnie.
 
e) częściowego odwołania darowizny nieruchomości dokonanej na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna(załącznik nr 6)
W związku z podjęciem decyzji przez Zarząd na poprzednim posiedzeniu w sprawie odwołania części darowizny nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy
ul. Cmentarnej oznaczonej jako działka nr 6/14 dla Gminy Skarżysko-Kamienna Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował o konieczności podjęcia przedmiotowej uchwały.
Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie w/w uchwały:
  • za głosowały cztery osoby: (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu: Pani Anna Leżańska oraz Pani Bogusława Krawczyńska)
  • wstrzymała się od głosu Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
W drodze przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 7) z prośbą o udzielenie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł. w związku z  koniecznością wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych. Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska zasugerowała, aby wstrzymać się z podjęciem decyzji do czasu rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora ZOZ i przedstawienia przez niego dalszej koncepcji funkcjonowania Szpitala.

Zarząd Powiatu przychylił się do stanowiska Pani Katarzyny Bilskiej i wstrzymał podjęcie decyzji w/w sprawie.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 8) zawierającym prośbę o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 186 562 zł na budowę szybu winowego oraz dostosowania obecnej infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Pediatrycznego oraz holu głównego.

Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć kwotę 150 000 zł na powyższe zadanie z tzw. „wolnych środków” oraz zobowiązał Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwały.

Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z pismem Członka Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej „TĘCZA” (załącznik nr 9) zawierającym prośbę o pomoc i wsparcie finansowe w kwocie 30.000,00 zł na zakup nowego środka transportu. Wicestarosta dodał, że wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 80.000,00 zł, a środki przekazane przez Stowarzyszenie wynosić będą 27.800,00 zł.

Zarząd Powiatu postanowił przekazać w/w kwotę  na wykonanie zadania z tzw. „ wolnych środków”.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska  przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 10) z prośbą o wynajęcie auli szkolnej w dniu 19 kwietnia br. przez Zbór Świadków Jehowy w Skarżysku-Kamiennej celem transmisji programu biblijnego przez  Internet.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wyrażenie zgody w sprawie wynajęcia auli.
- za głosowały 4 osoby: (Wicestarosta - Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu: Pani  Katarzyna Bilska, Pani Anna Leżańska, Pani Bogusława Krawczyńska)
- przeciw głosowała 1 osoba: (Starosta - Pan Jerzy Żmijewski)

W drodze przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora przedstawioną w piśmie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo -Mechatronicznych (załącznik nr 11) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na przystąpienie szkoły do Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej, którego intencją jest współpraca szkoły z zakładami pracy w zakresie poprawy jakości kształcenia zawodowego oraz powiązania kształcenia teoretycznego z praktyczną nauką zawodu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do prośby Dyrektora.
 
Z związku z uczestnictwem młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego w finałach mistrzostw wojewódzkich w tenisie stołowym szkół ponadgimnazjalnych, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 12) zawierające prośbę o nieodpłatne udostępnienie busa z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w celu transportu do Kazimierzy Wielkiej w dniu 21.04.2015 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na prośbę Dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 13) zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej korytarza szkolnego pod ustawienie automatu kserograficznego na okres do 3 lat firmie „TOMZET” Tomasz Zezula ul. Akacjowa 2B, 24-100 Klikawa.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem mieszkańca Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 14) z prośbą o dofinansowanie kwotą 3230 zł na opłatę publikacji książki pt. Sport zapaśniczy, która stanowiłaby całkowity koszt wydruku 300 egzemplarzy w/w książki. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w chwili obecnej brak jest środków możliwych do przekazania na ten cel i zasugerowała odłożenie podjęcia decyzji do czasu dokonania rozeznania jakie instytucje mogłyby partycypować w kosztach tego przedsięwzięcia.

Z uwagi na powyższe Zarząd Powiatu przychylił się do stanowiska Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo mieszkańca Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 15) zawierające prośbę o pomoc przy organizacji III Mistrzostw Województwa Sędziów Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej, która miałaby polegać na bezpłatnym udostępnieniu hali sportowej przy I LO i ufundowaniu pucharów lub medali dla trzech pierwszych zespołów oraz statuetek dla najlepszych zawodników. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że udostepnienie hali zostało uzgodnione z Dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego. Dodała, że dofinansowanie w/w imprezy jest możliwe ze środków w rozdz. 92605 § 4210.

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na współorganizację w/w imprezy.
 
