Protokół Nr 3 z dnia 29 grudnia 2014 roku


Protokół Nr 3/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 29 grudnia 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                      - Starosta
2.      Artur Berus                                            - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                     - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                       - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                           - Członek Zarządu Powiatu                          

Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                               -  Sekretarz Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – pomoc administracyjna w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
2.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok,
3.  Sprawy różne.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zwrócił się z wnioskiem o jego rozszerzenie o autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 29 grudzień 2014 r. w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia, po uwzględnieniu zmiany wniesionej przez Starostę.

Porządek posiedzenia, po zmianie:


1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
3. Przyjęcie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 29 grudzień 2014 r. w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
4. Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 2) informujące, że w związku z koniecznością realizacji zaleceń pokontrolnych Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zakup:
·  siatki i słupków niezbędnych do odtworzenia skradzionych części ogrodzenia – ok. 2 000 zł.
·  patelni elektrycznej – ok. 3 000 zł.
Ponadto Dyrektor podała w piśmie, że mając na uwadze potrzeby Placówki konieczny jest zakup sprzętu, który uległ zużyciu:
·  kserokopiarka – ok. 3 000 zł.
·  obieraczka do ziemniaków – 2 700 zł.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na zakup siatki i słupków, kserokopiarki oraz obieraczki do ziemniaków.

Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 3) zawierające prośbę o przesunięcie środków finansowych w wysokości 2 500 zł. Dyrektor wyjaśnił, że przedmiotowa prośba podyktowana jest koniecznością zakupu telewizora na potrzeby grup wychowawczych w MOW, brakujących sześciu skrzydeł drzwiowych, baterii łazienkowych oraz innych materiałów niezbędnych do bieżących napraw w placówce.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w przedmiotowym piśmie.

Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 4) zawierające prośbę o zwiększenie środków finansowych w § 4210 o kwotę 4 950 zł. z przeznaczeniem na zakup zagęszczarki niezbędnej do realizacji podstawy programowej dla zawodu posadzkarz.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora zawartą w przedmiotowym piśmie.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (załącznik nr 5) z prośbą o wyrażenie zgody na zawieszenie tablicy informacyjnej na zewnątrz budynku przy ul. Sikorskiego 20 na rzecz wnioskodawcy tj. Kancelarii Adwokackiej Tomasza Ptaka. Starosta poinformował, że Wydział Organizacyjno-Administracyjny przychyla się do wniosku stosując zapisy Uchwały Nr 33/88/2013 Zarządu Powiatu w sprawie określenia zasad i ustalenia minimalnych stawek netto czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących zasób mienia powiatu oraz opłat za umieszczanie reklam.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedmiotową prośbę.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zreferował pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (załącznik nr 6) zawierające prośbę o podjęcie decyzji w sprawie zawarcia umowy z Pocztą Polską S.A. na świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Starosta wyjaśnił, że zapytanie ofertowe wysłane zostało do Poczty Polskiej S.A. oraz InPost S.A. Ofertę otrzymano jedynie od Poczty Polskiej S.A. za kwotę w wysokości 129 413,54 zł.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z Pocztą Polską S.A. na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (załącznik nr 7) zawierające prośbę o podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia mienia powiatu tj. budynków i terenu kotłowni i spalarni mieszczącej się przy ul. Sokolej. Starosta poinformował, że pismem z dnia 9 grudnia (data wpływu do urzędu: 22.12.2014 r.) Dyrektor ZOZ poinformował, że część pomieszczeń w których zlokalizowane są nieruchomości należące do Powiatu pozostała bez dozoru bezpośredniego i poza działaniem systemu alarmowego ZOZ. Naczelnik Wydziału OR zaproponował podpisanie umowy na dozór z firmą zewnętrzną. Koszt po rozeznaniu to 100 – 200 zł. miesięcznie plus instalacja sygnalizacji włamania i napadu.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski uznał, iż do czasu formalnego, protokolarnego przekazania pomieszczeń po byłej kotłowni, obowiązkiem dotychczasowego administratora czyli Zespołu Opieki Zdrowotnej jest zabezpieczenie dozoru. Dodał, że zasadnym jest również powołanie Zarządzeniem Starosty Komisji Inwentaryzacyjnej do spisania mienia, które zostanie przejęte od Szpitala.

Zarząd Powiatu przychylił się do stanowiska Starosty, zobowiązując jednocześnie Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego do dopełnienia wszelkich formalności.

Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok(załącznik nr 8)

Powyższy projekt uchwały przedstawił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
· Pisma Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 22.12.2014r – przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia zapłaty faktury za monitoring za m-c grudzień co pozwoli na pełne wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa,
· Pisma III Liceum Ogólnokształcącego z dnia 19.12.2014r - zabezpieczenie brakującej kwoty na pokrycie kosztów energii oraz usługi serwisowe,
· Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 19.12.2014r – przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zakupu materiałów do bieżących napraw i remontów oraz na opłatę nałożoną przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
· Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 23.12.2014r – przeniesienie pomiędzy paragrafami brakującej kwoty na zakup obieraczki do warzyw, zakup ksero i siatki na ogrodzenie oraz na pokrycie delegacji służbowych nauczycieli w związku z dojazdami do uczniów na indywidualne nauczanie,
· Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 23.12.2014r – zabezpieczenie środków na zakup materiałów do bieżących napraw i remontów w szkole oraz na zakup telewizora dla wychowanków,
·  Pisma Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 23.12.2014r- zabezpieczenie środków na opłatę nałożoną przez Państwową Inspekcje Sanitarną.

Następnie Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały:
  • za głosowało 5 osób (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu Powiatu: Pani Katarzyna Bilska, Pani Anna Leżańska oraz Pani Bogusława Krawczyńska)
 
W świetle powyższego Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w przedmiotowej  sprawie.
 
Ad. pkt 3. Przyjęcie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 29 grudzień 2014 r. w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014(załącznik nr 9)

Referujący: Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że zmiany wykazane w  autopoprawce wynikają z konieczności ujęcia w wykazie wydatków niewygasających w 2014 r. dodatkowo dwóch zadań inwestycyjnych : Zadanie „Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku-Kościelnym tj drogi nr 0555T ul.Szkolna, droga Nr 0556T ul.Kolonia, droga Nr 0557T ul.Kościelna i ul.Iłżecka” oraz zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej” w związku z tym iż prace określone w umowach z Wykonawcami nie zostały w pełni zrealizowane co potwierdzają protokoły odbioru z dnia 24.12.2014r oraz z dnia 22.12.2014r. Niewykonane roboty nie mogą być jednak dokonywane
w obecnych warunkach atmosferycznych, więc termin ich realizacji został określony na koniec kwietnia 2015r.
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 29 grudzień 2014 r. w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.

 
     Protokołowała                                                             Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Góralczyk                                                               Jerzy Żmijewski
 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      A. Leżańska………………
4.      B. Krawczyńska ………
 

Załączników 9:
Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 22.12.2014 r.
Załącznik nr 3 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
z dnia 22.12.2014 r.
Załącznik nr 4 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, z dnia 23.12.2014 r.
Załącznik nr 5 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, z dnia 29.12.2014 r.
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, z dnia 29.12.2014 r.
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, z dnia 29.12.2014 r.
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
Załącznik nr 9 – autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 29 grudzień 2014 r. w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2014
 
Protokół Nr 3 (343kB) pdf  
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (29 grudnia 2014)
Opublikował: Agnieszka Górlaczyk (2 stycznia 2015, 10:31:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 573