Protokół nr 12 z dnia 18 marca 2015 roku


Protokół Nr 12/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 18 marca 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2. Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
3. Anna Leżańska                                            - Członek Zarządu Powiatu
4. Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu                          

Stali uczestnicy posiedzenia:
1.  Małgorzata Łakomiec                                -  Sekretarz Powiatu
2.  Bogusława Wilczyńska                               -  Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b) wyrażenia zgody na udostępnienie Sali komputerowej w budynku Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej.
2.   Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.   Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1) pisma Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego z dnia 09.03.2015 r. w sprawie przeniesienia planu w kwocie 5.000zł na zabezpieczenie usług wykonywanych dla Starostwa Powiatowego,
2)  konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 3.000 zł. na uiszczenie opłaty za złożenie apelacji do sądu.
 
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
b) wyrażenia zgody na udostępnienie sali komputerowej w budynku Zespołu Szkół Samohodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 3)
Uchwałę w powyższej sprawie przedstawił Starosta – Jerzy Żmijewski. Poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały przygotowany został w związku z decyzją Zarządu podjętą na posiedzeniu w dniu 4 marca br. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi ZSSU na udostępnienie sali komputerowej.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że wpłynęło pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 4) z prośbą o wyrażenie zgody na wynajem pomieszczenia o pow. 9 m² w budynku szkoły z przeznaczeniem na sklepik szkolny.
Zarządu Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu proponowanego pomieszczenia w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z zasadami przygotowania arkuszy organizacyjnych (załącznik nr 5). Poinformowała, że przedmiotowy dokument stanowić będzie podstawę przygotowania przez dyrektorów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował przedstawiony dokument.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich „MICHNIOWIANKI” (załącznik nr 6) zawierające prośbę o wsparcie finansowe w zakupie elementów strojów ludowych dla zespołu śpiewaczego.
Z uwagi na brak środków finansowych możliwych do wygospodarowania na ten cel, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przedmiotowy wniosek.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Wydziału Edukacji (załącznik nr 7) z prośbą o wytypowanie przedstawiciela Zarządu Powiatu do prac w Komisji ds. kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski.
Do uczestnictwa w pracach przedmiotowej komisji Zarządu Powiatu wytypował Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w związku z kończącym się w dniu 31 sierpnia 2015 roku okresem powierzenia Pani Dorocie Nowak-Małek stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego zwrócił się do Zarządu Powiatu o wytypowanie trzech przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisji konkursowej, mającej na celu wyłonienie osoby na stanowisko dyrektora placówki oraz o wyznaczenie jej przewodniczącego. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 8.
Zarząd Powiatu wytypował do prac w komisji konkursowej następujące osoby:
1.      Członka Zarządu - Panią Katarzyną Bilską w charakterze przewodniczącego komisji,
2.      Członka Zarządu – Panią Annę Leżańską,
3.      Członka Zarządu – Panią Bogusławę Krawczyńską.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora I LO (załącznik nr 9) zawierające prośbę o bezpłatne udostępnienie busa, będącego w posiadaniu Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w celu dowozu uczniów szkoły (12 chłopców plus opiekun) na Turniej Piłki Halowej, który odbędzie się 18 marca br. w Kielcach. Pani Katarzyna Bilska dodała, że przedmiotowa prośba uzgodniona została z Dyrektorem Placówki – Panią Dorotą Nowak-Małek.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała że Dyrektor III LO zwrócił się z prośbą o udostępnienie pojazdu na przejazd zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego „Relaks” (6 zawodników plus trener) na zawody sportowe do Ożarowa Mazowieckiego w dniach 27-29.03.2015 r. (załącznik nr 10).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie busa będącego w posiadaniu Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Dyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 zwrócił się do Zarządu z pismem (załącznik nr 11) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska pracy – robotnik gospodarczy. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła zebranym, że powyższa prośbą związana jest z przejściem na emeryturę pracownika zatrudnionego w placówce na stanowisku konserwatora.
Zarządu Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na prośbę Dyrektora SOSW Nr 2.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Koordynatora Centrum Światowych Dni Młodzieży – Ks. Krzysztofa Wróbla (załącznik nr 12) zawierające prośbę o pomoc w organizacji Peregrynacji Symboli Światowych Dni Młodzieży, która odbędzie się 8 kwietnia br. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w piśmie zwrócono się w szczególności o:
1) zapewnienie bezpieczeństwa poprzez obecność służb: policyjnej, medycznej oraz straży pożarnej,
2)  sfinansowanie koszulek dla Wolontariuszy ŚDM,
3)  informację o tym wydarzeniu na stronie internetowej Starostwa.
Zarządu Powiatu wyraził zgodę na zamieszczenie informacji o uroczystości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz zakup koszulek dla wolontariuszy (dz. 750 rozdz. 75075 §4300). Zarząd podkreślił, że w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa podczas uroczystości należy zwrócić się bezpośrednio do w/w służb.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że Stowarzyszenie „SALUTEM” zwróciło się z prośbą o objęcie honorowym patronatem międzynarodowego projektu dotyczącego wyprawy dookoła świata pt. „WORLD EXPEDITION 2015”. Wyjaśniła, że Stowarzyszenie zobowiązało się do umieszczenia logotypów Powiatu Skarżyskiego w materiałach informacyjnych, na stronie internetowej www.world-expedition.com.pl oraz w trakcie powyprawowych prezentacji. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 13.
Zarząd Powiatu ustalił, że honorowy patronat nad w/w projektem obejmie Starosta Skarżyski.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała zebranych, że w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Staffa w miejscowości Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat skarżyski), nr 0575T (ul. Młyńska w miejscowości Parszów, gmina Wąchock, powiat starachowicki)” Urząd Gminy Skarżysko Kościelne wystąpił o nieodpłatne przekazanie materiałów pozostałych z rozbiórki (kręgi, kamień, kruszywo). Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 14.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do powyższej prośby.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 15), który wystąpił do Zarządu z prośbą o nieodpłatne przekazanie placówce 15 sztuk używanych opraw oświetleniowych, zdemontowanych w  trakcie remontów w Starostwie Powiatowym. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich poinformował, że w chwili obecnej na stanie Starostwa są trzy zdemontowane oprawy oświetleniowe, jednak mając na uwadze zaplanowane kolejne remonty pomieszczeń, ich liczba w ciągu roku powinna zapewnić wnioskowaną ilość.
Po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do prośby Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w piśmie z dnia 6 marca 2015 r. (załącznik nr 16) zrezygnował z umieszczenia reklamy na budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, w którym to wynajmuje lokal na podstawie umowy nr 89/GM/06. W związku z powyższym Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwrócił się do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na wypowiedzenie dotychczasowych warunków przedmiotowej umowy w części dotyczącej umieszczenia reklamy poprzez wykreślenie z niej §3 ust. 4, z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2015r. Związek zobowiązał się do usunięcia reklamy w tymże terminie.      
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe, zobowiązując jednocześnie Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do przygotowania stosownego aneksu do umowy nr 89/GM/06.
 
