Protokół nr 2 z dnia 14 stycznia 2015 roku


Protokół Nr 2/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 14 stycznia 201 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Jerzy Żmijewski                                          - Starosta
2. Artur Berus                                                - Wicestarosta
3. Katarzyna Bilska                                         - Członek Zarządu Powiatu
4. Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5. Bogusława Krawczyńska                               - Członek Zarządu Powiatu                          

Stali uczestnicy posiedzenia:

1.  Małgorzata Łakomiec                                 -  Sekretarz Powiatu
2.  Bogusława Wilczyńska                                -  Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – pomoc administracyjna w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
c)  przedstawiciela Rady Powiatu Skarżyskiego w składzie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II Kadencji,
d)  przystąpienia do Związku Powiatów Polskich,
e)  uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Skarżyskiego do pracy w komisji bezpieczeństwa i porządku.
3. Przyjęcie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2015 rok.
4. Przyjęcie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030.
5.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) przedstawiciela Zarządu Powiatu Skarżyskiego w składzie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji,
b) przyjęcia kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych na rok 2015, organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Skarżyski.
6.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
7.  Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.

Zarząd Powiatu do przedstawionego porządku nie wniósł uwag oraz przyjął go jednogłośnie.

Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 2)

Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1.  Z rezygnacji z realizacji zadań ujętych w wykazie inwestycji rocznych na 2015 rok :
  • zagospodarowanie terenu wokół budynku przy Placu Floriańskim będącym własnością Powiatu Skarżyskiego – 261.346zł,
  • zakup samochodu służbowego dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych – 50.000zł.,
  • modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy – 50.000zł
oraz zmniejszenia planu na zadaniu „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kam.” o 490.500zł i przeniesienie planowanych kwot na ponowne otwarcie zadań:
  • „Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienna w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” z planowanymi w 2015r wydatkami w wysokości 411.346zł, co stanowi zabezpieczenie wkładu własnego i daje możliwość ubiegania się o środki z rezerwy z budżetu państwa,
  • „Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej od km 0+000 do km 1+099,37” o wydatkach w 2015 roku – 430.000zł. Stanowi to wkład własny (około 20% wartości wydatków kwalifikowalnych) powiatu konieczny do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków popowodziowych, 
  • „Rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską I Norwida w Skarżysku-Kamiennej” w kwocie zł: 10.500 w związku z koniecznością zapłaty odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod inwestycje.
2. Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań znak FN.312.1.2014.GS z dnia 08.01.2015r – wprowadzenie po stronie dochodowej i wydatkowej otrzymanej przez placówkę darowizny w wysokości 400zł na kieszonkowe dla wychowanków,
3. Pisma Zespołu realizującego projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim” z dnia 12.01.2015r – przeniesienie planu wydatków projektu pomiędzy paragrafami w celu zapłaty faktury za usługi internetowe za m-c grudzień, które nie wpłynęły, a więc nie zostały zapłacone w 2014 roku jak były planowane. Zachodzi konieczność ich zapłaty w styczniu br., co powoduje potrzebę zwiększenia planu na paragrafach dotyczących opłat za usługi telekomunikacyjne. Poza tym należy wykonać pracownikowi specjalistyczne badania dla kierowców co da możliwość zawarcia z nim umowy na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych związanych z realizacja projektu na terenie całego powiatu.
4.Umowy nr 2014-1-PL01-KA102-001086 na dofinansowanie projektu „Staż zagraniczny uczniów technikum – inne spojrzenie na świat” w ramach programu Erasmus+. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ekonomicznych do czerwca 2016r, ale wydatki będą poniesione w 2015 roku. Wartość projektu w przeliczeniu na polską walutę wynosi 679.475 zł
5. Umowy nr 2014-1-PL01-KA102-000749 na dofinansowanie projektu „Staż zagraniczny kluczem do podniesienia kompetencji zawodowych” w ramach programu Erasmus+. Projekt realizowany będzie do 31.07.2016r przez Zespół Szkół Technicznych. Wartość projektu wynosi 362.013zł.
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.

