Protokół Nr 16 z dnia 15 kwietnia 2015 roku


Protokół Nr 16/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 15 kwietnia 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2. Artur Berus                                               - Wicestarosta
3. Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4. Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
5. Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu       
                  
Stali uczestnicy posiedzenia:
1. Małgorzata Łakomiec                                 -  Sekretarz Powiatu
2. Bogusława Wilczyńska                                -  Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1. Podjęcie uchwały zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej na okres do trzech lat.
2. Przyjęcie Informacji na temat pozyskanych zagranicznych i krajowych środków finansowych w roku 2014.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.

Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 10 kwietnia 2015r w sprawie przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2.400zł w ramach środków z otrzymanych z dotacji na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
2. Przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odprawy dla zwolnionych pracowników – 24.852zł, na zwiększoną składkę na Związek Powiatów Polskich – 1.467zł, na przewidywany wzrost odpisu na ZFŚS przeliczonego dla Starostwa w 2015r – 8.533zł oraz na zakup kostki brukowej, która we własnym zakresie zostanie ułożona przed budynkiem na Placu Floriańskim – 10.440zł. Środki na powyższe cele zostają przeniesione z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z kosztów energii.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej na okres do trzech lat (załącznik nr 3)

Z treścią powyższej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że powyższa uchwała została przygotowana w związku z pismem Dyrektora II LO zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej korytarza szkolnego pod ustawienie automatu kserograficznego na okres 3 lat firmie „TOMZET”, na którą Zarząd wyraził zgodę na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia br.
Zarząd Powiatu do przedstawionego projektu uchwały nie wniósł uwag oraz podjął go jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Informacja na temat pozyskanych zagranicznych i krajowych środków finansowych w roku 2014.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski  przedstawił zebranym Informację na temat pozyskanych zagranicznych i krajowych środków finansowych w roku 2014. (załącznik nr 4). Po sugestii sekretarza powiatu Małgorzaty Łakomiec na temat braku  w sprawozdaniu danych dotyczących środków pozyskanych od ministra infrastruktury na przebudowę mostów oraz środków od wojewody na zwalczanie klęsk żywiołowych, podjęto decyzję  o uzupełnieniu przedmiotowej informacji.
Zarząd Powiatu przyjął w/w informację, jednocześnie zobowiązując Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do uzupełnienia powyższego.
 
Ad. pkt 3.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej  (załącznik nr 5) zawierające prośbę o sfinansowanie następujących inwestycji techniczno-budowlanych:
1. Dostosowanie infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, holu głównego Szpitala oraz budowę szybu windowego na łączną kwotę 103 000 zł.
2. Naprawę wewnętrznej instalacji systemów alarmowania pożarowego, wykonanie oświetlenia bezpieczeństwa i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szpitala oraz wymiana części elewacji budynku (ściana oddzielenia pożarowego) na łączną  kwotę 255 000 zł.
3. Realizację zaleceń wynikających z decyzji Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Programu dostosowania pomieszczeń
i urządzeń Szpitala zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012 r. ( Dz.U. z 2012 r. po. 739) na łączną kwotę 136 000 zł.
4. Zmianę funkcjonalności pomieszczeń w budynku głównym Szpitala, budynku Oddziału Zakaźnego i budynku Administracji na łączną kwotę 140 000 zł.
5. Wymianę wewnętrznej sieci wodociągowej w budynku Szpitala przy ul. Ekonomii 4 na łączną kwotę 30 000 zł.
6.  Oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego na łączną kwotę 1 065 000 zł.
Wicestarosta poinformował, że po przeprowadzonej kontroli przez Powiatową Straż Pożarną, Szpital wykonał inwentaryzację systemów alarmowania pożarowego, z której wynika, że w celu uruchomienia systemu należy wymienić czujki izotopowe, optyczne i temperaturowe oraz adapter linii bocznej, przyciski ROP, moduły centrali p.poż. i okablowanie instalacji systemu. Wyjaśnił, że ostateczny termin wykonania zaleceń upływa w dniu 30.06.2015 r., a orientacyjny koszt wynosi około 90 000 zł. Wicestarosta dodał, że wykonanie zaleceń pokontrolnych jest konieczne do zrealizowania ze względu na bezpieczeństwo pacjentów jak i personelu przebywającego na terenie Szpitala. Z  uwagi na powyższe Wicestarosta zwrócił się do Zarządu z prośbą o zabezpieczenie w budżecie środków na ten cel. Starosta zaproponował, aby z tzw. „wolnych środków” przekazać kwotę w wysokości 70 000,00 zł.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwały.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 6) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na nieodpłatne udostepnienie pomieszczeń po byłych warsztatach szkolnych w dniach 24-25.04.2015 r. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że pomieszczenia udostępnione będą na potrzeby szkoleniowe dla Polskiego Związku Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych, które połączone będą z pokazem dla uczniów ZSTM.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych.
 
