Protokół Nr 15 z dnia 8 kwietnia 2015 roku


Protokół Nr 15/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 8 kwietnia 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Jerzy Żmijewski                                          - Starosta
2. Artur Berus                                                - Wicestarosta
3. Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4. Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5. Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu                          
Stali uczestnicy posiedzenia:
1. Małgorzata Łakomiec                                  -  Sekretarz Powiatu
2. Bogusława Wilczyńska                                 -  Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, oddawanie w najem, dzierżawę i użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego.
  2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy zastępczej na lata 2012-2014.
  3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
  4. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie następujących uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
1.  wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie środka trwałego na rzecz Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarzysku-Kamiennej,
2.  przystąpienia Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do projektu
„e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” realizowanego ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia, uwzględniając wniosek zgłoszony przez Starostę.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:

1. Podjęcie uchwał zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  powołania komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, oddawanie w najem, dzierżawę i użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego,
b)  wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie środka trwałego na rzecz Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarzysku-Kamiennej.
c)  przystąpienia Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” realizowanego ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy zastępczej na lata 2012-2014.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      powołania komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, oddawanie w najem, dzierżawę i użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 2)

Uchwałę przedstawił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że z uwagi na zmiany w składzie osobowym komisji zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.
 
W związku z powyższym Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.
 
b) wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie środka trwałego na rzecz Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarzysku-Kamiennej. (załącznik nr 3)

Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Do przedmiotowej uchwały Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i podjął ją jednogłośnie.

c)  przystąpienia Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” realizowanego ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 4)

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym powyższą uchwałę. Poinformował, że w związku z przystąpieniem Powiatu Skarżyskiego do wspólnego dla Województwa Świętokrzyskiego  projektu zachodzi potrzeba podjęcia w/w uchwały.
W toku przeprowadzonego głosowania  Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę
w przedmiotowej sprawie.
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy zastępczej na lata 2012-2014 (załącznik nr 5)

Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z treścią w/w sprawozdania.
W drodze przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższe sprawozdanie.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Redaktora Naczelnego „Echa Dnia” (załącznik nr 6) zawierającym prośbę o objęcie patronatem plebiscytu na najpopularniejszego nauczyciela roku 2014/2015 „Belfer Roku” oraz o wsparcie finansowe w wysokości 615 zł na organizację Gali i nagrody dla laureatów. Pani Katarzyna Bilska zaproponowała, że w przypadku zwycięstwa nauczyciela z Powiatu Skarżyskiego, Powiat przekaże nagrodę rzeczową w wysokości 200 zł. Środki na ten cel zostaną przeznaczone z rozdz. 80195 § 4210.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej oraz podjął decyzję o nie wyrażeniu zgody na objęcie patronatem powyższego plebiscytu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że zachodzi konieczność zmiany ilości etatów w wytycznych do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016 z 17 na 18 w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna). Wyjaśniła, że pomyłka wynika z nieuwzględnienia decyzji Zarządu z dnia 6 maja 2014 r. dotyczącej wyrażenia zgody na zwiększenie zatrudnienia o jeden etat pedagoga.
Z uwagi na powyższe Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę ilości etatów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 7) informującym, iż w celu pozyskania środków na uregulowanie wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw materiałów i usług, przesłane zostały n/w firmom finansowym warunki uwzględniające finansowe możliwości spłaty zobowiązań ZOZ. Poinformował, że w odpowiedzi wpłynęły następujące oferty:
1.  Od M.W. Trade S.A. :
Propozycje zawarcia umowy subrogacji ( za zgodą Rady Powiatu na zmianę wierzyciela w formie uchwały ) na kwotę 3 mln zł. Oprocentowanie 6,55 %; prowizja 30 000,00 zł; oraz propozycję udzielenia pożyczki w procedurze przetargowej na tych samych warunkach; łączny koszt w 60 miesiącach 605 110,18 zł.
2.  Od Magellan S.A.:
Propozycję zawarcia umowy przystąpienia do długu na kwotę 3 mln zł.; oprocentowanie 6,44 %; prowizja 28 500,00 zł; łączny koszt w 60 miesiącach 593 422,54 zł.
Wicestarosta dodał, że Dogmat Systemy S.A. i Europejski Fundusz Medyczny S.A. odmówiły złożenia oferty na wskazanych warunkach.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższe i postanowił zobowiązać Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej do przygotowania projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela ZOZ.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił projekt wniosku Zarządu Powiatu (załącznik nr 8) skierowany do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Skarżyski prawa własności nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarzyska-Kamiennej jako działki: nr 3 o pow. 0,0359 ha, nr 4/1 o pow.0,0243 ha, 4/2 o pow. 0,0080 ha, nr 4/5 o pow. 0,0027 ha, nr 4/9 o pow. 0,0001 ha, nr 4/13 o pow. 0,0103 ha (obręb 4 Kamienna, arkusz mapy 32), stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej ul. 1 Maja w Skarżysku-Kamiennej. Dodał, że nabycie w/w działek przez Powiat Skarżyski nastąpiło z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 9) zawierającym prośbę o podjęcie decyzji w sprawie sposobu przekazania części budynku mieszczącego się przy ul. Plac Floriański 1 (dawna stołówka), ustalenia opłat za korzystanie oraz terminu płatności dla jednostki organizacyjnej powiatu jaką jest Powiatowe Centrum Rozwoju  Edukacji. W piśmie Naczelnik wyjaśnił, że z uwagi na wysokie  koszty oraz problem z podziałem geodezyjnym,  zdaniem specjalisty w zakresie trwałego zarządu – Pana Mirosława Gdesza niezasadnym jest przekazanie w trwały zarząd budynku zajmowanego przez kilka jednostek. Następnie Starosta zapoznał zebranych z propozycją naczelnika dotyczącą zawarcia umowy użyczenia z PCRE obciążając jednostkę jedynie kosztami utrzymania budynku oraz opłatami z tytułu zużycia energii elektrycznej. Odnośnie budynku w którym mieści się biblioteka ponoszone byłyby opłaty z tytułu zużycia wody i ścieków, za centralne ogrzewanie oraz energię elektryczną. Starosta dodał, że takie rozwiązanie zostało również poparte przez pracownika RIO.
W świetle powyższego Zarząd Powiatu postanowił zawrzeć umowę użyczenia części budynków z Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji. Jednocześnie zobowiązano Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania stosownych dokumentów.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy (załącznik nr 10) zawierające prośbę o nieodpłatne udostępnienie pojazdu, celem przewiezienia uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Skarżysku-Kamiennej do Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Dodał, że artyści mają swoim występem uświetnić Konferencję pt. „Krajowy Fundusz Szkoleniowy kluczem do rozwoju świętokrzyskich firm” organizowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy. Wobec powyższego Starosta zaproponował, aby za zgodą Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych udostępniony został bus będący na stanie Placówki.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę zawartą w piśmie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska powróciła do sprawy, która była przedmiotem posiedzenia w dniu 4 marca br. Poinformowała, że Zarząd rozpatrywał pismo  Związku Strzeleckiego „STRZELEC” zawierające prośbę o udzielenie wsparcia finansowego dla jednostki w wysokości 1800 zł. na zakup nagród oraz środków łączności bezprzewodowej w związku z organizacją „Strzeleckiego Marszu Ekologicznego”. Następnie zaproponowała aby zarząd Powiatu przychylił się do prośby Związku, angażując środki finansowe z rozdz. 90019 §4210.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie jednostce wsparcia finansowego w wysokości 1 800 zł. na zakup nagród oraz środków łączności bezprzewodowej. Środki na ten cel przekazane zostaną zgodnie z propozycją Członka Zarządu - Pani Anny Leżańskiej.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.

W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
  Protokołowała                                                                    Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Góralczyk                                                                   Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska………………
4.      B. Krawczyńska ………
 
Załączników 10:
Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, oddawanie w najem, dzierżawę
i użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie środka trwałego na rzecz Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarzysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 - uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przystąpienia Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” realizowanego ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 5 - sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy zastępczej na lata 2012-2014,
Załącznik nr 6 – pismo Echa Dnia,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora ZOZ z dnia 08.04.2015 r.,
Załącznik nr 8 – projekt wniosku Zarządu z dnia 02.04.2015 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika OR z dnia 07.04.2015 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 01.04.2015 r.
 
  Protokół Nr 15 (338kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (8 kwietnia 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (22 kwietnia 2015, 14:35:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 682