 
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030 (załącznik nr 3)

Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2030 wynikają z:
1. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kam.” o 490.500zł związku z tym iż w bieżącym roku będą wypłacone odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje i zaplanowana kwota jest wyższa niż faktyczne potrzeby w tym zakresie.
2. Z wprowadzenia zadania „Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienna w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” o łącznych nakładach 460.546zł, limitem wydatków w 2015r i limitem zobowiązań – 411.346zł. Jest to zabezpieczenie wkładu własnego powiatu i daje możliwość ubiegania się o środki z rezerwy z budżetu państwa.
3. Z wprowadzenia zadania „Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej od km 0+000 do km 1+099,37” o łącznych nakładach 1.454.399zł, limicie wydatków w 2015r i limicie zobowiązań w wysokości 430.000zł. Stanowi to wkład własny (około 20% wartości wydatków kwalifikowalnych) powiatu konieczny do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków popowodziowych.
4. Z wprowadzenia zadania „Rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską I Norwida w Skarżysku-Kamiennej” o łącznych nakładach 5.130.936zł, limicie wydatków w 2015r i limicie zobowiązań w kwocie zł: 10.500 w związku
z koniecznością zapłaty odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod inwestycje.
5. Z wprowadzenia projektu „Staż zagraniczny kluczem do podniesienia kompetencji zawodowych” w ramach programu Erasmus+ zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr 2014-1-PL01-KA102-000749. Projekt realizowany będzie do 31.07.2016r przez Zespół Szkół Technicznych. Wartość projektu wynosi 362.013zł.
6. Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę zł: 960.569 wskutek wprowadzenia do budżetu otrzymanej przez Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań darowizny w kwocie zł: 400 oraz dofinansowania projektów w ramach programu ERASMUS – 960.169zł.
 
Zarząd Powiatu przyjął przedstawiony projekt uchwały.
 
c) przedstawiciela Rady Powiatu Skarżyskiego w składzie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II Kadencji (załącznik nr 4)

Przedmiotową uchwałę omówiła Członek Zarządu Powiatu – Pani Bogusława Krawczyńska. Poinformowała, że ze składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji Rada odwołuje swego przedstawiciela - Pana Janusza Ordyńskiego, natomiast jako nowego przedstawiciela wyznacza Pana Bartosza Bętkowskiego. Wyjaśniła, że powyższa zmiana konieczna jest z uwagi na fakt, że Pan Janusz Ordyński nie jest już Radnym Rady Powiatu.
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
W trakcie omawiania pozostałych punktów nieobecna podczas głosowania  Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska.
 
d)  przystąpienia do Związku Powiatów Polskich (załącznik nr 5)

Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec. Poinformowała, że Związek Powiatów Polskich złożył na ręce obecnego starosty ponowną propozycję przystąpienia do jego struktur powiatu skarżyskiego. Wyjaśniła, że dzięki przystąpieniu do Związku Powiatów Polskich  jako powiat będziemy mieli większy wpływ na inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządów terytorialnych. Pozyskamy możliwość podejmowania wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych, służących społeczno – gospodarczemu rozwojowi powiatów ( np. wspólne projekty) oraz  prowadzenie wspólnej pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej. Dodała, że nie bez znaczenia jest również obecna skala problemów wynikających z funkcjonowania służby zdrowia, dla której samorząd powiatowy jest organem tworzącym oraz skala problemów dotycząca oświaty. Funkcjonowanie w strukturze Związku Powiatów Polskich pozwala powiatom podejmować spójne i bardziej skuteczne działania na rzecz samorządów powiatowych. Następnie wyjaśniła, że przedstawiciele ZPP aktywnie uczestniczą w posiedzeniach sejmowych i senackich komisji stałych i nadzwyczajnych. Związek opiniuje także projekty ustaw dot. samorządu. Związek Powiatów Polskich posiada swoich przedstawicieli w Komisji Wspólnej Rządu  i Samorządu Terytorialnego, którzy uczestniczą w jej pracach w ramach poszczególnych Zespołów. Do Komisji systematycznie przekazywane są stanowiska Związku oraz opinie dotyczące aktów prawnych. Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich pracują także w Komitecie Monitorującym i Sterującym Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego oraz we wszystkich Komitetach Monitorujących i Sterujących poszczególnych Sektorowych Programów Operacyjnych, pilnując w nich interesów samorządów powiatowych. Zgodnie z § 9 Statutu, członkowie Związku zobowiązani są do płacenia składek członkowskich. Składka płacona jest co roku – na rok 2015 wynosi 0,12 zł od mieszkańca wg. danych GUS na dzień 30 czerwca 2014r. czyli dla powiatu skarżyskiego jest to kwota 9 339, 60 zł.  płatna w czterech ratach kwartalnych.  Zgodnie z § 16 ust. 4 Statutu Związku Powiatów Polskich „Rady powiatów (rady miast na prawach powiatu) desygnują w drodze uchwały delegata do „Zgromadzenia Ogólnego”. Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że najwłaściwszym będzie udzielenie stałej delegacji do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich dla Starosty  Skarżyskiego, dzięki czemu w przyszłości, w przypadku wyboru nowego Starosty nie będzie konieczna zmiana pierwotnej uchwały o przystąpieniu do Związku. Sekretarz podkreśliła, że niektóre powiaty wspólnie ze Związkiem wdrożyły ISO, za które Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej musiało zapłacić. Ponadto Związek Powiatów Polskich prowadzi ranking powiatów w którym powiat skarżyski znajdował się kiedyś na bardzo niskiej pozycji. W momencie wdrażania w urzędzie metody CAF powołany w tym celu zespół postawił sobie za cel, że powiat skarżyski znajdzie się w pierwszej 50-tce. Ostatecznie Powiat Skarżyski zajął w rankingu 35 miejsce.

Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że będąc nieetatowym Członkiem Zarządu w poprzedniej kadencji w momencie podjęcia uchwały o wystąpieniu ze Związku głosowała za, posiłkując się opinią byłego Starosty. Natomiast w chwili obecnej trudno jej podjąć decyzję w tej kwestii. W związku z powyższym postanowiła wstrzymać się od głosu postanawiając jednocześnie, że opinię na temat słuszności przynależenia powiatu do Związku wyrobi sobie w trakcie obserwacji tej współpracy.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały
w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich:

  • za głosowały 3 osoby (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członek Zarządu Powiatu – Pani Bogusława Krawczyńska)
  • wstrzymała się od głosu 1 osoba (Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska)
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 
e)  uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 6)

Z uwagi na fakt, że zmiany jakie wprowadza nowy Regulamin Organizacyjny omawiane były wspólnie przez Członków Zarządu,  Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec  przedstawiła zebranym jedynie treść projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.

Ad. pkt 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Skarżyskiego do pracy w komisji bezpieczeństwa i porządku (załącznik nr 7)

Referująca: Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec. Wyjaśniła, że do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V kadencji deleguje się radnych: Panią Danutę Banaczek oraz Pana Jacka Jeżyka.
 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.
 
Ad. pkt 3. Przyjęcie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2015 rok (załącznik nr 8)

Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła zebranym, że wprowadzone autopoprawką zmiany wynikają z:
  • wejścia w życie od 01.01.2015r zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Uchylone zostały paragrafy 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet” i 4370 „Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej”, natomiast paragraf 4360 otrzymuje nowe brzmienie „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” i będzie kumulował wydatki klasyfikowane do tej pory w uchylonych paragrafach. 
  • z pisma Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3021.3.2015 z dnia 09.01.2015r w sprawie zwiększenia limitu wydatków i limitu zobowiązań o kwotę 100.000zł na zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015” co pozwoli na zawarcie umowy na zimowe utrzymanie chodników w obecnym sezonie zimowym.
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedmiotową autopoprawkę.
 
Ad. pkt 4. Przyjęcie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030 (załącznik nr 9)

Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że wprowadzone autopoprawką zmiany wynikają z pisma Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3021.3.2015 z dnia 09.01.2015r w sprawie zwiększenia limitu wydatków i limitu zobowiązań o kwotę 100.000zł na zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015” co pozwoli na zawarcie umowy na zimowe utrzymanie chodników w obecnym sezonie zimowym.
 
Zarząd Powiatu przyjął powyższą autopoprawkę.
 
Ad. pkt 5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

a) przedstawiciela Zarządu Powiatu Skarżyskiego w składzie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji (załącznik nr 10)

Uchwałę w powyższej sprawie przedstawiła Członek Zarządu Powiatu – Pani Bogusława Krawczyńska. Wyjaśniła, że ze składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji Zarząd odwołuje przedstawiciela – Pana Waldemara Mazura. Poinformowała, że w uchwale została zawarta jej osoba jako propozycja nowego przedstawiciela Zarządu na to stanowisko.
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
b) przyjęcia kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych na rok 2015, organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Skarżyski (załącznik nr 11)

Przedmiotową uchwałę zreferowała Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska.

