Protokół Nr 2 z dnia 22 grudnia 2014 roku

Protokół Nr 2/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 22 grudnia 2014 r.


W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Jerzy Żmijewski               - Starosta
2. Artur Berus                     - Wicestarosta
3. Katarzyna Bilska              - Członek Zarządu Powiatu
4. Anna Leżańska                - Członek Zarządu Powiatu
5. Bogusława Krawczyńska    - Członek Zarządu Powiatu

Stali uczestnicy posiedzenia:

1. Sekretarz Powiatu             - Małgorzata Łakomiec         
2. Skarbnik Powiatu              - Monika Gębska       

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski
Posiedzenie protokołowała: Karolina Radkiewicz – pomoc administracyjna w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2014-2030,
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok,
c) określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,
d) ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego,
e) wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego,
f) wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego,
g) zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2015,
h) ustalenia godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 roku.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2009-2020.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5. Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zwrócił się do Zarządu z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o uchwały w sprawie:
Ø  odwołania ze stanowiska Skarbnika Powiatu Skarżyskiego,
Ø  powołania na stanowisko Skarbnika Powiatu Skarżyskiego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia po zmianach:
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2014-2030,
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok,
c) określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,
d) ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego,
e) wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego,
f) wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego,
g) zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2015,
h) ustalenia godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 roku,
i) odwołania ze stanowiska Skarbnika Powiatu Skarżyskiego,
j) powołania na stanowisko Skarbnika Powiatu Skarżyskiego.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2009-2020.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2014-2030. (załącznik nr 2)
    Skarbnik – Pani Monika Gębska wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2030 wynikają:
1) ze zwiększenia dochodów o kwotę zł: 7.810 wskutek wprowadzenia do budżetu otrzymanej przez Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań darowizny w kwocie zł: 7.810,
2) ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę zł: 1.910 poprzez przeniesienie z wydatków bieżących kwoty 5.900zł na wydatki inwestycyjne – zakup obieraczki do ziemniaków dla Domu Pomocy Społecznej oraz wprowadzenie otrzymanej darowizny w kwocie zł: 7.810 na zakup wyposażenia dla placówki „Przystań”,
3) ze zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę zł: 260.601 wskutek zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zadanie „Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej od km 0+000 do km 1+930”,
4) ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę zł: 254.701 co wynika ze zmniejszenia wydatków o 260.601zł na zadaniu, o którym mowa powyżej oraz przeniesienia z wydatków bieżących kwoty 5.900zł na zakupy inwestycyjne.
   Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2030.

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok. (załącznik nr 3)
    Z projektem uchwały w powyższej sprawie zapoznała zebranych Skarbnik – Pani Monika Gębska. Poinformowała, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1) rezygnacji w bieżącym roku budżetowym z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w m. Występa Gm. Łączna”. Spowodowane jest to tym, iż najniższe oferty złożone w kolejnych postępowaniach przetargowych są wyższe od zaplanowanych w budżecie. W związku z powyższym zmniejsza się stronę dochodową i wydatkową o kwotę 330.000zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Łączna, oraz zmniejsza się środki własne powiatu w wysokości 350.000zł. Środki te wraz z nadwyżką w planie na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim” – 300.000zł zostają przeznaczone na zwiększenie planu wydatków na zadaniach:
Ø  „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" - 500.000zł z tego 300.000zł na roboty dodatkowe, które wynikły w trakcie realizacji inwestycji oraz 200.000zł na odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod inwestycje,
Ø  Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kam. (wprowadzenie do budżetu) – 150.000zł na odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod planowaną inwestycje.
2) przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami poprzez przeniesienie nadwyżek planu na powstałe niedobory w jednostkach oświatowych oraz
na dotację finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Powiatu Skarżyskiego.
   Po zapoznaniu się z treścią powyższego projektu uchwały Zarząd Powiatu przyjął go jednogłośnie.

c) określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. (załącznik nr 4)
    Referująca: Skarbnik – Pani Monika Gębska. Wyjaśniła, że zgodnie z zapisem art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Rada Powiatu może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania wydatków. W roku 2014 w powyższym wykazie proponuje się umieścić:
1. Zadanie „Zakup busa szkolnego” – zakup ten współfinansowany jest ze środków PFRON w kwocie 160.000zł, pozostała część w wysokości 40.000zł pochodzi ze środków własnych powiatu. Rozstrzygnięcie przetargowe nastąpiło dopiero w IV kwartale 2014r, a ze względu na konieczność dostosowania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zasadnym jest by termin realizacji zadania został przesunięty na rok następny.
2. Dotację celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Rocha w Mroczkowie na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół pw. św. Rocha w Mroczkowie, nr rejestru A793 z dnia 03.12.2010r z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej oraz przeciwpożarowej, montaż rozdzielni wraz z osprzętem oraz montaż instalacji systemu SSWiN w budynku Kościoła Parafialnego pw. św. Rocha – dotacja została przyznana przez Radę Powiatu 7 listopada 2014r, zaś umowa została podpisana 26 listopada 2014r z terminem realizacji do 31.12.2014r. Ksiądz proboszcz zwrócił się z prośbą o przedłużenie tego terminu ze względu nie możność wykonania wszystkich prac w zaplanowanym terminie.
    Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

d) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 
     Skarżyskiego.
(załącznik nr 5)
    Z powyższym projektem uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że na podstawie art. 12 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.), art. 9 ust.2, art. 36 ust.1,2, 3 i 4  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: zasad wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1786):
   Ustala się miesięczne wynagrodzenie za pracę Starosty Skarżyskiego - Pana Jerzego Żmijewskiego w wysokości:
a) wynagrodzenie zasadnicze – 5.850 zł  (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych)
b) dodatek funkcyjny - 2.100 zł (dwa tysiące sto złotych).
2. Przyznaje się dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
   Staroście przysługuje ponadto prawo do dodatku za wieloletnią pracę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
   Zarząd Powiatu, w wyniku jednomyślnego głosowania, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego.

e) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 6),
f) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 7)
   Z treścią powyższych uchwał zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że na wniosek przewodniczącego komisji rewizyjnej – Pana Grzegorza Małkusa dokonuje się wyboru:
Ø  Radnego Bartosza Bętkowskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego,
Ø  Radną Monikę Mianowską na Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego.
    Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i jednogłośnie pozytywnie zaopiniował powyższe projekty  uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego.

g) zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2015. (załącznik nr 8)
    Starosta – Pan Jerzy Żmijewski wyjaśnił, że podjęcie niniejszej uchwały wynika z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym Komisje przedkładają Radzie Powiatu swoje plany pracy oraz § 39 ust. 1 i 3 Statutu Powiatu Skarżyskiego, na podstawie którego Komisja Rewizyjna działa według rocznego planu zatwierdzonego przez Radę Powiatu. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu projekt planu pracy i kontroli do 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych biorąc pod uwagę kryteria zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. Z uwagi na fakt, iż wybory samorządowe odbyły się w terminie 16 listopada, a wybór komisji stałych Rady Powiatu Skarżyskiego faktycznie nastąpił w dniu 15 grudnia br. projekt niniejszej uchwała poddaje się pod obrady na pierwszej kolejnej roboczej sesji Rady Powiatu.
     Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2015.

h) przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 roku. (załącznik nr 9)
   Treść powyższej uchwały przybliżył zebranym Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że podczas określania rozkładu czasu pracy aptek zasadnicze znaczenie miało wskazanie przez poszczególne apteki czasu ich pracy. Przyjęto, iż wyznaczony przez apteki czas pracy wskazuje na rzeczywiste zapotrzebowanie mieszkańców powiatu skarżyskiego na świadczone przez nie usługi. Przy ustalaniu harmonogramu dyżurów nocnych aptek kierowano się przede wszystkim miejscem, w którym mieszkańcy powiatu skarżyskiego mają zapewnioną opiekę w porze nocnej i w dni wolne od pracy, tj. przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej. Uwzględniono również prośbę właścicieli prowadzących apteki w lokalach na ul. Rejowskiej 54 i Norwida 7, którzy prosili by dyżury nocne były przypisane tylko do apteki na ul. Rejowskiej 54, a także właścicieli prowadzących apteki w lokalach na ul. Powstańców Warszawy 7  i Legionów 104 – tu dyżury pełnić będzie apteka na ul. Legionów 104. Dyżur nocny apteki rozpoczyna się o godz. 21.00 i trwa do godz. 8.00 dnia następnego, ponieważ większość aptek ogólnodostępnych pracuje do godz. 20.30, a dwie z nich do godz. 21.00.
    Wicestarosta nadmienił, że Rada Powiatu nie może uwzględnić żądania właścicieli aptek do pokrywania części kosztów dyżuru nocnego w wysokości 100 zł netto za dyżur, zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Igora Radziewicza – Winnickiego, na interpelację nr 14928 w sprawie dyżurów aptek w porze nocnej, niedziele i święta.
    Na koniec Wicestarosta dodał, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych ustalony w przedmiotowej uchwale nie wprowadza zakazu otwarcia apteki poza wyznaczonym harmonogramem, a ustalenie godzin pracy aptek nie ogranicza ich działalności. Wykaz godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktu aptecznego na terenie powiatu skarżyskiego oraz harmonogram dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych na rok 2015 stanowi załącznik, odpowiednio, nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
    Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.

