Protokół Nr 6 z dnia 11 lutego 2015 roku


Protokół Nr 6/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 11 lutego 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.  Jerzy Żmijewski                                          - Starosta
2.  Artur Berus                                                - Wicestarosta
3.  Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4.  Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5.  Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu                          
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.  Małgorzata Łakomiec                                  -  Sekretarz Powiatu
2.  Bogusława Wilczyńska                                 -  Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – pomoc administracyjna w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
2.  Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.

Zarząd Powiatu do przedstawionego porządku nie wniósł uwag oraz przyjął go jednogłośnie.

Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

W związku z Komunikatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie programowej gimnazjum: liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej, Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 2) zawierające prośbę o podjęcie decyzji dotyczącej przeprowadzenia elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015-2016 dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym.
 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi (załącznik nr 3) zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego do projektu. Wyjaśniła, że Stowarzyszenie Towarzystwo Impuls aplikuje o środki na organizację dwóch imprez plenerowych, w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wspieranie zadań publicznych ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, w zakresie organizacji ogólnodostępnych imprez turystyki aktywnej. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że udział Powiatu Skarżyskiego jako partnera w tym projekcie polegałby na wsparciu poprzez włączenie się w pomoc przy organizacji imprez plenerowych tj. marszobiegu wiosennego w Bliżynie i jesiennego w Suchedniowie. Dodała, że istotne jest wsparcie stowarzyszenia, które działa „non profit” i zabezpieczenie środków w budżecie w wysokości 4 000 zł. ( po 2 tys. zł. na imprezę) na wspólną realizację projektu, w przypadku otrzymania dofinansowania. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że środki te zostały zabezpieczone w kalendarzu imprez.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego jako partner w realizacji projektu.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 4) zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na zorganizowanie „Balu Technika” w dniu 13 lutego 2015 r. w auli ZST-M.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora przedstawioną w powyższym piśmie.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poinformował, że Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” zwróciła się z prośbą o podpisanie porozumienia dotyczącego pokrycia 25% opłat za media w zajmowanej siedzibie przy ulicy Słowackiego 40 (załącznik nr 5).
 
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na prośbę Przewodniczącej Międzyzakładowej Komisji NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Jednocześnie podkreślono, że istnieje możliwość udostępnienia pomieszczenia.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Inspektora ds. Rozwoju Powiatu i Inwestycji (załącznik nr 6) informujące, że w styczniu ubiegłego roku pomiędzy sześcioma samorządami wchodzącymi w skład Obszaru Strategicznej Interwencji miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, podpisane zostało porozumienie partnerskie „Trójmiasto nad Kamienną”. Starosta wyjaśnił, że celem porozumienia jest maksymalne wykorzystanie wspólnych atutów i rozwiązywanie problemów poprzez rozwój gospodarczy powiatów: ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego oraz współpraca samorządów na rzecz wspólnego pozyskiwania środków w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. W październiku ubiegłego roku podpisana została umowa współpracy w sprawie określenia zasad podziału środków finansowych w ramach kopert finansowych przydzielonych samorządom północnej części województwa świętokrzyskiego. Następnie Starosta poinformował, że kolejnym krokiem realizacji porozumienia jest konieczność opracowania wspólnego dokumentu strategicznego dla Obszaru Strategicznej Interwencji, który powinien obejmować dziedziny, w których składane będą projekty w ramach dedykowanych kopert finansowych tzn.: transport, komunikacja, oświata i wychowanie, kultura, turystyka, ochrona zdrowia. Starosta wyjaśnił, że wspólny dokument strategiczny ułatwi aplikowanie o środki z RPO. W związku z powyższym koniecznym jest zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty w wysokości 15 000 zł. na opracowanie przedmiotowego dokumentu. Starosta dodał, że opracowanie dokumentu zostanie zlecone firmie zewnętrznej, a procedurą związaną ze zleceniem jego opracowania zajmie się samorząd, który zostanie wybrany jako Lider porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną”.
 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty w wysokości 15 tys. zł. na opracowanie dokumentu strategicznego dla Obszaru Strategicznej Interwencji. Powyższe środki zostaną przeznaczone z oszczędności w dz. 750 rozdz. 75019 § 3030).
 
