Protokół Nr 3 z dnia 21 stycznia 2015 roku


Protokół Nr 3/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 21 stycznia 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.  Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.  Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.  Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.  Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
5.  Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu                          
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.  Małgorzata Łakomiec                                 -  Sekretarz Powiatu
2.  Bogusława Wilczyńska                                -  Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – pomoc administracyjna w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu Skarżyskiego na 2015 rok.
2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
3.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.  Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
Zarząd Powiatu do przedstawionego porządku nie wniósł uwag oraz przyjął go jednogłośnie.

Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu Skarżyskiego na 2015 rok.  (załącznik nr 2)
 
Uchwałę  w powyższej sprawie przedstawiła Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.  (załącznik nr 3)
 
Z treścią powyższego sprawozdania zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus.
 
Zarząd Powiatu do przedmiotowego sprawozdania nie wniósł uwag oraz przyjął
je jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (załącznik nr 4) zawierające prośbę o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny działki nr 6/14  dla Gminy Skarżysko-Kamienna, w części objętej sprzedażą. Starosta wyjaśnił, że w związku z zamiarem zbycia nieruchomości na rzecz Kościoła Polskokatolickiego Prezydent Miasta zwrócił się z powyższą prośbą.
 
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie do czasu zapoznania się z pełną dokumentacją sprawy.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z  pismem Głównego Specjalisty ds. Zdrowia (załącznik nr 5)  informującym, że Kierownik Warsztatów Terapii zajęciowej „Tęcza” złożył wniosek dotyczący przedłużenia terminu realizacji projektu pn. „Zakup samochodu osobowego zwanego „mikrobusem” specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”. Wicestarosta wyjaśnił, że projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „programu wyrównywania  różnic między regionami II”. Dodał, że termin realizacji zadania upływa dnia 31 stycznia br. Z uwagi na konieczność pozyskania dodatkowych środków, Kierownik WTZ zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji umowy do dnia 30 czerwca 2015 roku.
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji przedmiotowej umowy zgodnie z wnioskiem Kierownika, tj. do dnia 30 czerwca 2015 roku.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo  mieszkańca Skarżyska-Kamiennej, (załącznik nr 6) zawierające wniosek o umorzenie kosztów usunięcia i przechowywania pojazdu, nałożonych decyzją Starosty Skarżyskiego. Wniosek został umotywowany trudną sytuacją życiową. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że motocykl będący własnością w/w, usunięty został z drogi i przechowywany na parkingu na koszt Powiatu Skarżyskiego od dnia 10 października 2013 roku do dnia 23 lipca 2014 roku. Postanowieniem Sądu pojazd przeszedł na własność Powiatu, po czym został zezłomowany. Koszty usunięcia i przechowywania zostały określone w kwocie 5 126,00 zł.
 
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na umorzenie należności.

Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym sprawozdanie (załącznik nr 7) z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, osiągniętych w 2014 roku.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przedmiotowe sprawozdanie
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 8) zawierające prośbę o przeniesienie między paragrafami w planie finansowym ZDP, środków w wysokości 560zł. Wyjaśniła, że kwota zaplanowana w planie jednostki na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia za 2014 rok jest niewystarczająca.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian zgodnie z pismem Dyrektora. Środki zostaną przeniesione po uchwaleniu budżetu powiatu na 2015 rok.

Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi (załącznik nr 9) zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego do partnerstwa przy realizacji projektu pn.: „Skarżyskie Biuro Porad Obywatelskich” w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Skarżyskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Innowacji w przypadku otrzymania dofinansowania, w ramach w/w projektu będzie prowadziło punkt bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Dodała, że głównym celem projektu jest tworzenie i rozwój bezpłatnego poradnictwa oraz podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa i wsparcie w dokonywaniu wyborów sposobu postępowania. Wyjaśniła, że udział Powiatu Skarżyskiego jako Partnera w projekcie dotyczyłby wsparcia poprzez działania promocyjne tj. promocję projektu poprzez stronę internetową urzędu oraz możliwość zamieszczania w budynkach starostwa i jednostek plakatów oraz ulotek informujących o działaniach projektowych.
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu do partnerstwa przy realizacji przedmiotowego projektu.

Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi (załącznik nr 10) zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego do partnerstwa przy realizacji projektu pn.: „Powiatowe Centrum Wolontariatu” w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Stowarzyszenie TOWARZYSTWO IMPULS w ramach w/w projektu będzie prowadziło Centrum Wolontariatu. Wyjaśniła, że projekt, którego celem jest rozwijanie wolontariatu na terenie miasta i powiatu skierowany jest do młodzieży ze wszystkich szkół oraz nauczycieli i pedagogów. W ramach projektu przewidziano:

 • zorganizowanie dla grupy 20 wolontariuszy zajęć z samoobrony i reagowania kryzysowego,
 • zorganizowanie grupy społecznych animacji (20 wolontariuszy). Dodała, że w ramach działań tej grupy zostaną zorganizowane dwa festyny na początek i koniec wakacji, 
 • utworzenie grupy wsparcia edukacyjnego składającej się z 10 osób, które pod kierunkiem nauczyciela j. polskiego prowadzić będzie w „Przystani” zajęcia dla dzieci przygotowujące do egzaminu szóstoklasisty.
Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano działania związane ze wsparciem imprez charytatywnych na stale wpisujących się w świadomość lokalnej społeczności tj. akcja „Pola Nadziei” i obchody Dnia Wolontariusza. Pani Katarzyna Bilska podkreśliła, że udział Powiatu Skarżyskiego jako Partnera w przedmiotowym projekcie dotyczyłby wsparcia poprzez działania promocyjne, tj. promocję projektu i pomoc w rekrutacji poprzez stronę internetową starostwa, zgodę na umieszczenie w budynkach starostwa i jednostek podległych plakatów i ulotek informujących o działaniach projektowych.
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu do partnerstwa przy realizacji przedmiotowego projektu.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo  Prezesa Zarządu Fundacji „Pomnik – Mauzoleum” (załącznik nr 11) zawierające prośbę o dofinansowanie kosztów organizacji uroczystości 72 rocznicy pacyfikacji Michniowa.
 
Z uwagi na brak środków finansowych możliwych do wygospodarowania na ten cel, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przedmiotową prośbę.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że 28 lutego br. mija termin składania wniosków o nadanie Medalu komisji Edukacji Narodowej. W związku z powyższym zaproponowała aby do w/w odznaczenia wytypować dwóch kandydatów w osobach:
1.      Pani Jolanta Nowicka – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
2.      Pan Piotr Lewandowski – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego.
Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 12.
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował przedstawioną propozycję.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że wpłynęło pismo Dyrektora Zespołu Szkół Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 13) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na pokrycie z budżetu Placówki tytułu wykonawczego w wysokości 1 000 zł. wynikającego z niezrealizowanych zaleceń Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Następnie wyjaśniła, że w wyniku kontroli budynku Bursy Szkolnej i Grup Wychowawczych dokonanej w roku 2011 wskazane zostały zalecenia w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków mieszkaniowych dla dzieci i młodzieży. Dyrektor informuje w piśmie, że w roku 2012 korzystając ze środków w budżecie, wykonano część zaleceń. Pomimo, iż Dyrektor na bieżąco informowała organ prowadzący o konieczności realizowania dalszych zaleceń, w budżecie na 2013 rok nie zostały zapewnione środki na sfinalizowanie zadań. W wyniku rekontroli jednostka kontrolująca wystosowała tytuł wykonawczy w wysokości 1 000 zł., który w związku z odmową pokrycia go z budżetu Placówki, mimo zaangażowania dyrektora w realizację zaleceń, pokrył w całości dyrektor Placówki. Pani Katarzyna Bilska dodała, że budżet placówki na 2014 rok nie przewidywał środków na remonty, natomiast w dniu 29.12.2014 r. w wyniku przesunięcia środków zakupiona została siatka ogrodzeniowa oraz słupki. Mimo tego w dniu 7 stycznia br. do Placówki wpłynęło kolejne postanowienie ŚPWIS o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia  w wysokości 1 000 zł.
 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zapłatę grzywny z budżetu placówki. Jednocześnie zobowiązano Dyrektora ZPE-W do przygotowania pisma w sprawie zmian
w budżecie jednostki.
 
Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec odczytała pismo Komendanta  Głównego Związku Strzeleckiego (załącznik nr 14) zawierające prośbę o objęcie patronatem „IX Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r. Szydłowiec – Wąchock”. Jednocześnie zwrócono się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 1 000 zł. na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowo-obronnych. Sekretarz dodała, że w organizację obchodów włączyło się 12 samorządów.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie patronatem obchodów. Ponadto Zarząd postanowił przeznaczyć z budżetu powiatu (rozdz. 75075)  środki finansowe w wysokości 500 zł., celem ufundowania nagród.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poruszyła sprawę dotyczącą kontroli przeprowadzonej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Poinformowała, że w placówce prowadzone są rejestry interwencji zarówno policji jak i pogotowia z których wynika, że w miesiącach wrzesień i październik roku 2013 interwencji policji było 37 natomiast w tych samych miesiącach roku 2014 było ich 47. Biorąc pod uwagę te same miesiące w roku 2013 interwencji pogotowia w placówce było 10 natomiast w roku 2014 26. Ponadto w trakcie kontroli przeprowadzono ankiety dla wychowawców i wychowanków MOS i MOW z których wynika, że wśród nauczycieli i wychowawców ZPRW widoczna jest współpraca wychowawców między sobą, jednak w mniejszym stopniu przekłada się to na współpracę wychowawca-wychowanek, co wynika z braku zaufania wychowanków do wychowawców. Wychowankowie podchodzą z dystansem do wychowawców. Widoczny jest brak współpracy grupowej mającej na celu m.in. wspólne rozwiązywanie problemów zaistniałych w placówce. Za mało rozmów na temat problemów w grupie, wychowankowie nie są otwarci na wychowawców. Ponadto wychowankowie wskazują brak wsparcia ze strony wychowawców dającego poczucie własnej wartości wychowankom. Wychowankowie dość wysoko oceniają cechy swojego charakteru jednak brak im pewności siebie i są nerwowi. Bardziej mogą liczyć w potrzebie na pomoc ze strony kolegów niż wychowawców. Są bardziej doceniani w swoim towarzystwie. Brak organizacji czasu wolnego wychowanków przez co nudzą się, nie mają się czym zająć. W ośrodku istnieje zjawisko FALI co związane jest z aktami przemocy wobec słabszych i nowych wychowanków. Z ankiet przeprowadzonych wśród wychowanków wykazują konflikty między sobą. 50% ankietowanych wyraziło wole podjęcia dalszej nauki po ukończeniu MOS/MOW. Ponadto stwierdzono:
 • znaczący wzrost interwencji policji z powodu pobić, badań alkomatem, kradzieży oraz innych sytuacji w MOS i MOW w porównaniu do roku poprzedniego,
 • brak szafek nocnych w niektórych pokojach/sypialniach, bądź szafki zbrakowane w pokojach wymagające wymiany lub naprawy – mienie zniszczone w wyniku wandalizmu wychowanków, 
 • w większości pokoi/sypialni brak stolików oraz krzeseł dostosowanych ilością do liczby wychowanków w danym pokoju, 
 • niektóre łóżka w związku ze złym stanem technicznym wymagają naprawy lub wymiany na łóżka metalowe którymi placówka dysponuje, 
 • w magazynach stwierdzono wystarczającą liczbę mebli nadających się do zastąpienia zniszczonych sprzętów, 
 • pokoje/sypialnie w większości nie sprawiają wrażenia warunków domowych (różne sprzęty, zbrakowane sprzęty, brak elementów dekoracyjnych np.; kwiatków, obrazków, plakatów itp.), duże zróżnicowanie w wyglądzie estetycznym pokoi/sypialni, 
 • mimo wystarczającej liczby pokoi/sypialni nierównomierny rozkład wychowanków (cztery w jednej sypialni / jeden w jednej sypialni), 
 • zły stan sanitariatów, zniszczone drzwi, brak wieszaków, szafek łazienkowych, 
 • łaźnia znajdująca się na niskim parterze w złym stanie estetycznym wymagająca natychmiastowego remontu w zakresie wentylacji oraz remontu sufitu lub wyłączenia z użytkowania, 
 • brak odpowiednich warunków w sali telewizyjnej, gdzie nie ma wystarczającej liczby miejsc siedzących np.; krzeseł lub kanap, 
 • zaobserwowano iż podczas trwania zajęć lekcyjnych wychowankowie przebywają na terenie szkoły jak również wychodzą poza teren ośrodka, 
 • podczas przerw lekcyjnych wychowankowie opuszczają teren ośrodka i przebywają na terenie MOMP, gdzie dochodzi do aktów wulgaryzmu i wyłudzeń, 
 • podczas pobytu w placówce zaobserwowano wśród wychowanków używanie wulgaryzmów w kontaktach z rówieśnikami.
Następnie Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że zorganizowane zostaną spotkania z Komendą Powiatową Policji oraz Kuratorium Oświaty w sprawie ustalenia działań naprawczych mających na celu ograniczenie negatywnych zachowań na terenie ośrodka. Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 15.
 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
 
  Protokołowała                                                                         Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Góralczyk                                                                        Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus …………………….
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska ……………

Załączników 15:
Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na rok 2015,
Załącznik nr 3 – sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego, z dnia 19.01.2015
Załącznik nr 5 – pismo Głównego Specjalisty ds. Zdrowia, z dnia 20.01.2015
Załącznik nr 6 – pismo mieszkańca Skarżyska - Kamiennej, z dnia 06.10.2015
Załącznik nr 7 – sprawozdanie
Załącznik nr 8 –pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 20.01.2015
Załącznik nr 9 – pismo Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i współpracy
z organizacjami pozarządowymi, z dnia 19.01.2015
Załącznik nr 10 – pismo Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i współpracy
z organizacjami pozarządowymi, z dnia 19.01.2015
Załącznik nr 11 – pismo  Prezesa Zarządu Fundacji „Pomnik – Mauzoleum”, z dnia
Załącznik nr 12 – pismo Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 20.01.2015
Załącznik nr 14 – pismo Komendanta  Głównego Związku Strzeleckiego, z dnia 15.01.2015
Załącznik nr 15 - protokół

Protokół nr 3 (359kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (21 stycznia 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (24 marca 2015, 15:00:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 632