Protokół Nr 7/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 13 lutego 2015 r.


Protokół Nr 7/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 13 lutego 2015 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:

1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                             - Członek Zarządu Powiatu  
           
Stali uczestnicy posiedzenia:

1.      Małgorzata Łakomiec                                    -  Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                  -  Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.

Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – pomoc administracyjna w Wydziale OZ.

 
Streszczenie posiedzenia

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych oraz poinformował, że przedmiotem posiedzenia jest podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie (załącznik nr 2). Starosta wyjaśnił, że Pan Andrzej Jarzębowski w czasie sprawowania funkcji dyrektora Szpitala Powiatowego podejmował działania, które nie poprawiały wizerunku szpitala, a także nie doprowadzały do zmniejszenia zobowiązań jednostki. Działania te przejawiały się przede wszystkim w:

1.      Stałym pogarszaniu się sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego – zobowiązania Szpitala na dzień 31 maja 2012 r. wynosiły 42.345.811 zł (w tym 2.198.242 zł zobowiązań z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), zaś na dzień
30 listopada 2014 r. zobowiązania wynosiły 47.348.389,69 zł (w tym zobowiązania
z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 1. 571.766,61 zł), wynik finansowy corocznie jest ujemny.
2.      Zaciągnięciu kolejnej pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł w dniu 29 grudnia 2014 roku i nie poinformowaniem Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
3.      Braku należytej kontroli w zakresie wypłacania wynagrodzeń lekarzom zatrudnianym na umowy cywilnoprawne, wykonujących zabiegi operacyjne z zakresu neurochirurgii.
W roku 2013 ujawnione zostały nieprawidłowości związane z nienależnym pobieraniem wynagrodzeń przez tych lekarzy, przez co szpital poniósł straty.
4.      Braku nadzoru nad prawidłową organizacją pracy w oddziałach szpitalnych, przez co na ręce Starosty Skarżyskiego napływają skargi na funkcjonowanie poszczególnych oddziałów szpitalnych, kierowane zarówno ze strony pacjentów jak i lekarzy.
5.      Odmowie udostępniania do wglądu dokumentów źródłowych audytorowi wewnętrznemu, prowadzącemu od dnia 7 stycznia br. kontrolę w Szpitalu Powiatowym.
6.      Braku konkursów na stanowiska kierownicze, które powinny być obsadzane w trybie konkursów zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (pielęgniarka naczelna, zastępca dyrektora ds. medycznych sprawują funkcje jako „pełniący obowiązki”).
7.      Złej atmosferze panującej w pracy, nieprawidłowym przepływie informacji oraz występowaniem zjawisk negatywnych określanych przez pracowników szpitala jako mobbing czy nepotyzm (wyniki ankiety przeprowadzonej w grudniu 2014 roku wśród pracowników Szpitala).

W związku z powyższym Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały:

-   za głosowały 4 osoby: (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu Powiatu: Pani Katarzyna Bilska oraz Pani Anna Leżańska)

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie rozwiązania stosunku pracy
z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego
im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
 
 
     Protokołowała                                                                Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Góralczyk                                                                   Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:

1.      A. Berus …………………….
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska…………………
 
 
 
Załączników 2:

Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 

Protokół Nr 7/2015 (179kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (13 lutego 2015)
Opublikował: Agnieszka Górlaczyk (27 lutego 2015, 11:54:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 645