Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 4 lutego 2015 r.Protokół Nr 5/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 4 lutego 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

1.      Jerzy Żmijewski                                        - Starosta
2.      Artur Berus                                              - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                      - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                        - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                            - Członek Zarządu Powiatu      
                   
Stali uczestnicy posiedzenia:

1.      Małgorzata Łakomiec                                    -  Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                  -  Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.

Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – pomoc administracyjna w Wydziale OZ.


Porządek posiedzenia:

1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b)      planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
c)      upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji
i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania zobowiązań,
d)      zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Skarżysku-Kamiennej.

2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

3. Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał
o uwagi.

Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia bez uwag.

Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, (załącznik nr 2)

Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1)      pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 20.01.2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków w kwocie 560zł na pokrycie brakującej kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r.,
2)      pisma Wydziału Organizacyjno -Administracyjnego z dnia 27.01.2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 57 zł. na zabezpieczenie pełnej kwoty na podatek od nieruchomości,
3)      pisma Biura Rady z dnia 26.01.2015r w sprawie przeniesienia nadwyżki w planie ryczałtów dla radnych na zakup odkurzacza w kwocie 2.500zł niezbędnego do utrzymania czystości w sali konferencyjnej, w której odbywają się sesje Rady Powiatu,
4)      pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 28.01.2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 397zł na uregulowanie opłaty za czynności nadzoru sanitarnego,
5)      pisma Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 02.02.2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 25zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r.,
6)      pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 30.01.2015r zwracającego się
z prośbą o przeniesienie nadwyżki w planie na usługach pozostałych na zakup standaryzowanego narzędzia badawczego – baterii metod diagnozy niepowodzeń szkolnych
u uczniów w wieku 7-9 lat,
7)      pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 02.02.2015r w sprawie przeniesienia planu wydatków w kwocie 1.000zł na zapłatę kary na rzez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
b)      planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (załącznik nr 3)

Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zgodnie
z art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 stycznia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest do opracowania planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami. Podstawą opracowania powyższego planu jest informacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji z budżetu Wojewody oraz wielkości dochodów związanych
z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
c)      upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji
i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania zobowiązań
(załącznik nr 4)


Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała zebranych,      że podjęcie uchwały wynika z konieczności przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań Kierownikom jednostek budżetowych (organizacyjnych) w granicach określonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2030 w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki.  Rada Powiatu Skarżyskiego w uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030 udzieliła Zarządowi Powiatu wymienionych w uchwale upoważnień oraz wyraziła zgodę na ich przekazanie kierownikom jednostek budżetowych podległych powiatowi.

Zarząd Powiatu do przedmiotowego projektu nie wniósł uwag oraz podjął go jednogłośnie.
 
d)      zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 5)


Uchwałę w powyższej sprawie zreferował Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że Dyrektor PCPR w uzasadnieniu do uchwały podał, że zatwierdzenie nowego Regulaminu Organizacyjnego podyktowane jest koniecznością jego dostosowania do rzeczywistych potrzeb jednostki z uwzględnieniem realizacji nowych zadań. Po wejściu
w życie ustawy z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązane jest do realizacji nowych zadań m. in. obowiązku dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, gdy od jego umieszczenia upłynął rok (art. 38, ust 1 i 2). Ponadto kontynuowana jest realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” ze środków PFRON, na podst. art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721 ze zm.) Od 01.01.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z 12.12.2014r. (DZ. U. z 2014r, poz. 1937.), według którego nastąpiła zmiana wysokości dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych. W 2013r. 515 osób ubiegało się
o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, w roku 2014- 570. Ponadto proponowana zmiana Regulaminu Organizacyjnego podyktowana jest koniecznością usprawnienia organizacji jednostki.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że Dyrektor Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań zwróciła się z prośbą (załącznik nr 6)
o zwiększenie planu wydatków placówki poprzez zwiększenie planu dochodów o środki, które wpłynęły w bieżącym roku a stanowiły zaległość Gminy Skarżysko-Kamienna
z poprzedniego roku z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania wychowanków Przystani.
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła zebranym, że brak jest możliwości zwiększenia planu dochodów, a tym samym planu wydatków o kwotę 20.500 zł.
z tytułu zaległości Gminy Skarżysko-Kamienna z poprzedniego roku z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania wychowanków Przystani. Plan dochodów na 2015 rok uwzględnia prognozowane dochody, które wpłyną w danym roku niezależnie czy są to zaległości z lat poprzednich czy wpływy dotyczące bieżącego roku. Znając sytuację Gminy
i obserwując ciągłe opóźnienia w płatnościach należy przyjąć, iż na koniec tego roku również nie zostaną uregulowane w terminie przez gminę  wszystkie należności.  Brak jest więc podstaw do zwiększenia planu dochodów i wydatków.

