Protokół nr 1 z dnia 7 stycznia 2015 roku


Protokół Nr 1/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 7 stycznia 2015 r.
 

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                        - Starosta
2.      Artur Berus                                              - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                      - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                        - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                            - Członek Zarządu Powiatu    
                     
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                 -  Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Krawczyńska                              - Skarbnik Powiatu

Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Urszula Wrona                                                - Inspektor w Wydziale Finansowym
2.      Mariusz Bodo                                                 - Naczelnik Wydziału OR
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – pomoc administracyjna w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1. Szczegółowe zapoznanie się z budżetem powiatu na rok 2015.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Szczegółowe zapoznanie się z budżetem powiatu na rok 2015.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poprosił Panią Urszulę Wronę o omówienie projektu budżetu powiatu na 2015 rok.  
            Pani Urszula Wrona wyjaśniła zebranym, że budżet Powiatu Skarżyskiego na 2015 rok jest budżetem nadwyżkowym, prognozowane dochody przewyższają zaplanowane wydatki. Dochody ogółem wynoszą 84.157.395zł i są niższe od planu na koniec 2014 roku
o 11,37%,  wydatki także są poziomie niższym niż w poprzednim roku o 17,83% i wynoszą 83.657.395zł. Różnica między dochodami a wydatkami daje nadwyżkę w wysokości 500.000zł, która przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, czyli na rozchody budżetu. W strukturze przeważają dochody i wydatki bieżące. Dochody bieżące zaplanowane są na poziomie 80.824.163zł, niższym niż w poprzednim roku. Analogicznie na niższym poziomie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 78.124.027zł.

            Zaplanowane dochody majątkowe wynoszą 3.333.232zł  i są to:
-  dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 1.850.000zł
-  dotacja z Gminy Skarżysko Kościelne – 650.000zł
-  dotacja z Powiatu Starachowickiego – 550.000zł
wszystkie trzy dotacje dotyczą Rozbudowy ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa
w m.Majków gm.Skarzysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0576T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki.
-  dotacje ze środków unijnych na zadania e-świętokrzyskie – 276.132zł
-  dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż złomu) – 7.100zł
Wydatki majątkowe w wysokości 5.533.368zł podzielone są na:
-  wydatki inwestycyjne roczne 407.346zł
-  wydatki inwestycyjne wieloletnie – 5.126.022zł
Największą grupę dochodów stanowi subwencja ogólna, która składa się z trzech części:
-  części oświatowej - 39.928.392zł naliczanej na podstawie liczny uczniów
-  części wyrównawczej - 7.237.291zł składającej się z sumy kwoty podstawowej
i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje ten powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest niższy niż wskaźnik dochodów podatkowych na  1 mieszkańca dla wszystkich powiatów. Kwotę uzupełniającą otrzymuje ten powiat, w którym wskaźnik bezrobocia liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie w stosunku do stopy bezrobocia w kraju jest większy niż 1,10
- części równoważącej - 1.033.666zł ustalanej w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze w roku poprzedzającym rok bazowy.
Pozostałe źródła dochodów powiatu to:
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowego od osób fizycznych - 12.441.044zł i od osób prawnych – 350.000zł
- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 615.600zł na wynagrodzenia doradców w Powiatowym Urzędzie Pracy
- środki z funduszy europejskich – 397.070zł
- dochody własne – 6.510.146zł, na które składają się przede wszystkim dochody
z najmu, środki otrzymywane z innych powiatów i gmin na utrzymanie wychowanków z ich terenów w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, wpływy od pensjonariuszy
i ośrodków pomocy społecznej na utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, wpływy z opłat komunikacyjnych i za usługi geodezyjne oraz środki za przewóz i wyżywienie uczniów w placówkach specjalnych i 25% dochodów uzyskiwanych przez powiat na rzecz Skarbu Państwa.
- dotacje w kwocie 11.801.710zł są przeznaczone na zadania zlecone z zakresu budżetu państwa:
a) utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
b) składkę zdrowotną za bezrobotnych, wychowanków placówki Przystań oraz uczniów
c) prace geodezyjne wynikające z gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami zleconymi przez państwo
d) kwalifikację wojskową
Dotacje na zadanie własne powiatu w kwocie 2.394.086zł przeznaczone są na:
- wydatki bieżące 544.086zł - na utrzymanie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przyjętych na tzw. „starych zasadach” czyli przyjęte przed dniem
1 stycznia 2004r
- wydatki inwestycyjne - 1.850.000zł (środki z NPPDL) na rozbudowę ul.Staffa
w Majkowie
Powiat otrzymuje także dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.448.390 zł:
-  z Urzędu Marszałkowskiego na wynagrodzenia pracowników biblioteki pedagogicznej – 238.526zł
- z Powiatu Koneckiego i Szydłowieckiego na utrzymanie wychowanków Warsztatów Terapii Zajęciowej – 9.864zł
- z Gminy Skarżysko Kościelne i z Powiatu Starachowickiego na zadanie „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarzysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0576T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki” – 1.200.000zł ( z gminy – 650.000zł,
z powiatu – 550.000zł)
Wydatki budżetowe podzielone są wg ustawowo określonych grup:
- dotacje na zadania bieżące udzielone przez powiat – 2.188.300zł to przede wszystkim dotacje dla szkół niepublicznych – 1.880.000zł, dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10% środków otrzymanych przez te warsztaty
z PFRON-u, dotacje na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bliżyn i na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz na współfinansowanie miejsko-powiatowej biblioteki
- wydatki na programy unijne – 120.938zł to wydatki na projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim realizowany w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz projekt Dobry start w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.603.646zł – to przede wszystkim świadczenia dla rodzin zastępczych i wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej – 1.847.200zł, świadczenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 339.000zł, diety radnych Powiatu Skarżyskiego – 317.116zł oraz świadczenia wynikające z ustawy o BHP
- obsługa długu – 1.630.000zł to odsetki od zaciągniętych kredytów wyliczone na podstawie marż określonych w umowach kredytowych i średniego WIBOR-u
z okresu 1.01-22.10.2014r
-  wydatki statutowe – 17.480.064zł – to przede wszystkim utrzymanie jednostek budżetowych, wszystkie zakupy i usługi bieżące, które służą wykonywaniu przez powiat nałożonych ustawowo zadań
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.101.079zł  - stanowią największą grupę wydatków powiatu. Z tego największa kwota 33.680.823zł stanowi wynagrodzenia w oświacie.
- wydatki inwestycyjne – 5.533.368zł , na które składają się
a)  przebudowa i budowa dróg powiatowych      4.700.000zł ( rozbudowa ul.Staffa – 3.700.000zł, odszkodowania za zajęcie nieruchomości podczas budowy ronda w Skarżysku Kościelnym – 130.000zł, budowa ul.Ponurego -870.000zł)
b)  projekty e-świętokrzyskie 426.022zł
c)   zagospodarowanie terenu wokół budynku przy Placu Floriańskim 261.346zł
d)  zakup sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych 36.000zł tj pługu średniego
i kserokopiarki
e)  zakup serwera rozpoznawania znaków dla systemu eod Edicta 10.000zł
f)   zakup samochodu służbowego dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych    50.000zł
g)  modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy  50.000zł
 
Odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej, kwoty przedstawione w latach
2012-2013 wynikają ze sprawozdań rocznych z wykonania dochodów i wydatków Powiatu Skarżyskiego. W 2014 roku dane wykazane są w dwóch wierszach: w jednym wykazane są kwoty planu na koniec III kwartału, w drugim przewidywane wykonanie na podstawie planu na dzień 31 października 2014 roku. W 2015 roku przedstawione kwoty są zgodne
z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok. W latach 2016-2030 planowane dochody
i wydatki są na tym samym poziomie. Dochody bieżące w tych latach zaplanowane są na jednakowym poziomie 83.000.000zł w wysokości większej niż w 2015 roku o 2,7%. Wynika to z przeanalizowania wykonania dochodów w latach poprzednich. Dochody majątkowe po 2015 roku nie są planowane, będą one uzależnione od możliwości inwestycyjnych powiatu
 i pozyskanych na ten cel środków zewnętrznych. Wydatki bieżące od 2016 roku zaplanowane są na niższym poziomie niż w bieżącym roku o 1,44%. Wynika to
z konieczności obniżenia wydatków by mieć możliwość spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów wraz z kosztami obsługi tego długu tj odsetkami.
Nadwyżki planu dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi przeznaczone są na spłatę kredytów oraz wydatki inwestycyjne.
Jak ustalono, Powiat Skarżyski nie planuje zaciągać w kolejnych latach kredytów, pożyczek czy emitować obligacji, co zwiększyłoby dług powiatu, który na obecną chwilę wynosi 43.646.533zł. Kredyt zaplanowany w poprzednim roku nie został uruchomiony. Dane 2014 roku zostaną uaktualnione w marcu po sporządzeniu rocznych sprawozdań budżetowych.
Pani Urszula Wrona wyjaśniła, że relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich prognozowanych latach kształtuje się pozytywnie. Jedynie
w poz.9.7 w roku 2017 wskaźnik pokazuje, że nie spełniona została powyższa relacja, wynika to z tego, że do obliczenia wskaźnika użyto planu na koniec III kwartału 2014 roku, zamiast przewidywanego wykonania 2014 roku. Jest to wyliczenie narzucone przez system, ale biorąc pod uwagę sposób wyliczenia określony w ustawie o finansach publicznych do wyliczenia wskaźnika w 2017r będą brane pod uwagę wykonania roku 2014 i 2015 oraz plan na koniec III kwartału roku 2016r. Wskaźnik ten wpływa na większość decyzji dotyczących finansów powiatu. Określa możliwości zaciągania przez jednostkę samorządu terytorialnego długu oraz możliwości jego spłaty. Relacja składa się z dwóch części. Pierwsza część wzoru to średnia
z trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy:
(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące) / dochody ogółem
Druga część wzoru wyliczana jest na podstawie danych danego roku budżetowego
w następujący sposób:
Suma spłat rat kapitałowych kredytów, wydatków na obsługę długu, wydatków związanych
z udzielonymi poręczeniami podzielona przez sumę dochodów.
Ten sposób wyliczenia relacji z art. 243 pokazuje, że im większa nadwyżka dochodów bieżący i dochodów ze sprzedaży majątku  nad wydatkami bieżącymi uzyskana w latach poprzednich tym możliwość spłaty kredytów jest wyższa w danym roku budżetowym. Pokazuje też, że decyzje dotyczące budżetu w jednym roku mają duży wpływ na kolejne lata.
Przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej są podzielone  na dwie grupy:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków unijnych:
Ujęte są tu dwa projekty e-świętokrzyskie, które realizowane są w całym województwie świętokrzyskim, projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim oraz Dobry start. Wszystkie projekty są w trakcie realizacji, planowane są do zakończenia
 w bieżącym roku budżetowym.
2.  Pozostałe projekty nie realizowane z udziałem środków unijnych
W przypadku bieżących przedsięwzięć w tej grupie to przede wszystkim  są to zadania wynikające z trwałości projektów realizowanych w poprzednich latach ze środków unijnych. Jest to wymóg zawarty w umowach o dofinansowanie tych projektów. Poza tym ujęte są tu zadania dotyczące zimowego utrzymania dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015.
Przedsięwzięcia majątkowe ujęte w wieloletniej prognozie to:
- odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod inwestycje dotyczące budowy ronda
w Skarżysku Kościelnym realizowanej w 2014 roku oraz budowy ul.Ponurego, która rozłożona jest na lata do 2019 roku
- oraz rozbudowa ul.Staffa w Majkowie, która realizowana będzie przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i środków z Gminy Skarżysko Kościelne i Powiatu Starachowickiego.
 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (załącznik nr 2) zawierające prośbę o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację sieci gazowej i dysponowanie nieruchomością na cele budowlane - działką nr 5/9 obręb 2 Borki zlokalizowaną w rejonie ulic Wiejskiej
i Sokolej.
Następnie poprosił obecnego na posiedzeniu Zarządu Powiatu Naczelnika – Pana Mariusza Bodo o przybliżenie sprawy. Naczelnik wyjaśnił, że sprawa dotyczy przyłącza do budynku usługowego – Piekarni Batmar. Dodał, że gazociąg znajdował się będzie pod ziemią. Ponadto pracownia projektowa, która zwróciła się z wnioskiem dokonała wszelkich uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych. Naczelnik wyjaśnił także, że przedmiotowa nieruchomość to działka leśna, na której nie jest przewidziana żadna inwestycja. 
 
