Protokół Nr 10 z dnia 4 marca 2015 roku

Protokół Nr 10/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 4 marca 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
  1. Jerzy Żmijewski                                - Starosta
  2. Artur Berus                                      - Wicestarosta
  3. Katarzyna Bilska                               - Członek Zarządu Powiatu
  4. Anna Leżańska                                 - Członek Zarządu Powiatu
  5. Bogusława Krawczyńska                     - Członek Zarządu Powiatu                          
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                           -  Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                          -  Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – pomoc administracyjna w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
2. Zatwierdzenie ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym.
3.  Przyjęcie informacji dotyczącej planowanego naboru na rok szkolny 2015/2016 do szkół dla młodzieży i dorosłych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym.
4.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.  Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia o przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia po uwzględnieniu wniosku Starosty.

Porządek posiedzenia, po zmianie:

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
3. Zatwierdzenie ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym.
4.  Przyjęcie informacji dotyczącej planowanego naboru na rok szkolny 2015/2016 do szkół dla młodzieży i dorosłych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym.
5.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
6.  Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie (załącznik nr 2)

Powyższy projekt uchwały omówił Wicestarosta – Pan Artur Berus. Następnie przedstawił zebranym skład komisji konkursowej:
1.      Przedstawiciele podmiotu, który utworzył zakład:
1)      Jerzy Żmijewski,
2)      Artur Berus,
3)      Jan Gajda,
4)      Małgorzata Kwiatkowska,
5)      Danuta Banaczek,
6)      Roman Wojcieszek
2.      Przedstawiciel Rady Społecznej ZOZ – Krzysztof Ligowski.

Wicestarosta dodał, że na przewodniczącego komisji konkursowej wskazuje się Pana Jerzego Żmijewskiego.

Zarząd Powiatu w drodze przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 3)

Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.02.2015r w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 22.464zł na finansowanie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
2. Pism Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego z dnia 27.02.2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1.126zł w celu pełnego wykorzystania dotacji celowych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
3. Pism jednostek oświatowych w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości i tak:
1)      I Liceum Ogólnokształcące – 355zł
2)      II Liceum Ogólnokształcące – 370zł
3)      III Liceum Ogólnokształcące – 450zł
4)      Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych – 595zł
5)      Zespół Szkół Ekonomicznych – 197zł
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
Ad. pkt 3. Zatwierdzenie ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym (załącznik nr 4)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski  zapoznał zebranych z treścią w/w projektu ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego zawierającym wykaz lokali położonych w budynku przy ul. Sikorskiego 20. Starosta wyjaśnił, że przedmiotowe ogłoszenie zostanie przekazane do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził ogłoszenie w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 4. Przyjęcie informacji dotyczącej planowanego naboru na rok szkolny 2015/2016 do szkół dla młodzieży i dorosłych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym (załącznik nr 5)
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska  przedstawiła zebranym informację w powyższym zakresie. Następnie przedstawiła planowaną liczbę oddziałów oraz uczniów w n/w szkołach:
I LO    –  6 oddziałów – po 30 uczniów (klasa sportowa – 25 uczniów)
II LO –  6 oddziałów – po 27-30 uczniów
III LO – 4 oddziały – po 30 uczniów
ZST     – 13 oddziałów w technikum – po 30 uczniów
                 8 oddziałów w szkole zawodowej – po 30 uczniów
ZSE     –   6 oddziałów – po 30 uczniów
ZSSU –   8 oddziałów w technikum – po 30 uczniów
                 2 oddziały w szkole zawodowej – po 30 uczniów
ZST-M –  8 oddziałów w technikum – po 30 uczniów
                 4 oddziały w szkole zawodowej – po 30 uczniów
SOSW Nr 2 – 1 oddział – 4 osoby
ZPE-W –  1 oddział w szkole zawodowej – 12 uczniów
                  1 oddział w szkole przyspasabiającej do pracy – 8 uczniów
                  1 oddział w liceum – 5 uczniów
ZPR-W –  2 oddziały w szkole zawodowej MOS – po 24 uczniów
                  2 oddziały w szkole zawodowej MOW – po 24 uczniów
Następnie Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że zarówno Dyrektor ZSSU jak i Dyrektor ZSTM zaplanowały w swoich szkołach utworzenie kierunku technik mechanik. W związku z powyższym zwróciła się do Zarządu z wnioskiem aby wstępnie zaakceptować w/w kierunek w obu szkołach z zastrzeżeniem, że kierunek ten zostanie docelowo utworzony w  szkole w której wystąpi większy nabór. Ponadto poinformowała, że nie widzi zasadności tworzenia oddziału w liceum ogólnokształcącym w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, jak również tworzenia w tej szkole klasy trzyzawodowej. Zaproponowała aby wyrazić zgodę na utworzenie klasy dwuzawodowej.
 
