Ogłoszenie naboru na Członków Komisji Konkursowej do Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych.

Załącznik do Uchwały Nr 3/8/2021
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
  z dnia 13 stycznia 2021r.

Ogłoszenie
Zarządu Powiatu Skarżyskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2021 w zakresie kultury, w zakresie kultury fizycznej, w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie turystyki.    

I. Informacje ogólne
1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020r.poz.1057), którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.
2. Komisja Konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Otwartych Konkursach Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2021 w zakresie kultury, w zakresie kultury fizycznej, w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie turystyki.    
3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. 
4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić do Komisji Konkursowej tylko 1 kandydata.

II. Wymagania stawiane kandydatom
1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria: 
a) zostaną wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie; 
b) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych, 
c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

III. Wybór kandydatów do prac Komisji Konkursowej
1. Zarząd Powiatu Skarżyskiego wybiera do 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy spośród zgłoszonych kandydatur na podstawie kolejności ich zgłoszeń. 

IV. Miejsce złożenia dokumentów
1. Zgłoszenia - na formularzu podpisanym przez kandydata, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia wraz z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia, podpisanym przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej/podmiotu z ramienia którego występuje kandydat - należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej, ul. Konarskiego 20, w Biurze Obsługi Interesanta do 22 stycznia 2021 r. 
2. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu. 
3. Komplet dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie, oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2021 w zakresie kultury, w zakresie kultury fizycznej, w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie turystyki”.

Załączniki do ogłoszenia: 
- Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej do udziału w Komisji Konkursowej; 
- Załącznik nr 2 – Rekomendacja/Pełnomocnictwo do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji Konkursowej.

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia (74kB) pdf
Załącznik nr 2 Rekomendacje (53kB) pdf
Klauzula informacyjna (57kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Zieja (13 stycznia 2021)
Opublikował: Magdalena Zieja (13 stycznia 2021, 14:45:21)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kamiennej

Ostatnia zmiana: Magdalena Zieja (14 stycznia 2021, 08:55:54)
Zmieniono: Uzuepełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 506