W związku z organizacją Turnieju Mini Piłki Siatkowej dla dziewcząt Członek Zarządu  – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Prezesa Międzyszkolnego Klubu Sportowego GALA (załącznik nr 16) zawierające prośbę o objęcie patronatem w/w imprezę. Ponadto w piśmie zwrócono się z prośbą o udostępnienie hali przy I Liceum Ogólnokształcącym oraz ufundowanie nagród, upominków dla uczestników turnieju. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że udostępnienie hali przy I Liceum Ogólnokształcącego zostało uzgodnione z Dyrektorem oraz zaproponowała przekazanie 6 sztuk akcesoriów będących na stanie Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała zebranych, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 11 marca br. podjął decyzję o wygaszeniu decyzji Starosty Skarżyskiego Nr 2/2013 w odniesieniu do działki nr 267/2 która stanowi pas drogowy drogi gminnej ulicy Bernatka i nie była w żaden sposób objęta inwestycją pn. „rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz z budową „Małego Ronda” na skrzyżowaniu z ul. Paryską i ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej”. Następnie Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że po dokonaniu analizy mapy z podziałem działki nr ew. 267 stwierdzono, że linie rozgraniczające teren inwestycji tj. pas drogowy drogi powiatowej ul. Metalowców określone w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją Nr 2/2013 nie pokrywają się z podziałem działki nr ew. 267 zatwierdzonym decyzją Prezydenta Maista Skarżyska-Kamiennej (zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym inwestycja obejmowała również teren działki nr ew. 267/2). Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 17.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu postanowił zobowiązać Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do dokonania podziału działki nr 267/2 w sposób adekwatny do zakresu inwestycji określonego w projekcie budowlanym.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z pismem Radnego Rady Miasta Adama Cioka (załącznik nr 18) zawierającym prośbę o montaż koszy na śmieci na obszarze dróg powiatowych na osiedlu Dolna Kamienna. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że Zarząd Dróg Powiatowych zleca wykonanie jednorazowego po zimie oraz letniego zamiatania (maksymalnie sześciokrotne) ulic powiatowych i zatok postojowych na terenie miasta Skarżysko-Kamienna oraz pozimowego sprzątania chodników na terenie miasta Skarżysko-Kamienna polegającego na zebraniu z całej powierzchni utrzymywanych zimą chodników odpadów powstałych z materiałów uszorstniających używanych do zwalczania śliskości. Ponadto ZDP zajmuje się bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na drogach (m.in. oczyszczanie rowów, wycinka zakrzaczeń, oczyszczanie studni kanalizacji deszczowej, oczyszczanie kratek, oczyszczanie znaków drogowych). Następnie Pani Anna Leżańska poinformowała, że pojemniki na odpady znajdują się jedynie przy przystankach komunikacyjnych, gdzie występują większe skupiska ludzi. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 12 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – gminy utrzymują czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

Z uwagi na powyższe Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na prośbę wnioskodawcy.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 19) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości około 15.000 zł na zadanie: porządkowanie placu przed Biblioteką Pedagogiczną przy Placu Floriańskim w Skarżysku Kamiennej. Zakres prac w ramach tego zadania ma polegać na: zerwaniu płyt betonowych, ułożeniu kostki brukowej i uporządkowaniu terenu. Starosta poinformował, że prace te zostaną wykonane przez uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach praktyk nieodpłatnie. Ponadto zasugerował, aby Zarząd Dróg Powiatowych w porozumieniu z Wydziałem Inwestycji i Administrowania Mieniem uzgodnił termin zerwania płyt betonowych z tego terenu i przywiezienia piachu na  podbudowę 8 miejsc parkingowych.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji
i Administrowania Mieniem i postanowił przekazać kwotę 15.000 zł z rozdz.75020 § 4210 na zakup kostki brukowej i ewentualnego piachu niezbędnego do wykonania parkingu przed Biblioteką Pedagogiczną i Salą Konferencyjną.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 20) informujące, że Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WICHŁACZ” zwróciło się z propozycją zakupu komina w budynku kotłowni przy ul. Sokolej. Starosta poinformował, że w dniu 28.05.2014 r. nastąpiło protokolarne przejęcie przez Powiat w/w nieruchomości zabudowanej budynkami kotłowni i spalarni oraz o wartości inwentarzowej i umorzeniowej środków trwałych znajdujących się na powyższej nieruchomości. Ponadto zaproponował, aby Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Naczelnika i wstrzymał podjęcie decyzji do czasu dokonania analizy przejętej nieruchomości oraz do przedstawienia koncepcji zagospodarowania całej nieruchomości

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 (załącznik nr 21) zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na wycięcie 4 drzew akacjowych znajdujących się na posesji Ośrodka. Sekretarz wyjaśniła, że drzewa te zagrażają bezpieczeństwu przechodniów. Dodała, że po dokonaniu analizy stanu faktycznego w dniu 30.03.2015 r. przez  Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem zasadnym jest wycięcie w/w drzew.