Zarząd Powiatu ustalił, że na chwilę obecną powiat nie ma możliwości zwiększania planu finansowego Przystani. W momencie pojawienia się dodatkowych środków pismo zostanie ponownie rozpatrzone przez Zarząd.  
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Prezesa Stowarzyszenia Formacja (załącznik nr 7) zawierające prośbę o poparcie inicjatywy stworzenia
w Skarżysku-Kamiennej profesjonalnej placówki pomocy uzależnionym od alkoholu
i narkotyków finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Kielcach. Wicestarosta wyjaśnił, że Stowarzyszenie planuje stworzyć Hostel, czyli placówkę, która byłaby ofertą pomocy dla osób, które ukończyły leczenie w placówkach stacjonarnych i ambulatoryjnych, a jednocześnie potrzebują wsparcia do zachowania abstynencji. Wicestarosta wyjaśnił, że przedmiotowa inicjatywa finansowana będzie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zarząd Powiatu wyraził swoją aprobatę odnośnie inicjatywy utworzenia przez Stowarzyszenie placówki pomocy uzależnionym od alkoholu i narkotyków.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przypomniała zebranym,
że na poprzednim posiedzeniu Zarząd podjął decyzję o bezpłatnym użyczeniu auli szkolnej
w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych, celem organizacji turnieju tańca.
W związku z powyższym przedstawiła zaproszenie Szkoły Tańca RESPECT DANCE  do współorganizacji wspomnianego turnieju. Mając na uwadze możliwość promocji powiatu skarżyskiego, Pani Katarzyna Bilska zaproponowała aby Starostwo włączyło się
w organizację imprezy poprzez zakup medali dla jej uczestników za kwotę 500 zł. Pismo
w tej sprawie stanowi (załącznik nr 8).

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pani Katarzyny Bilskiej. Ustalono, że środki na ten cel przeznaczone zostaną z rozdz. 75075.

Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych,
że w związku z rozliczeniem wykorzystania dotacji przekazanym przez Prezydenta Miasta, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wyraził opinię, że dotacja została wykorzystana
w całości zgodnie z przeznaczeniem. Dodała, że według przedstawionego rozliczenia Gmina poniosła wydatek na zakup opału w kwocie 4 523,98 zł, który zgodnie
z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi można zakwalifikować jako niezbędny do prowadzenia działalności statutowej biblioteki. Następnie Pani Katarzyna Bilska zwróciła się do Zarządu z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę porozumienia, w którym należy zawrzeć, że przekazana dotacja jest przeznaczona stricte na działalność merytoryczną. Pismo w tej sprawie stanowi (załącznik nr 9).

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższe informację. Jednocześnie zobowiązano Naczelnika Wydziału Edukacji do przygotowania stosownego aneksu do porozumienia, zgodnie z wnioskiem Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Zarządu Klubu „ROAD RUNNERS MC” (załącznik nr 10) informujące, że w czerwcu br. po raz piąty zorganizowana zostanie akcja „MOTOSERCE – krew darem życia”. W związku
z powyższym zwrócono się z prośbą o wsparcie finansowe w jej organizacji.

Zarząd Powiatu uznał, że jest to akcja cykliczna w związku z czym zasadne byłoby zgłoszenie jej przez organizatorów do kalendarza imprez. Jednak, mając na uwadze charakter imprezy,
Zarząd postanowił włączyć się w jej organizację, angażując środki finansowe z rozdz. 75075
w wysokości 500 zł.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych
z pismem Prezesa Stowarzyszenia „PraOsada RYDNO” (załącznik nr 11) zawierającym prośbę
o bezpłatne udostępnienie w dniach 29 i 30 maja br. działki przy ulicy Łyżwy 120,
w celu przeprowadzenia przez Stowarzyszenie wraz z partnerami Pikniku Archeologicznego.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że przedmiotowa działka została zakupiona m.in. na potrzeby organizacji w/w pikniku za kwotę ok. 300 tys. zł. Podkreślił, że oprócz tej jednej imprezy w roku nic się tam nie dzieje.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na bezpłatne użyczenie działki przy ulicy Łyżwy 120. Ponadto Zarząd oczekuje ze strony Prezesa Stowarzyszenia „PraOsada RYDNO” na  przedstawienie propozycji zagospodarowania działki oraz pozyskania na ten cel środków finansowych.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo 
Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 12) zawierające prośbę
o wyrażenie zgody na bezpłatne udostepnienie pracowni stolarskiej Centrum Integracji Społecznej w dniach 16-27 luty br. w celu realizacji zajęć praktycznych przyuczających do pracy
w zawodzie


Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w przedmiotowym piśmie.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska odczytała dwa pisma  
Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych zawierające prośbę o:
·    wsparcie finansowe udziału uczniów ZSE w eliminacjach centralnych
III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach, (załącznik nr 13)
·    wsparcie finansowe w wysokości 4 000 zł. na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w Policealnej Szkole w ZSE (florysta). (załącznik nr 14)
Z uwagi na brak wolnych środków finansowych w budżecie powiatu, Zarząd Powiatu nie widzi możliwości zwiększenia planu jednostki. Jednocześnie zobowiązano Dyrektora do dokonania analizy budżetu jednostki oraz podjęcia działań mających na celu pozyskanie sponsorów.

Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zabranych,
że przygotowane zostało zapytanie ofertowe (załącznik nr 15) dotyczące doradztwa
i wsparcia eksperckiego w zakresie przygotowania Programu Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030, na które odpowiedziały 4 firmy:
1)      Proregio Consulting za kwotę netto: 10 000 zł.
2)      Grupa Regio za kwotę netto: 17 000 zł.
3)      JODKA Consulting  za kwotę netto: 14 tys. zł.
4)      Grupa Ergo Sp. z o.o. za kwotę netto: 6 000 zł.
W wyniku przeprowadzonego rozeznania, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Grupa Ergo Sp. z o.o. W związku z powyższym pani Katarzyna Bilska zwróciła się do Zarządu z prośbą
o akceptację powyższego wyboru.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nawiązanie współpracy z firmą Grupa Ergo.
 
Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec  przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (załącznik nr 16) zawierające prośbę
o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie 7 sztuk drzew, które znajdują się  przed budynkiem Zespołu szkół samochodowo-Usługowych. Wyjaśniła, że w przedmiotowej sprawie zwróciła się do Naczelnika Dyrektora szkoły, która w uzasadnieniu podała, że drzewa zaciemniają pomieszczenia lekcyjne oraz ze względu na swój rozmiar mogą spowodować uszkodzenie budynku. Sekretarz dodała, że wydział merytoryczny przychyla się do prośby Dyrektora.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (załącznik nr 17) informujące, że najemca lokalu nr 101 mieszczącego się
w budynku przy ul. Sikorskiego 20 zwrócił się z prośbą o rozwiązanie umowy najmu zawartej
w dniu 21 marca 2013 roku za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Starosta dodał, że wydział merytoryczny przychyla się do przedmiotowej prośby.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie w/w umowy zgodnie z prośbą najemcy.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego zwrócił się z prośbą (załącznik nr 18) o sfinansowanie II tomiku Szkolnych Zeszytów Literackich „Ikaria” oraz osobiste objęcie patronatu nad tym cyklicznym wydawnictwem. Starosta wyjaśnił zebranym, że pierwszy tomik Szkolnych Zeszytów Literackich ukazał się w 2013 roku i był dofinansowany przez Powiat w kwocie 800 zł. Dodatkowo wydawnictwo to wpisuje się w program tegorocznych obchodów 100-lecia szkoły.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o dofinansowaniu wydawnictwa w kwocie 800 zł. Środki na ten cel przeznaczone zostaną z rozdz. 75075. Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie objęte zostanie patronatem Starosty Skarżyskiego.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zabranych,
że odbyła spotkanie z Prezydentem Miasta oraz Panem Piotrem Nasiołkowskim w sprawie organizacji okolicznościowej konferencji historycznej na temat operacji WHISKEY w której poległ skarżyszczanin – kapitan pilot Ryszard Zygmuntowicz. Podczas spotkania ustalono, że podjęte zostaną działania aby do jej organizacji włączyć Stowarzyszenie historyczne celem wspólnego pozyskania środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia. Ponadto ustalono, że konferencja odbędzie się w przyszłym roku.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że zwrócił się do niego Prezes Stowarzyszenia Diabetyków z prośbą o wymianę okien w siedzibie stowarzyszenia mieszczącej się w budynku przy Placu Floriańskim 1. Starosta wyjaśnił, że są to okna nieuchylne.