Mając na uwadze powyższe Zarząd Powiatu wyraził zgodę na lokalizację sieci gazowej i dysponowanie przedmiotową nieruchomością na cele budowlane.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (załącznik nr 3) dotyczące podjęcia decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wstrzymanie procedury egzekucyjnej w stosunku do najemcy lokalu mieszczącego się w budynku przy ul. Plac Floriański 1, tj. Łukk Film Karina Kuszewska. Obecny na posiedzeniu Zarządu Powiatu Naczelnik – Pan Mariusz Bodo wyjaśnił, że w/w najemca wynajął lokal z dniem 04.01.2013 r. Od chwili zawarcia umowy należności z tytułu czynszu wpłacane były z małymi opóźnieniami. Z uwagi na fakt, iż na dzień 24.11.2014 r. widniała zaległość w wysokości 3 651,50 zł. wystosowane zostało pismo wzywające najemcę do uregulowania jej w terminie do 31.12.2014 r. informując jednocześnie, że brak zapłaty skutkować będzie  rozwiązaniem umowy. W dniu 30.12.2014 r. najemca dostarczył do Starostwa pismo z prośbą o wstrzymanie procedury egzekucyjnej i zobowiązał się do uregulowania wszelkich należności w terminie do 30.03.2015 r.
Zdaniem Wicestarosty – Pana Artura Berusa zasadnym jest wyrażenie zgody na prośbę najemcy z uwagi na fakt, iż dla Powiatu wynajem lokali to stałe źródło dochodu.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przychyliła się do zdania Wicestarosty. Ponadto uznała, że najemca powinien terminowo regulować obecne faktury. 
Zarząd Powiatu uznał, że warunkiem wstrzymania procedury egzekucyjnej do dnia 30 marca 2015 r. jest terminowe opłacanie bieżących faktur.
W związku z organizowanym przez „Echo Dnia” i Świętokrzyski Oddział NFZ plebiscytem na najpopularniejszego „Lekarza Roku”, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski  przedstawił zebranym propozycje kandydatów nominowanych do tego tytułu:
1.      Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej:
1)      lek. med. Jan Gajda
2)      lek. med. Andrzej Matyja
2.      Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ:
1)      lek. med. Małgorzata Kosiorowska-Napora
2)      dr n. med. Stanisław Surowski
3)      dr n. med. Zbigniew Łukomski
4)      lek. med. Małgorzata Poli-Gonciarz
5)      dr n. med. Anna Bogusz
3.      Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy:
1)      lek. med. Małgorzata Śmiałek
4.      Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łącznej:
1)      lek. med. Krzysztof Ligowski
5.      Przychodnia MEDICUS X
1)      lek. med. Małgorzata Kwiatkowska
 
