Protokół Nr 9 z dnia 25 lutego 2015 roku


Protokół Nr 9/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 25 lutego 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.  Jerzy Żmijewski                                          - Starosta
2.  Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
3.  Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
4.  Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu                          
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.  Małgorzata Łakomiec                                  -  Sekretarz Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – pomoc administracyjna w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1.  Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) określenie zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku,
b)  zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
c)  zmiany statutu Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Ekonomii 4,
d) zmiany statutu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b) upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
c) upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.
4. Przyjęcie sprawozdania za rok 2014 z realizacji „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim na lata 2014-2020”.
5.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
6.  Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu na Rzecz Bezpieczeństwa Obywateli za rok 2014.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia z uwzględnieniem wniosku zgłoszonego przez Starostę.

Porządek posiedzenia, po zmianie:


1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)określenie zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku,
b) zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
c) zmiany statutu Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Ekonomii 4,
d) zmiany statutu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b) upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
c) upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.
4. Przyjęcie sprawozdania za rok 2014 z realizacji „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim na lata 2014-2020”.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu na Rzecz Bezpieczeństwa Obywateli za rok 2014.
6.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
7.  Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) określenie zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku (załącznik nr 2)

Uchwałę w powyższej sprawie omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że na podstawie informacji Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowi Skarżyskiemu na rok 2015 przyznano środki w wysokości 1.936.643,00 zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Ponieważ Powiatowy Urząd Pracy swoje potrzeby oszacował na poziomie 100.000,00 zł, do podziału na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej pozostały środki finansowe w wysokości 726.943,00 zł (plus 1.109.700,00 zł na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej).
W odniesieniu do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie proponuje się w 2015 r.:
       I.   Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wraz z opiekunami (jeżeli jest to wskazane we wniosku o skierowanie na turnus wydanym przez lekarza). Dofinansowanie to będzie przyznawane zgodnie z regulaminem PCPR dotyczącym przyznawania dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.
    II.  W zadaniu „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”, zgodnie z § 13 ust. 2 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON ( tj. Dz. U z 2013 r. poz. 1190 z późn. zm.):
1. Dofinansowanie do 50% kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
2. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne/środki pomocnicze:
a) 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów,
b) do 80 % sumy kwot limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit (w przypadku dzieci i młodzieży uczącej się i niepracującego w wieku 16-24 lat – do 100%).
 III. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych (w tym dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika);
 IV.  Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych;
  V.  Dofinansowanie kosztów działania WTZ (1.109.700,00 zł – zgodnie z algorytmem).
Największą pulę środków finansowych proponuje się przeznaczyć na zadanie „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze” (370.000,00 zł), ponieważ w w/w zakresie potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu są najpilniejsze (dofinansowania do zakupu pieluchomajtek, cewników, zestawów stomijnych, aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, protez i innych). Ponadto, w roku 2014 pozostało niezrealizowanych 162 wniosków na kwotę około 55 000,00 zł. Wnioski te zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności. Dzieci oraz młodzież ucząca się i niepracująca w wieku 16-24 lat traktowana jest we wszystkich zadaniach priorytetowo.  Na zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przeznacza się kwotę 100.000,00 zł, w tym na:
a) zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych – 50.000,00 zł,
b) przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 25.000,00 zł,
c) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 25.000,00 zł
Starosta wyjaśnił, że środki finansowe zostały rozdysponowane zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - w zakresie środków na zadania dotyczące rehabilitacji społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy - na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Starosta dodał, że projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

W świetle powyższego Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
b)  zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie (załącznik nr 3)

Referujący: Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że proponowane zmiany w statucie polegają na:
1)  dodaniu okoliczności odwołania członka rady społecznej przed końcem kadencji,
2) zmniejszeniu ilości członków rady społecznej działającej przy zakładzie
3)  sprecyzowaniu czasu trwania kadencji Rady Społecznej.
Starosta dodał, że wprowadzane zmiany (czas trwania kadencji Rady oraz jej skład) zaczną obowiązywać dopiero po upływie kadencji dotychczasowej Rady Społecznej, co nastąpi 9 maja 2015 roku. Ponadto, dokonane zmiany pozwolą na sprawniejsze funkcjonowanie Rady Społecznej, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu oraz doradczym Dyrektora Szpitala Powiatowego.
c)  zmiany statutu Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Ekonomii 4 (załącznik nr 4)
Referujący: Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że proponowane zmiany w statucie MOMP polegają na:
1) dokładnym określeniu rejonu działania placówki,
2) zmniejszeniu ilości członków rady społecznej działającej przy zakładzie,
3) sprecyzowaniu czasu trwania kadencji Rady Społecznej,
4)  dodaniu okoliczności odwołania członka rady społecznej przed końcem kadencji. Ponadto, wprowadzenie tych zmian pozwoli na sprawniejsze funkcjonowanie Rady Społecznej.
d) zmiany statutu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50 (załącznik nr 5)
Referujący: Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował zebranych, że Proponowane zmiany w statucie polegają na:
1) sprecyzowaniu czasu trwania kadencji Rady Społecznej,
2) dodaniu okoliczności odwołania członka rady społecznej przed końcem kadencji
3) zmniejszeniu ilości członków rady społecznej działającej przy zakładzie,
Starosta dodał, że wprowadzane zmiany (czas trwania kadencji Rady oraz jej skład) zaczną obowiązywać dopiero po upływie kadencji dotychczasowej Rady Społecznej, co nastąpi 9 maja 2015 roku. Dokonane zmiany pozwolą na sprawniejsze funkcjonowanie Rady Społecznej.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższe projekty uchwał, głosując nad każdym z nich odrębnie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
 
d) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 6)  