Zarząd Powiatu do przedstawionej uchwały nie wniósł uwag oraz podjął ją  jednogłośnie.

Ad. pkt 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (załącznik nr 12) Poinformował, że zachodzi konieczność formalnego przekazania budynku Powiatowego Centrum Rozwoju i Edukacji. Naczelnik OR zaproponował zawarcie umowy użyczenia, obciążając jednostkę jedynie kosztami utrzymania budynku oraz zużycia energii elektrycznej. Starosta dodał, że w umowie zawarty będzie zapis mówiący o udostępnieniu przez PCRiE sali konferencyjnej na potrzeby Starostwa Powiatowego .
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do przedstawionej propozycji.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (załącznik nr 13) zawierające prośbę o podjęcie decyzji w sprawie najemcy lokalu mieszczącego się w budynku przy ul. Sikorskiego 20, który zwrócił się do Zarządu z prośbą o wstrzymanie procesu egzekucyjnego. Następnie Starosta wyjaśnił zebranym, że najemca lokalu tj. Związek Zawodowy Sierpień 80 wynajął lokal z dniem 01.01.2014 r. Po mimo otrzymania pisma wzywającego do zapłaty jak również deklaracji ze strony najemcy o uregulowaniu należności w terminie do końca października 2014 r. od chwili zawarcia umowy nie wpłacono żadnej należności z tytułu czynszu. W związku z powyższym wystosowane zostało pismo informujące o rozwiązaniu umowy najmu na dzień 31.12.2014 r. W dniu 8 stycznia br. do Starostwa wpłynęło kolejne pismo najemcy zawierające prośbę o wstrzymanie procedury egzekucyjnej.

Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na prośbę najemcy.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (załącznik nr 14) zawierające prośbę o podjęcie decyzji w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Sikorskiego 20, zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu a Panem Pawłem Derlatką. Starosta wyjaśnił, że najemca w dniu 31.12.2014 r. zwrócił się z prośbą o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dniem 31 stycznia br. Dodał, że Naczelnik wydziału merytorycznego przychylił się do prośby najemcy.
 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron z dniem 31 stycznia 2015 roku.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej (załącznik nr 15) zawierające prośbę o dofinansowanie zakupu samochodu o przeznaczeniu logistycznym oraz sprężarki na wyposażenie sprzętu ochrony dróg oddechowych. Łączna kwota o którą zwrócił się Komendant wynosi 50 tys. zł.
 
Na chwilę obecną Zarząd Powiatu nie dysponuje środkami finansowymi możliwymi do wygospodarowania na ten cel. W związku z powyższym Zarząd powróci do sprawy w terminie późniejszym. Jednocześnie wskazano, że istnieje również możliwość ubiegania się o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że Dyrektor Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” zwróciła się do Zarządu z prośbą o ponowną analizę projektu planu jednostki na 2015 rok celem zwiększenia go o kwotę 51 813, stanowiącą skutek regulacji płac pracowników.
Po przeprowadzeniu analizy dokumentów sprawy, Starosta wyjaśnił zebranym, że poprzedni Członkowie Zarządu Powiatu wyrazili zgodę na dokonanie regulacji płacowych w jednostce, jednak zmiany te nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu, z uwagi na fakt, że propozycja regulacji została złożona już po jego przyjęciu przez Zarząd. Dokumenty w tej sprawie stanowią załącznik nr 16.
 
W zaistniałej sytuacji Zarząd Powiatu  nie ma możliwości zwiększenia planu Placówki o  wnioskowaną kwotę. Jednocześnie Zarząd stoi na stanowisku, że po przyjęciu budżetu przez Radę Powiatu Dyrektor może dokonać regulacji płacowych w ramach posiadanych środków finansowych.
 
