Protokół Nr 8 z dnia 18 lutego 2015 roku


Protokół Nr 8/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 18 lutego 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
  1. Jerzy Żmijewski                - Starosta
  2. Artur Berus                      - Wicestarosta
  3. Katarzyna Bilska              - Członek Zarządu Powiatu
  4. Anna Leżańska                - Członek Zarządu Powiatu
  5. Bogusława Krawczyńska     - Członek Zarządu Powiatu                          
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.  Małgorzata Łakomiec               -  Sekretarz Powiatu
2.  Bogusława Wilczyńska              -  Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – pomoc administracyjna w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1.      Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2015 rok,
b)      zmiany Uchwały Nr 26/IV/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu skarżyskiego.
2.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b)      uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewid. 3885/4 w obszarze miasta Suchedniów,
c)      upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
d)     upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
3.      Przyjęcie sprawozdania z zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za rok 2014.
4.      Zatwierdzenie planu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym na 2015r.
5.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
6.      Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
Zarząd Powiatu do przedstawionego porządku nie wniósł uwag oraz przyjął go jednogłośnie.

Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2015 rok (załącznik nr 2)

Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
W trakcie dyskusji nad projektem uchwały Zarząd Powiatu zgłosił następujące wnioski:
1) w planie pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej na rok 2015, zadanie pn: Zapoznanie się z wynikami audytu przeprowadzonego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej przenieść na miesiąc kwiecień celem odbycia wspólnego posiedzenia z Komisją Budżetowo-Finansową, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu.
2) W planie pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki na rok 2015, zadanie pn: Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2015 przenieść na miesiąc luty, natomiast zadanie pn: Zapoznanie się z organizacją i warunkami pracy prowadzenia zajęć edukacyjnych w oddziale szpitalnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej wpisać do realizacji w miesiącu kwiecień.
 
Do pozostałej części projektu uchwały Zarząd Powiatu nie zgłosił żadnych wniosków oraz  zaopiniował ją pozytywnie.
 
b) zmiany Uchwały Nr 26/IV/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu skarżyskiego (załącznik nr 3)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski wyjaśnił, że w związku z rozpoczęciem V kadencji Rady Powiatu zachodzi konieczność dokonania zmiany uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu skarżyskiego i wskazanie Wiceprzewodniczącego Rady odpowiedzialnego za dokonywanie czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady.
 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 4)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła zebranym,  że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1)  porozumienia zawartego w dniu 2 lutego 2015r pomiędzy powiatem a Gminą Bliżyn, zgodnie z którym Gmina przekaże dotację w wysokości 15.000zł na dowóz uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy,
2)  pisma Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego z dnia 12 lutego 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 300zł na podatek od nieruchomości,
3)  uchwały Nr 27/IV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015
w sprawie przystąpienia do Związków Powiatów Polskich oraz pisma tego związku określającego wysokość wpłat powiatu w 2015 roku na kwotę 8.802,25zł. Środki na ten cel zostają przeniesione z rozdziału 75019 paragraf 3030,
4) pisma Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1.378zł na szkolenie konserwatora z zakresu SEP oraz na umowę zlecenia z nauczycielem przedmiotów zawodowych, który będzie realizował przedmioty zawodowe systemem kursowym w zawodzie krawiec,
5) wyciągu z protokołu Nr 6/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 lutego 2015r w sprawie przeniesienia środków z rozdziału 75019 paragraf 3030 w wysokości 15.000zł na opracowanie dokumentu strategicznego dla Obszaru Strategicznej Interwencji w ramach porozumienia partnerskiego „Trójmiasto nad Kamienną”,
6) pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 13 lutego 2015r w sprawie przeniesienia oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz na kosztach energii na usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej - 9.000zł oraz zakup pomocy dydaktycznych służących do prowadzenia zajęć na kursie florystycznym – 3.864zł.
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.
 
b) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewid. 3885/4 w obszarze miasta Suchedniów (załącznik nr 5)
Uchwałę w powyższej sprawie przedstawiła Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Poinformowała, że do wydziałów merytorycznych Starostwa skierowana została karta uzgodnień do zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów dotyczącego uzgodnienia i opiniowania przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Następnie wyjaśniła, że w/w projekt uzgodniono bez uwag.
 
