Protokół Nr 11 z dnia 11 marca 2015 roku


Protokół Nr 11/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 11 marca 2015 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
 1. Jerzy Żmijewski                                      - Starosta
 2. Artur Berus                                            - Wicestarosta
 3. Katarzyna Bilska                                    - Członek Zarządu Powiatu
 4. Anna Leżańska                                      - Członek Zarządu Powiatu
 5. Bogusława Krawczyńska                         - Członek Zarządu Powiatu                            

Stali uczestnicy posiedzenia:
1.  Małgorzata Łakomiec                                      -  Sekretarz Powiatu
2.  Bogusława Wilczyńska                                     -  Skarbnik Powiatu
 
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.  January Lewandowski                                     - p.o. Dyrektor ZOZ
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna zadania z zakresu dróg publicznych w części utrzymania zieleni miejskiej pasa drogowego dróg powiatowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
2.   Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b) upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (I)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.
4.  Przyjęcie zbiorczej informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
6. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia o przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Ponadto, Starosta zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz przyjęcie informacji w sprawie oceny stanu sanitarnego powiatu skarżyskiego w 2014 roku.
 
Zarząd Powiatu w drodze przeprowadzonego głosowania jednogłośnie wyraził zgodę na rozszerzenie porządku posiedzenia, zgodnie z wnioskiem Starosty.

Porządek posiedzenia, po zmianie:

1.  Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna zadania z zakresu dróg publicznych
w części utrzymania zieleni miejskiej pasa drogowego dróg powiatowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej,
b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
c)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b)  upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (I)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”,
c)   powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie
3.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.
4.  Przyjęcie zbiorczej informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski.
5.   Przyjęcie informacji w sprawie oceny stanu sanitarnego powiatu skarżyskiego w 2014 roku.
6.   Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
7.   Sprawy różne.


Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

a) powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna zadania z zakresu dróg publicznych w części utrzymania zieleni miejskiej pasa drogowego dróg powiatowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej (załącznik nr 2)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska.
Do przedstawionego projektu uchwały Zarząd Powiatu nie wniósł uwag oraz przyjął go jednogłośnie.

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030 (załącznik nr 3)
Przedmiotowy projekt uchwały przedstawiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2030 wynikają z:
1)  Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej dz. Nr ewid. 4085/2 od km 0+000 do km 1+099,37” o 1.200.000zł związku z promesą dofinansowania zadania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jednocześnie zmianie ulega nazwa zadania, zgodnie z otrzymaną promesą i tak:
 • nazwa przed zmianą: Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej od km 0+000 do km 1+099,37,
 • nazwa po zmianie: Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej dz. Nr ewid. 4085/2 od km 0+000 do km 1+099,37,
2)  Z wykreślenia z przedsięwzięć zadania „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
w Gminie Bliżyn w sezonie zimowym 2014/2015” w związku z tym, że umowa została podpisana 2 stycznia 2015r i dotyczy wyłącznie 2015 roku, zaś planowana była do podpisania w grudniu poprzedniego roku, to spowodowało, że zadanie znajdowało się w przedsięwzięciach wieloletnich, bowiem zaciągnięcie zobowiązania miałoby miejsce w jednym roku, a w drugim byłyby dokonane wydatki,
3) Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę zł: 106.368 wskutek wprowadzenia do budżetu zwiększenia subwencji ogólnej o 27.657zł oraz zmian dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu:
 • w dniu 18 lutego 2015r – wprowadzono do budżetu dotację z Gminy Bliżyn na dowóz uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – 15.000zł,
 • w dniu 25 lutego 2015r – wprowadzono zwiększenie dotacji z budżetu państwa na gospodarkę gruntami – 23.000zł oraz na Dom Pomocy Społecznej – 15.858zł., 
 • w dniu 4 marca 2015r – wprowadzono dotację z budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 22.464zł., 
 • w dniu 11 marca 2015r – wprowadzono zwiększenie dotacji z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2.389zł.,
4) Ze zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę zł: 1.200.000 wskutek wprowadzenia do budżetu dofinansowania na zadanie Przebudowa ul. Książęcej
w Skarżysku-Kam.,
5)  Z wprowadzenia w 2014 roku danych na podstawie wykonania zgodnie z rocznymi sprawozdaniami.
 