Decyzją Zarząd Powiatu postanowiono zobowiązać Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego do dokonania analizy w przedmiotowej sprawie oraz przedstawienia ewentualnych propozycji na kolejne posiedzenie Zarządu.
 
W związku z informacją Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego dotyczącą zakończenia prac związanych z usuwaniem części hydraulicznych Zarząd Powiatu rozpatrzył sprawę ewentualnego zagospodarowania, przejętej na majątek powiatu kotłowni. Decyzją Zarządu postanowiono wystąpić do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej o usunięcie z budynku kotłów i innych urządzeń będących własnością szpitala. Po wykonaniu, Zarząd podejmie decyzję co do wydzierżawienia lub ewentualnej sprzedaży terenu wraz z zabudowaniem. Według dokumentów posiadanych przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny (kosztorys) wartość rynkowa mienia wynosi 1 602 746 zł.
 
Mając na uwadze usprawnienie Starostwa Powiatowego, poprzez  zlokalizowanie
w bliskim sąsiedztwie na terenie urzędu współpracujących ze sobą wydziałów merytorycznych Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego do przedstawienia koncepcji rozkładu pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że 28 lutego br. odbędzie się Powiatowy Marszobieg Zimowy. Planowana jest nowa formuła jego organizacji poprzez zaproszenie do współpracy Gminy Skarżysko-Kamienna. Podczas Marszobiegu odbędzie się mecz pokazowy hokeja po którym zostanie udostępnione lodowisko dla uczestników Marszobiegu.
 
Następnie Pani Katarzyna Bilska zapoznała Członków Zarządu z protokołem
z kontroli Sądu Rejonowego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. Jest to kolejny sygnał do natychmiastowego wdrożenia działań naprawczych. Podkreśliła,
że w zakresie zarządzania placówką oraz stwarzania odpowiednich warunków dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa wychowanków na terenie placówki widać wiele uchybień. Dodała, że priorytetową sprawą jest oddzielenie MOS od MOW. W związku
z powyższym zwróciła się do Zarządu z prośbą o wyrażenie zgody na zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 30 tys. zł. na przeprowadzenie remontów.

Zarząd Powiatu zobowiązał Członka Zarządu - Panią Katarzynę Bilską do uzgodnienia niezbędnych zmian w budżecie powiatu ze Skarbnikiem oraz przedstawienie wspólnych ustaleń w późniejszym terminie.
 
Decyzją Zarządu postanowiono, że w najbliższym czasie nie będzie realizowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w celu utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu postanowił wystąpić z pismem do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
w sprawie umorzenia trwającego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wniosek (załącznik nr 19) kierowany do Wojewody Świętokrzyskiego o dokonanie zmiany w księdze wieczystej polegające na wykreśleniu jako właściciela Skarbu Państwa, a wpisaniu Powiat Skarżyski w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych. Wniosek dotyczy działki nr 1/1 położonej
w Skarżysku-Kamiennej, obręb 11 Górna Kamienna, zajętej pod pas drogi powiatowej – ulicy Sokolej.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek w przedmiotowej sprawie.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
 
     Protokołowała                                                                  Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Góralczyk                                                                     Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus …………………….
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska ……………
 
 
Załączników 19:

Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 3 –uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania zobowiązań,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej,
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek, Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań, z dnia 02.02.2015r.,
Załącznik nr 7 – pismo Prezesa Stowarzyszenia Formacja, z dnia 27.01.2015r.,
Załącznik nr 8 – pismo Szkoły Tańca RESPECT DANCE, z dnia 30.01.2015r.,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
z dnia 28.01.2015r.,
Załącznik nr 10 – pismo Klubu Motocyklowego ROAD RUNNERS MC, z dnia 19.01.2015r.,
Załącznik nr 11 – pismo Stowarzyszenia „PraOsada RYDNO”, z dnia 2.02.2015r.,
Załącznik nr 12 – pismo  Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
z dnia 03.02.2015r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, z dnia 03.02.2015r.,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Szkół Ekonomicznych, z dnia 03.02.2015r.,
Załącznik nr 15 - zapytanie ofertowe
Załącznik nr 16 - pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego,
z dnia 03.02.2015r.,
Załącznik nr 17 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego,
z dnia 04.02.2015r.,
Załącznik nr 18 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 27.02.2015r.,
Załącznik nr 19 – wniosek o wpis w księdze wieczystej.
 

protokół Nr 5/2015 (248kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (4 lutego 2015)
Opublikował: Agnieszka Górlaczyk (27 lutego 2015, 10:29:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 926