Protokół Nr 4/2015


Protokół Nr 4/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 28 stycznia 2015 r.
 


W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

1.    Jerzy Żmijewski                                          - Starosta
2.    Artur Berus                                                - Wicestarosta
3.    Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4.    Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5.    Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu   
                     
Stali uczestnicy posiedzenia:

1.      Małgorzata Łakomiec                                    -  Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                  -  Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.

Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – pomoc administracyjna w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1.      Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
2.      Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.      Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał
o uwagi.

Zarząd Powiatu do przedstawionego porządku nie wniósł uwag oraz przyjął go jednogłośnie.
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
(załącznik nr 2)

Z uchwałą w powyższej sprawie zapoznała zebranych Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec. Wyjaśniła, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z potrzeby dostosowania struktury organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy do wykonywanych przez PUP nowych zadań związanych z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wynikającym z tego tytułu zwiększeniem obowiązków pracowników. Zmiany podyktowane są również zmianą ustawy o ochronie danych osobowych.
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.       
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji zadań wynikających z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za okres od 01.01.2014 r.
do 31.12.2014 r. (załącznik nr 3)

Przedmiotowe sprawozdanie przedstawił Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poprosiła o szczegółową informację na temat dzieci przebywających w Zespole Placówek Opieki, Wychowania
i Interwencji Kryzysowej „Przystań” oraz ilości dzieci z powiatu skarżyskiego przebywających poza jego terenem (stan na dzień 31.12.2014 r. z podaniem daty przyjęcia oraz daty skierowania).

Zarząd Powiatu przyjął przedmiotowe sprawozdanie.
 
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 4) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na użyczenie auli szkolnej w dniu 22 marca br. w godzinach dopołudniowych w celu zorganizowania turnieju tańca „I Mistrzostwa RESPECT DANCE”. Następnie wyjaśniła, że mistrzostwa zostaną zorganizowane dla dzieci trenujących w szkole tańca „RESPEKT” oraz uczniów ZSTM.
 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych
z pismem Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Przewodniczącej Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” (załącznik nr 5) zawierającym prośbę
o podpisanie porozumienia dotyczącego partycypowania w kosztach funkcjonowania obu związków w budynku „Domu Nauczyciela” przy ul. Słowackiego 40.
 
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na partycypowanie w kosztach funkcjonowania w/w związków. Jednocześnie podkreślono, że istnieje możliwość udostępnienia pomieszczenia.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił ofertę telewizji DAMI Skarżysko (załącznik nr 6) dotyczącą wznowienia współpracy polegającej na realizacji informatora samorządowego powiatu pt. „Skarżyski Powiat z widokiem nie tylko na góry”.  Koszt pakietu, który zawiera: Emisję w TV Dami Informatora Samorządowego, czas do 10 minut, emisja premierowa + powtórka (2 dni, 20 odtworzeń) + emisja w portalu www.tvskarzysko.pl (stały baner dedykowany) wynosi 1 500 zł. netto / 1 odcinek
w miesiącu (11 miesięcy).
 
Zarząd Powiatu uznał ofertę TV Dami za korzystną oraz postanowił zawrzeć  stosowną umowę. Środki na ten cel zostaną przekazane z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo mieszkańca Skarżyska-Kamiennej
(załącznik nr 7) zawierające propozycję organizacji przez Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta, okolicznościowej konferencji historycznej na temat operacji WHISKEY w której poległ skarżyszczanin – kapitan pilot Ryszard Zygmuntowicz. Ze swojej strony wnioskodawca oferuje udostępnienie do druku okolicznościowej broszurki z opracowaniem biograficznym Zygmuntowicza oraz osobiste poprowadzenie konferencji połączonej
z emisją filmu nakręconego przez zaproszonego do udziału w konferencji dr Michaela Heima – dziennikarza oraz historyka z Monachium, zajmującego się od lat zbieraniem materiałów nt. operajcji WHISKEY. Starosta dodał, że wnioskodawca zasugerował również sfinansowanie przylotu oraz pobytu dr Heima, a całkowity koszt organizacji tego przedsięwzięcia określił kwotą ok. 12 tys. zł. W związku z powyższym Starosta zaproponował, aby pracownik Starostwa Powiatowego odbył spotkanie z przedstawicielem Urzędu Miasta w celu przedyskutowania możliwości organizacji konferencji, a następnie przedstawił konkretną informację dla Zarządu.
 
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych,
że pracownicy Starostwa Powiatowego zwrócili się do Zarządu Powiatu z prośbą
o wyrażenie zgody na użyczenie hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym
raz w tygodniu na 2 godziny w celu umożliwienia rozwoju aktywności fizycznej poprzez grę
w siatkówkę. Dodała, że powyższe zostało uzgodnione z Dyrektorem I LO. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 8.
 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę pracowników Starostwa Powiatowego.
 
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.

Członek Zarządu Powiatu – Pani Anna Leżańska przedstawiła sprawozdanie opisowe za 2014 rok Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 9). Przedmiotowe sprawozdanie zawiera wykonanie płac i pochodnych, wykonanie wydatków rzeczowych oraz wykonanie dochodów.
 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z treścią sprawozdania, przyjął je jednogłośnie.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 

 
 
     Protokołowała                                                                Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Góralczyk                                                                  Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:

1.      A. Berus …………………….
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska …………….
 
 
 
Załączników 9:

Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kamiennej,
Załącznik nr 3 – informacja z dnia 15.01.2015r.,
Załącznik nr 4 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 26.01.2015r.,
Załącznik nr 5 – z pismo Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Przewodniczącej Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” z dnia 23.01.2015r.,
Załącznik nr 6 – oferta telewizji DAMI Skarżysko z dnia 16.01.2015r.,
Załącznik nr 7 – pismo mieszkańca Skarżyska – Kamiennej z dnia 26.01.2015r.,
Załącznik nr 8 – pismo pracowników Starostwa Powiatowego z dnia 20.01.2015r.,
Załącznik nr 9 – sprawozdanie Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 27.01.2015r.
 

Protokół Nr 4/2015 (203kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (28 stycznia 2015)
Opublikował: Agnieszka Górlaczyk (27 lutego 2015, 09:50:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 577