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poruszyła problem rodziców dzieci niepełnosprawnych, dla których problemem jest dostanie się z dziećmi do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, znajdującej się na II piętrze budynku przy ul. Plac Floriański 1. W związku z powyższym poddała pod rozwagę możliwość wydzielenia pomieszczenia na parterze budynku.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelników Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz Inwestycji i Administrowania Mieniem do przygotowania na następne posiedzenie Zarządu propozycji rozwiązania przedstawionego problemu.
 
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
 
   Protokołowała                                                                  Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Góralczyk                                                                 Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska ……………………
2.      A. Leżańska………………
3.      B. Krawczyńska …………
 
 
Załączników 16:
Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na udostępnienie Sali komputerowej w budynku Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych
im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej.
Załącznik nr 4 - pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, z dnia 16.03.2015
Załącznik nr 5 – zasady przygotowania arkuszy organizacyjnych
Załącznik nr 6 – pismo Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich „MICHNIOWIANKI”,
z dnia 24.02.2015
Załącznik nr 7 – pismo Wydziału Edukacji, z dnia 16.03.2015
Załącznik nr 8 – pismo Wydziału Edukacji, z dnia 17.03.2015
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora I LO, z dnia 16.03.2015
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora III LO, z dnia 16.03.2015
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 2, z dnia 13.03.2015
Załącznik nr 12 – pismo Koordynatora Centrum Światowych Dni Młodzieży –
Ks. Krzysztofa Wróbla, z dnia 16.03.2015
Załącznik nr 13 – pismo Stowarzyszenia „SALUTEM”, z dnia 10.03.2015
Załącznik nr 14 – pismo Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, z dnia 09.03.2015
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, z dnia 06.03.2015
Załącznik nr 16 – pismo Przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, z dnia 06.03.2015
 
  protokół nr 12 (415kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (18 marca 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (21 kwietnia 2015, 11:09:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 585