 Z uwagi na powyższe Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Dyrektora.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym propozycję podziału wolnych środków finansowych budżetu powiatu na łączną kwotę 875 tys. zł., i tak:
· 150 tys. zł. – na budowę szybu windowego oraz dostosowanie infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ,
· 450 tys. zł. -  na przebudowę ulicy Występa w gminie Łączna,
· 70 tys. zł. – na dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej,
· 50 tys. zł. – na zakup samochodu służbowego dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
· 50 tys. zł. - na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
· 30 tys. zł. – na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ „Tęcza”,
· 75 tys. zł. – na zakup aparatury medycznej i informatycznej dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził propozycję podziału środków finansowych przedstawioną przez Starostę oraz zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania projektu uchwały uwzględniającego w/w pozycje.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że w styczniu 2014r. Konwent Starostów podjął inicjatywę wspólnej dla Województwa Świętokrzyskiego realizacji projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego”. W związku z powyższym przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 22) informujące o konieczności podjęcia uchwały Rady Powiatu oraz zawarcia porozumienia partnerskiego. Starosta wyjaśnił, ze na spotkaniu w dniu 21 stycznia br. ustalono, że w pierwszym etapie konieczne będzie przygotowanie koncepcji i studium wykonalności, których całkowity koszt sporządzenia dla wszystkich partnerów kształtuje się na poziomie 350.000 zł. W związku z powyższym koniecznym będzie zabezpieczenie w budżecie powiatu wkładu własnego, który ustalony zostanie na Konwencie Starostów w dniu
1 kwietnia 2015r. Starosta wyjaśnił, że maksymalny czas trwania projektu to 3 lata.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z treścią wzoru uchwały Rady Powiatu oraz porozumienia partnerskiego uznał za zasadne przystąpienie do projektu. Jednocześnie postanowiono, że Zarząd Powiatu powróci do przedmiotowej sprawy po udziale Starosty w Konwencie Starostów oraz uzyskaniu szczegółowych informacji.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przypomniał zebranym, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem Powiatu do uzupełnienia informacji o stanie mienia powiatu o podsumowanie wartości mienia, przedstawienie informacji o dochodach oraz przygotowanie map poglądowych obrazujących ich usytuowanie. Ponadto Zarząd zobowiązał Naczelnika do przedstawienia koncepcji odnośnie zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych. Następnie Starosta zapoznał zebranych z w/w informacjami (załącznik nr 23) oraz poinformował, że koncepcja odnośnie zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych zostanie przygotowana przez Naczelnika po dokonaniu wizji wszystkich nieruchomości.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższe.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała zebranych, że rozstrzygnięte zostało postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego”. Dodała, że zarówno w części nr 1 dotyczącej Strefy I  jak i  części nr 2 dotyczącej Strefy II przetarg rozstrzygnięto na korzyść firmy DROGMAR s.c. z Ostrowca Świętokrzyskiego odpowiednio za kwoty 144 771,00 zł. oraz 139 113,00 zł. W części nr 3 dotyczącej gmin Bliżyn, Łączna, Skarżysko Kościelne oraz Suchedniowa przetarg rozstrzygnięto na korzyść Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych „PROF.-BUD” s.c z Kielc za kwotę 171 585,00 zł.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
     Protokołowała                                                                     Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Góralczyk                                                                        Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska …………….

Załączników 23  :
Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych
z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Suchedniów, obręb Michniów i obręb Krzyżka”,
Załącznik nr 4 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia
i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia kwot dotacji na ucznia/słuchacza szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku budżetowym 2015,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: częściowego odwołania darowizny nieruchomości dokonanej na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej, z dnia 31.03.2015
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej, z dnia 31.03.2015 r.
Załącznik nr 9 – pismo Członka Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej „TĘCZA”, z dnia 31.03.2015
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, z dnia 23.03.2015
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, z dnia 02.04.2015
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 31.03.2015
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 25.03.2015
Załącznik nr 14 – pismo mieszkańca Skarżyska-Kamiennej, z dnia 24.03.2015
Załącznik nr 15 – pismo mieszkańca Skarżyska-Kamiennej, z dnia 18.03.2015
Załącznik nr 16 – pismo Prezesa Międzyszkolnego Klubu Sportowego GALA, z dnia 01.04.2015
Załącznik nr 17 – pismo Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa
i Zagospodarowania Przestrzennego, z dnia 30.03.2015
Załącznik nr 18 – pismo Radnego Rady Miasta Adama Cioka, z dnia 27.03.2015
Załącznik nr 19 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 02.04.2015
Załącznik nr 20 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 01.04.2015
Załącznik nr 21 – pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2,
z dnia 17.03.2015
Załącznik nr 22 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, z dnia 19.03.2015
Załącznik nr 23 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 01.04.2015
 
  protokół nr 14 (375kB) pdf
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (2 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Bugajska (22 kwietnia 2015, 14:51:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 780