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.

c)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 4)

Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają:
1) z otrzymania pisma z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej. Zwiększyła się część oświatowa subwencji o 27.424zł oraz część równoważąca o 233zł. Pozostałe kwoty pozostają bez zmian,
2) z promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach której powiat otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.200.000zł na zadanie Przebudowa ulicy Książęcej
w Skarżysku-Kamiennej w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jednocześnie zmianie ulega nazwa zadania, zgodnie z otrzymaną promesą i tak:
 • nazwa przed zmianą: Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej od km 0+000 do km 1+099,37 ,
 • nazwa po zmianie: Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej dz. Nr ewid. 4085/2 od km 0+000 do km 1+099,37
3) ze zwiększania planu wydatków Zespołu Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań o kwotę 25.481zł w związku ze zwiększeniem stawki miesięcznej na utrzymanie wychowanków w placówce i tak:
wyliczenie planu za I-II: 3.375,95zł x 30 wychowanków x 2 m-ce = 202.557zł
wyliczenie planu za III-XII: 3.528,14zł x 30 wychowanków x 10 m-cy = 1.058.442zł
plan Przystani na 2015 rok: 1.235.518zł
różnica do dodania: 25.481zł
Środki na ten cel pochodzą z rozdziału 75019 par.3030 – 23.533zł i rozdziału 75011 par.4040 -1.715zł oraz ze zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej – 233zł.
4)  z wykreślenia zadania „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w sezonie zimowym 2014/2015” z załącznika „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” w związku z tym, że umowa została podpisana 2 stycznia 2015r i dotyczy wyłącznie 2015 roku, zaś planowana była do podpisania w grudniu poprzedniego roku, to spowodowało, że zadanie znajdowało się w przedsięwzięciach wieloletnich, bowiem zaciągnięcie zobowiązania miałoby miejsce w jednym roku, a w drugim byłyby dokonane wydatki,
5) z korekty pomyłki pisarskiej na zadaniu: „Staż zagraniczny kluczem do podniesienia kompetencji zawodowych” w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku". W kolumnie 10 „środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.” kwota 280.694zł wpisana była w wydatki inwestycyjne zamiast w wydatki bieżące.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 5)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła zebranym,                    że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1) Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.03.2015r w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 2.389zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
2) Pisma Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego z dnia 4 marca 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1.172zł w celu pełnego wykorzystania dotacji celowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
3)  Pisma Zespołu Szkół Technicznych znak ZST-28.301.2015 z dnia 25.02.2015r
w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
w kwocie 6.980zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składek do PFRON.
 
Zarząd Powiatu w drodze przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.

b) upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (I)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” (załącznik nr 6)
Uchwałę w powyższej sprawie przedstawiła Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec. Poinformowała, że w/w uchwała przygotowana została w związku z realizacją przez PUP projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (I)” w ramach  Poddziałania 1.1.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. Dodała, że przedmiotowa uchwała upoważnia Dyrektora w szczególności do:
1.      podpisania wniosku,
2.      zawarcia umowy na realizację projektu,
3.      podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu i jego rozliczeniami,
4.      dysponowania  środkami finansowymi przekazanymi w ramach programu i zaciągania  zobowiązań   do wysokości   środków  finansowych  ujętych  w umowie  na  realizację projektu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.

c)  powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie (załącznik nr 7)
Przedmiotową uchwałę przedstawił zebranym Wicestarosta – Pan Artur Berus.
 
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionej uchwały oraz podjęli ją jednogłośnie.

Ad. pkt 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. (załącznik nr 8)

Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z treścią sprawozdania
z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
 
Zarządu Powiatu przyjął sprawozdanie w powyższym zakresie. Ponadto Zarząd zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do uzupełnienia sprawozdania o wartości wskaźników osiągniętych w roku 2013 celem dokonania porównania.

Ad. pkt 4. Przyjęcie zbiorczej informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski (załącznik nr 9)

Z treścią przedmiotowej informacji zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z przedmiotową informacją przyjął ją jednogłośnie.
 
Ad. pkt 5. Przyjęcie informacji w sprawie oceny stanu sanitarnego powiatu skarżyskiego w 2014 roku (załącznik nr 10)

Informację w powyższym zakresie przedstawił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawioną informację.
 
Ad. pkt 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo mieszkańca gminy Suchedniów (załącznik nr 11) zawierające prośbę o współfinansowanie wydania trzeciego tomiku poezji jego twórczości pt. „Lepszy”. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że koszt wydania 200 egzemplarzy to kwota 2700 zł. Następnie dodała, że tematyka w nich poruszana jest ważna dla współczesności i godna uwagi. Ponadto wnioskodawca zobowiązał się w piśmie do promocji Powiatu podczas spotkań autorskich jak również do nieodpłatnego przekazania Starostwu kilkunastu egzemplarzy publikacji.
Zarządu Powiatu postanowił dofinansować wydanie tomiku w kwocie 500 zł. Środki na ten cel przekazane zostaną z dz. 750 rozdz. 75075.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Grupa ERGO sp. z o.o. złożyła rezygnację z realizacji doradztwa i wsparcia eksperckiego w zakresie przygotowania Programu Rozwoju dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2020. Powodem rezygnacji było błędne oszacowanie kosztów. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 12.

