Protokół nr 13 z dnia 25 marca 2015 roku


Protokół Nr 13/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 25 marca 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2. Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3. Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4. Anna Leżańska                                             - Członek Zarządu Powiatu
5. Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu                          
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.  Małgorzata Łakomiec                                    -  Sekretarz Powiatu
2.  Bogusława Wilczyńska                                  -  Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:

1.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b) przeniesienia środków finansowych w ramach zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.
2.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2014 rok.
3. Przyjęcie sprawozdania Zespołu Opieki Zdrowotnej, Obwodu Lecznictwa Kolejowego oraz Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy dotyczące zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie wieczyste lub użyczania aktywów trwałych w roku 2014.
4.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.  Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek i zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o przyjęcie informacji o stanie mienia Powiatu Skarżyskiego za okres od 1 stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r. oraz zatwierdzenia ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.
 
Członek Zarządu – Katarzyna Bilska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwał w sprawie:
1. Upoważnienia Pana Piotra Lewandowskiego – dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,
2. Upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.

Sekretarz Powiatu – Małgorzata Łakomiec zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie uchwał w sprawie:
1. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej,
2. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej,
3. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu placu szkolnego przy Zespole Szkół technicznych w Skarżysku-Kamiennej,
4. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku Zespołu szkól Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej na okres do trzech lat.

Zarząd Powiatu w drodze przeprowadzonego głosowania jednogłośnie wyraził zgodę na rozszerzenie porządku posiedzenia, zgodnie z przedstawionymi wnioskami.
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b) przeniesienia środków finansowych w ramach zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku,
c)  upoważnienia Pana Piotra Lewandowskiego – dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,
d) upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej,
f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej,
g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu placu szkolnego przy Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej,
h)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku Zespołu Szkól Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej na okres do trzech lat,
2.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2014 rok.
3.  Przyjęcie informacji o stanie mienia Powiatu Skarżyskiego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
4. Przyjęcie sprawozdania Zespołu Opieki Zdrowotnej, Obwodu Lecznictwa Kolejowego oraz Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy dotyczące zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie wieczyste lub użyczania aktywów trwałych w roku 2014.
5.  Zatwierdzenia ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.
6.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
7.  Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 2)

Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 20.03.2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 111.038zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadanie „Budowa ul. 3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej” w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.
2. Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 20 marca 2015r w sprawie zmniejszenia środków na uposażenia w kwocie 1.385zł i przeznaczenie ich na wypłatę nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.
3. Pism Wydziału Edukacji z dnia 23 marca 2015rw sprawie wydzielenia z planów jednostek oświatowych rozdziałów dotyczących prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:
- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 46.016zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 – 123.709zł
oraz rozdziałów dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, co wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 16 grudnia 2014r.
- I Liceum Ogólnokształcące – 30.643zł
- II Liceum Ogólnokształcące – 11.322zł
- III Liceum Ogólnokształcące – 22.660zł.
 
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.

b) przeniesienia środków finansowych w ramach zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku(załącznik nr 3)
Uchwałę w powyższej sprawie przedstawił Wicestarosta – Artur Berus. Wicestarosta wyjaśnił, że powyższa uchwała została przygotowana w związku z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z prośbą o dokonanie zmian planowanego wydatkowania środków w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnoprawnych na 2015 rok w wysokości 25.000,00 zł. 
z zadania 2 ( podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ):
- na zadanie 1 (zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu) w wysokości 10.000,00 zł
- na zadanie 6 (zwrot kosztów wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej) w wysokości 15.000,00 zł.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.
 
c) upoważnienia Pana Piotra Lewandowskiego – dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,(załącznik nr 4)
d) upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej(załącznik nr 5)

W związku z przystąpieniem ILO oraz ZSE do  Programu Erasmus +, Członek Zarządu Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że zachodzi konieczność podjęcia w/w uchwał upoważniających Dyrektorów do dokonania w imieniu Powiatu wszelkich czynności związanych z realizacją projektów.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pojął powyższe uchwały, głosując nad każdą oddzielnie.

e)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej(załącznik nr 6)
f)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej(załącznik nr 7)