Przedmiotową uchwałę omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
·   decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.02.2015 r w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na 2015 rok. Wskutek otrzymanej decyzji zwiększeniu ulega dotacja dla Domu Pomocy Społecznej o 15.858zł oraz na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa o 23.000zł
·   pism Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 19 lutego 2015 r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 8.879zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatek od nieruchomości
·   pism Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 18 i 19 lutego 2015 r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 26.305zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na podatek od nieruchomości i wydanie ekspertyzy dotyczącej dalszego użytkowania sprzętu RTV, AGD oraz sprzętu komputerowego
·   pism Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 19 lutego 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 14.075zł w celu zabezpieczenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatku od nieruchomości
·  pisma Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 18.02.2015r w sprawie przeniesienia środków w wysokości 290zł na podatek od nieruchomości
·  pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 20.02.2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 3.180zł na podatek od nieruchomości
·  pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13.02.2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków w kwocie 51.680zł na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej jednostki.
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.
 
e) upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 7)  
f) upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 8)


Z treścią przedmiotowych uchwał zapoznała zebranych Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że w/w uchwały przygotowane zostały w związku
z decyzją Zarządu Powiatu podjętą na poprzednim posiedzeniu w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Zespołu Szkół Ekonomicznych w programie „Erasmus +”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwały w powyższych sprawach, głosując nad każdą z nich odrębnie.
 
Ad. pkt 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 (załącznik nr 9)
 
Z treścią przedmiotowego sprawozdania zapoznała zebranych Członek Zarządu Powiatu – Pani Bogusława Krawczyńska.
 
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania oraz przyjęli je jednogłośnie.
 
Ad. pkt 4. Przyjęcie sprawozdania za rok 2014 z realizacji „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim na lata 2014-2020” (załącznik nr 10)
Przedmiotowe sprawozdanie zreferowała Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec.
 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z treścią sprawozdania, przyjął je jednogłośnie.

Ad. pkt 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu na Rzecz Bezpieczeństwa Obywateli za rok 2014 (załącznik nr 11)

Sprawozdanie w powyższej sprawie przybliżył zebranym Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawione sprawozdanie.
 
Ad. pkt 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę podatku od nieruchomości za rok 2015, Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pięć pism Dyrektorów n/w jednostek zawierających prośbę o dokonanie zmian w planach finansowych:
1)      I LO – 2 866 988 zł. (załącznik nr 12),
2)      II LO – 2 768 566 zł. (załącznik nr 13),
3)      III LO – 1 876 832 zł. (załącznik nr 14),
4)      ZST-M – 2 319 740 zł. (załącznik nr 15),
5)      ZSE – 3 363 313 zł. (załącznik nr 16)
 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planach finansowych jednostek, zgodnie z pismami skierowanymi przez Dyrektorów.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego (załącznik nr 17), który w związku z koniecznością przygotowania arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016 zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie powierzenia funkcji doradcy metodycznego Panu Wojciechowi Białkowi na kolejną kadencję, z jednoczesnym obniżeniem pensum godzin dydaktycznych o ½ etatu.
            Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 18), w którym zwrócono się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie oferty na realizację usług elektronicznego wspomagania procesu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski. W piśmie nadmieniono, że na zapytanie ofertowe odpowiedzi udzieliła, jako jedyna, firma Vulcan Sp. z o.o., która wyceniła koszt wspomnianej wyżej usługi na kwotę 8.118,00 zł brutto.

            Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez firmę Vulcan Sp. z o.o. zgodnie z treścią przedmiotowego pisma oraz upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską do zawarcia umowy z w/w firmą.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że wpłynęło pismo Radnego Rady Miasta (załącznik nr 19) zawierające prośbę o dofinansowanie I Turnieju Halowego w Piłkę Nożną – Ferie z Kamienną 2015 w wysokości 300 zł. na zakup nagród dla jego uczestników. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że organizatorami są Radni Rady Miasta z Osiedla Dolna Kamienna, którzy zagwarantowali reklamę powiatu podczas odbywającego się turnieju. Z uwagi na bardzo ograniczone środki budżetu powiatu, Pani Katarzyna Bilska zaproponowała aby przekazać ze Starostwa nagrody rzeczowe w postaci toreb z logo powiatu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na propozycję Członka Zarządu – Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Prezesa Skarżyskiego Klubu Sportów Walki „KYOKUSHIN KARATE” (załącznik nr 20)  zawierające prośbę o przyznanie nagrody Starosty Skarżyskiego za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodnika w/w klubu. Pani Katarzyna Bilska zaproponowała aby wniosek o przyznanie nagrody został złożony poprzez  lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski stanowiącego załącznik do uchwały nr 120/XIV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zarząd Powiatu przyjął propozycję przedstawioną przez Członka Zarządu Powiatu – Panią Katarzynę Bilską.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że wpłynęło pismo Redaktora Naczelnego „Echa Dnia” (załącznik nr 21), w którym zwrócono się z prośbą o objęcie patronatem dorocznej akcji „Maturzyści”, polegającej na wyborze Najsympatyczniejszej Klasy Maturalnej 2015 roku. Redakcja zwróciła się ponadto z prośbą o ufundowanie nagrody w postaci pożegnalnej imprezy integracyjnej dla wygranej klasy, bądź o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 1845,00zł brutto.
         
