Protokół Nr 4 z dnia 30 grudnia 2014 roku

Protokół Nr 4
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 30 grudnia 2014 r.


 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Jerzy Żmijewski                - Starosta
2. Artur Berus                      - Wicestarosta
3. Katarzyna Bilska              - Członek Zarządu Powiatu
4. Anna Leżańska                - Członek Zarządu Powiatu

Stali uczestnicy posiedzenia:
1. Sekretarz Powiatu             - Małgorzata Łakomiec         
        
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski
Posiedzenie protokołowała: Karolina Radkiewicz – pomoc administracyjna w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
2. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok (załącznik nr 2)
 
  Starosta – Pan Jerzy Żmijewski wyjaśnił zebranym, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
Ø Pisma Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki znak EK.3026.41.2014 z dnia 23.12.2014r- przeniesienie planu wydatków pomiędzy wydatkami na zakupy inwestycyjne a wydatkami bieżącymi – na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Technicznych,
Ø Pisma Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki znak EK.3026.39.2014 z dnia 23.12.2014r – informacja o nadwyżkach w planie będącym w dyspozycji Wydziału i przeniesienie ich na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń za grudzień w placówkach oświatowych,
Ø Pisma Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego z dnia 23.12.2014r – przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego pomiędzy rozdziałami i paragrafami, co pozwoli na pokrycie zobowiązań płacowych za ms-c grudzień,
Ø Pisma Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 29.12.2014r – przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w celu pełnego wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa,
Ø  Pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji znak PCRE.4200.34.2014 z dnia 29.12.2014r – przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w celu zapewnienia środków na wykonanie montażu rolet w oknach placówki,
Ø  Pisma Referatu Finansowego Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych znak FO.3251.32.2014 z dnia 29.12.2014 – przeniesienie nadwyżek w planie na wydatkach rzeczowych na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień.

     Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
 
 
Ad. pkt 2. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych wniosków.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
 
 
               Protokołowała                                                             Przewodniczący Zarządu
 
            Karolina Radkiewicz                                                                 Jerzy Żmijewski
 
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1. A. Berus …………………………….
2. K. Bilska ……………………..........
3. A. Leżańska ………………………..
 
Załączników: 2
Załącznik nr 1 – lista obecności
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

Protokół 4/2014 (469kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (30 grudnia 2014)
Opublikował: Karolina Radkiewicz (5 stycznia 2015, 12:51:57)

Ostatnia zmiana: Karolina Radkiewicz (9 stycznia 2015, 14:14:58)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 662