Uchwały w powyższych sprawach przedstawiła Sekretarz Powiatu - Pani Małgorzata Łakomiec. Poinformowała, że w/w uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń biurowych w ZST o powierzchni 10 m2  zawarte zostaną z Panią Karoliną Małecką z przeznaczeniem na prowadzenie sprzedaży hurtowej materiałów budowlanych na okres jednego roku i z Panem Dariuszem Lange na prowadzenie zajęć teoretycznych z kursów nauki jazdy na okres dwóch lat. Dodała, że powyższe umowy zostaną zawarte  bez procedury przetargowej.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższe uchwały, głosując nad każdą z nich odrębnie.

g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu placu szkolnego przy Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 8)

Referująca: Sekretarz Powiatu - Pani Małgorzata Łakomiec. Wyjaśniła, że uchwała w tej sprawie dotyczy zawarcia z Panem Dariuszem Lange umowy najmu placu szkolnego o powierzchni użytkowej 163 m2 przy Zespole Szkół Technicznych w Skarzysku-Kamiennej z przeznaczeniem na prowadzenie praktycznej nauki jazdy. Poinformowała, że w/w umowa może być zawarta na okres dwóch lat bez procedury przetargowej.
W drodze przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.

h)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku Zespołu Szkól Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej na okres do trzech lat(załącznik nr 9)
Sekretarz Powiatu - Pani Małgorzata Łakomiec przedstawiła powyższą uchwałę i poinformowała, że dotyczy ona wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia o powierzchni użytkowej 9,00 m2 znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarzysku-Kamiennej z przeznaczeniem na sklepik szkolny. Dodała, że umowa najmu może być zawarta na okres do trzech lat.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął w/w uchwałę.
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2014 rok(załącznik nr 10)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym w/w sprawozdanie. Poinformował, że budżet Powiatu Skarżyskiego na 2014 rok zmieniany był 31 razy przez Zarząd Powiatu oraz 13 razy przez Radę Powiatu. Podjętych było także przez Zarząd sześć uchwał tzw „wewnętrznych” przenoszących plan pomiędzy jednostkami w tej samej klasyfikacji budżetowej.
  Wykonanie budżetu wyniosło:
-        dochody -   93.483.553,26zł – 98,45% planu
-        wydatki -  97.904.054,61zł – 96,17% planu
-        deficyt  - 4.420.501,35zł przy planie 6.853.952zł
-        przychody  - 6.005.311,07zł
Budżet zamknął się deficytem, który w całości został pokryty z tzw. „wolnych środków” rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Starosta dodał, że planowany na ten rok kredyt nie został uruchomiony. Dług Powiatu w 2014 roku nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego, nie zwiększył się, ale i nie uległ zmniejszeniu, bowiem spłaty rat kredytu zostały odroczone do 2017 roku. Dług powiatu wynosi 43.646.533zł i wynika z zaciągnięcia kredytów w latach 2010-2013. Powiat posiada zadłużenie w 3 bankach: Pekao SA, PKO BP oraz w Banku Ochrony Środowiska. Starosta wyjaśnił, że dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 84.518.347,46zł tj. 98,97%, a dochody majątkowew kwocie 8.965.205,80zł tj 93,84% planu i składają się z: Dochodów własnych wykonanych w 109,75% w wysokości 6.983.542zł. Są to przede wszystkim opłaty komunikacyjne, wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, opłaty za usługi dot. prac geodezyjnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, za wyżywienie, zakwaterowanie oraz dowóz wychowanków w placówkach oświatowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpłaty z gmin i powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, udział powiatu w dochodach zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa, odsetki bankowe od środków na rachunku i odsetki z tyt. nieterminowych wpłat, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z tytułu 2,5% kosztów obsługi PFRON, otrzymane darowizny, wpływy z opłat za trwały zarząd, kary umowne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowania, zwrot wydatków dokonanych w latach poprzednich (np. korekty składek ZUS, refundacje z PUP). Są to też dochody z najmu, ze sprzedaży mienia oraz środki niewykorzystane  w terminie na wydatki niewygasające w poprzednim roku budżetowym. Udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wyniosły 12.298.834,59zł co stanowi 101,42% planu. Są to udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych Subwencji ogólnej wykonanej w kwocie  50.327.089zł tj. 100,04%, a która składa się z:
-        części oświatowej - 41.666.851
-        części wyrównawczej - 6.585.725
-        części równoważącej - 1.703.941