Zarządu Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki do ponownego przygotowania i skierowania do firm zapytania ofertowego
w powyższej sprawie
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska odczytał pismo Komendanta Rajdu „Arsenał” (załącznik nr 13) zawierające prośbę o bezpłatne udostępnienie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w terminie 27-29.03.2015 r. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że corocznie 11 Skarżyska Drużyna Harcerzy im. Alka Dawidowskiego organizuje Historyczny Rajd „Arsenał”. Z uwagi na fakt, iż drużyny, które stawiają się na rajdzie pochodzą m.in. z Mielca, Krakowa, Zakopanego, Pionek, Stalowej Woli oraz Warszawy potrzebna jest baza noclegowa.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę zawartą w powyższym piśmie.

Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 14) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na wynajem dwóch pomieszczeń w CKP dla dwóch wnioskodawców. Pierwsze pomieszczenie o powierzchni 10 m2 na prowadzenie zajęć teoretycznych z kursów nauki jazdy na okres 2 lat, natomiast drugie pomieszczenie o powierzchni 10 m2  na prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 1 roku.
Zarządu Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na prośbę Dyrektora.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że z dniem 31 sierpnia 2015 roku mija okres powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Pani Dorocie Nowak-Małek. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia decyzji o przedłużeniu okresu powierzenia stanowiska dyrektora lub przeprowadzeniu konkursu na stanowisko dyrektora. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 15.
Decyzją Zarządu Powiatu postanowiono ogłosić konkurs na w/w stanowisko. Informację o konkursie należy zamieścić na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa oraz Kuratorium Oświaty.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Anna Leżańska odczytała pismo Dyrektora Zarządu dróg Powiatowych (załącznik nr 16) dotyczące prośbę o przeniesienie między paragrafami w planie finansowym na 2015 rok środków finansowych w wysokości 60 tys. zł. Poinformowała, że zgodnie z pismem Dyrektora, w/w kwota przeznaczona zostanie na prace związane z poprawą odwodnienia na drogach powiatowych w miejscowościach: Lipowe Pole, Nowy Odrowążek, Drożdżów, Gilów oraz Skarżysko-Kamienna.
Zarządu Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację. Jednocześnie Zarząd postanowił odłożyć podjęcie decyzji w tej sprawie do czasu przedstawienia przez Dyrektora ZDP rozliczenia środków finansowych z §4270, §4300, §4210.

Członek Zarządu Powiatu – Pani Anna Leżańska zreferowała sprawę dotyczącą opracowania raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Skarżyskiego na lata 2013-2016. Następnie odczytała notatkę służbową (załącznik nr 17) sporządzoną w przedmiotowej sprawie z której wynika, że najkorzystniejszą ofertę na opracowanie raportu złożyła firma PPUH „Basz” z Końskich za kwotę 1 845 zł. brutto.
Zarządu Powiatu upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Członka Zarządu – Panią Annę Leżańską do podpisania umowy z wyłonioną firmą.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski  odczytała pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 18) informujące, że najemca lokalu użytkowego nr 232 przy ul. Sikorskiego 20 zwrócił się z prośbą o rozwiązanie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym lub za wypowiedzeniem 1 miesiąca. Następnie Starosta poinformował, że Naczelnik Wydziału OR proponuje rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron z terminem rozwiązania 31.03.2015 r.
Zarządu Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie umowy najmu, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Naczelnika.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego (załącznik nr 19) zawierające prośbę o dofinansowanie zakupu niezbędnej aparatury medycznej i informatycznej. Ponadto Dyrektor zwrócił się w piśmie o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć związanych z naprawą infrastruktury technicznej wewnątrz budynku przychodni. Wicestarosta wyjaśnił zebranym, że kwota o jaką wnioskuje Dyrektor wynosi 154 000 zł., a wykaz niezbędnego sprzętu oraz napraw przedstawiony jest w załączniku do pisma. Podkreślił, że z uwagi na konieczność sprostania wytycznym oraz nowym regulacjom prawnym wynikającym m.in. z „Pakietu Onkologicznego” są to priorytetowe sprawy OLK. Zwrócił się zatem z wnioskiem o zobowiązanie Dyrektora ZDP do przedstawienia rozliczenia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych, celem wygospodarowania oszczędności.
Członek Zarządu Pani Bilska poinformowała, że jeżeli pojawią się w budżecie oszczędności, będzie wnioskowała o przywrócenie środków finansowych na realizację zadania pn. zakup samochodu dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości wniosek Dyrektora OLK. Jednocześnie zaznaczono, że w momencie pojawienia się wolnych środków możliwych do wygospodarowania na ten cel, przekazane zostaną one  na realizację planowanych przez Dyrektora przedsięwzięć. Po przeprowadzeniu dyskusji, Zarząd Powiatu postanowił zobowiązać Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do przedstawienia rozliczenia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych. Ponadto Zarząd oczekuje od Dyrektora ZDP konkretnych informacji dotyczących planowanego zaangażowania środków finansowych z paragrafów: 4210, 4300 oraz 4270 oraz przedstawienia kalkulacji eksploatacji koparko-ładowarki i samochodu ciężarowego.
 