Starosta dodał, że równolegle ze wspomnianym plebiscytem odbywa się plebiscyt na „Najlepsze Przychodnie”, do którego Starosta zaproponował aby nominować Obwód Lecznictwa Kolejowego. Ponadto poinformował, że redaktor naczelny „Echa Dnia” zwrócił się z prośba o pomoc w organizacji poprzez udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 1 230 zł. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 4.
 
Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję Starosty odnośnie nominacji w/w lekarzy oraz przychodni OLK w plebiscycie na najpopularniejszego „Lekarza Roku” oraz „Najlepszą Przychodnię”. Z uwagi na trudności finansowe budżetu powiatu, Zarząd nie wyraził zgody na przekazanie wnioskowanych w piśmie środków finansowych. Ponadto Zarząd Powiatu podkreślił, że we własnym zakresie ufunduje nagrody dla „Lekarza Roku” oraz „Najlepszej Przychodni” z terenu Powiatu Skarżyskiego.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska poinformował, że Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  zwrócił się z prośbą o przekazanie
z budżetu powiatu środków finansowych w wysokości 1 000 zł. w celu pokrycia kosztów związanych z organizacją „Noworocznego Turnieju Piłki Siatkowej o puchar Starosty Skarżyskiego” oraz zakończeniem Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazialnych o puchar Starosty Skarżyskiego (załącznik nr 5). Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że wnioskowane środki przekazane zostaną na zawarcie umów na koordynację w/w imprez, sędziowanie zawodów sportowych, opiekę medyczną oraz na zakup pucharów. Dodała, że środki na ten cel przeznaczone zostaną z dz. 926 rozdz. 92605.
 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska zreferowała pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji (załącznik nr 6) zawierające wniosek
o doposażenie biblioteki i Sali konferencyjnej w budynku przy Placu Floriańskim 1
w odkurzacz, który jest niezbędny do utrzymania porządku w pomieszczeniach wyposażonych w wykładzinę dywanową.
 
W trakcie dyskusji Zarząd Powiatu ustalił, że przedmiotowy odkurzacz zakupiony zostanie do kwoty 2 500 zł., a środki na ten cel przeznaczone będą z dz. 750 rozdz. 75019
§ 4210.
 
Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji (załącznik nr 7) informujące, że w związku
z długotrwałą nieobecnością pracownika zatrudnionego na stanowisku sekretarki, wynikającą z przebywania na zwolnieniu zdrowotnym, a następnie urlopie macierzyńskim
z dniem 1 stycznia br. zatrudniono pracownika na czas usprawiedliwionej nieobecności  wspomnianego pracownika.
 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.

Członek Zarządu Powiatu – Pan Artur Berus zapoznał przedstawił zebranym dane dotyczące sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej za jedenaście miesięcy (załącznik nr 8)
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 
     Protokołowała                                                     Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Góralczyk                                                      Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus …………………….
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska …………….
 
Załączników 8:

Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, z dnia 02.01.2015 r.
Załącznik nr 3 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, z dnia 02.01.2015 r.
Załącznik nr 4 – pismo Redaktora Naczelnego „Echa Dnia”, z dnia17.12.2014 r.
Załącznik nr 5 – pismo Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia 30.12.2014 r.
Załącznik nr 6 –pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, z dnia 19.12.2014r.
Załącznik nr 7 –pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, z dnia 31.12.2014r.
Załącznik nr 8 –dane dot. sytuacji finansowej ZOZ za 11 m-cy.

protokół nr 1 z dnia 7 stycznia 2015 roku (393kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (7 stycznia 2015)
Opublikował: Agnieszka Górlaczyk (4 lutego 2015, 13:41:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 752