W związku z powyższym Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
c) upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 6)
d) upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej(załącznik nr 7)

Z treścią przedmiotowych uchwał zapoznała zebranych Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska.
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwały w powyższych sprawach, głosując nad każdą z nich odrębnie. Ponadto z uwagi na brak szczegółowych informacji na temat funkcjonowania szkoły w trakcie realizacji w/w projektów, Zarząd zobowiązał Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych do przedstawienia następujących informacji:
1)  jakie są koszty zastępstw za nieobecnych nauczycieli?
2) czy podstawa programowa zostanie zrealizowana mimo nieobecności nauczycieli?
3) jaka jest liczba nauczycieli i uczniów uczestniczących w projektach oraz jaki jest czas trwania wyjazdów?
 
Ad. pkt 3. Przyjęcie sprawozdania z zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za rok 2014 (załącznik nr 8)
 
Z treścią przedmiotowego sprawozdania zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus.
 
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do sprawozdania oraz przyjął je jednogłośnie.


 
Ad. pkt 4. Zatwierdzenie planu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym na 2015r. (załącznik nr 9)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z przedmiotowym dokumentem.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził plan udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym na 2015 r.
 
Ad. pkt 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska odczytała dwa pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 10) zawierające prośbę o:
·  udzielenie upoważnienia do realizacji następujących projektów w ramach programu „Erasmus +” w latach 2015-2016:
  • „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów skarżyskiego Ekonomika”- planowana wartość 91 098 euro,
  • „Rozwój zawodowy nauczycieli skarżyskiego Ekonomika”- planowana wartość 28 538 euro
·  zabezpieczenie 20 % wartości projektów przez organ prowadzący szkołę, które zostaną przekazane przez Agencję Projektu „Erasmus +” po jego zakończeniu.
Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Naczelnik Wydziału Edukacji pozytywnie zaopiniował wnioski Dyrektora ZSE. Udział uczniów i nauczycieli w w/w projektach korzystnie wpłynie na poziom kształcenia zawodowego i zwiększy poziom jego atrakcyjności. Ponadto zaangażowanie w projekty zwiększy także konkurencyjność szkoły na lokalnym rynku edukacyjnym.
 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uczestnictwo Zespołu Szkół Ekonomicznych w programie „Erasmus +”. W związku z powyższym zobowiązano Naczelnika Wydziału Edukacji do przygotowania stosownych projektów uchwał. Ponadto Zarząd zobowiązał Dyrektora ZSE do przedstawienia następujących informacji:
4)  jakie są koszty zastępstw za nieobecnych nauczycieli?
5)  czy podstawa programowa zostanie zrealizowana mimo nieobecności nauczycieli?
6)  jaka jest liczba nauczycieli i uczniów uczestniczących w projektach oraz jaki jest czas trwania wyjazdów?

Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji (załącznik nr 11), która w związku z zamiarem przekazania budynku przy Placu Floriańskim 1, w którym mieści się Biblioteka Pedagogiczna i Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego, zwróciła się z prośbą o przydzielenie do tego obiektu osoby sprzątającej.

Decyzją Zarządu postanowiono zawrzeć porozumienie z Dyrektorem PCRE na mocy którego przesunięta zostanie osoba dotychczas zatrudniona w Starostwie Powiatowym na stanowisku sprzątaczki.

Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała,  że zawodniczki MKS Gala trenujące w klasie sportowej w I LO zakwalifikowały się do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. W związku z tym przedstawiła pismo Prezesa „MKS Gala-Skarżysko” (załącznik nr 12) zawierające prośbę o pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. Następnie Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że istnieje możliwość organizacji transportu zawodniczek do Nowego Sącza, w którym odbędą się ćwierćfinały poprzez udostępnienie busa będącego na stanie w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne udostepnienie busa Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych celem przewozu zawodniczek MKS „Gala Skarżysko” na ćwierćfinały Mistrzostw Polski do Nowego Sącza. Ponadto przekazane zostaną materiały promocyjne powiatu.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 13) zawierającym wniosek o przekazanie dodatkowych środków finansowych niezbędnych do wykonania zaleceń pokontrolnych Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że kwota o jaką zwróciła się Dyrektor wynosi ok. 12 750 zł. i przeznaczona zostanie na malowanie 14 pomieszczeń, wykonanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej oraz zakup krzeseł.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZSSU do przeanalizowania budżetu jednostki celem wygospodarowania środków niezbędnych do wykonania zaleceń. Ponadto Zarząd oczekuje od Dyrektora wskazania konkretnych paragrafów z których zostaną wygospodarowane środki, oraz przedstawienia szczegółowego zakresu prac.

