Protokół Nr 1 z dnia 17 grudnia 2014 roku


Protokół Nr 1/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 17 grudnia 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                    - Starosta
2.      Artur Berus                                           - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                   - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                     - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                          - Członek Zarządu Powiatu                          

Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                              -  Sekretarz Powiatu
2.      Monika Gębska                                      -  Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – pomoc administracyjna w Wydziale OZ.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych oraz poinformował, że tematem przewodnim posiedzenia będzie podjęcie decyzji w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Skarżyskim, a Gminą Skarżysko-Kamienna w sprawie umorzenia należności finansowych w wysokości 71 107,17 zł. stanowiących odsetki z tytułu nieterminowego przekazania dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa ul. 3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej”. Następnie poprosił Skarbnika o zreferowanie tematu.

Skarbnik – Pani Monika Gębska poinformowała, że w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Skarżyskiego uchwały Nr 395/LVI/2014 zachodzi konieczność jej realizacji poprzez podpisanie umowy z Gminą Skarżysko-Kamienna dotyczącej umorzenia przedmiotowych odsetek. Następnie odczytała zebranym treść projektu umowy (załącznik nr 2). Skarbnik dodała, że powyższy projekt opracowany został zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Skarżyskiego oraz jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag oraz jednogłośnie zatwierdził projekt umowy w sprawie umorzenia Gminie Skarżysko-Kamienna odsetek w wysokości 71 107,17 zł. z tytułu nieterminowego przekazania dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa ul. 3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej”.

Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec poprosiła zebranych o podjęciu decyzji w sprawie zawarcia umowy na świadczenie usług pocztowych. Następnie przedstawiła projekt ogłoszenia o zamówieniu pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe  z dnia 23 listopada 2012 r. na rzecz Zamawiającego – Starostwa Powiatowego”(załącznik nr 3).

Członkowie Zarządu nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu ogłoszenia oraz zatwierdzili go jednogłośnie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
 
 
     Protokołowała                                                                   Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Góralczyk                                                                       Jerzy Żmijewski
 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska………………
4.      B. Krawczyńska ………
 
Załączników 3:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – projekt umowy,
Załącznik nr 3 – projekt ogłoszenia.

Protokół Nr 1 (301kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (17 grudnia 2014)
Opublikował: Agnieszka Górlaczyk (2 stycznia 2015, 10:42:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 919