W związku z udziałem uczniów I LO w XIII Turnieju Wojewódzkim Liceów Ogólnokształcących w Halowej Piłce Nożnej „O Puchar Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty”, Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 7) z prośbą o bezpłatne udostępnienie busa będącego na stanie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, celem przejazdu do Kielc. Dodała, że udostepnienie busa zostało uzgodnione pomiędzy Dyrektorami.
 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższą prośbę Dyrektora.
 
W związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T” w miejscowości Występa w gminie Łączna Członek Zarządu Powiatu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 8) zawierające prośbę o zmianę w planie finansowym:
Zwiększenia:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne – „Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T
w miejscowości Występa w gminie Łączna                                                 550 000,00 zł
Zmniejszenie:
§ 4300 – zakup usług pozostałych
§ 6050 – wydatki inwestycyjne – „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gm. Skarżysko Kościelne, powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, gmina Wąchock, powiat Starachowicki)”                                                                                                                                                                                      50 000,00 zł
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższą prośbę zawartą w piśmie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych i zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania stosownego projektu uchwały Rady Powiatu. 
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 9) zawierające prośbę o zmianę
w planie finansowym:
Zwiększenia:
§ 6050 – wydatki inwestycyjne                                            4 900,00 zł
Zmniejszenie:
§ 4300 – zakup usług pozostałych                                        4 900,00 zł
Pani Anna Leżańska dodała, że w/w zmiana wynika z konieczności wypłaty odszkodowań za przejęcie z mocy prawa na rzecz Powiatu Skarżyskiego prawa własności nieruchomości przy ul. Metalowców w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższą prośbę Dyrektora i zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania stosownego projektu uchwały Rady Powiatu.

Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła zebranym pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (załącznik nr 10) zawierające prośbę o zwiększenie planu finansowego o kwotę 178 000,00 zł. Pani Skarbnik poinformowała, że prośba Dyrektora wynika z umieszczenia w miesiącu marcu dwóch małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Kielce.
Z uwagi na brak środków finansowych Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na prośbę Dyrektora. Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora do ponownej analizy budżetu jednostki, w celu wygospodarowania niezbędnych środków.
 