-       uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje drogowe – most w Płaczkowie 351.400zł oraz na uzupełnienie dochodów bieżących 19.172zł
Zauważyć należy duży spadek części oświatowej subwencji w stosunku do poprzedniego roku tj o 3.128.181zł, co spowodowane jest zmniejszeniem się liczby uczniów w placówkach oświatowych. 
Środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonanie tych dochodów wynosi 100% planu czyli 849.100zł.. Środki te zgodnie z ustawą będą przekazywane do 2017 roku. Dotacji - ich wykonanie za 2014 rok wynosi 18.625.075,56zł co stanowi 99,43% planu. Przeważają dotacje z budżetu państwa - 14.838.512,72zł:
-na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności, na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz wychowanków domu dziecka, gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wraz z wynagrodzeniami osób wykonujących te zadania, na wiosenną kwalifikację wojskową, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, na wykonanie oceny stanu technicznego wałów miasta Skarżysko-Kamienna wraz z koncepcją ochrony przeciwpowodziowej wynikającą z oceny stanu technicznego wałów oraz inne zadania dotyczące usuwania skutków klęsk żywiołowych, na organizacje wyborów samorządowych, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej, na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych wykonujących pracę
w terenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz pochodnymi od tych wynagrodzeń oraz świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do pieczy zastępczej dziecka
- na zadania inwestycyjne: na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na zakup urządzenia do testowania sprzętu ochrony dróg oddechowych, na zakup samochodu operacyjnego dla Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na zadania drogowe w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:  Przebudowa drogi wraz z poprawą odwodnienia i przebudową przepustów w Grzybowej Górze, Przebudowa drogi powiatowej ul.Rycerska oraz Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej. Wpłynęła dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
w wysokości 1.810.946zł z przeznaczeniem na Rozbudowę drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej. Ponadto Powiat otrzymał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zł: 12.000 na  demontaż pojazdów usuniętych z dróg Dotacje z budżetów innych JST zostały wykonane w wysokości 1.963.616,84zł. Były przeznaczone na zimowe utrzymanie chodników, na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników biblioteki pedagogicznej. Poza tym przeznaczone były na zadania inwestycyjne. Z Gminy Skarżysko Kościelne powiat uzyskał 500.000zł na budowę ronda, a z Gminy Skarżysko-Kamienna – 100.000zł na rozbudowę ul.Metalowców.
Do budżetu powiatu wpłynęła także zaległość Gminy Skarżysko-Kamienna z tytułu nieprzekazania w poprzednim roku całości dotacji celowej na zadanie „Budowa ul.3-go Maja
w Skarżysku-kam.” jaka wynikała z zawartej umowy – 1.104.485,93zł. Wpływ tej zaległości został przeznaczony na zmniejszenie deficytu.
Środków z Unii Europejskiej, które wyniosły 4.301.574,72zł co stanowi 65,89% planu. Wpływ środków uzależniony jest od harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów, które stanowią załączniki do umów o dofinansowanie. Środki były przeznaczone na realizację projektów w ramach programu Kapitał Ludzki (383.185,86zł), programu operacyjnego innowacyjna gospodarka (457.611,02zł), programu Leonardo da Vinci (115.422,21zł), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (15.372,24zł) oraz na projekty e-świętokrzyskie i termomodernizacje (3.329.983,39zł). Niskie wykonanie w dochodach z Unii Europejskiej dotyczy środków na projekty  w ramach programu Leonardo da Vinci. Wynika ze zmiany sposobu ewidencjonowania tych środków. Wpływają one z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, zazwyczaj w drugiej połowie roku, ale dotyczą projektów realizowanych w roku następnym. Dotychczas te środki kwalifikowane były do dochodów roku, w którym wpłynęły, ale po przeanalizowaniu tej sytuacji, od 2014 roku, są ewidencjonowane na rozliczeniach międzyokresowych w roku w którym wpłynęły, a do dochodów przyjęte w roku, w którym środki będą wydatkowane zgodnie z umowami o dofinansowanie projektów. Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do roku poprzedniego jest niższe o 1.475.335,07zł. Spowodowane jest to przede wszystkim niższą subwencją ogólną o 3.169.469zł i niższą dotacją z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o 2.176.194zł. Wszystkie pozostałe źródła dochodów są na wyższym poziomie niż  w poprzednim roku, co należy ocenić pozytywnie.
 
Natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 80.816.473,85zł, zostały podzielone wg ustawowo określonych grup:
-  Dotacje na zadania bieżące udzielone przez powiat – 2.064.844,57zł to przede wszystkim dotacje dla szkół niepublicznych – 1.742.904zł, dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10% środków otrzymanych przez te warsztaty
z PFRON-u, dotacje na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bliżyn i na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz na współfinansowanie miejsko-powiatowej biblioteki,
-  Wydatki na programy unijne – 2.422.737,30zł to wydatki na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz projektów w ramach programu Leonardo da Vinci. Są one realizowane zgodnie z podpisanymi umowami.
-  Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.632.788,60zł – to przede wszystkim świadczenia dla rodzin zastępczych i wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej – 1.781.896,78zł, świadczenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 283.012,51zł, diety radnych Powiatu Skarżyskiego – 299.890zł oraz świadczenia wynikające z ustawy o BHP
-    Obsługa długu – 1.659.188,41zł to odsetki od zaciągniętych kredytów
-   Wydatki statutowe – 17.178.461,49zł – to przede wszystkim utrzymanie jednostek budżetowych, wszystkie zakupy i usługi bieżące, które służą wykonywaniu przez powiat nałożonych ustawowo zadań. Są to wydatki głównie na:  
·   zakup materiałów i wyposażenia - 2.030.125,01zł
·   koszty energii – 1.886.722,72zł,
·   usługi remontowe – 1.019.107,20zł,
·   odpis na ZFŚS – 2.338.014,87zł
·  opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej poza terenem naszego powiatu – 1.911.102,79zł
·    zakup usług pozostałych – 2.011.088,55zł
·    na składkę zdrowotną za osoby nieobjęte tym ubezpieczeniem – 4.630.896zł
-  Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.858.453,48zł  - stanowią największą grupę wydatków powiatu. Z tego ponad 62% to wynagrodzenia w oświacie, a wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 17.087.580,76zł. Główne zadania inwestycyjne to:
-   Inwestycje drogowe – 10.555.188,68zł to przede wszystkim przebudowa ul.Metalowców, budowa mostu w Płaczkowie i ronda w Skarżysku Kościelnym, rozbudowa drogi Bliżyn –Zbrojów oraz przebudowa dróg w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: w Grzybowej Górze oraz ul.Rycerskiej i Książęcej w Skarzysku-Kamiennej
-  Termomodernizacja budynków – 3.891.117,98zł
-  Projekty e-świętokrzyskie – 778.528,20zł
-  Samochody i sprzęt dla straży pożarnej (w tym dotacje dla OSP) – 668.220zł
- Adaptacja pomieszczeń pod bibliotekę pedagogiczną wraz z wyposażeniem – 887.070,44zł.
Starosta dodał, że powiat uzyskał nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co jest istotne z punktu widzenia art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych mówiącym iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i „wolne środki” rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:
Dochody bieżące +nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki > wydatki bieżące 84.518.347,46 + 6.005.311,07  >  80.816.473,85
Powyższe wyliczenie wskazuje iż powstała nadwyżka nad wydatkami bieżącymi w kwocie zł: 9.707.184,68,  a bez uwzględnienia „wolnych środków” występuje nadwyżka w kwocie zł: 3.701.873,61. Starosta podkreślił, że na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, wszystkie płatności regulowane były terminowo.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2014 rok.
 
Ad. pkt. 3. Przyjęcie informacji o stanie mienia(załącznik nr 11)

 Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym informacje o stanie mienia Powiatu Skarżyskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
Po zapoznaniu się z przedmiotową informacją Zarząd Powiatu przyjął ją jednogłośnie. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem Powiatu do podsumowania wartości mienia, przedstawienia informacji o dochodach oraz przygotowania map poglądowych obrazujących ich usytuowanie. Ponadto Zarząd zobowiązał Naczelnika do przedstawienia koncepcji odnośnie zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych.
W drodze przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższą informację.
 