W dalszej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Członek Zarządu Powiatu – Pani Anna Leżańska.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus odczytał pismo Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej (załącznik nr 17) w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej zmiany sposobu użytkowania części I piętra budynku Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego wraz z rozbudową budynku o klatkę schodową i zagospodarowaniem terenu. Poinformował, że zdaniem Prezydenta, zgodnie z rozstrzygnięciem SKO zasadnym jest wystąpienie wnioskodawcy o umorzenie trwającego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, a w przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji przedsięwzięcia, złożenie dwóch odrębnych wniosków:
1. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozbudowy obiektu,
2. o warunki zabudowy w zakresie zmiany sposobu użytkowania obiektu.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia decyzji w sprawie dalszego postępowania ze złożonym wnioskiem.
 
Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu postanowił odłożyć podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie do czasu szczegółowego zapoznania się ze sprawą przez wszystkich Członków Zarządu pod kątem zasadności realizacji przedmiotowej inwestycji.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Uczniowskiego Klubu Sportowego „Celsium” (załącznik nr 18) zawierające prośbę o pomoc w realizacji działań realizowanych przez Klub, których jednym z istotnych celów jest promocja powiatu skarżyskiego. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że chodzi o dwa turnieje. Pierwszy z nich to ogólnopolski turniej w piłkę nożną dla dzieci z rocznika 2004, który odbędzie się 24 stycznia br. w hali sportowej MCSiR. Drugie działanie to udział piłkarskiej drużyny UKS „Celsium” w turnieju o randze międzynarodowej. Dodała, że w piśmie zwrócono się także o wsparcie finansowe w wysokości 1 000 zł. Z uwagi na dużą rangę obydwu przedsięwzięć oraz mając na uwadze chęć promocji powiatu, zdaniem Pani Katarzyny Bilskiej zasadnym jest włączenie się w organizację w/w turniejów poprzez przekazanie środków finansowych w wysokości 800 zł.
 
Zarząd Powiatu  jednogłośnie przychylił się do zdania Członka Zarządu – Pani Katarzyny Bilskiej. Jednocześnie postanowiono, że środki na ten cel przekazane zostaną z rozdz. 750 75.
 
 
Ad. pkt 7. Sprawy różne.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że miesięcznik „Perspektywy" przygotował zestawienia najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Według rankingu "Perspektyw" najlepszym liceum w naszym powiecie jest  I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, a szkołą techniczną - Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika. W zestawieniu wojewódzkim I LO zajmuje 4 miejsce, II LO - 17,  natomiast Technikum nr 2 w ZSE miejsce 7.
 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z treścią projektu ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku biurowym przy ul. Plac Floriański 1 (załącznik nr 19).
 
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowe ogłoszenie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wniosek o ujawnienie podziału działki nr 7 w księdze wieczystej, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta znak PNŚ.II.6831.33.2014.BS. (załącznik nr 20).
 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawiony wniosek.
 
 
  Protokołowała                                                                       Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Góralczyk                                                                       Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska………………
4.      B. Krawczyńska …………
 
 
 
Załączników 20:
Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przedstawiciela Rady Powiatu Skarżyskiego w składzie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II Kadencji,
Załącznik nr 5 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przystąpienia do Związku Powiatów Polskich,
Załącznik nr 6 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 7 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Skarżyskiego do pracy w komisji bezpieczeństwa i porządku,
Załącznik nr 8 – autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2015 rok,
Załącznik nr 9 – autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu z dnia 14 listopada
2014 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030,
Załącznik nr 10 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przedstawiciela Zarządu Powiatu Skarżyskiego w składzie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji,
Załącznik nr 11 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych na rok 2015, organizowanych
i współorganizowanych przez Powiat Skarżyski,
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, z dnia 13.01.2015
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, z dnia 12.01.2015
Załącznik nr 14 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, z dnia 08.01.2015
Załącznik nr 15 – pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, z dnia 12.01.2015
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”, z dnia 19.12.2014
Załącznik nr 17 – pismo Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej, z dnia 30.12.2014
Załącznik nr 18 – pismo Uczniowskiego Klubu Sportowego „Celsium”, z dnia 13.01.2015
Załącznik nr 19 – ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku biurowym przy ul. Plac Floriański 1,
Załącznik nr 20 – wniosek o ujawnienie podziału działki nr 7 w księdze wieczystej.

Protokół Nr 2 (533kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (14 stycznia 2015)
Opublikował: Agnieszka Górlaczyk (4 lutego 2015, 14:50:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 494