W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego naboru fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach RPOWŚ 2014-2020 dla Działania 6.5 rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Starosta– Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 11) zawierające prośbę o podjęcie decyzji w sprawie złożenia fiszek projektowych do Urzędu Marszałkowskiego dotyczących rewitalizacji dzielnicy Dolna Kamienna (rewitalizacja dotyczy przebudowy ul. Staszica – utworzenie deptaka miejskiego, budowy małego ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Towarowej, remont ul. Żurawiej, termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku) oraz projekt w partnerstwie z gminą Skarżysko-Kamienna dotyczący rewitalizacji dzielnicy Zachodnie, w którym Powiat Skarżyski zamierza przebudować ul. Staffa w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie fiszek projektowych dotyczących rewitalizacji dzielnicy Dolna Kamienna oraz Zachodnie. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 12) dotyczące wniosku firmy ŁUKK FILM  w sprawie wydłużenia terminu płatności zaległości z tytułu czynszu za wynajmowany lokal przy ulicy Plac Floriański. Najemca swoją prośbę motywuje niespodziewaną pilną wpłatą kwoty 3,5 tys. zł do Urzędu Skarbowego w miesiącu marcu br. Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu w dniu 7 stycznia 2015 r. podjął decyzję o odstąpieniu od rozwiązania umowy najmu Nr 1/OR/2013 zobowiązując najemcę do uregulowania zaległości do dnia 30 marca 2015 r. i uzależnił swoją decyzję od terminowych bieżących opłat za najem. Dodał, że z informacji przedstawionej przez Wydział Finansowy wynika, że na koncie dłużnika powstała zaległość w wysokości 5 026,21 zł., a bieżące opłaty nie są regulowane terminowo. Starosta zaproponował ostateczne przedłużenie terminu płatności całości zadłużenia wraz z bieżącymi opłatami do 31 maja 2015 r.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 13) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne korzystanie z gruntu należącego do Powiatu Skarżyskiego, celem ustawienia pojemników do zbierania tekstyliów przez Polski Czerwony Krzyż, zgodnie z lokalizacją wskazaną przez Naczelnika w piśmie. Ponadto Naczelnik zaproponował wyrażenie zgody na powyższe na okres trzech lat, jednocześnie zobowiązując PCK do uzgodnienia z dyrektorami jednostek miejsca postawienia pojemników przed ich placówkami oraz dbania o ich stan estetyczny i techniczny.
Zarząd Powiatu przychylił się do przedstawionej propozycji, jednocześnie zobowiązując Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania stosownego projektu porozumienia i przekazania Dyrektorom jednostek zgody wyrażonej przez Zarząd.
 
W związku z realizacją przez Powiat Skarżyski projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiacie Skarżyskim, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 14), w którym wyjaśnił, że w 2014 roku zostało zakupionych w ramach w/w projektu 50 zestawów sprzętu komputerowego i przekazanych 50 beneficjentom na podstawie umowy użyczenia. Poinformował, że w chwili obecnej prowadzone jest przez Komendę Powiatową Policji dochodzenie w sprawie przywłaszczenia przez jednego z beneficjentów sprzętu komputerowego, który został mu użyczony (sprzęt został sprzedany w lombardzie). Dodał, że po wykluczeniu beneficjenta z projektu sprzęt komputerowy powinien zostać przekazany kolejnej osobie z listy rezerwowej. Na chwilę obecną Powiat nie posiada owego sprzętu, gdyż osoba wykluczona go  nie zwróciła  ani nie zapłaciła kwoty stanowiącej jego równowartość.  Starosta dodał, że z informacji jakie uzyskaliśmy od koordynatora projektu wynika, że w takiej sytuacji Powiat Skarżyski powinien zakupić sprzęt z własnych środków i przekazać go odpowiedniemu Beneficjentowi.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu postanowił przekazać 1 zestaw komputerowy będący na stanie Starostwa Powiatowego.

Ad. pkt 4. Sprawy różne.
 
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
 
 Protokołowała                                                                      Przewodniczący Zarządu

Anna Bugajska                                                                           Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska………………
4.      B. Krawczyńska …………

Załączników 14  :
Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej na okres do trzech lat,
Załącznik nr 4 - Informacja na temat pozyskanych zagranicznych i krajowych środków finansowych w roku 2014,
Załącznik nr 5 – pismo ZOZ z dnia 31.03.2015 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 13.04.2015 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora I LO z dnia 08.04.2015 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora ZDP z dnia 10.04.2015 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora ZDP z dnia 07.04.2015 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 10.04.2015 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 10.04.2015 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 09.04.2015 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
z dnia 13.04.2015 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 14.04.2015 r.
 
Protokół Nr 16 (343kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (15 kwietnia 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (22 kwietnia 2015, 14:43:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 542