Zarząd Powiatu przyjął informację uwzględniając zmiany zaproponowane przez Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską. Ponadto informacja o planowanym naborze do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych oraz szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych została przyjęta bez uwag.
 
Ad. pkt 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Członek Zarządu Powiatu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z treścią protokołu nr 01/2015 (załącznik nr 6) z posiedzenia Komisji powołanej celem nadzorowania likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski prawomocnym postanowieniem sądu o orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że w/w protokół dotyczy pojazdu marki Ford model Contour 2.5 o numerze rejestracyjnym TOS 04155. Zgodnie z oceną techniczną – nr wyceny 200/2015 pojazd wykazuje zużycie
ok. 85-90%.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedmiotowy protokół.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Anna Leżańska  przedstawiła pismo Związku Strzeleckiego „STRZELEC” (załącznik nr 7) zawierające prośbę o udzielenie wsparcia finansowego dla jednostki w wysokości 1700 zł. Pani Anna Leżańska poinformowała, że środki o które wnioskuje Związek przeznaczone zostałyby na zakup nagród oraz środków łączności bezprzewodowej w związku z organizacją „Strzeleckiego Marszu Ekologicznego”. W piśmie nadmieniono, że w/w środki łączności bezprzewodowej będą także wykorzystywane we wszystkich uroczystościach religijno patriotycznych odbywających się na terenie Powiatu Skarżyskiego.

Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 8) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na wynajęcie pracowni komputerowej dla Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w semestrze letnim roku szkolnego 2014/2015 w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych.
 
Ad. pkt 6. Sprawy różne.

Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się do Zarządu z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury związanej z nadaniem Dyrektorowi II LO – Panu Krzysztofowi Zemele tytułu Profesora Oświaty.

Mając na uwadze bogaty dorobek naukowy dyrektora Zemeły, w tym ponad 120  publikacji jego autorstwa, Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wniosek Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus powrócił do sprawy dotyczącej regulacji płac pracowników Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji „Przystań”. Poinformował zebranych, że uczestniczył w spotkaniu z pracownikami jednostki w powyższej sprawie. W związku z powyższym, wspólnie ze Skarbnikiem Powiatu dokonał analizy budżetu powiatu celem wygospodarowania środków finansowych i zwiększenia planu finansowego Przystani. Zaproponował aby dokonać przesunięć środków finansowych na kwotę 25 481 zł. w następujący sposób:
z rozdz. 75019 § 3030 – 23 533 zł.
z rozdz.75011 § 4040 – 1 715 zł.
Ponadto zaproponował aby z części równoważącej subwencji ogólnej przenieść kwotę w wysokości 233 zł. Wicestarosta dodał, że zobowiązał pracownika stanowiska ds. Zdrowia do przygotowania analizy dotyczącej wynagradzania pracowników PCPR, PŚDS, DPS oraz ZPOWiIK „Przystań”.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informacje przedstawione przez Wicestarostę. Ponadto Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego „Przystani” zgodnie z propozycją przedstawioną przez Wicestarostę oraz zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania w tej sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego.
 
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
 
      Protokołowała                                                                Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Góralczyk                                                                      Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus …………………….
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska …………….
 
 
Załączników 8:
Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 3 –– uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 4 - ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym,
 
Załącznik nr 5 – informacja dotyczącej planowanego naboru na rok szkolny 2015/2016 do szkół dla młodzieży i dorosłych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym,
Załącznik nr 6 – protokół nr 01/2015 z posiedzenia Komisji,
Załącznik nr 7 – pismo Związku Strzeleckiego „STRZELEC”, z dnia 03.03.2015 r.
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych, z dnia 24.02.2015 r.

Protokół Nr 10 (335kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (4 marca 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (25 marca 2015, 15:01:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 542