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła dwa pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwierające prośbę o zwiększenie planu finansowego jednostki o kwoty:
  • 32  342,00 w związku z koniecznością zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej: 2 osoby od 01.03.2015 r., 1 osoba od 01.06.2015 r. (załącznik nr 7)
  • 52 705,00 w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej jednostki zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym PCPR (załącznik nr 8)
 
Z uwagi na ograniczone środki w budżecie, Zarząd Powiatu w chwili obecnej nie widzi możliwości zwiększenia środków w planie finansowym PCPR. Jednocześnie Zarząd Zobowiązał Dyrektora PCPR do dokonania ponownej analizy budżetu jednostki celem wygospodarowania  niezbędnych środków. Ponadto, mając na uwadze fakt, iż organizacja rodzinnej pieczy zastępczej jest zadaniem zleconym, decyzją Zarządu zobowiązano Dyrektora PCPR do przygotowania stosownego pisma do Wojewody Świętokrzyskiego oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie  refundacji kosztów związanych z zatrudnianiem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Przedmiotowe pismo powinno zostać przedstawione na posiedzeniu Zarządu Powiatu celem akceptacji oraz przekazane do Przewodniczącego Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego.
 
W związku z wygaśnięciem umowy z Biurem Usług Autorskich i Dziennikarskich „Alnawi” na publikację i insertowanie wkładki tematycznej pt. „Czas na Powiat Skarżyski” w informatorach samorządowych wydawanych przez Gminy Bliżyn i Suchedniów, Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec przedstawiła pismo Rzecznika Prasowego (załącznik nr 9) zawierające prośbę o kontynuowanie umowy w roku 2015. Pani Sekretarz wyjaśniła, że wkładka tematyczna liczy 4 strony i stanowi integralną część gminnych informatorów samorządowych. Ponadto 300 egzemplarzy samej wkładki dostarczane jest do Starostwa.

Z uwagi na ograniczone środki w budżecie powiatu Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na kontynuację przedmiotowej umowy.
 
Ad. pkt 2. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z wnioskiem (załącznik nr 10) kierowanym do Wojewody Świętokrzyskiego (GG-II.680.2.1.2.2013) w sprawie uregulowania stanu prawnego drogi. Starosta dodał, że przedmiotowy wniosek dotyczy działki nr 336/1 o pow. 0,0115 ha, stanowiącej pas drogowy ulicy Łyżwy.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z wynikami ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, wychowawców oraz wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. W ankiecie dla pracowników pedagogicznych zadano 3 pytania: Jaki jest twój pomysł na podniesienie atrakcyjności prowadzonych zajęć na terenie placówki, jakie zajęcia chciałbyś poprowadzić, żeby urozmaicić czas wolny wychowanków, jakich narzędzi lub środków potrzebujesz, aby je poprowadzić. Pytania zadane w ankiecie wychowankom dotyczyły ich zainteresowań. Następnie Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z udzielonymi odpowiedziami oraz stwierdziła, że wyniki uzyskane na bazie ankiet są do zrealizowania przy pomocy posiadanych zasobów. Następnie Pani Katarzyna Bilska poruszyła kwestię dyżurów nocnych w MOW i MOS. Podkreśliła, że koniecznym jest aby podczas dyżurów nocnych była zawsze jedna osoba wspierająca pracę  wychowawcy. W tym celu zmianie ulegnie system pracy konserwatorów zatrudnionych w w/w placówkach. Ankiety stanowią załącznik nr 11 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.
 
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
 
 
      Protokołowała                                                             Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Góralczyk                                                                Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus …………………….
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska …………….
 
 
 
Załączników 11:
Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia
Załącznik nr 3 – pismo Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i współpracy
z organizacjami pozarządowymi, z dnia
Załącznik nr 4 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, z dnia
Załącznik nr 5 – pismo Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Załącznik nr 6 – pismo Inspektora ds. Rozwoju Powiatu i Inwestycji, z dnia
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dnia
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dnia
Załącznik nr 9 – pismo Rzecznika Prasowego, z dnia
Załącznik nr 10 – wniosek (GG-II.680.2.1.2.2013)
Załącznik nr 11 – ankiety
 

Protokół Nr 6 (343kB) pdf
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (11 lutego 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (24 marca 2015, 15:08:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 471