i) przyjęcie projektu uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 10),
j) przyjęcie projektu uchwały w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 11).
   Z powyższymi projektami uchwał zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że na wniosek Starosty Skarżyskiego odwołuje się ze stanowiska Skarbnika Powiatu Panią Monikę Gębską, a na jej miejsce powołuje się Panią Bogusławę Wilczyńską.
     Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższe projekty uchwał.

Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok  (załącznik nr 12):
   Skarbnik – Pani Monika Gębska wyjaśniła zebranym, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
Ø Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.688.2014 z dnia 09.12.2014r – określającej ostateczną kwotę dotacji na zadanie „Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej od km 0+000 do km 1+930” w wysokości 739.399zł. Powoduje to zmniejszenie środków ujętych w budżecie, zgodnie z pre-umową, o kwotę 260.601zł.,
Ø Pisma Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP.3021.42.2014 z dnia 08.12.2014r – przeniesienie nadwyżek w planie na zapłatę składek od wynagrodzeń za grudzień,
Ø  Pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego znak NB-FN.3120.10.2014
z dnia 12.12.2014r – przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami na wydatki niezbędne do zapewnienia bieżącego utrzymania jednostki,
Ø  Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej znak PF.0332.2.31.2014 z dnia 12.12.2014r – przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, na zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, odzieży specjalnej, sprzętu informatycznego oraz na naprawę detektorów gazowych,
Ø  Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znak OK-GK.3011.9.2014 z dnia 11.12.2014r – przeniesienie nadwyżek w planie na zapłatę składek na Fundusz Pracy, opłatę za używany program finansowo-księgowy oraz na zakup niezbędnych jednostce materiałów i wyposażenia,
Ø Pism Powiatowego Urzędu Pracy znak DF.0700.90.2014.AŁ z dnia 10.12.2014r i znak DF.0700.91.2014.AŁ z 19.12.2014r – zabezpieczenie środków na zapłatę energii cieplnej oraz ubezpieczenia samochodu i wypłatę zasiłków chorobowych w grudniu.
Ø Pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 15.12.2014r – przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci,
Ø Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 15.12.2014r – przeniesienie nadwyżki w planie na energii na zakup niezbędnych materiałów
do bieżących napraw i remontów w placówce oraz na brakujące składki ZUS,
Ø Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 15.12.2014r – przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach projektu Podnoszenie kompetencji zawodowych kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy,
Ø Pisma I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 15.12.2014r – wskazanie braków w planie w wysokości 10.000zł na zakup energii, co zostaje zabezpieczone z rezerwy ogólnej,
Ø  Pisma Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy znak PŚDS-3026.9.2014 z dnia 17.12.2014r – przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia wszystkich wydatków jednostki i pełnego wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa,
Ø Pisma Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego znak OR.I.3021.7.2014 z dnia 18.12.2014r – przeniesienie nadwyżki w planie na kosztach energii w wysokości 5.000zł na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego,
Ø Pisma Domu Pomocy Społecznej znak DPS-434/2014 z dnia 18.12.2014r – przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczania wydatków do końca roku budżetowego,
Ø Pisma Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 18.12.2014r – przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w celu pełnego wykorzystania dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie zespołu.
     Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie:
- za głosowały 4 osoby (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu: Pani Katarzyna Bilska i Pani Anna Leżańska),
- nieobecna podczas głosowania była Pani Bogusława Krawczyńska – Członek Zarządu Powiatu.
  W wyniku przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

Ad. pkt 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2009-2020. (załącznik nr 13)
   Treść Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego przybliżyła zebranym Pani Monika Pogodzińska – Specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wyjaśniła, że prezentowany dokument zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych i operacyjnych wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego, przyjętej uchwałą Nr 200/XXX/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego do roku 2020 wraz z wynikającym z niej Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2009-2013.
   Referująca nadmieniła, że raport jest efektem działalności Zespołu koordynatorów ds. realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego do 2020 roku. Zespół został powołany w celu realizacji i wdrażania założeń strategicznych oraz związanych z nimi kierunków działań i wynikających z nich wskaźników celów.
    Pani Monika Pogodzińska podkreśliła, że przygotowanie przedmiotowego sprawozdania wraz ze wskaźnikami ma posłużyć temu, aby system monitorowania i ewaluacji był uporządkowany i zrozumiały dla interesariuszy strategii.
    Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z treścią sprawozdania przyjął je jednogłośnie.

Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
   Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, która zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o opinię w sprawie utworzenia nowego kierunku – technik geolog. (załącznik nr 14)
   W piśmie nadmieniono, że Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych jest jedyną placówką w powiecie skarżyskim będącą w posiadaniu dużego, w pełni wyposażonego laboratorium chemicznego, które będzie niezwykle przydatne w kształceniu przyszłych geologów. Ponadto absolwenci tego kierunku są poszukiwaniu na rynku pracy, z uwagi na dużą wszechstronność ich zatrudnienia.
   Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zauważyła, że żadna z placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski, nie posiada w ofercie edukacyjnej omawianego kierunku, dlatego przychylenie się przez Zarząd do prośby Pani Dyrektor jest zasadne.
   Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował utworzenie kierunku technik geolog w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej.

  Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej z wnioskiem o doposażenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej i sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w odtwarzacz DVD oraz ekran projekcyjny, który jest niezbędny do organizowania spotkań, konferencji, wykładów oraz szkoleń. (załącznik nr 15)
    Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na powyższą prośbę.  Środki finansowe na ten cel, w kwocie nieprzekraczającej 1.200zł, zostaną przeznaczone z Dz. 801 rozdz. 80147 § 6060.

  Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec  poinformowała, że Wydział Organizacyjno-Administracyjny zwrócił się na piśmie z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy ubezpieczeniowej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym „UNIQA” na okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. (załącznik nr 16)
   Sekretarz wyjaśniła, że przedmiotem umowy jest ubezpieczenie mienia Powiatu Skarżyskiego oraz podległych mu Jednostek Organizacyjnych (wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego pisma) w zakresie:
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,ubezpieczenia majątku od kradzieży z włamaniem i rabunku,ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia i rozbicia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (stacjonarnego i przenośnego).
   W piśmie nadmieniono, że oferta T.U. „UNIQA” jest najkorzystniejszą spośród ofert, które wpłynęły w wyniku zapytania, stąd wyrażenie przez Zarząd zgody na zawarcie umowy z tym ubezpieczycielem jest zasadne.
  Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy  ubezpieczeniowej z T.U. „UNIQA” na okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

   Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że w dniu 18.11.2014r. Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej złożył na ręce Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej wniosek o natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji w zakresie ustalenia zasad i wysokości wzrostu wynagrodzeń w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych w 2014 roku. (załącznik nr 17)
    Zarząd Powiatu przyjął powyższe do wiadomości.

Ad. pkt 4. Sprawy różne.
   Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił celem zaakceptowania dwa wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami znak GG-II.680.2.3.67.2014 (załącznik nr 18) i GG.II.680.2.3.68.2014 (załącznik nr 19).
    Zarząd Powiatu zatwierdził powyższe wnioski.
 
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego.


                Protokołowała                                                             Przewodniczący Zarządu
 
            Karolina Radkiewicz                                                                 Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1. A. Berus …………………………….
2. K. Bilska ……………………..........
3. A. Leżańska ………………………..
4. B. Krawczyńska …………….......
 
Załączników: 19
Załącznik nr 1 – lista obecności
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2014-2030,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,
Załącznik nr 5 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego,
Załącznik nr 6 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 7 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 8 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 9 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia godzin pracy
i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 roku
Załącznik nr 10 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Powiatu Skarżyskiego
Załącznik nr 11 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Powiatu Skarżyskiego
Załącznik nr 12 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
Załącznik nr 13 – Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2009-2020
Załącznik nr 14 – pismo Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dn. 19.12.2014
Załącznik nr 15 – pismo Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dn. 19.12.2014
Załącznik nr 16 – pismo Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego z dn. 22.12.2014
Załącznik nr 17 – pismo Dyrektora ZOZ z dn. 18.11.2014
Załącznik nr 18 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Załącznik nr 19 - wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Protokół 2/2014 (434kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (22 grudnia 2014)
Opublikował: Karolina Radkiewicz (9 stycznia 2015, 13:17:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 658