Wicestarosta – Pan Artur Berus odczytał zebranym pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (załącznik nr 14), w którym Dyrektor informuje, że wkrótce przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zostanie ogłoszony Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w roku 2015, w ramach którego możliwe będzie pozyskanie środków na refundację wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Wicestarosta wyjaśnił, że Dyrektor zobowiązał się w piśmie, że od razu po ogłoszeniu ww. programu wystąpi do Zarządu o zgodę na przystąpienie do niego. Wicestarosta dodał, że po dokonaniu analizy budżetu jednostki wygospodarowane zostaną z niego środki, o które wnioskował Dyrektor na poprzednim posiedzeniu, a mianowicie:
1)  kwota 32 342,00 w związku z koniecznością zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
2) kwota 52 705,00 w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej jednostki zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym PCPR.
 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację przedstawioną w piśmie oraz zobowiązał Skarbnika do przygotowania projektu uchwały wprowadzającej zmiany w budżecie jednostki.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (załącznik nr 15) informujące, że najemca lokalu użytkowego nr 230 w budynku przy ul. Sikorskiego 20 zwróciła się z prośbą o zamianę wynajmowanego lokalu na lokal użytkowy nr 101. Naczelnik poinformował w piśmie, że lokal nr 101 zostanie zwolniony w dniu 2 marca br. Jednocześnie wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się zamiany lokali. Następnie Starosta przedstawił propozycję Naczelnika by po przejęciu lokalu w zasób mienia Powiatu Skarżyskiego przygotować wykaz wolnych lokali przeznaczonych na wynajem, a następnie ogłosić przetarg.

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji przedstawionej przez Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie poniższych kalkulacji kosztów budynków przy ul. Plac Floriański 1 i ul. Sikorskiego 20 na rok 2015. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 16.

 Budynek przy ul. Sikorskiego 20 Budynek przy ul. Plac Floriański 1 2014 5,78 za m² 7,22 za m² 2015 5,83 za m² 6,93 za m²

 
Po szczegółowym zapoznaniu się z obliczeniami przygotowanymi przez Naczelnika Wydziału OR Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował powyższe propozycje kalkulacji kosztów budynków Starostwa Powiatowego na 2015 rok.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (załącznik nr 17) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne korzystanie z lokalu nr 14, mieszczącego się w budynku przy ul. Plac Floriański 1 przez Radnego Rady Miasta – Pana Jacka Ciepińskiego. W piśmie nadmieniono, że przedmiotowy lokal jest użyczony dla Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Naczelnik poinformował jednocześnie, że po zasięgnięciu opinii radcy prawnego ustalono, że nie ma możliwości podnajmu lokalu nr 14 przez osobę fizyczną, gdyż zgodnie z treścią §3 ust. 2 uchwały Nr 38/101/2012 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 06.07.2012r. „Lokale użytkowe dla jednostek i instytucji samorządowych oraz organizacji społeczno-politycznych, stowarzyszeń, organizacji charytatywnych, kombatanckich, związkowych mogą być wynajmowane bezprzetargowo”.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wynajem lokalu nr 14 w budynku przy ul. Plac Floriański.
 
 
 
Ad. pkt 6. Sprawy różne.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że wpłynęło pismo Wójta Gminy Bliżyn (załącznik nr 18) zawierające propozycję realizacji inwestycji na terenie Gminy Bliżyn w kadencji 2014-2018. Ponadto, Wójt zadeklarował w piśmie udział Gminy w finansowaniu zadań zaplanowanych do realizacji na terenie Gminy Bliżyn przez Powiat w bieżącej kadencji.
 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie oraz zobowiązał Członka Zarządu – Panią Annę Leżańską do zorganizowania spotkań z przedstawicielami Gmin oraz Radnymi Powiatu Skarżyskiego z ich terenu w celu uzgodnienia wspólnej realizacji inwestycji.
 
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu
 
 
 
  Protokołowała                                                          Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Góralczyk                                                          Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus …………………….
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska …………….
 
 
 
Załączników 17:
Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2015 rok,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany Uchwały Nr 26/IV/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu skarżyskiego,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewid. 3885/4
w obszarze miasta Suchedniów,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Janusza Maciejewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej
w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 8 – sprawozdanie z zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za rok 2014,
Załącznik nr 9 – plan udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym na 2015r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, z dnia 16.02.2015
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, z dnia 17.02.2015
Załącznik nr 12 – pismo Prezesa „MKS Gala-Skarżysko”, z dnia 17.02.2015
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych, z dnia 10.02.2015
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dnia 13.021.2015
Załącznik nr 15 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego,
z dnia12.02.2015
Załącznik nr 16 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, z dnia 28.01.2015
Załącznik nr 17 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego,
z dnia12.02.2015
Załącznik nr 18 – pismo Wójta Gminy Bliżyn, z dnia 09.02.2015

Protokół nr 8 (446kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (18 lutego 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (24 marca 2015, 15:13:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 597