Ad. pkt. 4. Przyjęcie sprawozdania Zespołu Opieki Zdrowotnej, Obwodu Lecznictwa Kolejowego oraz Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy dotyczące zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie wieczyste lub użyczania aktywów trwałych w roku 2014 (załącznik nr 12)

Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym sprawozdania Zespołu Opieki Zdrowotnej, Obwodu Lecznictwa Kolejowego oraz Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy dotyczące zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie wieczyste lub użyczania aktywów trwałych w roku 2014.
Zarząd Powiatu przyjął przedmiotowe sprawozdanie. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wicestarostę do uszczegółowienia pozycji 15-22 sprawozdania Zespole Opieki Zdrowotnej w zakresie stawek związanych z zakwaterowaniem oraz do analizy pozostałych umów. Ponadto Zarząd zobowiązał Wicestarostę do pozyskania informacji w sprawie zaangażowania środków finansowych wpływających do Obwodu Lecznictwa Kolejowego z tytułu najmu i  dzierżawy pomieszczeń oraz sprzętu.
 
Ad. pkt. 5. Zatwierdzenie ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 marca 2015 r. (załącznik nr 13)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 marca 2015 r. dotyczące przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedmiotowe ogłoszenie.
 
Ad. pkt. 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu

Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 14) zawierające prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków w wysokości minimum 3 mln. zł na utrzymanie funkcjonowania Szpitala. W piśmie Dyrektor zasugerował rozważenie możliwości wzięcia pożyczki lub przystąpienia do długu.
Zarząd Powiatu postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącej Rady Powiatu o zwołanie posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji Zdrowia, celem wypracowania wspólnego stanowiska.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Wicedyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 15) z prośbą o nieodpłatne udostepnienie samochodu niezbędnego do przewozu drużyn II LO w związku z ich uczestnictwem w półfinałach mistrzostw w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców, które odbędą się w dniu 15.04.2015 r. w Kielcach.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na bezpłatne udostępnienie samochodu będącego na stanie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że wpłynęły 4 oferty dotyczące doradztwa i wsparcia eksperckiego w zakresie przygotowania Programu Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030. Po przeanalizowaniu ofert najkorzystniejszą okazała się oferta Proregio Consulting Beata Bujak-Szwaczka za kwotę 9 717 zł brutto. W związku z powyższym pani Katarzyna Bilska zwróciła się do Zarządu z prośbą o akceptację powyższego wyboru. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 16.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nawiązanie współpracy z firmą Proregio Consulting.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo organizatorów SZANTYSKAR (załącznik nr 17) z prośbą o wsparcie finansowe szóstej edycji festiwalu Piosenki Żeglarskiej, która odbędzie się w klubie Semafor w Skarżysku-Kamiennej w dniu 11 kwietnia 2015 r.
W trakcie dyskusji Zarząd Powiatu ustalił, że w/w impreza zostanie dofinansowana kwotą w wysokości 500 zł. Środki na ten cel zostaną przeznaczone z rozdziału 75075.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Starosty Szydłowieckiego (załącznik nr 18) z prośbą o przyjęcie roli współorganizatora Turnieju szachowego Ziemi Odrowążów i ufundowanie dwóch nagród rzeczowych, o wartości 200 zł. i 100 zł oraz o rozpropagowanie wśród mieszkańców powiatu informacji na temat w/w imprezy. Mając na uwadze brak środków finansowych możliwych do wygospodarowania na ten cel,  Starosta zaproponował, że ufunduje nagrody osobiście.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 19) zawierające prośbę o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej zimowego utrzymania dróg powiatowych:
na sezon 2015/2016                                       600 000,00 zł
na sezon 2016/2017                                       600 000,00 zł.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Ad. pkt. 7. Sprawy różne
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił projekt wniosku (załącznik nr 20) Zarządu Powiatu skierowany do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Skarżyski prawa własności nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarzyska-Kamiennej jako działki: nr 2 o pow. 0,0157 ha, nr 2/1 o pow.0,0055 ha (obręb 4 Kamienna, arkusz mapy 32), stanowiącej pas drogowy dróg powiatowych ul. 1 Maja i ul. Towarowej w Skarżysku-Kamiennej. Dodał, że nabycie w/w działek przez Powiat Skarżyski znajdujących się w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarzysku-Kamiennej może nastąpić na wniosek zarządu powiatu w drodze decyzji wojewody.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił projekt wniosku (załącznik nr 21) Zarządu Powiatu skierowany do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie decyzji potwierdzającej przejście na własność Powiatu Skarżyskiego nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-kamiennej jako działka nr 231/3 o powierzchni 0,0156 ha (obręb 10 Metalowiec, arkusz mapy 43), stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej ulicy Metalowców w Skarżysku-Kamiennej. Starosta dodał, że nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że w styczniu 2014r. Konwent Starostów podjął inicjatywę wspólnej dla Województwa Świętokrzyskiego realizacji projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego”. W związku z powyższym przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami informujące o konieczności podjęcia uchwały Rady Powiatu oraz zawarcia porozumienia partnerskiego. Starosta wyjaśnił, ze na spotkaniu w dniu 21 stycznia br. ustalono, że w pierwszym etapie konieczne będzie przygotowanie koncepcji i studium wykonalności, których całkowity koszt sporządzenia dla wszystkich partnerów kształtuje się na poziomie 350.000 zł. W związku z powyższym koniecznym będzie zabezpieczenie w budżecie powiatu wkładu własnego, który ustalony zostanie na Konwencie Starostów w dniu 1 kwietnia 2015r. Starosta wyjaśnił, że maksymalny czas trwania projektu to 3 lata. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 22.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z treścią wzoru uchwały Rady Powiatu oraz porozumienia partnerskiego uznał za zasadne przystąpienie do projektu. Jednocześnie postanowiono, że Zarząd Powiatu powróci do przedmiotowej sprawy po udziale Starosty w Konwencie Starostów oraz uzyskaniu szczegółowych informacji.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 23) zawierające analizę sprawy dot. darowizny nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Cmentarnej oznaczonej jako działka nr 6/14 dla Gminy Skarżysko-Kamienna. Starosta poinformował, że cel darowizny nie jest realizowany, dlatego zaproponował przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania darowizny.                                                              
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty oraz zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania stosownego projektu uchwały.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Przewodniczącego Obwodu Świętokrzyskiego ZHR (załącznik nr 24)  zawierające prośbę o rozwiązanie umowy najmu lokalu nr 297 przy ulicy Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Powodem rozwiązania umowy jest brak możliwości dalszego opłacania czynszu przez ZHR w dotychczasowej kwocie. Zachowanie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia jest zgodne z umową.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z okresem wypowiedzenia jednego miesiąca.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji (załącznik nr 25) zawierającym prośbę o wypożyczenie 8 sztuk gablot ekspozycyjnych w celu umieszczenia w nich archiwalnych numerów pism wydawanych w Skarżysku-Kamiennej i okolicach podczas organizowanej wystawy „ Historia polskiej prasy” w kwietniu br.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
 