Ad. pkt 7. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że zachodzi konieczność wygaszenia ostatecznej decyzji Starosty Skarżyskiego Nr 2/2013 z dnia 30.09.2013 r. znak: AB.6740.2.3.2013.KK zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz z budową „Małego Ronda” na skrzyżowaniu z ul. Paryską i ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej”, w części dotyczącej działki nr 267/2 (powstałej w wyniku podziału działki nr 267). Starosta wyjaśnił, że działka nr 267/2 stanowi pas drogowy drogi gminnej ulicy Bernatka i nie była w żaden sposób objęta w/w inwestycją. Starosta dodał, że nie wygaszenie decyzji w odniesieniu do działki nr 267/2 spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania. Wniosek o wygaszenie decyzji stanowi załącznik nr 20.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wygaszenie decyzji Starosty Skarżyskiego Nr 2/2013 w odniesieniu do działki nr 267/2.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformowała zebranych, że mieszkanka Skarżyska-Kamiennej – Pani Urszula Gębska zgłosiła się do niego w sprawie podtapiania jej działki nr 365/2  położonej przy ul. Łyżwy, wodami spływającymi z działki nr 368/3 będącej własnością powiatu. Następnie Starosta przedstawił notatkę służbową z przeprowadzenia wizji lokalnej, sporządzoną przez Naczelników Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Podczas wizji stwierdzono, że przyczyną zalania działki jest wykonanie przepustu pod wewnętrzną drogą biegnącą działką nr 368/3 Powiatu Skarżyskiego i skierowanie tym przepustem wody na teren położony niżej, tj. działkę nr 365/2. Z uwagi na zasadność skargi należy zlikwidować przepust lub wykonać odpływ w kierunku rzeki Kamiennej poprzez przedłużenie rowu w obrębie polany – miejsca corocznych pikników. Notatka służbowa dotycząca przedmiotowej sprawy stanowi załącznik nr 21.
Zarządu Powiatu zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do wykonania odpływu w kierunku rzeki Kamiennej poprzez przedłużenie rowu.

Starosta powitał na posiedzeniu Zarządu Powiatu Pana Januarego Lewandowskiego, któremu wręczył uchwałę Zarządu Powiatu Skarżyskiego podjętą na dzisiejszym posiedzeniu, w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Dyrektor ZOZ poinformował zebranych, że w ciągu około miesiąca przygotuje analizę sytuacji Szpitala oraz przedstawi koncepcję jego prowadzenia do czasu wyłonienia nowego Dyrektora. Dodał, że w chwili obecnej priorytetową sprawą jest dokończenie remontu SOR oraz remont holu głównego i oddziału dziecięcego. Kolejną ważną  sprawą dla szpitala będzie wykonanie zaleceń sanepidu oraz powiększenie oddziału wewnętrznego.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informacje przedstawione przez Dyrektora. Ponadto Zarząd zobowiązał Dyrektora do informowania Zarządu o przetargach oraz dokonywanych zakupach powyżej 5 tyś. zł. Jednocześnie podkreślono, że oczekuje się stałej współpracy pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej a Zarządem Powiatu.
 
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
    Protokołowała                                                                    Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Góralczyk                                                                     Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus …………………….
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska ……………

Załączników 21:
Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna zadania z zakresu dróg publicznych w części utrzymania zieleni miejskiej pasa drogowego dróg powiatowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej,
Załącznik nr 3 –– projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
Załącznik nr 4 - projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (I)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 8 – sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.,
Załącznik nr 9 – zbiorcza informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski,
Załącznik nr 10 – informacja w sprawie oceny stanu sanitarnego powiatu skarżyskiego
w 2014 roku,
Załącznik nr 11 – pismo mieszkańca gminy Suchedniów, z dnia 17.02.2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia 10.03.2015 r.
Załącznik nr 13 – pismo Komendanta Rajdu „Arsenał”, z dnia 04.03.2015 r.
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, z dnia 02.03.2015 r.
Załącznik nr 15 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 05.03.2015 r.
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 09.03.2015 r.
Załącznik nr 17 – notatka służbowa, z dnia 03.03.21015 r.
Załącznik nr 18 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
z dnia 05.03.2015 r.
Załącznik nr 19 – pismo Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego, z dnia 06.02.2015 r.
Załącznik nr 20 – wniosek o wygaszenie decyzji, z dnia 04.03.2015 r.
Załącznik nr 21 – notatka służbowa, z dnia 10.03.2015 r.

Protokół nr 11 (465kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (11 marca 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (10 kwietnia 2015, 14:50:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 758