  Zarząd Powiatu docenia inicjatywę Redakcji „Echa Dnia”, jednak z uwagi na ściśle ograniczone  środki w budżecie w powiatu nie przychylił się do prośby zawartej w przedmiotowym piśmie.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy przeprowadzi w 2015 roku XIII edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Starosta wyjaśnił, że celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Ponadto konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim oraz centralnym. W związku z powyższym Starosta przedstawił pismo Z-cy Dyrektora KRUS (załącznik nr 22) zawierające prośbę o włączenie się powiatu w organizację w/w konkursu poprzez oddelegowanie przedstawiciela do udziału w Komisji Konkursowej.
 
Zarząd Powiatu postanowił włączyć się w organizację Konkursu. Ponadto, decyzją Zarządu ustalono, że do udziału w Komisji Konkursowej oddelegowani zostaną Pani Jolanta Jagiełło oraz Pan Ryszard Sowa.
 
Ad. pkt 7. Sprawy różne.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że  wpłynęło pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 23) zawierające informację o najpilniejszych pracach remontowych mających na celu poprawę funkcjonowania placówki. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że całokształt niżej wymienionych prac opiewa na kwotę 30 tys. zł., o zabezpieczenie której wnioskowała do Zarządu.
1)      wykonanie monitoringu w placówce – 18 450,00 zł.
  • umowa na instalację – 16 450 zł. z § 4300
  • zakup materiałów instalacyjnych – 2 000 zł. z § 4210
2)      wykonanie i montaż drzwi metalowych wzmocnionych zewnętrznych i wewnętrznych oraz remont drzwi na klatkę schodową
  • umowa na wykonanie i montaż – 3 000 zł. z 4300
3)      uzupełnienie elementów oświetlenia na zewnątrz budynku oraz kupno i montaż dzwonków przy drzwiach wejściowych do budynku
  • zakup materiałów – 1 294 zł. z § 4210
4)      modernizacja sal lekcyjnych polegająca na połączeniu dwóch istniejących małych sal w jedną dużą
  • wywóz gruzu – 1 000 zł. z § 4300
  • zakup materiałów – 6 256 zł. z § 4210
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że otrzymała metryczkę subwencji oświatowej na 2015 rok (załącznik 24). Wyjaśniła, że ostateczna kwota subwencji wynosi 39 955 816 zł. Następnie dodała, że kwota w wysokości 27 424 zł. stanowiąca nadwyżkę przeniesiona zostanie do dz. 801 rozdz. 80195 §4300.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
 
     Protokołowała                                                           Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Góralczyk                                                          Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus …………………….
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska …………….
 
 
 
Załączników 24:
Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: określenie zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany statutu Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Ekonomii 4,
Załącznik nr 5 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany statutu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 9 – sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014,
Załącznik nr 10 – sprawozdanie za rok 2014 z realizacji „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim na lata 2014-2020”,
Załącznik nr 11 – sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu na Rzecz Bezpieczeństwa Obywateli za rok 2014,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora I LO, z dnia 18.02.2015 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora II LO, z dnia 19.02.2015 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora III LO, z dnia 19.02.2015 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora ZST-M, z dnia 18.02.2015 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora ZSE, z dnia 20.02.2015 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Dyrektora I LO, z dnia 12.02.2015 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia 23.02.2015 r
Załącznik nr 19 – pismo Radnego Rady Miasta, z dnia 24.02.2015 r.,
Załącznik nr 20 – pismo Prezesa Skarżyskiego Klubu Sportów Walki „KYOKUSHIN KARATE”, z dnia 23.02.2015 r.,
Załącznik nr 21 – pismo Redaktora Naczelnego „Echa Dnia”, z dnia 18.02.2015 r.,
Załącznik nr 22 – pismo Z-cy Dyrektora KRUS, z dnia 18.02.2015 r.
Załącznik nr 23 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
z dnia 23.02.2015 r.,
Załącznik nr 24 – metryczka subwencji oświatowej na 2015 rok.


Protokół Nr 9 (460kB) pdf
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (25 lutego 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (25 marca 2015, 14:50:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 507