    Protokołowała                                                                      Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Góralczyk                                                                     Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska……………………
3.      A. Leżańska………………
4.      B. Krawczyńska …………
 
 

Załączników 25:
Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przeniesienia środków finansowych w ramach zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2015 roku .
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Piotra Lewandowskiego – dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Technicznych
w Skarżysku-Kamiennej
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Technicznych
w Skarżysku-Kamiennej
Załącznik nr 8 –  uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu placu szkolnego przy Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej
Załącznik nr 9 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku Zespołu Szkól Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej na okres do trzech lat,
Załącznik nr 10 – sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2014 rok
Załącznik nr 11 – informacja o stanie mienia Powiatu Skarżyskiego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Załącznik nr 12 – sprawozdania ZOZ, MOMP, OLK,
Załącznik nr 13 – ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25.03.2015 r.
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora ZOZ z dnia 13.03.2015 r.
Załącznik nr 15 – pismo Wicedyrektora II LO z dnia 20.03.2015 r.
Załącznik nr 16 – oferty,
Załącznik nr 17 – pismo organizatorów Szantyskar z dnia 24.03.2015 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Starosty Szydłowieckiego z dnia 16.03.2015 r.
Załącznik nr 19 – pismo Dyrektora ZDP z dnia 17.03.2015 r.,
Załącznik nr 20 – wniosek Zarządu Powiatu GG-II.6824.1.2015
Załącznik nr 21 – wniosek Zarządu Powiatu GG-II.680.2.1.2.2015
Załącznik nr 22 – pismo Naczelnika Wydziału GG z dnia 19.03.2015 r.,
Załącznik nr 23 – pismo Naczelnik IM z dnia 20.03.2015 r.,
Załącznik nr 24 – pismo ZHR z dnia 16.03.2015 r.,
Załącznik nr 25 – pismo Dyrektora PCRE z dnia 19.03.2015 r.

Protokół nr 13 (422kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (25 marca 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (21 kwietnia 2015, 11:21:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 641